Byrådet
Godkendt referat
mandag den 7. maj 2007 kl. 17:00 -
Det gamle Rådhus
 

Indholdsfortegnelse

181.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2006 til 2007

182.

Dispensation fra den ordinære lånepulje

183.

Finansiel strategi

184.

Lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

185.

Levende Sommer i Randers

186.

Funktionsvederlag til 2. viceborgmester under borgmesterens sommerferie i 2007

187.

Iværksættervejledning: Justering af aftale mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd

188.

Bolværksprojektet: Stillingtagen til henvendelse fra Randers Havn om salg af areal

189.

Ansøgning om tilskud til tilbygning på Erhvervsakademiet Minerva

190.

Støtte til talentudvikling i Randers HK

191.

Ophør af samarbejdsaftalen med Randers Ulandsværksted

192.

Ansøgning til udviklingspuljen til finansiering af bæredygtighedsanalyse for Randers Rosenpark

193.

Svar til det kommunale tilsyn om godkendelse af Taxamotor Randers bestillingskontor.

194.

Voldgiftssag om Mejlby Kraftvarmeværk, anlægsbevilling m.m.

195.

Afroditevej, byggemodning-kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling.

196.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 77

197.

Forslag til lokalplan nr. 292 - for et område til boligformål i Spentrup

198.

Forslag til lokalplan nr. 501 - Frederiksdalvej 3 og 4 etape og forslag til kommuneplantillæg nr. 78

199.

Forslag til lokalplan nr. 504 "Thorsgade 16" og forslag til kommuneplantillæg nr. 76

200.

Kontrolleret brug af sprøjtemiddel på udvalgte sportsplæner i Randers Kommune i 2007

201.

Ny kabelfærge og nye færgelejer ved Udbyhøj - ansøgning om anlægsbevilling

202.

Vådområdeprojekt i Alling Ådal efter Vandmiljøplan II

203.

Principbeslutning om meddelelse af kommunal lånegaranti til ustøttede private andelsboliger.

204.

Forhøjelse af tilskuddet til Randers Ugen

205.

Tandplejen. Tilrettelæggelse af tandtilbud i Havndal-området pr. 1. august 2007.

206.

Sundhedspolitik. Forslag der udsendes til høring.

207.

Rygepolitik. Forslag til politik for ansatte i Randers kommune.

208.

36 nye almene plejeboliger på Kollektivhuset (skema B)

209.

Forslag fra Det radikale Venstre v/Mogens Nyholm om anvendelse af græsbaner før opstart af fodboldturneringerne.

210.

- Lukket sag - Lukket sag

211.

- Lukket sag - Lukket sag

212.

- Lukket sag - Lukket sag


J. nr. 00.01 S03Retur til indholdsfortegnelsen

181. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2006 til 2007


Resumé


Sammenlægningsudvalget har i mødet den 14. marts 2006 besluttet, at de eksisterende regler for overførsler mellem årene i de enkelte kommuner fastholdes for overførsler fra 2006 til 2007.

 

Sagsfremstilling


Den centrale økonomiafdeling har i samarbejde med de decentrale regnskabsafdelinger beregnet de driftsbevillinger, som foreslås overført til 2007. Endvidere er anlægsbudgettet gennemgået for eventuelle overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb.

 

Opgørelserne omfatter ikke Langå og Sønderhald kommuner og økonomiafdelingen foreslår, at overførslerne for disse to kommuner først opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 og at overførslerne alene opgøres for de institutioner og anlægsprojekter, som kan henføres til Randers Kommune, dvs. at overførslerne for eksempel ikke omfatter de administrative konti.

 

Driftsvirksomheden

De uforbrugte driftsbevillinger er jf. tabel 1 opgjort til 131,6 mio. kr., svarende til et fald på 13,8 mio. kr. i forhold til sidste år.

 

Tabel 1 Overførsler 2006-2007 og 2005 til 2006 – 1.000 kr.

Kommune

2006-2007

2005-2006

Forskel

Gl. Randers

124.400,3

135.888,0

-11.487,7

Nørhald

3.255,3

5.837,4

-2.582,1

Purhus

3.908,5

3.624,0

284,5

I alt

131.564,1

145.349,4

-13.785,3

 

I gl. Randers Kommune er overførslerne faldet med 11,5 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. på teknisk udvalg, -7,5 mio. kr. på kulturelt udvalg, -6,1 mio. kr. på socialudvalget og –0,2 mio. kr. på økonomiudvalget.

 

Overførslerne er ligeledes faldet i Nørhald kommune med 2,6 mio. kr. mens de uforbrugte midler i Purhus Kommune er forøget med 0,3 mio. kr.

 

Tabel 2 Fordeling af overførslerne fra 2006 til 2007- mio. kr.

Kommune

Tværg. konti

Puljer

Institutioner

I alt

Gl. Randers

44,6

31,4

48,4

124,4

Nørhald

0,9

0,0

2,4

3,3

Purhus

1,2

0,0

2,7

3,9

I alt

46,7

31,4

53,5

131,6

 

Tabel 2 viser, at institutionerne har opsparet 53,5 mio. kr., mens de øvrige overførsler er fordelt med 46,7 mio. kr. på tværgående konti og 31,4 mio. kr. på puljer.

I vedhæftede oversigter – bilag 1 - er beløbene for gl. Randers Kommune yderligere opdelt på udvalg og områder. 

 

Endvidere er vedhæftet oversigt over restbudgetter – bilag 2 – som viser udvalgenes overførsler på de enkelte områder vist for perioden 2002 til 2007, for Nørhald og Purhus dog kun for 2007. Endvidere har forvaltningerne for hver aftaleenhed udarbejdet skemaer med forklaringer til over/underskuddet samt redegørelser for, hvordan eventuelle overskud forventes anvendt. Skemaerne eftersendes til økonomiudvalget.

 

Anlægsvirksomheden

Restbudgettet for anlægsvirksomheden kan sammenfattes således:

 

Tabel 4 Overførsel af rådighedsbeløb – 1.000 kr.

Kommune

Skattefin.

Ældreboliger

Brugerfin.

I alt

Gl. Randers

57.300

20.518

 

82.784

Nørhald

223

-16.951

152

-16.576

Purhus

9.988

0

3.462

13.450

Mariager

143

0

0

143

I alt

67.654

3.567

16.313

87.534

 

For gl. Randers Kommune vedrører de største overførsler udgifter til køb af jord og byggemodning med 21,6 mio. kr., it-udgifter i forbindelse med kommunesammenlægningen med 11,7 mio. kr. samt vejanlæg med 9,3 mio. kr.

 

Overførslerne fra Nørhald Kommune vedrører hovedsageligt udgifter til it-udgifter, salg af jord samt lånoptagelse til ældreboliger.

 

Purhus Kommunes overførsler af rådighedsbeløb omfatter hovedsageligt jordforsyning med 7,7 mio. kr., spildevand med 3,5 mio. kr. samt fritidsområder med 2,1 mio. kr.

 

I vedhæftede specifikationer – bilag 3 - er beløbene yderligere opdelt på udvalg samt de enkelte anlægsprojekter og der er redegjort for de overførte rådighedsbeløb i skemaer, som eftersendes til økonomiudvalget.

 

Sagen har været behandlet i direktionens møde den 19. april 2007, hvor det blev besluttet, at overførslerne vedrørende tværgående konti, puljer samt institutionsoverførsler under hovedkonto 6 (administration) udsættes til fornyet behandling.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

 


Indstilling


 

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at der til driftsbudgettet for 2007 gives tillægsbevillinger for i alt 53.398.000 kr. netto vedrørende institutioner/aftalenheder,

 

at der til det skattefinansierede anlægsbudget inklusive ældreboliger genbevilges rådighedsbeløb for i alt 71.221.000 kr. netto, og

 

at der til det brugerfinansierede anlægsbudget genbevilges rådighedsbeløb for i alt 16.313.000 kr. netto.

 

<BESLUTNING - 1509/15909>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 124:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15909>


 


Bilag:
 Bilag 1 Gl. Randers Kommune.pdf
 Bilag 2 Overførsler fra 2006-2007, restbudget pr. 24.4.2007.pdf
 Bilag 3 Anlæg.pdf

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 00.01.00 Ø20Retur til indholdsfortegnelsen

182. Dispensation fra den ordinære lånepulje


 

Resumé


Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 3. april 2007 meddelt dispensation fra den ordinære lånepulje i 2007 på 13,4 mio. kr.

 


Sagsfremstilling


Randers Kommune har i brev af 29. september 2006 ansøgt om dispensation fra lånerammen for 2007 på 49,7 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af 3 lejemål, Kasernen 7,3 mio. kr., Vestervold 12,4 mio. kr. og Sundhedshuset 30 mio. kr.

 

I december fik Randers Kommune meddelelse om deponeringsfritagelse på 1,8 mio. kr. vedrørende lejemålet på kasernen.

 

I brev af 3. april 2007 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt dispensation fra den ordinære lånepulje på 13,7 mio. kr. i 2007. Der er tale om lån med 25 års løbetid.

 

Endvidere meddeler ministeriet at, såfremt anlægsniveauet bliver mindre end planlagt, reduceres kommunens låneadgang tilsvarende. I ganske særlige tilfælde kan ministeriet meddele dispensation til, at låneadgangen bevares uændret.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Som følge af lånedispensationen indarbejdes der yderligere låneoptagelse i budget 2007 på 13,4 mio. kr. Afledte udgifter til rente og afdrag indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

at der gives en tillægsbevilling til budget 2007 på 13,4 mio. kr., og at renter og afdrag indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

 

<BESLUTNING - 1509/15879>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 126:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15879>


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 00.01.00 Ø20Retur til indholdsfortegnelsen

183. Finansiel strategi


 

Resumé


Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til finansiel strategi for Randers Kommune.

 


Sagsfremstilling


Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til finansiel strategi for Randers Kommune. Strategien beskriver de rammer, som danner udgangspunkt for den finansielle styring af kommunens formue og kommunens langfristede gæld.

 

Strategien har til formål at sikre, at Randers Kommune til enhver tid har det fulde overblik over rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje og formue. Strategien vil endvidere fastlægge ansvar og beføjelser for administrationen med henblik på en optimal styring af det finansielle område.

 

Strategien er opdelt i 3 hovedafsnit. Første afsnit vedrører porteføljepleje af den langfristede gæld. Her fastlægges sammensætningen af lån danske kroner og lån i fremmed valuta samt den renterisiko, kommunen er villig til at påtage sig. Dette fremgår af fordelingen mellem fast og variabel rente. Den foreslåede fordeling fremgå af nedenstående tabeller:

 

Finansieringsvaluta

Minimum

Maksimum

Rentespænd overfor danske kroner

DKK

50 %

100 %

 

CHF

0 %

30 %

> 1,5 %

EUR

0 %

50 %

> 0,1 %

Øvrig valuta

0 %

10 %

> 2,0 %

 

CHF (schweizerfranc)

EUR (euro)

 

Låneportefølje

Fast rente

Variabel rente

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

30 %

70 %

30 %

70 %

 

Det foreslås, at minimum 50 % af låneporteføljen er i DKK, der kan endvidere optages lån i EUR, dog højst 50 %, i CHF, dog højst 30 % og i øvrige valuta, dog højst 10 %. Der optages lån i fremmed valuta, når der er et vist rentespænd overfor den danske krone, jf. tabellen.

 

Det foreslås endvidere, at låneporteføljen består af såvel fast som variabelt forrentede lån. Der skal minimum være 30 % fast forrentede lån og minimum 30 % variabelt forrentede lån.

 

Det andet hovedafsnit vedrører porteføljepleje af kommunens formue. I økonomiudvalgets møde den 10. april 2007 blev der truffet beslutning om rammerne for formueplejen. Disse rammer fremgår af nedenstående tabel og er indarbejdet i den finansielle strategi.

Type

Grænse

Danske stats- og realkreditobligationer (varighed 0-3)

Minimum 75%

Aktier (danske/globale)

Højst 15%

Erhvervsobligationer

Højst 10%

Obligationer fra højrentelande

Højst 10%

Aktier og ”obligationer fra højrentelande”

Højst 20%

 

 

Det tredie afsnit omhandler afrapportering til økonomiudvalget vedrørende de finansielle forhold. Det foreslås, at der afrapporteres 2 gange årligt vedr. låneporteføljen og 4 gange årligt vedr. pm-aftalerne. Rapporterne vedrørende første kvartal/halvår vil have karakter af årsrapport vedrørende det foregående år.

 

Den finansielle strategi lægger som bilag på sagen.

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

at den finansielle strategi godkendes, og

at den finansielle strategi revideres og forelægges byrådet til godkendelse i begyndelsen af hver byrådsperiode

 

 

 

<BESLUTNING - 1509/15889>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 129:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15889>


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 25.02.09 Ø50Retur til indholdsfortegnelsen

184. Lån til betaling af ejendomsskatter m.v.


 

Resumé

 


Efter kommunesammenlægningen skal der ske harmonisering af hvilke afgifter, der skal omfattes af lån til betaling af ejendomsskatter.

 


Sagsfremstilling


 

Efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter yder kommunen lån til betaling af ejendomsskatter efter anmodning fra ejere omfattet af ordningen, d.v.s. folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.

 

Byrådet kan herudover beslutte at låneordningen ud over ejendomsskatten også skal omfatte vej- og kloakafgifter d.v.s. vejbidrag, renovationsafgifter, spildevandsafgifter m.v.

 

Lånene forrentes med en rentesats svarende til halvdelen af Nationalbankens diskonto og forfalder til betaling ved ejerskifte.

 

Efter kommunesammenlægningen er der behov for at beslutte, hvordan ordningen skal administreres i den nye kommune. Indenrigsministeriet har oplyst, at låneordningen skal være ens for alle pensionister i en kommune dvs. uanset om de har fået lånetilsagn før eller efter 1. januar 2007 og uanset hvilken kommune der har givet tilsagn før kommunesammenlægningen.

 

Indtil 1. januar 2007 har ordningen været administreret således i sammenlægningskommunerne:

 

Mariager

Purhus

Nørhald

Langå

Sønderhald

Randers

Ejendomsskatter og renovation           

Ejendomsskatter og renovation

Ejendomsskatter, renovation og forbrugsafgifter

Ejendomsskatter, renovation og forbrugsafgifter

Ejendomsskatter

Ejendomsskatter og renovation

 

Som det fremgår, har administrationen været forskellig i kommunerne, idet det mest almindelige har været, at der ydes lån til ejendomsskatter og renovationsafgifter.

 

Siden 1. januar 2007 har tidligere Sønderhald borgere modtaget lån til betaling af ejendomsskatter og renovation.

 

Økonomiafdelingen foreslår, at lov om lån til betaling af ejendomsskatter fremover administreres således, at der ved bevilling af nye lån alene ydes lån til betaling af ejendomsskatter og renovation.

 

Det foreslås, at beslutningen træder i kraft 1. januar 2007, da alle borgere i kommunen skal være ligestillet.

 

Beslutningen indebærer, at i de tilfælde hvor der er truffet afgørelse overfor tidligere Nørhald og Langå borgere om lån til forbrugsafgifter, skal afgørelsen tilbagekaldes. Tilbagekaldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007, da der er tale om begunstigende afgørelser, som borgeren har indstillet sig på og som er kommet til udførelse.

 

Tilbagekaldelse skal ske med et passende varsel, hvorfor disse afgørelser bør tilbagekaldes til ikrafttræden fra 1. januar 2008.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


 

Ingen

 


Indstilling


 

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at der træffes beslutning om, at låneordning vedrørende betaling af ejendomsskatter m.v. fra 1. januar 2007 alene omfatter ejendomsskatter og renovationsafgifter, og

 

at tidligere trufne afgørelser om lån til forbrugsafgifter tilbagekaldes med virkning fra 1. januar 2008.

 

<BESLUTNING - 1509/15891>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 130:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15891>


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 20.15.00 G01Retur til indholdsfortegnelsen

185. Levende Sommer i Randers


 

Resumé


Handelsrådet, Cityforeningen, Turistbureauet og Eventsekretariatet har udarbejdet et fælles projekt for at styrke Randers’ profil som en levende by med mange oplevelser. Konceptet kaldes ”Levende Sommer i Randers”. Organisationerne søger i fællesskab om 500.000 kr. til gennemførelse i 2007, 410.000 kr. 2008 og 380.000 kr. 2009. Det første år benyttes tilskuddet primært til engangsudgifter i forbindelse med test og afprøvning af forskellige koncepter. Når konceptet er kørt ind efter 3 år, vil behovet for kommunal medfinansiering falde til 300.000 kr.

 


Sagsfremstilling


Handelsrådet, Cityforeningen, Turistbureauet og Eventsekretariatet har udarbejdet vedhæftede fælles projekt for at styrke Randers’ profil som en levende by med mange oplevelser. Konceptet kaldes ”Levende Sommer i Randers”.

 

Projektet har til formål at bruge byens rum som scene for forskellige aktiviteter, så som musik, dans, teater, markeder osv. Der er behov for at få afdækket forholdene omkring scene, lys, lyd, toiletter m.m. I første omgang med fokus på Østervold, Rådhustorvet og Slotspladsen. Projektet har naturligvis også til formål at skabe en række sommeraktiviteter for byens borgere og gæster. Programmet består af en række gratis aktiviteter, oplevelser og underholdning, som tager afsæt i lokale aktører, den lokale historie og identitet.

 

Projektet anvendes i øvrigt i et forsøg på at få tiltrukket værtskabet for DR-vejrets vejrbåd i uge 23.

 

Konceptet består af følgende delelementer.

 

Etablering og tests af midlertidige sceneløsninger

Med henblik på mere permanente løsninger afprøves mobile scener. Testen ved sommerens afvikling skal resultere i et oplæg til en mere permanent løsning. Der vil særligt blive lagt vægt på Østervold som det nye byrum.

 

”Sommerunderholdning”

Underholdningen vil omfatte teater, musik, sport og andet kulturliv. Der tages udgangspunkt i lokale foreninger, kulturinstitutioner, attraktioner m.v. Konkrete aktiviteter, der er i støbeskeen: etablering af egentlig musikuge, historiske rundture i det gamle Randers med det Hem’lige teater, sommerdans og aktiviteter på Østervold.

 

Sommersjov for børn

Der tages udgangspunkt i de eksisterende tilbud, men tilbuddene koordineres, systematiseres, markedsføres og suppleres med nye tilbud.

 

Oplevelser i Ny Randers Kommune

Der planlægges 3-4 dagsture for kommunens borgere med det mål at se og høre om kommunens natur- og kulturhistoriske seværdigheder.

 

Informations- og servicekoncept

Det er meget vigtigt med et højt service- og informationsniveau om fritids- og oplevelsestilbud i forbindelse med ferie. Der foreslås derfor opsat informationsstandere og etablering af et team af guider/værter, der aktivt opsøger byens gæster, hjælper på vej, informere og rådgiver. Ideen udvikles og startes op i 2007 og planægges videreudviklet med kursusforløb og certificering, som et tilbud til alle turistrelevante virksomheder.

 

Koordineret markedsføring

Der planlægges en overordnet koordineret markedsføring, hvor konceptet ”Levende Sommer i Randers” profileres. Dette vil give et helhedsbillede af den mangfoldighed af tilbud og oplevelser, der kan tilbydes i Randers. Markedsføringen vil dække et område, der dækker Randers Kommune og strækker sig fra Hobro i nord og over Djursland.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der søges om 500.000 kr. til projektets gennemførelse i 2007, 410.000 kr. i 2008 og 380.000 kr. i 2009. Det første år benyttes tilskuddet primært til engangsudgifter i forbindelse med udvikling og afprøvning af forskellige koncepter.

 

De budgetterede udgifter fordeler sig således på forskellige aktiviteter:

 

Aktivitet

2007

2008

2009

Etablering og tests af midlertidige sceneløsninger

190.000

120.000

50.000

”Sommerunderholdning”

110.000

110.000

110.000

Sommersjov for børn

25.000

25.000

15.000

Oplevelser i Ny Randers Kommune

25.000

25.000

25.000

Informations- og servicekoncept

80.000

80.000

80.000

Koordineret markedsføring

70.000

50.000

100.000

Samlet

500.000

410.000

380.000

 

I 2007 forventes de samlede udgifter til gennemførelse af konceptet at løbe op i 1.235.000 kr., idet der forventes privat medfinansiering på 735.000 kr., svarende til 60 pct. af de samlede udgifter.

 

Når konceptet er kørt ind efter 3 år, vil behovet for kommunal medfinansiering falde til 300.000 kr. Det forudsættes, at private medfinansierer ”Levende Sommer i Randers” med et beløb af mindst samme størrelse.

 

Udgiften for 2007 finansieres inden for det nuværende budget, mens en forøgelse af kulturtilskudsbudgettet i overslagsårene (310.000 kr. i 2008, 280.000 kr. i 2009 og 200.000 kr. fra 2010 og frem) henvises til budgetlægningen for 2008.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

at ”Levende Sommer i Randers” i 2007 støttes med 500.000 kr., som finansieres inden for nuværende budget

 

at en forøgelse af kulturtilskudsbudgettet i overslagsårene (310.000 kr. i 2008, 280.000 kr. i 2009 og 200.000 kr. fra 2010 og frem) til finansiering af ”Levende Sommer i Randers” henvises til budgetlægningen for 2008.

 

at Østervold benyttes som byrum i forbindelse med de foreslåede aktiviteter

 

 

<BESLUTNING - 1516/15696>

 

 

</BESLUTNING - 1516/15696>

<BESLUTNING - 1509/15788>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 132:

Økonomiudvalget kan under henvisning til de økonomiske aspekter ikke tiltræde forslaget i sin nuværende form.

 

Udvalget indstiller imidlertid, at der i 2007 bevilges 200.000 kr. til gadeinventar primært til brug på Østervold som finansieres indenfor det samlede budget samt 100.000 kr til aktiviteter på Østervold som finansieres af budgettet til kulturstøtte inden for Kultur og fritidsudvalgets budget.

 

Bevillingernes anvendelse koordineres af Randers Kommune.

 

Udvalget anmoder endvidere forvaltningen om at der sammen med de 4 ansøgende foreninger udarbejdes en plan for den fysiske færdiggørelsen af Østervold samt en plan for en indholdsmæssig profilering af Randers i almindelighed og Østervold i særdeleshed. Planen skal være færdig inden sommerferien, således at den kan indgå i budgetlægningen.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15788>


Bilag:
 Ansøgning om støtte til Levende Sommer.pdf

Beslutning:
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.J. nr. 00.01.00 A10Retur til indholdsfortegnelsen

186. Funktionsvederlag til 2. viceborgmester under borgmesterens sommerferie i 2007


 

Resumé


Borgmesteren holder i 2007 sommerferie fra og med den 27. juni i uge 26 og til og med uge 30.

Det er aftalt at 2. viceborgmester fungerer som borgmester i perioden 27. juni – 10. juli 2007 begge dage incl., mens 1. viceborgmester fungerer som borgmester i i den resterende del af borgmesterens sommerferie.

Byrådet skal godkende, at der ydes funktionsvederlag og dettes størrelse til 2. viceborgmester

 


Sagsfremstilling


Borgmesteren oplyser, at han i 2007 holder ferie fra og med den 27. juni i uge 26 og til og med uge 30. ugerne 26 – 30, samt at det er aftalt, at 2. viceborgmester Anders Buhl-Christensen fungerer som borgmester i perioden 27. juni – 10. juli (2 uger), mens 1. viceborgmester Berner Nielsen fungerer som borgmester i den resterende del af borgmesterens sommerferie.

 

1. viceborgmester kan ifølge styrelseslovgivningen ikke få funktionsvederlag, når funktionsperioden ikke overstiger 5 uger. Dette skyldes, at han som viceborgmester får fast vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.


2. viceborgmester får derimod ikke fast vederlag som viceborgmester, og byrådet kan ifølge styrelseslovens § 34 stk. 4 beslutte, at han skal have vederlag for den periode, hvor han er fungerende borgmester som følge af, at såvel borgmesteren som 1. viceborgmester er fraværende. Ifølge styrelsesloven skal der ved fastsættelsen af vederlagets størrelse tages hensyn til arbejdsbyrdens omfang og varighed.


I den gamle Randers Kommune var det praksis, at 2. viceborgmester ved en funktionsperiode på 2 uger fik et funktionsvederlag svarende til 2/52 af det årlige borgmestervederlag.
  

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der henvises til sagsfremstillingen

 


Indstilling


Borgmesteren indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

at der til 2. viceborgmester Anders Buhl-Christensen ydes et funktionsvederlag svarende til 2/52 af det årlige borgmestervederlag for varetagelse af borgmesterens opgaver i perioden 27. juni – 10. juli 2007. 

 

<BESLUTNING - 1509/15580>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 134:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15580>


Beslutning:
Tiltrådt.
30 stemte for.
1 undlod at stemme (Jens Peter Hansen).J. nr. 24.00.00 A21Retur til indholdsfortegnelsen

187. Iværksættervejledning: Justering af aftale mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd


 

Resumé


Byrådet godkendte i sit møde den 26. februar 2007 driftsaftale mellem kommunen og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. På dette tidspunkt var det endnu ikke fastlagt, hvorvidt Væksthus Midtjylland ville fortsætte praksis for Århus Amt med at medfinansiere den lokale iværksættervejledning. Det står nu klart at denne praksis ikke videreføres, hvilket nødvendiggør en justering af aftalen mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd.

 

 


Sagsfremstilling


Byrådet godkendte i sit møde den 26. februar 2007 driftsaftale mellem kommunen og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd.

 

Aftalen indebærer et driftstilskud i 2007 på 1.820.000 kr.  Hertil kommer et tilskud til varetagelse af den lokale iværksættervejledning. Indtil kommunalreformen finansieredes den lokale iværksættervejledning med et årligt tilskud på 325.000 kr. fra Randers Kommune, 325.000 kr. fra Kronjyllands Udviklingsråd og 825.000 kr. fra Start og Vækst (Århus Amt).

 

Da byrådet behandlede aftalen med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd var det endnu ikke afklaret, hvorvidt Væksthus Midtjylland ville fortsætte praksis for Århus Amt med at medfinansiere den lokale iværksættervejledning. Byrådet besluttede i forlængelse heraf at bevilge 325.000 kr., svarende til det tidligere tilskud fra Randers Kommune og Kronjyllands Udviklingsråd for en halvårlig periode.

 

Det ligger nu fast, at Væksthus Midtjylland som følge af den nye arbejdsdeling på erhvervsfremmeområdet mellem den specialiserede og den lokale iværksættervejledning fremover ikke bidrager til finansieringen af den lokale iværksættervejledning. Det betyder, at ydelserne for tilskuddet på 825.000 kr. fremover leveres direkte fra væksthuset.

 

Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond stiftet af de 19 kommuner i regionen. Væksthuset finansieres frem til 2012 af statslige midler svarende til det bloktilskud kommunerne vil modtage fra 2012. Randers Kommunes andel heraf udgør ca. 1.4 mio. kr.

 

Det vil fortsat være Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, der er den lokale indgang for iværksættere og virksomheder i Randers, men iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale vil blive serviceret af Væksthus Midtjylland.

 

Som følge af den nye arbejdsdeling på erhvervsfremmeområdet og mangel på en entydig definition af iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale, er der endnu ikke klarhed over, hvor den præcise fordeling vil være mellem den lokale og den specialiserede iværksættervejledning. Den konkrete arbejdsbyrde i Randers Erhvervs- og Udviklingsråd er derfor uvis.  Væksthus Midtjylland er i øjeblikket i færd med at indgå aftale med de lokale erhvervscentre. Aftalerne forudses at ville variere fra kommune til kommune afhængig af, hvor omfattende den lokale indsats er. Intentionen er at Væksthuset skal tage over, hvor den lokale erhvervsservice stopper.

 

Hvis aftalen mellem Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland indebærer, at man fortsat i Randers skal varetage den samme indsats som hidtil, skal der tages stilling til finansieringen heraf.

 

Randers Erhvervs- og Udviklingsråd ser gerne, at man opretholder det hidtidige niveau, svarende til en bevilling på 1.150.000 kr.

 

På budget 2007 står der 650.000 kr. under erhvervsfremmeområdet, der endnu ikke er disponeret. Hvis ønsket om en bevilling på 1.150.000 kr. skal imødekommes, vil det i givet fald være nødvendigt at finansiere 500.000 kr. over udviklingspuljen.

 

En bevilling på 650.000 kr. indebærer en væsentlig reduktion af den lokale iværksættervejledning, herunder en reduktion i det personale, der servicerer iværksættere og virksomheder.

 

I forbindelse med budgetlægningen for 2008 vil byrådet skulle tage stilling til størrelsen på tilskuddet for de kommende år.

 

Merbevillingen på 650.000 kr. indebærer at byrådet i 2007 giver et samlet tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd på 2.795.000 kr.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Merudgiften på 650.000 kr. kan afholdes af de midler der i budget 2007 der er afsat til erhvervsfremme.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at den i sagsfremstillingen beskrevne justering af aftalen godkendes, og

 

at udgiften på 650.000 kr. finansieres af de midler der allerede er afsat til erhvervsfremmeområdet i budget 2007.

 

<BESLUTNING - 1509/15902>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 135:

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15902>


Beslutning:
Tiltrådt.
28 stemte for.
3 stemte imod (Beboerlisten)J. nr. 01.00.05 P20Retur til indholdsfortegnelsen

188. Bolværksprojektet: Stillingtagen til henvendelse fra Randers Havn om salg af areal


 

Resumé


Bestyrelsen for Randers Havn anmoder byrådet om at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at sælge en del af havnens areal til et bolværksprojekt.

 


Sagsfremstilling


Bestyrelsen for Randers Havn skriver i brev af 10. april 2007 til byrådet for at få byrådets stillingtagen til et såkaldt bolværksprojekt.

 

Sagen er foranlediget af, at havnebestyrelsen i sit møde den 21. marts 2007 fik fremvist udkast til et bolværksprojekt udarbejdet på vegne af Vestjysk Bank.

 

Projektet tager udgangspunkt i den gældende Kommuneplan 2005 og omfatter de centrale havnearealer, der er reguleret af kommuneplanens bydel 1, Bykernen, rammeområde S13, der er udlagt til serviceformål. Kun i forhold til de i kommuneplanen gældende etageangivelser og bygningshøjder kræver projektet et kommuneplantillæg.

 

Projektet omfatter liberale erhverv i et kontordomicil, herunder ny filial for Vestjysk Bank, havnekontor placeret i en tårnlignende bygning, cafe/restauration, butikker og parkeringspladser. Desuden er der i områdets sydlige del skitseret en mindre bypark, ligesom der foran Pakhuset tænkes indplaceret ophold ved vandet. I senere udsendt pressemateriale er der redegjort for ønsker om at tilføje området mulighed for placering af kreative og innovative virksomheder.

 

Stadsarkitekten har i notat af 23. april 2007, der ligger på sagen, gjort nærmere rede for projektet, herunder den dialog der har været med projektejer. På sagen findes ligeledes et prospekt.

 

Arealet tilhører Randers Havn, men ifølge kompetencefordelingsplanen mellem Randers Byråd og Randers Havn, er det byrådet der træffer beslutning om køb og salg af arealer, mens havnebestyrelsen alene indstiller.

 

Såvel byråd som havnebestyrelse skal i medfør af havneloven ved udøvelse af deres kompetence varetage havnen interesser. Et evt. salgsprovenu tilfalder havnen og skal anvendes til havneformål, men byrådet kan knytte betingelser til salget, hvis betingelsen kan siges at varetage havnens interesser.

 

I den foreliggende sag, hvor der er igangværende overvejelser om at flytte havnen længere ud af fjorden, vil det være en klart saglig betingelse, at byrådet beslutter, at salgsprovenuet båndlægges indtil videre til at indgå i finansieringen af den eventuelle udflytning af havnen.

 

Ifølge havneloven er havnen ikke forpligtiget til at sælge arealer efter udbud. Men da det omtalte areal formodes at være særdeles attraktivt for flere købere, vil det, hvis byrådet ønsker at afhænde arealet, være fornuftigt at foretage et udbud for at hjemtage det størst mulige provenu.

 

I kommuneplanen for gl. Randers Kommune er det pågældende areal udlagt netop til et bolværksprojekt.  I forbindelse med et konkret projekt vil der skulle udarbejdes en lokalplan. Det foreliggende projekt ligger inden for kommuneplanens rammer.

 

I forhold til den nuværende lovgivning er det pågældende område ikke anvendeligt til boligformål på grund af nærheden til havnens virksomheder. Imidlertid er der i Folketinget fremlagt forslag til en revision af loven, der, hvis det bliver vedtaget, vil give bedre muligheder at etablere boliger på havnen.

 

I forbindelse med byrådets beslutning om at undersøge muligheden for at flytte havnen længere ud i fjorden og dermed give mulighed for at etablere en ny bydel på de nuværende havnearealer, er der formuleret en vision om at den ny bydel skal være en by for alle. Et bolværksprojekt kan få stor betydning for den videre proces med at realisere denne vision. Tilrettelægges projektet godt, vurderes det, at det kan være med til at trække en større udvikling på havnen igennem. Omvendt kan et projekt, der ikke respekterer visionen, virke hæmmende for den videre udvikling.

 

Hvis byrådet vælger at udbyde arealet, vil der være mulighed for at byrådet kan stille krav om at projektet skal understøtte visionen og en by for alle, herunder at byrådet kan vælge, hvorledes vægtningen mellem pris og projektets kvaliteter skal vægtes ved udvælgelse af det endelige projekt.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen umiddelbare konsekvenser.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at tage stilling til om arealet skal udbydes til salg, og

 

at salget, hvis byrådet ønsker at sælge, sker efter udbud med udgangspunkt i kommuneplanens rammer og et udbudsmateriale, der sikrer at den lokalplan, der efterfølgende skal udarbejdes i dialog med køber bidrager positivt til byrådets vision om den ny havnebydel som en by for alle, og

 

at salgsprovenuet båndlægges til medfinansiering af en evt. udflytning af havnen, og

 

at  byrådet godkender udbudsmateriale og salg, og

 

at Vestjysk Bank orienteres om byrådets beslutning, herunder om muligheden for at afgive bud i forbindelse med det forestående udbud.

 

<BESLUTNING - 1509/15903>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 136:

Økonomiudvalget kan anbefale indstillingen herunder, at arealet udbydes offentligt til salg. Udbudsmaterialet skal godkendes af byrådet, og det er en forudsætning, at Randers kommune kan vælge at forkaste samtlige de indkomne tilbud, hvis pris og indhold ikke er tilfredsstillende.

 

Bjarne Overmark tog forbehold.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15903>


Beslutning:
Det radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Udbud af bolværksarealet gennemføres ikke.

En international arkitektkonkurrence udskrives i perioden primo 2007 - primo marts 2008.

En offentlig international idekonkurrence/arktiektkonkurrence skal sikre, at der er sammenhæng i planlægningen for hele havneområdet ved en eventuel "havneomdannelse", samt give arkitekter frihed i deres kreative arbejde mht. design, arkitektur, æstetik mm.

Det forudsættes, at havnens fremtidige status samt en mulig etapedeling for hele området indarbejdes i konkurrencens opgaveformulering.

7 stemte for (Mogens Nyholm, Bjarne Overmark, Birthe O. Andersen, Feramuz Acar, Daniel Madié, Christian Boldsen og Erik Bo Andersen).
23 stemte imod
1 undlod at stemme (Louise Høeg Jensen)

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt:
23 stemte for.
7 stemte imod (Mogens Nyholm, Bjarne Overmark, Birthe O. Andersen, Feramuz Acar, Daniel Madié, Christian Boldsen, Erik Bo Andersen).
1 undlod at stemme (Louise Høeg Jensen).

J. nr. 54.00.00 S49Retur til indholdsfortegnelsen

189. Ansøgning om tilskud til tilbygning på Erhvervsakademiet Minerva


Resumé


Handelsskolen Minerva har den 29. marts 2007 fremsendt en ansøgning om tilskud til tilbygningen på Erhvervsakademiet Minerva i henhold til de kommunale retningslinier.

Der ansøges om 10 % af anlægsudgifterne – i alt 3,3 mio. kr.


 

Sagsfremstilling


Handelsskolen Minerva har den 29. marts 2007 fremsendt en ansøgning om tilskud til tilbygningen på Erhvervsakademiet Minerva i henhold til de kommunale retningslinier.

 

Kriterier for tilskud

Sammenlægningsudvalget godkendte den 21. november 2006 politik/kriterier for tilskud til byggeri for erhvervsrettede uddannelser.

 

Der er ingen fast beløbsgrænse for tilskuddet, men det er et krav, at uddannelsesinstitutionen i sin ansøgning beskriver:

 

 • byggeriets karakter
 • byggeriets samlede anlægsudgifter
 • hvilket beløb, der søges om
 • udannelsesinstitutionens økonomi
 • hvordan uddannelsesinstitutionen/byggeriet lever op til Byrådets visioner og mål generelt
 • hvordan uddannelsesinstitutionen/byggeriet lever op til Byrådets visioner og mål på uddannelsesområdet

 

Det skal tilstræbes, at ansøgningen sendes til Randers Kommune så tidligt som muligt i processen.

 

Handelsskolen Minervas ansøgning opfylder kriterierne.

Byggeriet rummer en undervisningsfløj og en administrationsfløj og er på i alt ca. 2.600 m2

inkl. 400 m2.

 

Undervisningsfløjen skal anvendes til skolens voksenuddannelser. Det vil sige opkvalificeringskurser for erhvervslivet og kommunens borgere i øvrigt. Bygningen skal være et befordrende uddannelsesmiljø med nyeste teknologi.

 

Administrationsfløjen skal rumme skolens centraladministration samt administration vedr. erhvervsakademiet og voksenuddannelserne.  Dette skal effektivisere og akkumulere ekspertise.

 

Der ansøges om 10 % af anlægsudgifterne – i alt 3,3 mio. kr.

 

Skolen har afsluttet regnskab 2006 med følgende resultat:

                               

Omsætning

161.607.887

Resultat

2.207.323

Egenkapital

87.004.000

 

 

Antal årselever

2.377

Antal årsværk

290

 

Skolen har moderne og befordrende uddannelsesmiljøer, der giver en positiv fremtidstro både omkring ungdomsuddannelser og voksen-videregående uddannelser. Det er bestyrelsens ønske og mål, at skolen leverer god kvalitet og understøtter Randers Kommune som uddannelsesby.

 

Arbejdet med at styrke Randers som uddannelsesby sker f.eks. gennem deltagelse i 12-skolesamarbejdet, i udarbejdelse af kommunens uddannelsespolitik og gennem etablering af nye uddannelsestilbud og internationalisering.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Byrådet beslutter i hver enkelt situation, efter indstilling fra direktion og økonomiudvalg, om tilskuddet ydes og tilskuddets størrelse.

 

Der ansøges om 10 % af anlægsudgifterne – i alt 3,3 mio. kr.

 

Der er ikke i budget 2007 afsat midler til tilskud til byggeri for erhvervsrettede uddannelser.

 

Handelsskolen har tidligere fået følgende tilskud:

 

Handelsskolen

2006

Udbygning Rådmands Boulevard 19 og Minervavej 57

1.550.000 kr.

Handelsskolen

2001

Udvidelse af parkeringspladsareal

1.100.000 kr.

Handelsskolen

1997

Opførelse af Det Danske Erhvervsakademi

1.900.000 kr.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at ansøgningen behandles.

<BESLUTNING - 1516/15824>

 

 

</BESLUTNING - 1516/15824>

<BESLUTNING - 1509/15854>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 137:

Økonomiudvalget indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Tidligere vedtagne retningslinier for tilskud til byggeri fra erhvervsrettede uddannelser vedlægges til sagens behandling i byrådet.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15854>


Bilag:
 Forslag til politik/kriterier for Ny Randers Kommunes tilskud til byggeri på erhvervsrettede uddannelser.doc

Beslutning:
V, C, O og R stillede følgende ændringsforslag:

- at der bevilliges 5% af anlægsudgifterne ialt 1.650.000 kr.
- at beløbet finansieres fra overførte midler på økonomiudvalgets område.

16 stemte for
15 stemte imod (Socialdemokraterne og Beboerlisten).

Ændringsforslaget vedtaget.J. nr. 18.16.00 Ø40Retur til indholdsfortegnelsen

190. Støtte til talentudvikling i Randers HK

Resumé


Det foreslås, at Randers Kommune støtter talentarbejdet i Randers Hk og samtidig eksponerer kommunens arbejde med talentudvikling med i alt 200.000 kr. årligt.

 


Sagsfremstilling

 

Randers Kommune er blevet Team Danmark kommune, og er dermed forpligtet til at støtte talentarbejdet i et antal satningsidrætsgrene, herunder håndbold.

 

Randers HK og moderklubberne har gennem en årrække arbejdet målrettet med talentudvikling, hvilket blandt andet har resulteret i, at ungdomsholdene de seneste tre år har fået medalje ved Danmarksmesterskaberne. Samtidig spiller mange af ungdomsspillerne på udvalgte hold, og gør sig også gør gældende på klubbens ligahold. De opfylder således målsætningen om flest mulige lokale, danske spillere i ligaen, hvilket er med til at fastholde publikumsinteressen og tilgangen til håndbold.

 

For at kickstarte Randers Kommunes talent og eliteudvikling foreslås det at trække på klubbens ekspertise, og samtidig støtte det videre talentarbejde. Endvidere foreslås det, at Randers Kommune sikres lokal og national eksponering gennem køb af markedsføringselemenenter til markedspris, herunder bandereklame i Elro Arena, logo på hjemmeside, plakater og billetter samt annoncer i kampprogrammerne under mottoet Randers Kommune støtter sporten - også talentarbejde og eliteudvikling.

 

Det foreslås, at Randers Kommune støtter talentarbejdet i Randers HK og moderklubberne, og samtidig eksponerer sin indsats med et beløb på 200.000 kr. årligt i perioden 2006 – 2011. Beløbet fordeler sig med 100.000 kr. til talentarbejde og 100.000 kr. til markedsføring.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Hvis forslaget tiltrædes, skal der ydes 400.000 kr. i 2007, hvilket foreslås finansieret af overførte midler fra 2006 til 2007 på kultur- og fritidsudvalgets område, og derefter skal der indarbejdes 200.000 kr. i budgettet i 2008 og i overslagsårene 2009-2011.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet

 

at der indgås samarbejdsaftale med Randers HK om tilskud til talentudvikling og markedsføring af Randers for 200.000 kr. årligt i perioden 2006 – 2011.

 

at udgiften på 400.000 kr. i 2006 – 2007 finansieres af overførte midler fra 2006 til 2007 på kultur- og fritidsudvalgets område, og at der for resten af perioden indarbejdes 200.000 kr. årligt i budgettet.

<BESLUTNING - 1509/15914>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 143:

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15914>


Beslutning:
Tiltrådt, dog således at samarbejdsaftalen bliver 5-årig og slutter i 2010.

28 stemte for
3 stemte imod (Beboerlisten)J. nr. 15.04 G00Retur til indholdsfortegnelsen

191. Ophør af samarbejdsaftalen med Randers Ulandsværksted


 

Resumé

Den selvejende institution Randers Ulandsværksted har en aftale med Randers kommune om aktivering af sociale klienter. På grund af ændrede aktiveringsbehov kan Ulandsværkstedet ikke længere kan anvendes som aktiveringsforanstaltning. Forvaltningen forslår derfor at samarbejdet med Ulandsværkstedet ophører.Sagsfremstilling

Randers Ulandsværksted er en selvejende institution, oprettet i samarbejde med Soroptimist International København, firmaet Simonsen Medical, Siemens og Randers Kommune.

 

Ulandsværkstedet har til formål at renovere og klargøre hospitalsudstyr til ulande og derigennem skaffe beskæftigelse til ledige. Ulandsværkstedet har til huse i lokaler, som lejes af Randers Kommune. Lokalerne er en del af de lokaler som Center for Beskæftigelse og Revalidering(CBR) har på Hadsundvej.

 

Ulandsværkstedets budget og regnskab skal i følge vedtægterne godkendes af Randers Kommune, og Ulandsværkstedets leder er ansat i Randers Kommune. Ulandsværkstedet har i de senere år reelt været en del af Team Kronjylland og indgår nu i CBR.

 

Ulandsværkstedet har ikke en egentlig driftsoverenskomst med Randers Kommune. I Randers kommunes aktiveringsbudget for 2007 er der afsat ca. 450.000 kr. til driften af Ulandsværkstedet. De aktiverede på Ulandsværkstedet har tidligere været langtidsledige og sociale klienter, der har kunnet være på Ulandsværkstedet i en længere periode. Denne målgruppe passede godt til Ulandsværkstedets arbejdsopgaver, men som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet og ændrede aktiveringskrav henvises gruppen ikke længere til Ulandsværkstedet.

 

Der har derfor løbende været drøftelser om kundegrundlaget for Ulandsværkstedet. Ud fra disse drøftelser er det forvaltningens opfattelse, at der ikke længere og heller ikke i fremtiden er behov for Ulandsværkstedet som aktiveringssted. Der er pt. ingen aktiverede på værkstedet. Det foreslås derfor, at samarbejdet med Ulandsværkstedet ophører.

 

Forvaltningen har haft møde med bestyrelsen for Ulandsværkstedet for at drøfte situationen. Bestyrelsen har beklaget forvaltningens indstilling, men har i øvrigt taget indstillingen til efterretning. Et ophør med samarbejdet med Randers Kommune vil medføre, at Ulandsværkstedet lukker evt. flytter til en anden kommune. En evt. afvikling skal naturligvis ske i samarbejde med bestyrelsen.


  


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lederen af Ulandsværkstedet vil blive tilbudt bistand med henblik på at opnå anden beskæftigelse i overensstemmelse med Randers Kommunes regler herom.

Der kan i budget 2007 overføres uforbrugte midler på mindste 80.000 kr. fra 05.58.80 til anden aktivering 05.68.98 arbejdsmarkedsforanstaltninger og fra 2008 overføres 450.000 kr. til budgettet vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via arbejdsmarkedsudvalget

 

at samarbejdet med ulandsværkstedet ophører samt at forvaltningen bemyndiges til at aftale afviklingen med bestyrelsen for ulandsværkstedet

 

at uforbrugte midler overføres budget vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger

 

<BESLUTNING - 1514/15823>

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 24. april 2007, punkt 21:

Godkendt.

 

Fraværende: Leif Gade

</BESLUTNING - 1514/15823>

<BESLUTNING - 1509/15910>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 141:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15910>


Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 00.16.00 G00Retur til indholdsfortegnelsen

192. Ansøgning til udviklingspuljen til finansiering af bæredygtighedsanalyse for Randers Rosenpark


 

Resumé


Udviklingspuljen ansøges om i alt 435.000 kr. til finansiering af foranalyse for etablering af Randers Rosenpark med henblik på at analysere og vurdere projektets bæredygtighed med det formål at kunne bidrage til at skabe et økonomisk beslutningsgrundlag for etablering af Randers Rosenpark.

 


Sagsfremstilling

 

Igennem de seneste par år har en gruppe private initiativtagere arbejdet for at få etableret et grundlag for en kommende stor turistattraktion i Randers Kommune. Initiativtagerne har haft et tæt samarbejde med Erhverv og Udvikling. Randers Rosenpark er en meget ambitiøs og perspektivrig idé om at etablere en ny temapark i Randersområdet. Som projektideen baserer sig på at blive en attraktion som appellerer til et internationalt publikum – både for entusiaster og det almindelige fritidspublikum. Tankesættet, der ligger bag attraktionen, er i tråd med tidens udvikling inden for oplevelsesøkonomien, hvor tematisering, videnskab, historie, underholdning og interaktivitet sættes i højsædet.

 

Randers Kommune besluttede i december 2004 at disponere det i alt 44 ha areal bestående af Krakamarken og parcellet nord for Krakamarken til arbejdet med etablering af Randers Rosenpark. På forespørgsel har Stadsarkitektens kontor efterfølgende i mail, der ligger på sagen, peget på alternative placeringer;

 

I den nordlige del af kommunen

 • Vest for erhvervsområde i Purhus mellem Purhus og Ørild
 • Øst for motorvejen syd for Fårup plantage

 

Langs Viborgvej

 • Nord for Viborgvej ved Læsten henholdsvis øst og vest for vejen mellem Læsten og Nørbæk.
 • Mellem Venning og Fussing Sø

 

Langs Hammelvej

 • Mellem Værum og Værum bæk
 • Sydvest for Værum
 • Vest for Væth

 

I 2005 har de private initiativtagere skaffet 300.000 kr. til finansiering af stiftelsen af en erhvervsdrivende fond blandt det lokale erhvervsliv. Den kapital er bundet til stiftelsen.

 

For at etablere finansielt grundlag for det videre arbejde ansøges udviklingspuljen til finansiering af en analyse af hvorvidt projektet er bæredygtigt. 

 

Der er indhentet et tilbud til en foranalyse for etablering af Randers Rosenpark. Tilbuddet ligger på sagen.

 

Analysen vil afdække om projektet er bæredygtigt og virke som beslutningsgrundlag for det videre arbejde med Randers Rosenpark, og består af flere elementer;

 

En best practise analyse ud fra både ind- og udland, en konceptbearbejdning hvor både det indholdsmæssige, det forretningsmæssige og det tekniske- og anlægsmæssige gennemanalyseres, en markedsanalyse hvor Randers Rosenparks markedsposition i forhold til målgruppe og konkurrenter kortlægges samt et anlægs- og driftsbudget.

 

I anlægs- og driftsbudgettet gennemføres en overslagsberegning af den økonomiske bæredygtighed. På baggrund heraf det gennemføres en budgetanalyse der vil belyse driftens dynamik, hvoraf et væsentligt fokus her vil være hvorvidt etableringen og driften af rosenparken vil afhænge af offentlige tilskud.

 

Erhverv og Udvikling vurderer, at det er vigtigt at få gennemført foranalysen så projektet enten kan iværksættes eller skrinlægges. Rosenparken vil få stor betydning for Randers, både i en turistmæssig sammenhæng men også i forhold til arbejdspladser og udviklingsmuligheder generelt.

 

Erhverv og Udvikling foreslår at Kommunernes Revision hyres til at kvalitetssikre analyseresultaterne. Det omfatter i store træk en kvalitetssikring af de økonomiske beregninger, valg af organisationsform & forskellige selskabsformer, herunder moms- og afgiftsmæssige forhold under iagttagelse af gældende kommunalfuldmagtsregler. Tilbuddet fra Kommunernes Revision ses i en mail der ligger på sagen.

 

Analysen forventes udarbejdet i løbet af 12 uger og vil derfor kunne være færdig til september/oktober 2007. Randers Byråd vil få forelagt analyseresultatet med præmisserne for bæredygtigheden således, at byrådet stillingtagen til projektets bæredygtighed kan foreligge inden de private initiativtagere får overdraget analysen til videre foranstaltning.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

Tilbuddet fra et privat rådgivningsfirma på en foranalyse er på 335.000 kr. ekskl. moms men inklusiv alle projektomkostninger. Dertil kommer udgifter til Kommunernes Revision på op til 100.000 kr. ekskl. moms baseret på estimeret timeforbrug.

 

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser ud over mødevirksomhed mellem forvaltningen, det private rådgivningsfirma og Kommunernes Revision.


 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

at bevilge 335.000 kr. ekskl. moms til foranalyse for etablering af Randers Rosenpark fra udviklingspujlen for 2007 og

 

at bevilge 100.000 kr. ekskl. moms til kvalitetssikring af foranalysen hos Kommunernes Revision fra udviklingspuljen for 2007

 

<BESLUTNING - 1509/15871>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 140:

Indstilles tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15871>


Beslutning:
Tiltrådt.
24 stemte for.
6 stemte imod (Feramuz Acar, Birthe O. Andersen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Erik Busk Jensen, Jens Peter Hansen.
1 undlod at stemme (Anders Bach Andersen).J. nr. 22.11.02 K03Retur til indholdsfortegnelsen

193. Svar til det kommunale tilsyn om godkendelse af Taxamotor Randers bestillingskontor.


 

Resumé


Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet om en udtalelse i anledning af at Dansk Taxi Råd har klaget over at Randers Byråd den 15. november 2006  har godkendt Taximotor Randers Bestillingskontor uden forudgående partshøring af Randers Taxas bestillingskontor.

Forvaltningen redegør i notat af 2. maj 2007 for, at der efter forvaltningens vurdering ikke har skullet ske partshøring.

 


Sagsfremstilling


Randers Byråd godkendte på møde den 15. november 2006 en ansøgning om oprettelse af et nyt taxibestillingskontor i Randers Kommune benævnt Taxamotor Randers bestillingskontor.

 

Dansk Taxi Råd har klaget til Statsforvaltningen Midtjylland over, at Randers Taxas bestillingskontor ikke er blevet partshørt forud for byrådets godkendelse af det nye bestillingskontor.

 

Ifølge taxiloven kan en kommune hvori der er over 20 taxitilladelser og kun ét bestillingskontor ikke nægte at godkende en ansøgning om oprettelse af et yderligere bestillingskontor såfremt indehavere af mindst 10 taxitilladelser tilslutter sig det nye bestillingskontor. Det er dog en betingelse, at det nye bestillingskontor opfylder de i taxilovgivningen fastsatte formelle og tekniske krav til bestillingskontorer.

 

Forvaltningen finder, at kommunen - under hensyn til at kommunen ikke har kunnet afslå ansøgningen når den opfylder de i taxilovgivningen fastsatte objektive betingelser - ikke har været forpligtet til at foretage forudgående høring af Randers Taxas bestillingskontor.

 

Forvaltningen redegør mere uddybende for de juridiske forhold i notat af 2. maj 2007, der vil blive eftersendt dagsordenen.

 

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet,

 

at notatet af 2. maj 2007 tages til efterretning og fremsendes til Statsforvaltningen Midtjylland

 


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 13.03.01 K03Retur til indholdsfortegnelsen

194. Voldgiftssag om Mejlby Kraftvarmeværk, anlægsbevilling m.m.


 

Resumé


Fjernvarmeforsyningen i Mejlby blev renoveret i 2004. I den forbindelse var entreprenøren og Nørhald Kommune uenige om betaling for arbejdet. Voldgiftsretten har netop afsagt kendelse i sagen og Randers Kommune skal i den forbindelse betale et supplerende beløb til entreprenøren. Samtidig ønsker miljø og teknik mandat til at forhandle fjernvarmeværkets fremtidige ejerskab.

 


Sagsfremstilling


Entreprenørfirma Brdr. Andersen A/S Randers har i 2004 renoveret hoved- og stikledninger for varmeforsyningen i Mejlby, der er kommunalt ejet. Tidligere var forsyningen ejet af Nørhald Kommune men overgik ved kommunesammenlægningen til Randers Kommune.

 

Da Nørhald Kommune og entreprenøren ikke kunne opnå enighed om betaling for arbejdet, blev forholdet behandlet ved en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Voldgiftsretten har den 20. februar i år afsagt kendelse i sagen og Randers Kommune skal som forsyningsvirksomhed betale entreprenøren ca. 511.000 kr. plus renter. Dertil kommer en række udgifter til voldgiftsretten og advokater. Ca. halvdelen af beløbet til entreprenøren er betaling for belægningsarbejder.

 

Miljø- og teknikforvaltningen ønsker at revurdere fjernvarmeforsyningens ejerskab. I den forbindelse har forvaltningen behov for ekstern bistand fra advokater, revisorer eller tilsvarende.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Randers Kommunes fjernvarmeforsyning i Mejlby skal i forbindelse med sagen betale i alt 700.000 kr. Dertil kommer et beløb til ekstern bistand i forbindelse med revurdering af ejerskabet. Beløbet sættes i første omgang til 50.000 kr.

 

Da varmeværket er en forsyningsvirksomhed, skal udgiften  betales af forbrugerne.

 

Miljø- og teknikforvaltningen fremlægger et forslag om finansiering til politisk godkendelse senest samtidig med, at takster for 2008 fremlægges til godkendelse.

 

Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget

 

at der til anlægsprojektet 01.22.03/1003700 Mejlby Kraftvarmeforsyning, ledningsrenovering, gives en yderligere anlægsbevilling på 700.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2007.

 

at der gives en tillægsbevilling for 2007 til driftskonto 012203/103104 Mejlby Kraftvarmeværk i forbindelse med revurdering af ejerskabet på 50.000 kr.

 

at miljø- og teknikforvaltningen bemyndiges til at revurdere ejerskabet for Mejlby Kraftvarmeforsyning, herunder forestå forhandlinger med relevante parter.

 

<BESLUTNING - 1510/15782>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 90:

Indstilles tiltrådt.

 

</BESLUTNING - 1510/15782>

<BESLUTNING - 1509/15864>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 109:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15864>


Bilag:
 Bevillingsansøging - anlæg, vedrørende Mejlby Kraftvarmeværk, ledningsrenovering.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 06.01.25 P20Retur til indholdsfortegnelsen

195. Afroditevej, byggemodning-kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling.


 

Resumé

Byggemodning af lokalplan 342 Afroditevej skal nu igangsættes som en privat byggemodning.

I den forbindelse skal kloakforsyningen etablere detailkloakanlæg inkl. regnvandsbassin og skelbrønde i området. Byrådet ansøges om den nødvendige anlægsbevilling hertil.

 

Sagsfremstilling


Byggemodning af lokalplan 342 Afroditevej er nu igangsat som en privat byggemodning af 48 parceller. I forbindelse hermed skal der udføres kloakbyggemodning af området, der er beliggende indenfor den godkendte spildevandsplan som område P05-V74.

Arbejdet forventes påbegyndt snarest mulig i 2007,og arbejdet planlægges koordineret med den private byggemodner.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Udgifterne til etablering af kloakanlægget er overslagsmæssigt beregnet til 4,229 mio. kr. Anlægsudgiften afholdes af kloakforsyningen, men når grundene bebygges, skal grundejerne betale kloaktilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget dækker ikke anlægsudgifterne, idet prisniveauet stadig vurderes højere end forventeligt, samt at der i denne sag også skal udføres regnvandsbassin og skelbrønde. Tilslutningsbidrag er indregnet i budgettet.

 

Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet og kan ikke fuldt ud finansieres af rammekontoen for detailkloakker, hvor saldoen pt. er på 0,556 mio. kr. Det resterende beløb på 3,673 mio. kr. foreslås finansieret via rammekontoen for kloaksanering.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der til konto nr. 01.35.43/143762 Afroditevej, kloakbyggemodning, gives en anlægsbevilling med et tilsvarende rådighedsbeløb i indeværende år på 4,229 mio. kr.,

 

at beløbet finansieres delvist ved nedsættelse af rådighedsbeløbet med 0,556 mio. kr. på konto nr. 01.35.43/143703 Detailkloakker, ramme,  som efterfølgende vil udvise en saldo på 0 kr., og

 

at det resterende beløb på 3,673 mio. kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb og bevilling på konto nr. 01.35.43/143701 Pulje til kloaksanering, ramme, der herefter vil udvise en saldo på 14,542 mio. kr.

   

 

<BESLUTNING - 1510/15669>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 88:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15669>

<BESLUTNING - 1509/15861>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 110:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15861>


Bilag:
 Kortbilag.doc
 Bevillingsansøgning.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 01.02.15 P16Retur til indholdsfortegnelsen

196. Forslag til kommuneplantillæg nr. 77


 

Resume`.

Gennem de seneste år har der været stor efterspørgsel på såvel parcelhusgrunde samt arealer til tæt-lav boligbyggeri i Assentofts østlige udviklingsretning.

 

Det er således ud fra et akut behov for inddragelse af arealer til boligformål, at tidl. Sønderhald kommune, i overensstemmelse med kommuneplanens hensigt om befolkningsmæssig udvikling i Assentoft, tog initiativ til at erhverve en del af matr. nr. 2a, Drastrup By, Essenbæk.

 

Der er i november 2006 indgået aftale om arealerhvervelse mellem sælger og Ny Randers kommune med forbehold for Sammenlægningsudvalgets godkendelse.


 

 

Sagsfremstilling.


Et areal i Assentoft på ca. 31 ha af matr . nr.2a, Drastrup By, Essenbæk, indføjes i kommuneplanen som nyt boligområde 2. B.12.

Arealet er beliggende i forlængelse af allerede lokalplanbelagte områder og afgrænses mod øst af den i regionplanen fastlagte byvækstgrænse.

 

Det nye boligområde i lokalområde 2 – Assentoft er i perspektivplanen for Assentoft benævnt som fremtidigt boligområde og er beliggende inden for regionplanens mulige byvækstområde for Assentoft.


 

Statusændring fra land- til byzone vil ske i forbindelse med kommende lokalplanlægning.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen. Evt. erhvervelse af arealer vil fremkomme som separat sag.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget

 

at Kommuneplantillæg nr. 77, for nyt boligområde B. 12 beliggende i lokalområde 2, Assentoft godkendes.

 

<BESLUTNING - 1510/15701>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 87:

Indstilles tiltrådt.

</BESLUTNING - 1510/15701>

<BESLUTNING - 1509/15860>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 111:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15860>


Bilag:
 kommuneplantillæg assentoft.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 01.02.05 P16Retur til indholdsfortegnelsen

197. Forslag til lokalplan nr. 292 - for et område til boligformål i Spentrup

Forslag til lokalplan nr


 

Resumé


Lokalplanområdet er et 1,9 ha stort areal beliggende i landzone yderst mod øst i Spentrup i direkte tilknytning til et eksisterende boligområde.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27. december 2006 til 21. februar 2007.

Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger.

 


Sagsfremstilling
Purhus Kommune har udarbejdet vedhæftede forslag til lokalplan for et nyt boligområde beliggende ved den eksisterende boligvej Søndervangen.

Det er hensigten med denne lokalplan at skabe fortsat mulighed for en begrænset vækst i antallet af boliger i Spentrup by i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og samtidig at færdiggøre planlægningsgrundlaget for hele udstykningsområdet mellem den oprindelige byzonegrænse mod øst og fordelingsvejen Birke Allè.

Lokalplanområdet omfatter i alt 7 parcelhusgrunde og et tæt-lav boligområde med 16 boliger. Lokalplanen er sidste del af udbygningen af byvækstområdet, der i Kommuneplan 2005-2017 er udlagt syd for det fuldt udbyggede boligområde Tingvangen, Højvangen og Søndervangen, mellem den eksisterende østlige byzonegrænse og den nye fordelingsvej øst om byen, og mellem kommunevejen Haldvej mod nord og fritidsområdet ved Bane Allè mod syd. Ved udformningen af lokalplanområdet har det været målsætningen at skabe et overskueligt og attraktivt udstykningsområde med et antal parcelhusgrunde af rimelig størrelse på ca. 1000-1200 m² og et tæt-lav boligområde udformet og indrettet med det samme arkitektoniske udtryk som området, der er omfattet af lokalplan nr. 285. Mellem udstykningen og fordelingsvejen øst om Spentrup by forudsættes den allerede etablerede støjvold og beplantningsbælte med natursti opretholdt.

Arealet overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

I forlængelse af realiseringen af nærværende lokalplan må man påregne nødvendige ændringer af spildevandsplanen, herunder en godkendelse af de foreliggende udledninger i området. Desuden skal man etablere et bassin i nærområdet og et ved udløb for regnvand i bæk.

Lokalplanen er kvalitetssikret i Randers Kommune og screenet for miljøpåvirkninger, og forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt dagsordenen.

 

I løbet af høringsperioden indkom 2 bemærkninger: (se bilag)

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Byggemodning af området fremkommer senere som separat sag. Udgifterne til kloakbyggemodning finansieres af kloakforsyningen, men vejbyggemodning m.v. finansieres af de kommende salgsindtægter ved grundsalg.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at beslutningen herom offentliggøres, og

at lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres efter reglerne herom i planloven

<BESLUTNING - 1510/15645>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 84:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15645>

<BESLUTNING - 1509/15857>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 112:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15857>


Bilag:
 Screening af LP 292 Søndervangen i Spentrup.doc
 LP 292 Søndervangen i Spentrup.pdf
 Lokalplanforslag 292, behandling af indsigelser.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 01.02.05 P16Retur til indholdsfortegnelsen

198. Forslag til lokalplan nr. 501 - Frederiksdalvej 3 og 4 etape og forslag til kommuneplantillæg nr. 78


 

Resume


Randers Kommune har i den senere tid solgt mange erhvervsarealer og der er nu ved at være disponeret for store dele af de resterende kommunale arealer. Samtidigt har Randers Kommune fået henvendelser fra flere virksomheder, som ønsker at placere sig i Randers på arealerne ved Motorvejen i den sydlige del af kommunen.

For at kunne efterkomme interessen for erhvervsarealer er der sat gang i planlægningen af nye arealer.

 


Sagsfremstilling


Stadsarkitektens kontor, Miljø og Teknik har udarbejdet et forslag til en lokalplan for udvidelse af erhvervsområdet omkring Frederiksdalvej syd-øst for den snart udbyggede 2. etape af erhvervsområdet, etape 3 (ca. 20 ha).

 

Lokalplanforslaget omfatter også den 4. etape af erhvervsområdet (ca. 24 ha), som ligger syd for ”Frederiksdal”, og som omfatter de eksisterende virksomheder Carlsberg Bjælker og Carlsberg Mur. Da etape 4 ligger uden for kommuneplanens lokalplanrammer, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som inddrager arealet i lokalplanrammerne.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til erhvervsformål med mulighed for at etablere industri og større værkstedsvirksomheder samt lager- og engrosvirksomheder.

 

Lokalplanens område er screenet i henhold til bestemmelserne i lov om Miljøvurdering, og forvaltningen er under dette arbejde ikke stødt på forhold, som vil kræve, at der udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanens område.

 

Lokalplanen indeholder en paragraf om oprettelse af grundejerforening. Denne bestemmelse har i tidligere lokalplaner for erhvervsområder været svær at virkeliggøre. Forvaltningen vil derfor snarest og inden den endelige vedtagelse af denne lokalplan forelægge en sag for udvalg og byråd, hvor der bliver lejlighed til at vurdere det principielle i spørgsmålet om oprettelse af grundejerforeninger i erhvervsområder. 

 

I lokalplanen skal der tildeles 5 gadenavne til de nye veje.

Arealet er beliggende i området, der dækkes af navnegruppe 33, ”Danske øer”.

 


Indstilling


 

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender navnene som vist på kortbilag 2 som nye gadenavne til området. Ingen af navnene eksisterer i forvejen i Randers kommune eller i kommuner med hvilke, vi deler postdistrikt.

 

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget

 

at  der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanforslagets område samt

 

at  lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg vedtages og offentliggøres efter reglerne i planloven.

 

 

 

<BESLUTNING - 1510/15776>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 85:

Indstilles tiltrådt.

Udvalget orienteres om de trafikale forhold, specielt i forhold til Hammelvej.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15776>

<BESLUTNING - 1509/15858>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 113:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15858>


Bilag:
 Plan501 - Frederiksdalvej 3 og 4.pdf
 Screenings-notat.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 01.02.05 P16Retur til indholdsfortegnelsen

199. Forslag til lokalplan nr. 504 "Thorsgade 16" og forslag til kommuneplantillæg nr. 76


 

Resumé


Lokalplanens område udgøres af ejendommen Thorsgade 16 på hjørnet af Thorsgade og Sandgade i Randers midtby og udgør ca. 827 m2. Ejendommen er tidligere benyttet til butiksformål, men henstår i dag ubenyttet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en moderne bolig- og erhvervsejendom i 5 etager, foruden evt. kælder.

Samtidig skifter en del af rammeområde BE34, herunder lokalplanområdet, ved kommuneplantillæg nr. 76 status fra at være blandet bolig- og erhvervsområde til at være et centerområde.

 


Sagsfremstilling


Stadsarkitektens Kontor har udarbejdet vedhæftede forslag lokalplan for en etageejendom til blandet bolig- og erhvervsformål på baggrund af ønske fra privat bygherre.

 

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af en ejendom i 5 etager med et bruttoetageareal på op til 2.500 m2. Planen sikrer, at der på ejendommen etableres udendørs opholdsareal på min. 25 % af bruttoetagearealet samt parkeringspladser svarende til 10 % af boligetagearealet og 15 % af erhvervsetagearealet.

 

I stueplan bliver der mulighed for indretning af udvalgsvarebutikker. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i lokalplanområdet må ikke overstige 1.000 m2.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 76, der fastlægger en del af område BE34 til et nyt centerområde C12. I det nye område bliver der mulighed for at opføre bygninger i 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 18.00 m. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed øges til 250 pct. og kravet til udendørs opholdsareal bliver reduceret til minimum 25 pct. af boligetagearealet, svarende til de øvrige centerområder.

 

Lokalplanen er screenet for miljøpåvirkninger, og forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt dagsordenen.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Lokalplanen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget

 

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen og at beslutningen herom offentliggøres, og

 

at lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres efter reglerne herom i planloven

 

<BESLUTNING - 1510/15721>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 86:

Indstilles tiltrådt af alle.

 

Udvalget orienteres om de trafikale forhold.

Jens Peter Hansen stemte imod dette af ressourcemæssige hensyn.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15721>

<BESLUTNING - 1509/15859>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 114:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15859>


Bilag:
 Lokalplanforslag 504 + bilag.pdf
 Screening miljøvurdering.pdf

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 04.00.00 P00Retur til indholdsfortegnelsen

200. Kontrolleret brug af sprøjtemiddel på udvalgte sportsplæner i Randers Kommune i 2007


 

Resumé


Efter forespørgsel fra flere af fodboldklubberne i Randers Kommune, indstiller forvaltningen hermed et forslag om kontrolleret brug af sprøjtemiddel på udvalgte fodboldbaner i Randers Kommune i 2007.

Anvendelse af sprøjtemiddel på kommunale arealer skal principielt undgås, men fodboldbanerne har i mere end 10 år været fri for sprøjtemidle,r og banerne er i dag præget af bredbladet ukrudt, som er svætr at bekæmpe mekanisk.

Ved at anvende sprøjtemiddel i 2007 og med efterfølgende mere målrettet pleje end hidtil, mener forvaltningen - hurtigt og med de ressourcer der p.t. er til stede - at kunne imødekomme fodboldklubberne ønske om at forbedre forholdene på de vigtigste fodboldbaner i kommunen. Samtidig vurderer forvaltningen at anvendelse af sprøjtemiddel, som beskrevet i sagsfremstillingen, ikke vil indebære risiko for forurening af drikkevand.

Fra 2008 og fremover foretages alt ukrudtsbekæmpelse på samtlige boldbaner i Randers Kommune udelukkende mekanisk.

Det vil være muligt at undgå at sprøjte boldbanerne i 2007, hvis kommune i løbet af de næste 4-5 år vil anvende 2-3 million kr./år til at omlægge eksisterende og etablere nye boldbaner.

 

 


Sagsfremstilling


Randers Sportsklub Freja har den 27. december 2006 på vegne af fodboldklubberne under fodboldoverbygningen anmodet Randers Kommune om, at der dispenseres for det hidtidige sprøjteforbud, således at der på boldbaner i kommunen kan foretages en kemisk ukrudtsbekæmpelse hvert tredje år.

 

Det fremgår af anmodningen fra Randers Sportsklub Freja (henvendelsen er vedlagt som bilag), at klubberne på mange af de kommunale baner døjer med især bredbladet ukrudt. Dette ukrudt er ikke særligt slidstærkt, og derfor opstår der mange bare pletter i græstæppet.

 

Randers kommune gennemførte i 1995 generel stop for anvendelse af sprøjtemidler på kommunale arealer, herunder boldbanerne. Kommunen har efterfølgende udelukkende anvendt mekanisk ukrudtsbekæmpelse på boldbanerne, men det er desværre ikke lykkedes at fastholde det ønskede kvalitetsniveau. Mange af de i alt 93 boldbaner i Gl. Randers Kommune har nu en tilstand med ukrudt, så det generer fodboldspillet.

 

Forvaltningen har ikke p.t. et dækkende billede af tilstanden på de 60 kommunale boldbaner, der ligger udenfor Gl. Randers Kommune, men det får forvaltningen i løbet af i år, hvor der foregår en registrering af de grønne områder i Randers Kommune. Det må dog forventes, at disse boldbaner også i større eller mindre omfang er plaget af bredbladet ukrudt, da der også på disse baner i en årrække har været sprøjteforbud.

 

Ukrudtsbekæmpelse på boldbaner.

Ukrudt bekæmpes på sportsplæner for at fastholde god spillekvalitet. Det vil sige en jævn bane med tæt græs, hvor bolden kan trille uden at skifte retning på grund af underlaget.

Ukrudt er et problem, fordi det gør banerne ujævne og giver huller i græstæppet da ukrudt tåler mindre slid end græs gør. Plejen går ud på, at give græsset de bedst mulige betingelser for vækst, således at det kan udkonkurrere ukrudtet.

 

De foregående 2 år har Randers kommune foretaget vertikalskæring 2 gange årligt i maj og september for at minimerer ukrudtsmængden. Indgrebet har også haft en positiv effekt på banerne, men det vil tage 5-10 år med denne metode inden boldbanerne har en græskvalitet som før sprøjteforbudet blev indført. Det største problem er, at hovedparten af ukrudtet på sportsplænerne har pælerod, det vil sige at rødderne vokser ca. 10-20 cm ned i jorden, og det har græsset svært ved at konkurrere imod. Selvom toppen kappes 2-3 gange i sæsonen, så skyder ukrudtet igen fra roden, dog lidt svækket.

 

Ved eventuel sprøjtning af sportsplænerne vil kommunen i løbet af en enkelt sæson kunne få næsten ukrudtsfri baner. Ukrudtsmidlet vil fjerne de såkaldte tokimbladede vækster og efterlade alle et-kimbladede græsvækster tilbage. Banerne vil herefter kræve en eftersåning, således at de huller, hvor ukrudtet havde stået, bliver fyldt med nyt græs.

 

Forslag til ukrudtsbekæmpelse på fodboldbaner i 2007 og fremover.

Forvaltningen anbefaler, at det generelle sprøjteforbud på boldbaner videreføres i den ny kommune, og at forvaltningens bestræbelser på at opnå en tilfredsstillende pleje af krævende sportsplæner uden brug af kemikalier opprioriteres.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der i 2007 dispenseres for brugen af sprøjtemiddel på udvalgte boldbaner i Randers Kommune. Forvaltningen vurderer således, at der kan opstå behov for at bruge sprøjtemiddel på op til 40 baner i år – baner som anvendes til kamp, og hvor den mekaniske ukrudtsbekæmpelse ikke hurtigt kan sikre en tilfredsstillende spillekvalitet. De op til 40 baner er fordelt over alle idrætsanlæg men med hovedvægt omkring Randers.

De resterende baner ukrudtsbekæmpes fortsat med to gange vertikalskæring og 6-10 gange strigling pr. sæson.

Fra 2008 og fremover foretages alt ukrudtsbekæmpelse på samtlige boldbaner i Randers Kommune udelukkende mekanisk.

 

Det skal pointeres, at der er en alternativ løsning til at sprøjte og efterså udvalgte boldbaner i 2007. I stedet kan træffes beslutning om, at det eksisterende sprøjteforbud opretholdes. Det medfører, at der skal etableres nye boldbaner og de eksisterende baner, som er plaget af ukrudt, skal omlægges. Kultur- og fritidsudvalget vil i så fald få forelagt en sag om finansiering af de afledte udgifter. Denne løsning skønnes, at medføre en ekstra udgift for kommunen på 2-3 millioner kr./år de næste 4-5 år.

 

Miljømæssig vurdering af dispensationen i 2007.

Boldbanerne som anvendes til kampbaner ligger bynært, og derfor er kvaliteten af det grundvand, der dannes under og i nærheden af boldbanerne, præget af menneskelig aktivitet. Typisk er kvaliteten af grundvandet i disse områder præget af, anvendelsen af gødning og sprøjtemidler i haverne, risiko for utætte kloakker, eventuelle utætte olietanke eller eventuelle forurenede grunde i byen. Grundvandet, der dannes i og i nærhed af byerne, er således ikke normalvis særligt velegnet til drikkevandsformål.

 

Sprøjtemidlet, som eventuelt skal bruges på kampbanerne i 2007, er Herbatox, og det indeholder stoffet MCPA. Dette er et hormonmiddel, som dræber 2. kim bladede planter. Det er i øvrigt et middel, som også bruges på landbrugsarealer. MCPA kan erfaringsmæssigt trænge ned i grundvandet, men når midlet anvendes på etablerede græsplæner, vil risikoen for at stoffet nedsives blive væsentligt reduceret. For at minimere risikoen for at stoffet påvirker vandforsyningen, vil der ikke blive sprøjtet på boldbaner eller på dele af boldbaner, der ligger mindre end 300 m fra vandværkers kildepladser.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Sprøjtningen er næsten omkostningsneutral, da den ene vertikalskæring kan erstattes med en sprøjtning. Eftersåning med græsfrø koster ca. 5.000 kr. pr bane. Samlet pris på de 40 baner er ca. 200.000 kr., som findes indenfor eksisterende budget.

 

Såfremt Randers Kommune beslutter ikke at sprøjte boldbanerne, vil det være nødvendigt at omlægge et antal baner om året for at kunne levere jævne og tilfredsstillende kampbaner. Prisen for en baneomlægning er 300.000-500.000 kr., og herefter skal banen ligge brak i en hel sæson. Der er stor interesse for at spille fodbold i Randers Kommune, og banerne bliver meget brugt, og derfor kan det blive nødvendigt at anlægge nye baner til at erstatte de baner, som omlægges. Det koster ca. 1-1,5 million kr. at anlægge en fodboldbane.
Omlægning af eksisterende baner og etablering af nye baner vurderes at udgøre en ekstra udgift for kommunen på i alt 2 - 3 million kr./år i de næste 4 – 5 år.


 

 


Indstilling

Forvaltningen indstiller til kultur- og fritidsudvalget og miljø- og teknikudvalget

 

at det generelle sprøjteforbud, herunder også på fodboldbaner, videreføres i den ny kommune, og at forvaltningens bestræbelser på at opnå en tilfredsstillende pleje af krævende sportsplæner uden brug af kemikalier opprioriteres.

 

 

at der i 2007 dispenseres for brugen af sprøjtemiddel på udvalgte boldbaner i Randers Kommune. Det betyder, at de op til 40 af forvaltningen udvalgte kampbaner i Randers Kommune i 2007 sprøjtes 1 gang med Herbatox – men at der ikke sprøjtes på baner eller banedele, der ligger mindre end 300 m fra kildepladser til vandværker.

 

at de op til 40 udvalgte kampbaner eftersås og ukrudtbekæmpes mekanisk herefter.

 

Kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 17. april 2007, punkt 45:

Indstilles godkendt over for byrådet.

 

Ellen Petersen tager forbehold.

 

 

Fraværende:  Kurt Helge Andersen.

 

 

<BESLUTNING - 1510/15784>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 82:

Erik Bo Andersen stillede forslag om at der fra 2008, og efter en konkret ansøgning og afdækning af det aktuelle behov, kan opnås dispensation fra det generelle sprøjteforbud efter max. hvert 3. år - men at der ikke sprøjtes på baner eller banedele, der ligger mindre end 300 m fra kildepladser.

 

For stemte 3 (V)

Imod stemte 4.

 

For forvaltningens indstilling stemte 6.

1 (B) tog forbehold.

 

Sagen oversendes til byrådets afgørelse.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15784>

<BESLUTNING - 1509/15856>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 115:

Tiltrådt.

Bjarne Overmark tog forbehold

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15856>


Bilag:
 Ansøgning om sprøjtning af fodboldbaner.tif

Beslutning:
Erik Bo Andersen stillede følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes og suppleres med følgende, 4. at: at der fra 2008, og efter en konkret ansøgning og afdækning af det aktuelle behov, kan opnås dispensation fra det generelle sprøjteforbud efter max. hvert 3. år - men at der ikke sprøjtes på baner eller banedele, der ligger mindre end 300 m fra kildepladser.

10 stemte for (Erik Bo Andersen, Anders Bach Andersen, Christian Boldsen, Karen Brix Roed, Erik Busk Jensen, Carl Damgaard Nielsen, Jens Peter Hansen, Hans Kortbek, Frank Nørgaard, Karsten Skjødt-Jakobsen).
20 stemte imod.
1 var fraværende (Marianne Høj Madsen).

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt:
27 stemte for.
4 stemte imod (Feramuz Acar, Birthe O. Andersen, Mogens Nyholm, Bjarne Overmark.J. nr. 13.25.00 S05Retur til indholdsfortegnelsen

201. Ny kabelfærge og nye færgelejer ved Udbyhøj - ansøgning om anlægsbevilling


 

Resumé


I forbindelse med færdiggørelsen af projektet med ny kabelfærge og nye færgelejer mv. ved Udbyhøj, har det vist sig nødvendigt at søge en tillægsbevilling. Færgeudvalget har besluttet at behandle sagen på et senere møde, men samtidigt at søge penge til mindre delelementer i det samlede projekt allerede nu.

 


Sagsfremstilling

Driften af Randers Fjords Færgefart og gennemførelsen af det tilknyttede anlægsprojekt med ny kabelfærge og nye færgelejer m.v. er et fællesprojekt mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune. I den forbindelse har de to kommuner nedsat et fælleskommunalt udvalg (færgeudvalget) med politiske repræsentanter fra de to kommuner.


 

På færgeudvalgets møde den 29. marts 2007 blev der redegjort for økonomien i anlægsprojektet vedrørende ny kabelfærge og nye færgelejer i Udbyhøj.

 

Af sagsfremstillingen fremgår det, at det er nødvendigt med en ekstrabevilling til færdiggørelse af projektet på ca. 2,5 mio. kr. Færgeudvalget besluttede at udsætte sagen til udvalgets næste møde idet, der allerede nu søges anlægsbevilling til færdiggørelse af havnebygningen og til etablering af kraftmåleudstyr på kablerne.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Udgifterne til dette beløber sig overslagsmæssigt til 450.000 kr., hvoraf Randers Kommune skal afholde den ene halvdel svarende til 225.000 kr. Forvaltningen for miljø og teknik kan ikke anvise kompenserende besparelser for anlægsudgiften.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget

 

at der gives en anlægsbevilling på 225.000 kr. med rådighedsbeløb i indeværende år til konto 02.32.33/233701 ”Ny kabelfærge og nye færgelejer mv.”

 

 

<BESLUTNING - 1510/15724>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 89:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15724>

<BESLUTNING - 1509/15862>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 116:

Indstilles tiltrådt, idet udgiften afholdes indenfor Miljø og teknik udvalgets budget. Forvaltningen anmodes om at udarbejde notat om sagens status.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

 

Ovennævnte bilag eftersendes byrådets dagsorden.

</BESLUTNING - 1509/15862>


Bilag:
 Status på samlet anlægsprojekt for Udbyhøj Kabelfærge.doc
 bevillingsskema.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 01.05.08 P17Retur til indholdsfortegnelsen

202. Vådområdeprojekt i Alling Ådal efter Vandmiljøplan II


 

Resumé


Fussingø Statsskovdistrikt planlægger nu at igangsætte gennemførelsen af vådområdeprojekt i Alling Ådal. Forvaltningen anbefaler, at Randers Kommune deltager positivt i samarbejdet og at kommunen bidrager med de arealer ved Brusgård, som Gl. Randers Kommune hidtil har stillet i udsigt.

 

Sagsfremstilling


Århus Amt har i 2002 udarbejdet et debatoplæg for genskabelsen af våde enge i Alling Å som omfatter 531 ha langs Alling Å fra Gl. Ølstvadbrovej til Vester Alling. Kortbilag 1. Direktoratet for Fødevareerhverv gennemførte en ejendomsmæssig forundersøgelse, som viste at 94 lodsejere ville blive berørt. Der blev imidlertidig ikke udarbejdet en egentlig VVM-redegørelse, da projektet blev sat i bero pga. manglende finansiering.

 

Gammel Randers Kommunes tekniske udvalg besluttede på møder d. 26. august 2002 og 15. september 2003 at bede Århus Amt om at udvide projektet med ca. 15 ha fra den kommunale ejendom Brusgård. Udvalget besluttede også, at stille arealerne i projektområdet vederlagsfrit til rådighed for jordfordelingen som Randers Kommunes tilskud til projektet med visse forbehold.

 

Ved kommunalreformens ikrafttræden og amternes nedlæggelse overgik projektansvaret til Skov- og Naturstyrelsen ved det lokale Fussingø Statsskovdistrikt. På baggrund af Skov- og Naturstyrelsens nylige tilsagn om finansiering af projektet vil skovdistriktet forestå det videre arbejde.

 


Fussingø Statsskovdistrikt planlægger nu at gennemføre vådområdeprojektet i Alling Ådal og anmoder Randers Kommune samt 3 andre involverede nabokommuner (Favrskov, Syddjurs og Norddjurs) om tilladelse til igangsætning af VVM-procedure for gennemførelse af projektet.


 

Projektets formål er at fjerne kvælstof fra Alling Å, således at det ikke når frem til Randers Fjord. Kvælstoffjernelsen fremkommer ved at sløjfe dræn og grøfter inden for projektområdet samt nedlægge 3 private pumpelag. De teknisk og biologiske forundersøgelser viste, at det gennem projektet er muligt at fjerne 24 % af den samlede kvælstoftransport ved Vester Alling, hvilket svarer til ca. 125 t/år.

 

Som sidegevinst vil områdets rekreative naturværdi blive stor.

 

Projektet forudsætter at grødeskæringen i Alling Å i projektområdet ophører.

 

Som led i projektforløbet nedsættes en teknisk faglig følgegruppe med repræsentation fra berørte myndigheder, en lokal følgegruppe med repræsentation af lodsejere, interesseorganisationer, myndighedsrepræsentant m.fl.. I forbindelsen med jordfordelingen udpeges lodsejerudvalg, der repræsenterer lodsejerne, og sammen med jordfordelingsplanlæggeren fastlægger niveauet for jordpris i området.

 

Projektets endelige udformning vil være afhængig af den faglige bearbejdning i følgegrupperne under hensyn til projektets budgetramme. Endvidere er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at der indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

 

Forvaltningen anbefaler, at Randers Kommune følger de tidligere trufne beslutninger og meddeler Fussingø Statsskovdistrikt, at man fortsat ser positivt på projektet og beder dem om at igangsætte VVM-proceduren.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Randers Kommune er nu den godkendende myndighed og skal give tilladelse efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven for projektdelen i Randers Kommune og deltage i projektforløbet.

Såfremt forpagtningskontrakten med Brusgård opsiges i utide, forventes det, at Jordfordelingskontoret udreder erstatning til forpagter.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

 

at udvalget tager orienteringen om vådområde i Alling Å til efterretning,

 

at udvalget indstiller til byrådet, at man meddeler Fussingø Statsskovdistrikt accept af, at de igangsætter VVM-proceduren med henblik på genetablering af våde enge i Alling Å.

 

 

 

<BESLUTNING - 1510/15619>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 81:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15619>

<BESLUTNING - 1509/15855>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 117:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15855>


Bilag:
 kort1.pdf.pdf
 Notat af 24. april 2007 fra Miljø og Teknik vedr. Supplerende oplysninger om vådprojekt ved Alling Å.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 03.03.02 Ø60Retur til indholdsfortegnelsen

203. Principbeslutning om meddelelse af kommunal lånegaranti til ustøttede private andelsboliger.


Resumé


Randers Kommune har frem til den 4. august 2003 meddelt kommunegarantier til ustøttede private andelsboligprojekter. Byrådet besluttede, efter indstilling fra teknisk udvalg, at kommunen fremover undlader at give garanti til ustøttede private andelsboliger. Beslutningen blev truffet ud fra det princip, at det private boligbyggeri skulle ligestilles med hensyn til finansiering og sikkerhedsstillelse.


 

Sagsfremstilling


Da kommunen har modtaget en konkret ansøgning fra Holmsø Huset A/S om muligheden for opnåelse af kommunegaranti fra 65 til 80 % af anskaffelsessummen til et andelsboligprojekt på 20 boliger i Albækparken, Harridslev, er det nødvendigt, at den nye Randers Kommune træffer beslutning om den fremtidige mulighed for meddelelse af kommunegarantier til ustøttede andelsboligprojekter.


 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Garantiforpligtelser påvirker den kommunale låneramme. Ingen af de tidligere stillede garantiforpligtelser har medført udgifter for kommunen til indfrielse af den stillede garanti.Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der ikke i Randers Kommune meddeles kommunegaranti til ustøttede private andelsboliger.

 

<BESLUTNING - 1510/15762>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 91:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1510/15762>

<BESLUTNING - 1509/15865>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 118:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15865>


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 20.15.00 G01Retur til indholdsfortegnelsen

204. Forhøjelse af tilskuddet til Randers Ugen


 

Resumé


Eventsekretariatet søger om forhøjelse af kommunes tilskud til Randers Ugen i 2007 og fremover med 200.000 kr. Det foreslås, at merudgiften i 2007 finansieres inden for det nuværende budget.

 


Sagsfremstilling


Eventsekretariatet søger om forhøjelse af kommunes tilskud til Randers Ugen i 2007 og fremover med 200.000 kr.

 

Ansøgning om forhøjelsen af tilskuddet til Randers Ugen skal ses på baggrund af:

1.      At Randers er blevet en større kommune. Randers Ugen er for alle kommunens borgere, og dermed har ugen fået tilført nye publikummer.

2.      At hvert år ansøges Randers Ugen om økonomisk støtte i størrelsesordenen 1,2-1,8 millioner kr. Randers Ugen har kun haft 300.000 kr. til at fordele blandt 30 – 40 ansøgere om økonomisk tilskud. Der forventes et stigende antal ansøgninger fra de nye områder i kommunen, og dermed behov for økonomisk at kunne tilgodese et stigende antal ansøgninger. Allerede i år placeres et verdensnavn i millionklassen på Støvringgård Kloster (José Carreras). Der er endvidere inden for de seneste år kommet mange gode arrangementer til, som bestyrelsen mener fortjener opbakning. Eksempelvis er forskellige arrangementer for ungdommen i hele kommunen ved at blive kørt ind som en fast bestanddel af Randers Ugen takket være et godt samarbejde mellem Ungdomsskolerne, SSP, Café von Hatten, Kulturelt Samvirke m.fl. ligesom Værket er kommet på banen i Randers Ugen med mange gode arrangementer på Amfiscenen.

3.      At i år er det første gang Randers Ugens åbning kan afholdes på det nye Østervold. Det er hensigten at afholde de kommende åbninger på Østervold. Sekretariatet ønsker at gennemføre en flot og anderledes åbning på byens nye plads, med bl.a. besøg af et italiensk gadeteater. Det betyder, at der vil komme nogle ekstra udgifter til bl.a. teknik på Østervold, som tidligere år er blevet dækket ind af muligheden for at låne Teltet, med den allerede etablerede scene, lys, lyd m.v..   

 

Randers Ugens grundkapital er ikke blevet forhøjet i flere år, men i år har de faste sponsorer forhøjet deres tilskud med godt 100.000 kr. fra 500.000 kr. til 605.000 kr.

 

Eventsekretariatets bestyrelse har på sit møde den 27. marts behandlet overstående og enstemmigt besluttet at følge op på det øgede engagement fra sponsorerne side. Bestyrelsen anbefaler Randers Kommune at fordoble sponsorernes forhøjede tilskud, således at Randers Kommunes tilskud forhøjes med 200.000 kr. Det nuværende kommunale grundtilskud til Randers Ugen udgør kr. 455.100 (2006 tal).

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Forslaget indebærer en forhøjelse af kommunens årlige tilskud til Randers Ugen med 200.000 kr. Det foreslås, at merudgiften i 2007 finansieres inden for det nuværende budget, mens udgiften i overslagsårene henvises til budgetlægningen for 2008.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at Randers Kommunes tilskud til Randers Ugen forhøjes med 200.000 kr. årligt og at merudgiften i 2007 finansieres finansieres inden for det nuværende budget, mens udgiften i overslagsårene henvises til budgetlægningen for 2008.

<BESLUTNING - 1516/15697>

 

 

</BESLUTNING - 1516/15697>

<BESLUTNING - 1509/15787>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 119:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15787>


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 16.21.00 S00Retur til indholdsfortegnelsen

205. Tandplejen. Tilrettelæggelse af tandtilbud i Havndal-området pr. 1. august 2007.


 

Resumé


Byrådet har tidligere besluttet, hvorledes tilbuddet inden for tandplejen skal være for borgerne i Havndal-området frem til august 2007. Forvaltningen har uarbejdet forskellige løsningsmodeller for den mere langsigtede struktur for tandbehandlingen for borgerne i Havndal-området og foreslår, at der etableres en forebyggelsesklinik på Havndal skole.

 


Sagsfremstilling


På byrådsmødet den 5. februar 2007 blev det besluttet, at børnene fra Havndal skole tilbydes følgende valgmuligheder frem til august 2007:

 

a) Gratis tandbehandling ved lokal praktiserende tandlæge i Havndal,

b) Behandling på kommunal klinik på Korshøjskolen, hvor Randers Kommune betaler transporten.

c) Behandling på øvrig valgfri tandklinik i Randers Kommune, hvor forældrene selv sørger for transporten.

 

Forvaltningen har herefter arbejdet med udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for den mere langsigtede betjening af borgerne i Havndal-området inden for tandplejen.

 

I notat af 28. marts 2007 har tandplejens ledelse opstillet nedenstående 4 muligheder for den fremtidige betjening af Havndal-området

 

a)   Etablering af en kommunal behandlingsklinik på Havndal skole

b)   Etablering af en kommunal forebyggelsesklinik på Havndal skole

c)   Indkøb af en mobil behandlingsklinik

d)   Fortsat tandbehandling ved lokal praktiserende tandlæge i Havndal

 

På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske konsekvenser af de 4 løsningsmuligheder anbefaler den kommunale tandpleje, at der etableres en kommunal forebyggelsesklinik på Havndal skole. Etablering af en sådan forebyggelsesklinik vil koste ca. 500.000 kr.

 

Denne løsning har tillige sammenhæng med et kommende oplæg fra den kommunale tandpleje, hvor der bl.a som følge af cariesudviklingen og de fremtidige udfordringer i tandplejen fremover forventes færre egentlige behandlingsklinikker i den kommunale tandpleje og en større andel af forebyggelsesklinikker som foreslået på Havndal skole, hvor ca. 75% af borgerne kan behandles.

 

Forslaget om etablering af en forebyggelsesklinik på Havndal skole behandles i tandplejens MED-udvalg den 16. april 2007.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Etablering af en forebyggelsesklinik på Havndal skole vil betyde en merudgift på 500.000 kr., der foreslås indarbejdet i budgettet for 2008.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget, at det over for byrådet anbefales

 

at der etableres en forebyggelsesklinik på Havndal skole

 

at udgiften på 500.000 kr. indarbejdes i tandplejen budget for 2008,

 

at de nuværende ordninger omkring valgmuligheder for borgerne i Havndal-området forlænges frem til udgangen af 2007, samt

 

at den kommunale tandpleje udarbejder et oplæg vedr. den fremtidige klinikstruktur i Randers kommunale tandpleje, der behandles politisk i efteråret 2007.

 

 

<BESLUTNING - 1513/15760>

Sundheds- og ældreudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 34:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1513/15760>

<BESLUTNING - 1509/15863>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 120:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15863>


Bilag:
 Notat vedr. betjening af Havndal-området.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 16.00.00 P22Retur til indholdsfortegnelsen

206. Sundhedspolitik. Forslag der udsendes til høring.


 

Resumé


Sundhedsafdelingen har udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik for Randers kommune. Det foreslås, at forslaget sendes til høring frem til 31. august 2007. I følge den opstillede tidsplan kan en Sundhedspolitik for Randers kommune herefter vedtages i byrådet den 29. oktober 2007.

 


Sagsfremstilling


Sundhedsafdelingen har udarbejdet et forslag til sundhedspolitik for Randers kommune.

 

Forslaget indeholder Randers kommunes overordnede vision og målsætning inden for sundhedsområdet.

 

Herudover indeholder omtaler forslaget sundhedspolitik inden for nedenstående områder:

 

 • børn og unge
 • voksne
 • ældre
 • udsatte grupper i befolkningen
 • natur og trafik
 • sundt arbejdsliv

 

Under hvert af disse områder indeholder forslaget en beskrivelse af:

 

 • facts
 • hvad vil Randers kommune?
 • hvornår målene er nået?
 • hvad kan Randers kommune gøre?
 • hvad kan den enkelte borger gøre?
 • tiltag på kort og langt sigt.

 

Forvaltningen har tilstræbt at udarbejde et ambitiøst og præcist forslag til sundhedspolitik, hvor det eksempelvis i forslaget er nævnt, at Randers kommune vil tilbyde et gratis måltid mad til alle børn i skoler og daginstitutioner.

 

Sundhedsafdelingen har opstillet en tidsplan, hvor det fremgår, at forslaget sendes til høring blandt kommunale institutioner, foreninger og borgere i kommunen i perioden frem til udgangen af august måned 2007, hvorefter Randers byråd forventes at kunne godkende den endelige sundhedspolitik på mødet den 29. oktober 2007.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne til høringsprocessen finansieres inden for budgettets rammer. Der er endnu ikke foretaget økonomiske konsekvensberegninger af de enkelte forslag. Dette vil blive foretaget i forbindelse med den politiske behandling af forslagene.Indstilling


Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget, at det over for byrådet anbefales,

 

at forslaget til sundhedspolitik for Randers kommune sendes til høring i kommunale institutioner, foreninger og borgere i kommunen frem til udgangen af august 2007.

 

 

<BESLUTNING - 1513/15643>

Sundheds- og ældreudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 37:

Indstilles tiltrådt.

 

Forvaltningen indstiller, at forslaget til sundhedspolitik ligeledes sendes til høring i økonomiudvalget og de stående udvalg.

</BESLUTNING - 1513/15643>

<BESLUTNING - 1509/15868>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 123:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15868>


Bilag:
 Sundhedspolitik. Udkast til høring.doc

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 16.20.24 P22Retur til indholdsfortegnelsen

207. Rygepolitik. Forslag til politik for ansatte i Randers kommune.


 

Resumé


Sundhedsafdelingen har udarbejdet et forslag til rygepolitik, der betyder, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden, og at der derfor ikke oprettes eller opretholdes særlige rygerum. Det vil desuden ikke være tilladt at ryge på den kommunale matrikel.

 MTSU-Rådhusgruppen har ligeledes udarbejdet et forslag til rygepolitik, hvor det fremgår, at rygning er en privat sag og derfor ikke foregår i arbejdstiden. Udmøntningen af denne politik sker lokalt i de enkelte afdelinger og arbejdspladser.

 


Sagsfremstilling


Tobaksrygning er den forebyggende risikofaktor, der betyder mest for dødeligheden i Danmark.

 

Randers Kommune ønsker at sætte fokus på forebyggelse af de store folkesygdomme, herunder at gå forrest i bestræbelserne på at arbejde i et helt røgfrit miljø.

 

Samtidig er medarbejderne i Randers Kommune i kontakt med mange borgere hver dag, og det er Randers Kommunes vision, at medarbejderne skal fungere som rollemodeller for udvikling af en sundhedsfremmende livsstil blandt borgerne i Randers kommune.

 

Sundhedsafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til rygepolitik for medarbejdere ansat i Randers Kommune.

 

Forslaget indebærer, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden, og at der derfor ikke oprettes eller opretholdes særlige rygerum for medarbejderne. Det vil desuden ikke være tilladt at ryge på den kommunale matrikel.

 

Medarbejdere, der f.eks. arbejder i borgernes eget hjem, skal ligeledes sikres de bedste vilkår for at arbejde i røgfrie miljøer. De lokale MED-udvalg inddrages i, hvordan et røgfrit miljø kan sikres ved at samarbejde med borgerne omkring en løsning.

 

I forbindelse med denne rygepolitik tilbyder Randers Kommune gratis rygestopkurser til ansatte, der ønsker at holde op med at ryge. Kurserne foregår uden for arbejdstiden.

 

MTSU-Rådhusgruppen har ligeledes udarbejdet et forslag til rygepolitik. Dette forslag er mindre restriktiv, idet det udelukkende fastslår, at rygning er en privat sag og derfor ikke foregår i arbejdstiden. Udmøntningen af dette forslag foregår i øvrigt lokalt på den enkelte arbejdsplads og på de enkelte arbejdspladser.

 

Også dette forslag indeholder, at Randers kommune tilbyder gratis rygestopkurser til alle ansatte, der ønsker at holde op med at ryge.

 

De 2 forslag blev behandlet på møde i MTHSU den 23. marts 2007, og det forventes, at der til mødet i sundheds- og ældreudvalget vil foreligge en udtalelse fra medarbejdersiden.

 


Økonomi- og personalemæssige konsekvenser


Udgifterne til kurser i rygestop afholdes af den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget, at det overfor byrådet anbefales,

 

at sundhedsafdelingens forslag til rygepolitik godkendes.

 

 

                     

<BESLUTNING - 1513/15640>

Sundheds- og ældreudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 35:

Udvalget besluttede over for byrådet at anbefale følgende til godkendelse:

 

- rygning er en privat sag og må derfor ikke foregå i arbejdstiden.

 

- det vil ikke fremover være tilladt at ryge i bygninger og biler, der anvendes til kommunalt   formål.

 

- den enkelte arbejdsplads sikrer, at der eksisterer udendørs rygemuligheder.

 

Forvaltningens øvrige forslag til rygepolitik anbefales godkendt.

 

6 medlemmer stemte for indstillingen. 1 medlem (Karsten Skjødt-Jakobsen) undlod at stemme.

 

 

</BESLUTNING - 1513/15640>

<BESLUTNING - 1509/15867>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 121:

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

 

Økonomiudvalget beslutter, at anmode forvaltningen om, at der i samarbejde med MTHSU/hovedudvalget udarbejdes en ramme for en sundhedspolitik - herunder rygepoliti - for medarbejderne i Randers Kommune. Forslaget skal kunne behandles i økonomiudvalget og byrådet inden sommerferien.

 

Henning Jensen Nyhuus, Berner Nielsen, Leif Gade og Kurt Helge Andersen anbefaler ændringsforslaget overfor byrådet.

 

Bjarne Overmark og Karen Brix Roed anbefaler forslaget fra Sundheds- og ældreudvalget.

 

Anders Buhl Christensen tog forbehold.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15867>


Bilag:
 Rygepolitik. Forslag.doc
 Forslag til rygepolitik fra MTSU-Rådhusgruppen.doc

Beslutning:
Randerslisten stillede følgende ændringsforslag:

at forslag 207 udsættes indtil den endelige lovgivning på området er kendt. Der skal desuden indhentes kommentarer fra medarbejderrepræsentanterne - ikke alene på Laksetorvet, men på kommunens arbejdspladser som sådan.

13 stemte for: (Jørgen Bruno Andersen, Kurt Helge Andersen, Steen Bundgaard, Leif Gade, Jan Helbo, Henning Jensen Nyhuus, Susanne Koch, Karen Lagoni, Berner Nielsen, Mogens Nyholm, Maja Panduro-Kjærulf, Ellen Petersen, Hugo Sørensen).
16 stemte imod.
2 undlod at stemme (Frank Nørgaard og Karsten Skjødt-Jakobsen).


Økonomiudvalgets indstilling.
13 stemte for: (Jørgen Bruno Andersen, Kurt Helge Andersen, Steen Bundgaard, Leif Gade, Jan Helbo, Henning Jensen Nyhuus, Susanne Koch, Karen Lagoni, Berner Nielsen, Mogens Nyholm, Maja Panduro Kjærulf, Ellen Petersen, Hugo Sørensen.
18 stemte imod.


Louise Høeg Jensen begærede indstillingen fra Sundheds- og ældreudvalget til afstemning:

18 stemte for.
12 stemte imod:(Jørgen Bruno Andersen, Steen Bundgaard, Leif Gade, Jan Helbo, Henning Jensen Nyhuus, Susanne Koch, Karen Lagoni, Berner Nielsen, Mogens Nyholm, Maja Panduro Kjærulf, Ellen Petersen, Hugo Sørensen).
1 undlod at stemme (Kurt Helge Andersen)J. nr. 03 P20Retur til indholdsfortegnelsen

208. 36 nye almene plejeboliger på Kollektivhuset (skema B)


 

Resumé


Sammenlægningsudvalget godkendte d. 21. november 2006 skitseprojekt, skema A, tidsplan og projekteringsbevilling til opførelse af 36 2-rums plejeboliger på Kollektivhuset.

 

Det blev samtidig besluttet, at Randers kommune efter færdiggørelsen af byggeriet overdrager ejendommen – eksklusive servicearealer - til en selvejende institution under Randers Kollektivhus til de udgifter, som på overdragelsestidspunktet kan indgå i byggeriets anskaffelsessum.

 

Den samlede anskaffelsessum for de 36 boliger blev anslået til 49,5 mio. kr. inklusive moms og værdi af grund på 3,5 mill.kr.

 

For at forbinde de 36 nye boliger med den øvrige del af Kollektivhuset blev det endvidere godkendt, at der opføres en overdækket glasgang til en samlet udgift på 2.425.000 kr. inklusive moms og værdi af grund på 300.000 kr.

 

Glasgangen etableres som serviceareal, der finansieres via servicearealtilskud fra staten, værdi af grund samt engangsudgift for kommunen på 260.000 kr.

 


Sagsfremstilling


Der har nu været afholdt licitation på byggeriet og resultatet viser, at den samlede anskaffelsessum for de 36 almene plejeboliger udgør 47 mill.kr. inklusive moms og værdi af grund på 3,5 mill.kr. kr.

 

Byggeriet af de 36 boliger finansieres med 91 % låneoptagelse, 2 % beboerindskud, og 7 % kommunalt grundkapitalindskud svarende til 3.290.000 kr., som finansieres af den indregnede grundværdi.

 

Udgiften til servicearealerne udgør 2.400.000 kr. inklusive moms og værdi af bygning på 300.000 kr. eller 1.680.000 kr. eksklusive moms og værdi af bygning. 

 

Kommunens nettoudgift til servicearealer efter statens tilskud på 1.440.000 kr. beløber sig til 240.000 kr., som afholdes delvist af den indregnede grundværdi (210.000 kr.) samt af ældreområdets driftsbevilling til ombygning af plejehjem (30.000 kr.).

 

Byggeriet planlægges påbegyndt medio maj 2007 med forventet ibrugtagning til 1. juli 2008.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Sagens økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget, at det overfor byrådet anbefales,

 

at godkende igangsætning, skema B og tidsplan vedrørende opførelse af 36 almene plejeboliger på Kollektivhuset til en samlet anskaffelsessum på 47 mill. kr. inklusive moms og inklusive værdi af grund på 3,5 mill. kr.

 

at godkende opførelse af servicearealer til en samlet udgift på 2,4 mill.kr. inklusive moms og værdi af bygning på 300.000 kr. eller 1.680.000 kr. eksklusive moms og værdi af bygning.

 

at byrådet giver de på sagen vedlagte bevillinger

<BESLUTNING - 1513/15689>

Sundheds- og ældreudvalgets beslutning den 19. april 2007, punkt 39:

Indstilles tiltrådt.

 

 

</BESLUTNING - 1513/15689>

<BESLUTNING - 1509/15869>

Økonomiudvalgets beslutning den 30. april 2007, punkt 122:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra: Hans Kortbæk og Mogens Nyholm

</BESLUTNING - 1509/15869>


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 04.08.14 G00Retur til indholdsfortegnelsen

209. Forslag fra Det radikale Venstre v/Mogens Nyholm om anvendelse af græsbaner før opstart af fodboldturneringerne.


 

Resumé


Det radikale Venstre v/Mogens Nyholm foreslår, at der gives fodboldklubberne mulighed for i ugerne op til turneringsstart at kunne benytte græsfodboldbaner.

 


Sagsfremstilling


Mogens Nyholm har anmodet om at følgende sættes på dagsordenen for byrådsmødet:

 

”Brug af græsbaner ved fodbold opstart.

 

I Randers Kommune er der flere fodbold-klubber/idrætsforeninger, som kun har græsbaner, og så er der idrætsforeninger som både har græsbaner og grusbaner.

 

Det er sådan, at klubber med grusbaner ikke må benytte græsbaner ved træningskampe før fodboldturneringerne begynder. Det giver ikke klubberne optimale betingelser i deres forberedelse til en ny fodboldsæson.

 

Det Radikale Venstre vil foreslå, at der fremover gives mulighed for at nogle af disse klubbers græsbaner må benyttes ved træningskampe i ugerne op til turneringsstart.

 

Klubber i Randers Kommune skal selvfølgelig kunne forberede sig bedst muligt til fodboldturneringen.”

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Eventuelle økonomiske og personalemæssige konsekvenser er ikke beregnet.


 

Indstilling


Forvaltningen indstiller 

 

at byrådet forholder sig til forslaget.

 


Beslutning:
Forslaget oversendes til behandling i Kultur- og fritidsudvalget.
Retur til indholdsfortegnelsen

210. - Lukket sag - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

211. - Lukket sag - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

212. - Lukket sag - Lukket sag