Byrådet
Godkendt referat
mandag den 29. oktober 2007 kl. 17:00 -
Det gamle Rådhus
Afbud fra: Ellen Petersen og Hugo Sørensen.
Maja Panduro Kjærulff har orlov og Sükrü Ertosun er indkaldt som stedfortræder.
 

Indholdsfortegnelse

358.

Ansøgning om tilskud til etablering af MVU-uddannelse

359.

Randers Kunstmuseum - tilskud til international arkitektkonkurrence

360.

Kapitaludvidelse af Aarhus Lufthavn A/S

361.

Ansøgning om lånegaranti - Havndal Fjernvarme

362.

Klage fra Tørring Rideklub over afslag på lokaletilskud. Fornyet behandling.

363.

Udpegning af medlemmer til taxinævnet

364.

Afholdelse af Klimakonference i Randers i 2008

365.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 507 Burschesgade 3-5

366.

Byggemodning, lokalplan 216 erhvervsområde E54

367.

Erhvervsområde E54, kloakanlæg

368.

Naturforvaltningsprojekter. Ansøgning om anlægsbevilling.

369.

Renovering af gadebelysningen 2007, ansøgning om anlægsbevilling

370.

Valg af indsamlingsmetode for farligt affald fra private

371.

Anlægsmidler til udendørs idrætsanlæg 2007

372.

Kvalitetsrapport for skolerne 2006/07

373.

Tillæg til anlægsbevilling til udbygning af Hornbæk Skole

374.

Morgenmadsprojekt på Nørrevangsskolen

375.

Handicappolitik for Randers Kommune

376.

Det Radikale Venstre v/Mogens Nyholm stiller forslag om "Gennemførelse af en "grøn" bydel/lokalplan - pilotprojekt"

377.

Udbud af ejendom - Lukket sag

378.

Udbud af ejendom - Lukket sag

379.

Udbud af ejendom - Lukket sag

380.

Salg af fast ejendom - Lukket sag

381.

Køb af grund - Lukket sag

382.

Køb af ejerlejlighed - Lukket sag

383.

Lakseudsætninger i Gudenåen 2008-2014

J. nr. 54.00.00 G00Retur til indholdsfortegnelsen

358. Ansøgning om tilskud til etablering af MVU-uddannelse


 

Resumé


Randers Tekniske Skole har fremsendt en ansøgning om tilskud til etablering af en ny MVU - Professionsbachelor i Optometri - i henhold til de kommunale retningslinier.

Der ansøges om 750.000 kr.

 

Sagsfremstilling


Randers Tekniske skole har fremsendt en ansøgning om tilskud til etablering af en ny mellemlang videregående uddannelse (MVU): Professionsbachelor i Optometri i henhold til de kommunale retningslinier.

 

Uddannelsen erstatter den nuværende erhvervsuddannelse til optometrist.

 

Kriterier for tilskud

Sammenlægningsudvalget godkendte den 21. november 2006 politik/kriterier for tilskud til byggeri for erhvervsrettede uddannelser.

 

Der er ingen fast beløbsgrænse for tilskuddet, men det er et krav, at uddannelsesinstitutionen i sin ansøgning beskriver:

 

 • byggeriets karakter
 • byggeriets samlede anlægsudgifter
 • hvilket beløb, der søges om
 • udannelsesinstitutionens økonomi
 • hvordan uddannelsesinstitutionen/byggeriet lever op til Byrådets visioner og mål generelt
 • hvordan uddannelsesinstitutionen/byggeriet lever op til Byrådets visioner og mål på uddannelsesområdet

 

Det skal tilstræbes, at ansøgningen sendes til Randers Kommune så tidligt som muligt i processen.

 

Randers Tekniske Skole opfylder kriterierne:

I forbindelse med opstarten af uddannelsen i september 2007 vil skolen gennemføre bygningsmæssige ændringer samt indkøbe forsknings- og undervisningsudstyr for i alt ca. 5.025.000 kr. ex moms fordelt med 1.575.000 kr. til bygningsmæssige ændringer/installationer og 3.450.000 til udstyr.

 

Skolen søger om et tilskud på 750.000 kr.

 

Erhverv og Udvikling gør opmærksom på, at der kun kan ydes tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Det er således kun de 1.575.000, der kan ydes tilskud til.

 

Skolen har afsluttet årsregnskab 2006, som viser et overskud på 1,6 mio. kr., som alene skyldes kursgevinster ved indfrielse af amts- og kommunelån. Regnskabet viser, at skolens egenkapital er 140.315.695 kr.

 

Budget 2007 viser et underskud på 7,3 mio. kr. som både skyldes etablering af den nye optometristuddannelse og den lave elevtilgang, som skolen oplever inden for industriuddannelserne.

 

Hertil kommer, at ved overgang fra at være en erhvervsuddannelse til at blive en videregående uddannelse ændres finansieringen fra Undervisningsministeriet så taxameterbetalingen bliver forskudt med ½ år. Det påvirker skolens resultat negativt med 1,5 mio. kr.

 

Skolen er særlig godkendt til at gennemføre optometristuddannelsen, idet der ikke normalt placeres mellemlange videregående uddannelser på erhvervsskolerne. Uddannelsen udbydes kun på Frederiksberg og i Randers, og skolen forventer, at uddannelsen i løbet af 1-2 år får 200 studerende i Randers – også fra de nordiske lande, primært Norge.

 

Uddannelsen skal have forskningstilknytning i undervisningen og skal derfor samarbejde med universiteter i ind- og udland. Skolen vil være helt i front inden for optometri og har planer om senere at etablere en uddannelse, der beskæftiger sig med viden om salg og mere praktisk brillearbejde.

 

Alt dette vil være med til at profilere Randers som en uddannelsesby og udbygge byens studiemiljø.

 

Tidligere tildelte tilskud

Byrådet besluttede den 7. maj 2007 (punkt 189), efter ansøgning, at bevilge Erhvervsakademiet Minerva 5 % af anlægsudgifterne i alt 1.650.000 kr. Beløbet blev finansieret af overførte midler på økonomiudvalgets område.

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Byrådet beslutter i hver enkelt situation, efter indstilling fra direktion og økonomiudvalg, om tilskuddet ydes og tilskuddets størrelse.

 

Der ansøges om 750.000 kr.

 

Der er ikke i budget 2007 afsat midler til tilskud til byggeri for erhvervsrettede uddannelser.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at der gives et tilskud på 10 % af den samlede etableringssum svarende til 500.000 kr., og

 

at udgiften finansieres af byrådets rådighedspulje.

<BESLUTNING - 1509/17878>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 362:

Indstilles tiltrådt

Bjarne Overmark tager forbehold

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17878>


Beslutning:
Tiltrådt
26 stemte for
3 stemte imod (Beboerlisten)J. nr. 20.00.00 Ø40Retur til indholdsfortegnelsen

359. Randers Kunstmuseum - tilskud til international arkitektkonkurrence


 

Resumé


Randers Kunstmuseum ønsker at igangsætte en international arkitektkonkurrence i forbindelse med tankerne omkring en ny museumsbygning på den grund, som Randers Kommune har stillet til rådighed ved Gudenåen.

 

I den forbindelse anmoder Randers Kunstmuseum om et tilskud på kr. 500.000 samt personalemæssig hjælp til udarbejdelse af konkurrencematerialet.

 

 


Sagsfremstilling


Randers Kunstmuseum ønsker at igangsætte en international arkitektkonkurrence i forbindelse med tankerne omkring en ny museumsbygning på den grund, som Randers Kommune har stillet til rådighed ved Gudenåen.

 

Det økonomiske grundlag for konkurrencens gennemførelse vurderes at beløbe sig til kr. 1.500.000. Museet har af egne midler hensat kr. 500.000 til formålet og indsamlet yderligere kr. 500.000 fra borgere i Randers. Randers Kunstmuseum anmoder om:

 

 • et kommunalt bidrag på den sidste tredjedel af det økonomiske grundlag for konkurrencen på kr. 500.000 samt
 • personalemæssig hjælp til udarbejdelse af konkurrencematerialet. 

 

Afholdelse af en international arkitektkonkurrence vil medføre mange afledte fordele for Randers Kommune. Der vil være basis for omtale både nationalt og internationalt i forbindelse med selve konkurrencen og senere ved selve bedømmelsen af konkurrenceforslagene.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Den reserverede grund ved Gudenåen er unik med sin både by- og naturnære placering og den vil kunne danne udgangspunkt for konkurrenceforslag af en ganske særlig kvalitet.

 

For at sikre denne kvalitet kræves et velplanlagt konkurrenceprogram med kompetencer forankret i kommunen, der både kan sikre, at konkurrenceresultaterne er brugbare, forankret i den fysiske planlægning, men som også gennem programmet kan inspirere til, at konkurrenceresultatet hæver sig over det almene.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at der gives tilskud på 500.000 kr. som ansøgt, og

 

at udgiften finansieres af udviklingspuljen.

<BESLUTNING - 1509/17809>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 363:

Indstilles tiltrådt

Bjarne Overmark tager forbehold

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17809>


Beslutning:
Tiltrådt
26 stemte for
3 undlod at stemme (Beboerlisten)J. nr. 08.20.00 A04Retur til indholdsfortegnelsen

360. Kapitaludvidelse af Aarhus Lufthavn A/S


 

Resumé


Bestyrelsen i Aarhus Lufthavn A/S vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en kapitaludvidelse. Årsagen hertil er, at der er sket ændringer i den oprindelige sammensætning af ejerandele i selskabet. Ejerandelene i selskabet er baseret på ejer-kommunernes befolkningstal, og dette forhold har med strukturreformen ændret sig.

 

Bestyrelsen lægger derfor op til en udvidelse af aktiekapitalen med 10 mil. kr. til kurs 150, hvilket svarer til selskabets indre værdi. Randers Kommunes nyindskud vil i så fald være på kr. 3.975.000, svarende til en ejerandel på nu 20% pga. større befolkningsgrundlag i den ny kommune.

 

 


Sagsfremstilling


Bestyrelsen i Aarhus Lufthavn A/S vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en kapitaludvidelse. Årsagen hertil er, at der er sket ændringer i den oprindelige sammensætning af ejerandele i selskabet. Ejerandelene i selskabet er baseret på ejer-kommunernes befolkningstal, og dette forhold har med strukturreformen ændret sig.

 

Bestyrelsen ønsker fortsat at være tro mod dette grundprincip, og lægger derfor op til en udvidelse af aktiekapitalen med 10 mil. kr. til kurs 150, hvilket svarer til selskabets indre værdi. Randers Kommunes nyindskud vil i så fald være på kr. 3.975.000, svarende til en ejerandel på nu 20% pga. større befolkningsgrundlag i den ny kommune (tidligere ejerandel var på 18,7 %)

 

Bestyrelsen har valgt at kæde kapitaludvidelsen sammen med finansieringen af et projekt om omlægning af vejstrækningen fra Kolind-krydset til lufthavnen (den vestlige adgangsvej).

 

Samtidig har bestyrelsen for Aarhus Lufthavn A/S besluttet at igangsætte en større investeringsindsats i 2008/2009 vedr. en re-lancering af Aarhus Lufthavn under arbejdstitlen ”Aarhus Lufthavn flytter nærmere på dig”. Dette planlægges samtidig med ibrugtagningen af det sydlige motorvejshængsel, hvilket ses som et infrastrukturelt gennembrud af afgørende betydning for Aarhus Lufthavn. 

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


En kapitaludvidelse af Aarhus Lufthavn A/S vil for Randers Kommune betyde en formuekonvertering fra likvider til aktier (kr. 3.975.000).  

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at godkende forslag til kapitaludvidelse,

 

at der gives en tillægsbevilling i 2007 på 3.975.000 kr., og

 

at udgiften til aktiekøbet finansieres af kassen.

<BESLUTNING - 1509/17775>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 360:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17775>


Bilag:
 Henvendelse fra Aarhus Lufthavn_kapitaludvidelse.pdf.pdf

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 00.01.00 Ø20Retur til indholdsfortegnelsen

361. Ansøgning om lånegaranti - Havndal Fjernvarme


 

Resumé


I brev af 8. oktober 2007 ansøger Havndal Fjernevarme A.m.b.a. om lånegaranti på 12,5 mio. kr.

 


Sagsfremstilling


I brev af 8. oktober 2007 ansøger Havndal Fjernevarme A.m.b.a. om en lånegaranti på 12,5 mio. kr. Varmeværkets bestyrelse har besluttet at udskifte en halmkedellinje i 2008. Investeringen beløber sig til 12,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret som et 20 årigt lån med fast rente optaget i Kommunekredit. Kommunekredit stiller krav om lånegaranti.

 

Årsrapport 2006/2007 for Havndal Fjernvarme viser et underskud på 60.000 kr., som dækkes af overført overskud på 225.000 kr. overført fra regnskab 2005/2006. Årsrapporten er lagt på sagen.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ifølge lånebekendtgørelse kan kommunen frit stille garanti til formål, som der er låneadgang til jf. lånebekendtgørelsen. En lånegaranti på 12,5 mio. kr. vil således ikke påvirke kommunens låneramme. Der er i forbindelse med tidligere lånegarantier stillet krav om, at varmeværkets regnskab fremsendes til kommunen i garantiperioden.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget

 

at der gives en lånegaranti på 12,5 mio. kr. til Havndal Fjernvarme, idet det forudsættes, at varmeværket fremsender regnskaber i garantiperioden.

 

<BESLUTNING - 1509/17856>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 361:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17856>


Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 18.15.05 K02Retur til indholdsfortegnelsen

362. Klage fra Tørring Rideklub over afslag på lokaletilskud. Fornyet behandling.


 

Resumé


Tørring Rideklub har klaget til byrådet over, at kultur- og fritidsudvalget har afvist at yde tilskud til foreningens lejemål med henvisning til folkeoplysningslovens regler om, at man kan udlade at yde lokaletilskud til nye lejemål i bl.a. ridehaller, hvis imødekommelse betyder merudgifter for kommunen. Tørring Rideklub ønsker samme behandling som andre klubber, og henviser blandt andet til klubbens store indsats for handicappede og andre svage grupper.

 

 


Sagsfremstilling


Kultur- og fritidsudvalget besluttede den 8. maj 2007 efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget at afslå ansøgning fra Tørring Rideklub om lokaletilskud til leje af Tørring Ridecenter.

 

Tørring Rideklub har klaget til byrådet over afgørelsen.

 

Kultur- og fritidsudvalgets beslutning om ikke at yde tilskud var begrundet i, at der ikke tidligere – af Nørhald Kommune - er ydet tilskud til lejemålet, og udgifterne således ikke optaget i budgettet. Kommunen kan efter folkeoplysningslovens regler afvise at yde tilskud til lejemål i bl.a. ridehaller, hvis imødekommelse af ansøgningen medfører merudgifter for kommunen.

 

Tørring Rideklub fremfører i sin klage, at Randers Kommune bør tilstræbe en ens behandling af alle idrætsforeninger, at udgiften til lejemålet i forvejen var administrationen bekendt, og at foreningen ud over den almindelige rideaktivitet yder en stor indsats for handicappede og børn med adfærdsvanskeligheder.

 

Forvaltningen bemærker hertil

 

-         at folkeoplysningsloven netop giver særlige muligheder for at afslå at yde tilskud til lejemål i idrætshaller, herunder ridehaller, hvis det medfører merudgifter for kommunen, hvilket ikke er muligt i forhold til andre lejemål

-         at budgettet i 2007 er dannet på grundlag af budgetterne i sammenlægningskommunerne i 2006, og

-         at aktivitetsniveauet og den særlige indsats for svage grupper var kendt for udvalget, da beslutningen blev truffet.

 

Der ses således ikke at være forhold eller oplysninger, der ændrer udvalgets beslutningsgrundlag.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Hvis klagen imødekommes, vil det medføre merudgifter på 236.000 kr. årligt. Beløbet er ikke indregnet i budgettet for 2007 og efterfølgende år.

 

 


Indstilling


 

at Forvaltningen indstiller til byrådet via kultur- og fritidsudvalget,

 

at udvalgets beslutning fastholdes.

 

<BESLUTNING - 1511/17230>

Kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 28. august 2007, punkt 83:

Tiltrådt.

 

Sagen var optaget på økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 17. september 2007, hvor det pga. en urigtig opfattelse af sagens karakter blev lagt til grund, at 3 af udvalgets medlemmer var inhabile, hvilket bevirkede, at udvalget ikke var beslutningsdygtigt, hvorfor udvalget ikke kunne træffe beslutning om indstilling til byrådet.

<BESLUTNING - 1509/17872>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 366:

Indstilles tiltrådt

Redegørelse om rideklubber, tidligere forelagt for Kultur- og fritidsudvalget,  sendes ud med byrådets dagsorden

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17872>


Bilag:
 Oversigt over tilskud til rideklubber 2007.xls

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 22.11.00 A16Retur til indholdsfortegnelsen

363. Udpegning af medlemmer til taxinævnet


 

Resumé

 

Den 16. april 2007 har byrådet udpeget medlemmerne af taxinævnet. Nu er to medlemmer ophørt med at være vognmænd og ønsker at udtræde, hvorfor to nye medlemmer og suppleanter indstilles godkendt.


 


Sagsfremstilling

 


Byrådet har den 16. april 2007 udpeget medlemmer til taxinævnet. Byrådet udpegede i den forbindelse efter indstilling fra Taxamotor Kurt Lund med Kenneth Troelsen som suppleant sa,t egter indstilling fra Landtaxivognmændende Preben Møller med Ingelise Jensen som suppleant.

Kurt Lund  og Preben Møller har nu indgivet deres taxibevillinger og på denne baggrund indstiller Taxamotor Randers, at taxivognmand Kenneth Troelsen, som før var suppleant, nu indtræder som medlem med taxivognmand Tomas Josephsen som suppleant. Landtaxivognmændene indstiller, at taxivognmand Ingelise Jensen, som før var suppleant, nu indtræder som medlem med taxivognmand Carsten Hansen som suppleant.

Taxinævnet har den 19. september 2007 taget til efterretning, at dette indstilles til byrådet.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


 

Ingen

 


Indstilling


 

Forvaltningen indstiller til byrådet,

 

at de indstillede medlemmer og suppleanter godkendes.


Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 09.00.00 P17Retur til indholdsfortegnelsen

364. Afholdelse af Klimakonference i Randers i 2008

Resumé
Randers Kommune markerer sit engagement i miljø- og klimaspørgsmål ved at være vært for en nordisk eller national klimakonference i efteråret 2008 som optakt til FN’s store klimakonference, COP 15 i København 2009.

Udviklingspuljen ansøges om 300.000 kr.  til afholdelse af klimakonference i 2008.

Sagsfremstilling
Danmark skal i 2009 være vært for international konference om indsatsen mod global opvarmning på grund af forureningen med CO2.

 

I ”Vision 2016” tilkendegiver byrådet, at Randers Kommune skal være kendt for sin offensive miljøprofil ved i et samarbejde med virksomheder, at sikre en førende position inden for vedvarende energi, iværksætte udviklingsprojekter for at afprøve metoder til nedsættelse af energiforbrug og omlægning til vedvarende energi.

 

På baggrund heraf iværksætter Randers Kommune som optakt til den internationale konference i 2009 en række aktiviteter i 2007 og 2008 med henblik på at sætte fokus på klimaproblemerne, samt hvad der kan gøres for at mindske den samlede udledning af CO i kommunen, og hvordan indsatsen for at nedbringe udledningen af CO2 fra kommunens egne aktiviteter kan forstærkes.  

 

Randers Kommune har samtidig sammen med venskabskommunerne Lathi, Västerås, Akureyi og Ålesund tiltrådt en Nordisk Klimaerklæring (Ålesunderklæringen). Denne erklæring indeholder blandt andet et mål om, at kommunerne skal reducere udslippet af klimagasser. Det fremgår endvidere af klimaerklæringen, at vi vil ”opfordre samtlige kommuner i Norden til at udarbejde lokale klimaplaner med forpligtende lokale strategier og tiltag”.

 

Randers Kommune deltager i Miljøministeriets klimakampagne ”1 ton mindre” med forskellige aktiviteter – energisparetiltag i institutionerne, klimadebatter i skolerne, udstilling om ”bedre fyring i brændeovne” med mere.


Kulminationen på kommunens aktiviteter foreslås at være afholdelsen af en nordisk/national konference i Randers i efteråret 2008. Konferencen skal fremstå som en kommunal og national optakt til klima-topmødet COP 15.  Konferencens hovedmål er at sætte fokus på kommunernes rolle i arbejdet med at sikre en mindre CO2-udvikling i hele lokalsamfundet. Fokus vil således være på at engagere kommunerne i klimadebatten og -indsatsen. Konferencen skal blandt andet indeholde en drøftelse af, på hvilken måde kommunerne kan bidrage til at nå det danske mål om en 21 % reduktion i CO2-udledingen før år 2012. I tilknytning til konferencen vil Randers Kommune få analyseret CO2-udslippet indenfor Randers Kommunes grænser. Efterfølgende vil Randers Kommune søge at fastsætte et konkret mål for, hvor meget dette udslip skal begrænses før år 2012. 

 

Værtsskabet for en nordisk / national konference vil betyde øget fokus på Randers Kommune, både i forbindelse med konferencens afholdelse samt i den offentlige. Det kan forventes, at konferencen vil have national interesse. Samtidig kan Randers Kommune benytte konferencen til at udvikle / fastholde samarbejdet med lokale aktører som fx Vestas og Grundfos og positionere sig som en aktiv fremsynet storkommune blandt rækken af kommuner med samme mål.

 

Konferenceprogrammet søges tilrettelagt i et samarbejde med Teknologirådet og Miljøministeriet. Indlægsholdere kan fx være et internationalt topnavn, udenlandske / danske kommuner som i særlig grad har arbejdet med klimaspørgsmålet, klimaforskere, dansk erhvervsliv, Miljøminister etc. Potentielle deltagere på konferencen er politikere og embedsmænd fra danske og nordiske kommuner (herunder Randers Kommunes venskabsbyer), erhvervsfolk, universitetsfolk, pressen og NGO’ere – samt lokale virksomheder og interessegrupper mm.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Til dækning af udgifter i forbindelse med planlægning og afholdelse af konferencen ansøges udviklingspuljen om 300.000 kr.

 

Pengene anvendes bl.a. til at stille en underskudsgaranti og til udarbejdelse af informationsmateriale, herunder udgifter til trykning samt til den nødvendige eksterne bistand i forbindelse med konferencen samt udarbejdelse af nødvendige analyser, som gør det muligt at udarbejde et CO2-mål for Randers Kommune

 

Forberedelsen af konferencen samt arbejdet med et klimamål for Randers Kommune må forventes at involvere enkelte nøglepersoner i forvaltningerne ligesom opfølgningen af kommunens klimamål efterfølgende indpasses i kommunens planer og aktiviteter.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

 

at der bevilges 300.000 kr. fra udviklingspuljen til afholdelse af klimakonference mm. i Randers i 2008.

BESLUTNING - 1510/17666>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 211:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

</BESLUTNING - 1510/17666>

<BESLUTNING - 1509/17761>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 342:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17761>


Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 02.00.00 P16Retur til indholdsfortegnelsen

365. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 507 Burschesgade 3-5

Resumé

Forslaget til lokalplan 507 Burschesgade 3-5 giver mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse på de to ejendomme Burschesgade nr. 3 og Burschesgade nr. 5 i Randers midtby. Lokalplanforslaget giver samtidig mulighed for at opføre en ny bebyggelse i 4 etager med udvalgsvarebutik i stueetagen, og lokaler til butik, service, forening og bolig på de øvrige etager. De to ejendomme, som er omfattet af lokalplanen, er privat ejet.

 


Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 507 Burschesgade 3-5 blev vedtaget af Randers Byråd den 4. juni 2007 med henblik på offentliggørelse i henhold til Planlovens bestemmelser. Forslaget har været fremlagt i perioden fra den 13. juni 2007 til den 22. august 2007.

 

Der er ved høringsfristens udløb indkommet 2 indsigelser/kommentarer til lokalplanforslaget. Indsigerne er:

 

a)     Ejerforeningen Brødregade 7/Gråbrødrestræde v. Mads Grønkjær, Bjellerup Allé 6, 8900 Randers

b)     Mads Grønkjær, Bjellerup Allé 6, 8900 Randers og Søren Skøt Petersen, Århusvej 20 3.th., 8900 Randers

 

Indsigelserne er sammenfattet og behandlet i et vedhæftet notat.

 

Lokalplanens tekst og kortbilag er, på baggrund af indsigelserne, ændret hvad angår mulighederne for at etablere lokaler til boligformål. Det er i lokalplanens tekst præciseret, at etablering af boliger kun kan ske på 3. sal (den øverste etage), og samtidig er teksten samt kortbilag 2 ændret således, at 3. sal skal rykkes yderligere 1 meter tilbage fra skel (3,5 meter imod tidligere 2,5 meter). Desuden er det i teksten præciseret, at der intetsteds imod naboskel må etableres vinduesåbninger el.lign. inden for en afstand af 2,5 meter.

 

Disse ændringer er foretaget for at sikre, at de tilgrænsende ejendomme mod Gråbrødrestræde evt. vil kunne udnyttes tilsvarende ved at bygge i højden, uden at tilsidesætte krav om boligkvalitet (herunder dagslysforhold og sikring imod indbliksgener) indenfor lokalplanens område.

 

Disse rettelser bevirker ikke en ændring i det byggeprojekt, som ligger til grund for lokalplanen.

 

Herudover er der foretaget mindre rettelser af tekst og kortbilag af redaktionel art.

 

Den tilrettede lokalplan er vedhæftet som bilag, med angivelse i teksten af de rettelser, der er foretaget.

 

Sagen vedr. nedrivning af Burschesgade nr. 5 forelægges bevaringsudvalget inden byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. Det har ikke været muligt for bevaringsudvalget at behandle sagen tidligere p.g.a. aflysninger i bevaringsudvalgets møderække.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser i forbindelse med lokalplanen.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

 

at indsigelserne til lokalplanen besvares i overensstemmelse med vedlagte notat, og

 

at lokalplanen vedtages endeligt.

 

<BESLUTNING - 1510/17644>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 214:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

 

Bevaringsudvalget har på møde den 3. oktober 2007 taget lokalplanforslaget til efterretning.

</BESLUTNING - 1510/17644>

<BESLUTNING - 1509/17764>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 344:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17764>


Bilag:
 Lokalplan 507 Burschesgade 3-5 endelig vedt.pdf
 Notat vedr. behandling af indsigelser til forslag til lokalplan 507 Burschesgade 3-5.doc

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 13.06.04 G00Retur til indholdsfortegnelsen

366. Byggemodning, lokalplan 216 erhvervsområde E54


Resumé


Lokalplan 216 for dette erhvervsområde blev godkendt i 2001. Dele af området forventes snart solgt, og byggemodningen af området bør derfor igangsættes snarest muligt.

 


Sagsfremstilling


Lokalplan 216 for erhvervsområde ved Viborgvej blev godkendt i 2001. Lokalplanområdet er beliggende mellem Viborgvej og jernbanen i Over Hornbæk og har en samlet størrelse på ca. 30 hektar. Der er mulige købere til en stor del af etape 1 og 2.

 

På Viborgvej er der i 2006 etableret rundkørsel, der giver adgang til erhvervsområdet.

I området laves stamvejen med en kørebanebredde på 9 m. Fordelingsvejene udlægges med en kørebanebredde på 7 m. Der anlægges ikke stier og/eller fortove. De grønne arealer i lokalplanområdet er allerede tilplantet. Stamvejen kan senere forlænges og yderligere områder byggemodnes. Indeholdt i etape 1 og 2 er anlæggelse af en del af stamvejen til det samlede byggemodningsområde samt flytning af en 60 Kv ledning.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Byggemodningen (inkl. tilslutningsbidrag) anslås at koste 7,2 mio. kr. og færdiggørelsen 1,7 mio., ialt 8,9 mio. kr.

 

Der er ikke afsat beløb til byggemodning og færdiggørelse på investeringsoversigten. Idet de samlede udgifter forudsættes dækket af grundsalget, anvises der ikke kompenserende besparelser. Grundsalget fra etape 1 og 2 forventes at indbringe ca. 8 mio. kr. + tilslutningsbidrag, der overslagsmæssigt udgør 1.944.000

 

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter, heraf 75 % i 2008:

Vejbelysning                                           10.000 kr.

Færdselsbaner                                       15.000 kr.

Renholdelse                                            15.000 kr.

Vintervedligeholdelse                            10.000 kr.

 

i alt                                                           50.000 kr                                                

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til byggemodning af lokalplan 216, Erhvervsområde ved Viborgvej, etape 1 og 2 til konto 00.22.03/003712 ”Byggemodning af erhvervsområde ved Viborgvej, etape 1 og 2” samt rådighedsbeløb i indeværende år på 1 mio. kr og 6,2 mio. kr. i 2008

 

at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på 37.500 kr. i 2008 og herefter 50.000 kr. om året og

 

at der i budget 2008 – 2010 afsættes 1,7 mio. til færdiggørelse i 2010

 

<BESLUTNING - 1510/17634>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 217:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

 

Forvaltningen indstiller,

 

at rådighedsbeløbet i 2007 på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rammebeløb til byggemodning, hvor der i 2007 resterer 7,755 mio. kr.,

 

at rådighedsbeløbet i 2008 på 6,2 mio. kr. afholdes af det afsatte rammebeløb på 68 mio. kr. til byggemodning af erhvervsområder, og

 

at rådighedsbeløbet i 2010 på 1,7 mio. kr. til færdiggørelse ligeledes afholdes af rammebeløbet til byggemodning af erhvervsområder

<BESLUTNING - 1509/17766>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 345:

Miljø- og teknikudvalgets og forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17766>


Bilag:
 Revideret bevillingsansøgning.doc
 Kortbilag, LP 216.pdf.pdf

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 06.01.03 G01Retur til indholdsfortegnelsen

367. Erhvervsområde E54, kloakanlæg

Resumé


I forbindelse med byggemodning af en del af erhvervsområde E54 ved Viborgvej, etape 1 og 2, skal kloakforsyningen etablere de nødvendige hoved- og detailkloakker samt etablere et større regnvandsbassin i områdets nordlige del. Området er omfattet af den godkendte spildevandsplan.

Arbejderne gennemføres sammen med de øvrige byggemodningsarbejder som en kommunal byggemodning.

Sagsfremstilling


Byggemodning af en del af erhvervsområde E54 ved Viborgvej, benævnt etape 1 og 2, ønskes igangsat hurtigst muligt.

Etape 1 og 2 er beliggende i områdets sydlige del umiddelbart bag de eksisterende ejendomme op til Viborgvej. Da området har fald mod nord skal kloakanlægget fremføres herfra for at kunne afvande delområdet, der byggemodnes. For at kunne aflede regnvandet til Svejstrup Bæk, skal der etableres et nyt stort regnvandsbassin i erhvervsområdets nordende umiddelbart syd for banen.

Områdets topografi betyder derfor, at langt den største del af kloakanlæggene i hele erhvervsområdet skal udføres nu for at afvande etape 1 og 2. Der vil herved kun skulle foretages beskedne udbygninger af kloaksystemerne ved kommende etaper.

 

Projekteringsarbejdet forventes påbegyndt snarest muligt, men selve arbejdets udførelse i marken forventes først at kunne igangsættes primo 2008. Arbejderne gennemføres sammen med vejarbejderne mv. som en kommunal byggemodning.

 

Erhvervsområdet er omfattet af den godkendte spildevandsplan og udledningstilladelse er givet.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der er udarbejdet et overslag over anlægsudgifterne for etape 1 og 2. Dette er baseret på en skitseløsning, som er udarbejdet på bag­grund af det nuværende vidensniveau (dvs. uden specifikt kend­skab til bl.a. jordbundsforhold, grundvandsforekomster, forurening mv.). De samlede udgif­ter er så­le­des opgjort til 17,480 mio. kr.

 

Anlægsudgifterne afholdes umiddelbart af kloakforsyningen. Jfr. betalingsvedtægten op­kræ­ves tilslutningsbidrag af grundejeren, når stik er fremført til en grund. Opkrævning vil bli­ve fremsendt til Randers Kommune, hvor kommunen står som grundejer.

 

Forudsat, at etape 1 og 2 opdeles i passende parcelstørrelser, er det samlede tilslutningsbidrag beregnet til 1.943.832 kr. efter nugældende sats.

 

Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet. Projektet finansieres delvist ved en forøgelse af indtægtskontoen for tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg i 2008 med ovennævnte beløb samt delvist via rammekontoen for detailkloakker i 2008, hvor saldoen i følge forslag til budget 2008–2011 er på 2,590 mio. kr. Herefter er der ikke afsat yderligere midler i budgetforslaget for 2008 til etablering af detailkloakker.

 

Den manglende udgiftsdækning på 12.946 mio. kr. skal betales af kloakforsyningen og vil indgå i kloakforsy­ningens mellemværende med kommunen. Kloakforsyningen står således i forskud med hele beløbet. Tilslutningsbidragene for de efterfølgende etaper vil udgøre ca. 30 % heraf.

 

Der er efter etableringen ikke specifikke personalemæssige konsekvenser forbundet med etableringen af kloaksystemerne, men regnvandsbassinet vil kræve halv- eller helårlige kontroleftersyn, ligesom pumpestationen medtages i driften.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der til konto nr. 01.35.43/143816 Erhvervsområde E54, kloakanlæg,  gives en anlægsbevilling på 17,480 mio. kr.  med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 hhv. i 2008 på 1,000 mio. kr. hhv. 16,480 mio. kr.,

 

at beløbet finansieres delvist med 1,944 mio. kr. ved en forøgelse af indtægtskonto nr. 01.35.40/140701 Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg, i 2008,

 

at beløbet finansieres delvist ved nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2008 med 2,590 mio. kr. på konto nr. 01.35.43/143703 Detailkloakker, ramme,  som efterfølgende vil udvise en saldo på 0 kr., samt

 

at det resterende beløb på 12,946 mio. kr. finansieres af kloakforsyningen ved træk på kommunens kassebeholdning.

 

 

      

 

<BESLUTNING - 1510/17659>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 218:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

</BESLUTNING - 1510/17659>

<BESLUTNING - 1509/17768>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 346:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17768>


Bilag:
 Bevillingsansøgning anlæg, Erhvervsområde E54, kloakanlæg.doc
 kortbilag, Erhvervsområde E54, kloakanlæg.pdf

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 01.05.12 G01Retur til indholdsfortegnelsen

368. Naturforvaltningsprojekter. Ansøgning om anlægsbevilling.

Resumè
Forvaltningen søger om anlægsbevilling til de 600.000 kr., der på investeringsoversigten er afsat til naturforvaltningsprojekter i 2007. Projekterne, der søges anlægsbevilling til, fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har i år for de tilstedeværende driftsmidler på 1.667.000 kr. opstartet en række naturforbedringsprojekter. Forvaltningen ansøger nu om anlægsbevilling til de 600.000 kr., der på investeringsoversigten er afsat til naturforvaltningsprojekter i 2007. Midlerne påtænkes anvendt på følgende måde:

 

Læsten Kær: Der opsættes nyt hegn om et privatejet fredet natur-
område, samt foretages skovning af uønsket bevoksning på arealet.

 

100.000 kr.

 

Vorup Enge: Der opsættes selvlukkende låger for at besværliggøre
færdsel for knallertkørere. Opsættes så øvrige publikum generes
mindst muligt.

 

20.000 kr.

 

Gudenåparken: Der udskiftes/repareres 5 broer, samt foretages
renovering af stisystemet.

                     

120.000 kr.

Bakker ved Assentoft: Natur- og skovområde. Der påbegyndes
indhegning af en del af arealerne ejet af kommunen på skråningerne

nord for Assentoft, for at beholde/genskabe overdrev. En del af

skovområderne trænger til gennemhugst, hvilket også sættes i gang.

 

210.000 kr.

 

Brusgård stien: Ved stien er der opsat et shelter og bænke, som

trænger til renovering, ligesom træerne langs stien trænger til

opkapning.  

 

30.000 kr.

 

Torupdal: Etablering og reparation af broer og overgange i Torupdal,

samt etablering af ny sti nord om naturarealet.

                     

120.000 kr.

 

I alt.:             

600.000 kr.

 

                                                                

Ovenstående er skønnede tal, og der ønskes derfor mulighed for at flytte beløb

i nødvendigt omfang mellem projekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
På investeringsoversigten er der i 2007 afsat 600.000 kr. til Naturforvaltningsprojekter mv., rammebeløb. Projekterne indebærer ekstra aktivitet i driftsafdelingen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

at der til de i sagsfremstillingen anførte projekter gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til konto 00.38.50/701 ”Naturforvaltningsprojekter mv., rammebeløb”.

 

<BESLUTNING - 1510/17626>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 213:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

</BESLUTNING - 1510/17626>

<BESLUTNING - 1509/17763>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 343:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17763>


Bilag:
 slettet sag Bevillingsansøgning - naturforvaltningsprojekter mv., rammebeløb.doc

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 05.01.12 Ø00Retur til indholdsfortegnelsen

369. Renovering af gadebelysningen 2007, ansøgning om anlægsbevilling

Resumé

Elro og Energi Randers har ansvaret for elforsyningssikkerheden. Derfor pågår kabellægning af deres luftledninger. Da gadebelysning er kommunens ansvar, vil en samordning være nødvendig, således at gadelysledningerne samtidig kabellægges og evt. træmaster udskiftes med nye stålmaster og armatur.   

 


Sagsfremstilling

Med henblik på at øge forsyningssikkerheden ønsker Elro og Energi Randers at kabellægge deres luftledninger. Kabelanlæggene giver områdets installationer en bedre forsyningssikkerhed, idet de ikke er påvirket af vejret som det gamle luftledningsnet. Endvidere vil kabelanlægget i videst mulig omfang blive opbygget således, at der ved driftsforstyrrelser kan foretages omlægninger i det overordnede net, så elforsyningen opretholdes.

 

Både Elro og Energi Randers har fremsendt økonomisk forslag for renoveringsstrækninger, og som samlet langt overstiger det afsatte beløb i kommunens investeringsramme. Derfor vil der i samarbejde med elselskaberne ske en prioritering.

 

Ledningerne kabellægges i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig. F.eks. prioriteres det højt at kabellægge luftledninger på steder, hvor der skal ske vejforlægning og byggemodning, samt hvor der skal udskiftes master og ledninger eller fjernes grene og træer.

 

Da kommunen varetager driften af gadebelysningen og dermed ledningerne hertil, bør kommunen samtidig få kabellagt gadelysledningerne og evt. få udskiftet de gamle træmaster med stålmaster og nyt armatur. Ved denne udskiftning vil også gadebelysningen blive hævet til de vejledende normer, der er fastsat i Trafikministeriets cirkulære om vejbelysning. Samtidig med at belysningsniveauet hæves, vil der også blive etableret reduktion i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I den godkendte investeringsoversigt for 2007 er der til renovering af gadebelysningen i 2007 på konto 02.28.22/223706 Gadebelysningsanlæg, renovering, afsat  710.000 kr.

 

Bevillingen giver ikke personalemæssige konsekvenser.

 


Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- & teknikudvalget,

 

at   der til kontonr. 02.28.22/223706 Gadebelysning, renovering gives en anlægsbevilling på 710.000 kr.

 

<BESLUTNING - 1510/17636>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 223:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

</BESLUTNING - 1510/17636>

<BESLUTNING - 1509/17770>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 347:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17770>


Bilag:
 bevillingsansøgning - gadelyssanering.doc

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 07.01.00 G00Retur til indholdsfortegnelsen

370. Valg af indsamlingsmetode for farligt affald fra private

Resumé

I forbindelse med serviceharmonisering af affaldsordningerne i Randers Kommune skal indsamlingen af dagrenovation, glas og papir nu sendes i udbud. I den forbindelse bør der tages stilling til, hvilken indsamlingsmetode for farligt affald, der skal anvendes fremover. I ”Affaldsområdet handleplan 2007-2009” er besluttet, at ordningen skal være en miljøbilordning med indsamling 4 gange årligt.

Forvaltningen har imidlertid siden denne beslutning foretaget en nøjere vurdering af forskellige alternativer, herunder indsamling af miljøkasser sammen med indsamling af dagrenovationen eller kombinationer af forskellige metoder og har fundet, at indsamlingsmetoden ”miljøkasser via dagrenovationen” vil være den mest optimale, når der ses på serviceniveau, driftsøkonomi, miljøbelastning og driftssikkerhed. Samtidig forventes de, at ordningen vil medføre samlet større mængder pr. husstand. 

 


Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget tiltrådte den 13. juni 2006 ”Affaldsområdet handleplan 2007-2009”. Planen beskriver, hvordan affaldsområdet og affaldsordningerne skal organiseres i Randers Kommune. Ifølge tidsplanen skal der nu udarbejdes udbudsmateriale for henteordningerne for dagrenovation, papir og glas med ny kontraktperiode pr. 1-9-2008.

 

Tilsvarende gælder indsamlingsordningerne for farligt affald fra husstandene. Vedrørende denne ordning er det beskrevet i ”Affaldsområdet handleplan 2007-2009”, at der serviceharmoniseres ved, at der etableres en miljøbilordning overalt med 4 årlige indsamlinger.

I dag er der miljøbilordning i områderne Sønderhald, Langå og Gl. Randers, medens der er miljøkasseordning i områderne Purhus, Nørhald og Havndal. Disse miljøkasser indsamles sammen med indsamlingen af dagrenovationen på samme bil.

 

Forvaltningen har siden handleplanen blev udarbejdet foretaget en nøjere vurdering af den valgte metode – miljøbilordningen – sammenlignet med ordningen med miljøkasser indsamlet sammen med dagrenovationen og kombinationer af de to forskellige metoder.

I den forbindelse har forvaltningen ladet udarbejde et notat af kommunens rådgiver Cowi i forbindelse med udbuddet af dagrenovationsordningerne. Notatet konkluderer, at miljøkasseordningen vil være den mest optimale løsning, når der ses på serviceniveau, på driftsøkonomi, på miljøbelastning og på driftssikkerhed, og der vil blive samlet større mængder pr. husstand. Som nævnt vil driftsøkonomien være lavere, men der vil være en større startinvestering, idet der skal indkøbes et tilstrækkeligt antal miljøkasser ved opstarten.

 

Forvaltningens vurdering er, at driftssikkerheden vil være stor, om end der skal ofres nogen opmærksomhed ved opbevaringen og indsamlingen af miljøkasser ved etageboliger. Her bør der i mange tilfælde ske en afklaring af placering og håndtering af miljøkasserne ved de enkelte etageejendomme.

Forvaltningen vil i den kommende tid undersøge dette nærmere herunder drøfte problematikken med boligforeningerne.

Det kan eventuelt blive nødvendigt med særlige tiltag, herunder foretage indsamlingen af miljøkasserne på anden vis.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Indkøbet af miljøkasserne skal udbydes i licitation med en forventet udgift på 2,25 mio. kr. i 2008 svarende til 50 kr. pr. husstand. Sammen med driften foreslås dette indarbejdet i taksterne for 2009 og fremover.

Udgiften på 2,25 mio. kr. er ikke optaget på kommunens anlægs- eller driftsbudget, men skal betales af affaldsområdets ordning ”Genbrug m.v.”, hvor der pr. 1. januar 2007 var et mellemværende med kommunen på 6,8 mio. kr. i affaldsområdets favør. Mellemværende er opbygget bl.a. med henblik på udskiftning af containere mv.

 

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at      indsamlingsmetoden for farligt affald fra private husstande bliver miljøkasseordningen indsamlet sammen med dagrenovationsindsamlingen.

 

at      dette indarbejdes i udbuddet for henteordningen for dagrenovation.

 

at      anlægsbeløbet på 2,25 mio. kr. finansieres af affaldsområdets ordning ”Genbrug m.v.” ved træk på mellemregningskontoen med kommunen.

 

 

<BESLUTNING - 1510/17637>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 27. september 2007, punkt 221:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen

</BESLUTNING - 1510/17637>

<BESLUTNING - 1509/17769>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 348:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17769>


Bilag:
 Notat om farligt affald fra Cowi.DOC

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 04.08.09 Ø02Retur til indholdsfortegnelsen

371. Anlægsmidler til udendørs idrætsanlæg 2007


 

Resumé


På budgettet er afsat anlægsmidler til mindre renoveringer og udbygning af udendørs idrætsanlæg i 2007. På baggrund af indkomne ønsker og vurdering af behov fremsættes forslag til anvendelse af midlerne. Byrådet ansøges om anlægsbevilling på i alt 1.020.500 kr.

 


Sagsfremstilling


Byrådet besluttede den 4. juni 2007 at overføre 1.380.500 kr. fra uforbrugte driftsmidler på folkeoplysningsområdet til anlægsmidler til udendørs idrætsanlæg. Baggrunden herfor var, at det oprindeligt afsatte beløb på 1.585.000 kr. fuldt ud blev anvendt til allerede igangsatte anlægsopgaver, der af forskellige årsager blev dyrere end oprindeligt budgetteret.

 

Af de 1.380.500 kr. besluttede byrådet den 25. juni 2007 at anvende 360.000 kr. til finansiering af projektering af klimaanlæg på Kulturhuset. Der resterer herefter 1.020.500 kr. idrætsformål.

 

Der vedhæftes notat af 19. september 2007 med gennemgang af kendte ønsker fra udendørs idrætsforeninger til renovering og udbygning af idrætsanlæg. På baggrund af gennemgangen anbefaler forvaltningen, at byrådet anmodes om en samlet anlægsbevilling til følgende opgaver:

 

Omklædningspavillon i Langå

Omklædningspavillon i Romalt

Renovering af fodboldbane i Havndal

Vandforsyning til motocrossbanen

Diverse mindre arbejder

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der ansøges om anlægsbevilling på 1.020.500 kr. svarende til det på budgettet afsatte beløb.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at der gives en anlægsbevilling på 1.020.500 kr. til diverse anlægsopgaver på idrætsområdet.

 

 

<BESLUTNING - 1511/17648>

Kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 25. september 2007, punkt 92:

Indstilles godkendt.

<BESLUTNING - 1509/17702>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 350:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17702>


Bilag:
 Notat september 2007 om udendørs idrætsanlæg.doc

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 17.01.10 P05Retur til indholdsfortegnelsen

372. Kvalitetsrapport for skolerne 2006/07


 

Resumé


Ændringer i Folkeskoleloven (ny § 40 a) betyder, at der årligt skal udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne og specialskolerne. Børn og skoleudvalget vedtog den 26. juni 2007 rammerne og tidsplanen for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten i Randers Kommune. Kvalitetsrapporten skal godkendes i byrådet inden 15. oktober i det år, hvor skoleåret afsluttes.

 

 


Sagsfremstilling


Nærværende rapport er den første udgave af en kvalitetsrapport i Børn og Skole i Randers Kommune. Kvalitetsrapporten er blevet til i samarbejde mellem skolerne, forvaltningen og pædagogisk udviklingsafdeling.

 

Denne rapport skal betragtes som en ”førstegenerationsudgave”, der giver vigtige erfaringer til brug for de kommende kvalitetsrapporter. Dette er i overensstemmelse med udmeldingerne fra Undervisningsministeriet. Den omfattende dokumentation i kvalitetsrapporten giver alle skolens parter et godt indblik i og en god viden om skolernes virke og danner rammerne for dialog om kvalitetsudvikling og kvalitetssamtaler med de enkelte skoler.

Det skal bemærkes, at ressourcetildelingen er væsentligt ændret fra skoleåret 06-07 til 07-08 som følge af harmoniseringen. Forbruget afspejler således niveauet i de 6 gamle kommuner og amt, der indgår i fusionen.

 

Kvalitetsrapporten omfatter Randers Kommunes folkeskoler inklusiv specialskolerne. Rapporten behandler skoleåret 2006/07 og består af delrapporter fra alle skoler og en sammenfattende og tværgående rapport for alle skoler under ét.

 

Den samlede kvalitetsrapport indeholder:

 • Rammebetingelser som eksempelvis antal elever og ressourcer til normalundervisning og specialundervisning.
 • Pædagogiske processer.
 • Resulter herunder karakterer og overgange til ungdomsuddannelser.
 • Skolernes helhedsvurdering.

 

Skolernes delrapporter har været drøftet i skolebestyrelserne, og der er kommet udtalelser fra enkelte bestyrelser, der er vedlagt bilagsmaterialet.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget,

 

at kvalitetsrapporten 2006/07 for folkeskoler og specialskoler i Randers Kommune godkendes.

<BESLUTNING - 1512/17573>

Børn og Skoleudvalgets beslutning den 25. september 2007, punkt 137:

Indstilles godkendt.

Der gives en tilbagemelding til udvalget om møderne med skolerne primo 2008.

 

</BESLUTNING - 1512/17573>

<BESLUTNING - 1509/17698>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 354:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

 

Kvalitetsrapporten er tidligere udsendt med økonomiudvalgets dagsorden.

</BESLUTNING - 1509/17698>


Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 82.07.00 G00Retur til indholdsfortegnelsen

373. Tillæg til anlægsbevilling til udbygning af Hornbæk Skole


 

Resumé


Randers byråd frigav i 2006 en anlægsbevilling til etablering af 2 klasselokaler på Hornbæk Skole.

 


Sagsfremstilling


På baggrund af Randers byråds anlægsbevilling på kr. 2,5 mio. i 2006 har teknik og miljø udarbejdet skitse omfattende 2 klasselokaler og et tilhørende kælderareal. Bygningen består af kælderplan, første og anden sal, idet tilbygningen er tilpasset forslaget til udbygning af Hornbæk Skole.

 

Teknik og miljø har vurderet, at byggeomkostningerne inkl. honorarer vil udgøre 3,625 mio. kr. Anlægsbevillingen forøges dermed med 1,125 mio. kr. Det vurderes, at de øgede byggeomkostninger skyldes prisudviklingen på byggearbejder, etablering af elevator og byggeri i 3 etager, idet kælderarealet er nødvendigt for projektets gennemførelse.

 

Børn og skole anbefaler, at anlægsbevillingen hæves med 1,125 mio. kr. og finansieres af den ikke disponerede pulje på 20,704. mio. kr. til ud- og ombygning af folkeskoler.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Den øgede anlægsudgift kan afholdes af ikke disponerede anlægsmidler på skoleområdet i 2007.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget

 

at anlægsbevillingen til udbygning af Hornbæk Skole hæves med 1,125 mio. kr.

 

at bevillingen finansieres af ikke disponerede midler til ud- og ombygning af folkeskoler i 2007.

 

<BESLUTNING - 1512/17186>

Børn og Skoleudvalgets beslutning den 28. august 2007, punkt 121:

Indstilles godkendt.

</BESLUTNING - 1512/17186>

<BESLUTNING - 1509/17692>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 353:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17692>


Bilag:
 Revideret økonomisk skøn.pdf.pdf

Beslutning:
TiltrådtJ. nr. 16.13.00 A04Retur til indholdsfortegnelsen

374. Morgenmadsprojekt på Nørrevangsskolen


 

Resumé


En intern undersøgelse på Nørrevangsskolen fra juni 2007 afslører, at 40 % af eleverne i 0.-8. klasse sjældent eller aldrig får morgenmad, og at den morgenmad der serveres for børnene generelt er af ernæringsmæssig dårlig kvalitet. Skolen har derfor foreslået, at der som et etårigt forsøg i 2008 etableres en morgenmadsordning for alle elever på skolen.

 


Sagsfremstilling


I juni 2007 gennemførte Nørrevangsskolen en undersøgelse blandt skolens elever i 0.-8. klasse om deres morgenmadsvaner. Undersøgelsen viste, at 40 % af skolens elever spiste morgenmad 2 eller færre gange om ugen. Ydermere viste undersøgelsen, at morgenmaden i 67 % af tilfældene bestod af morgenmadsprodukter med lavt næringsindhold.

 

Undersøgelsen passer ind i mønstret om børn og unges usunde madvaner, som div. undersøgelser gennem de senere år har afsløret. Forskningen har også dokumenteret, at sunde madvaner giver børnene bedre indlæringsbetingelser.

 

På den baggrund har kvarterløftsprojektet for Nordbyen, ”Projekt Fremtidens Forsamlingshus”, udarbejdet et sundhedsprojekt i samarbejde med Nørrevangsskolen.

 

Skolen har haft en interesse i at sætte fokus på elevernes sundhed og bakker op om tilbuddet om gratis morgenmad til alle skolens 300 elever i 0.-9. klasse i 2008. 

 

Formålet med projektet er at give eleverne mulighed for at få et sundt morgenmåltid, således at indlæringsevnen forbedres og antallet af overvægtige børn formindskes.

 

Ligeledes forventes det, at projektet kan give erfaring og viden, som kan bruges i kommunens kommende overvejelser og drøftelser om gratis sund skolemad, jvf. udkast til sundhedspolitik i Randers Kommune.

 

I projektet har man valgt at fokusere på morgenmaden, fordi man mener, at børnenes behov bedst tilgodeses på denne måde.

Desuden stilles der ikke krav om godkendelse af køkkenfaciliteter efter fødevareloven, når der er tale om ”madlavning af begrænset karakter”, som dette tilbud kan henhøre under. 

 

Sideløbende med projektet om gratis morgenmad vil skolen sætte fokus på sundhed i undervisningen bl.a. gennem rådgivning af lærere, elever og familier. Denne rådgivning ydes af diætist, sundhedsplejerske og kommunelæge.

 

Projektet organiseres med en styregruppe, som er ansvarlig for organiseringen og evaluering.

 

Evalueringen vil finde sted midtvejs og ved projektafslutning i forhold til projektets formål og tage udgangspunkt i den gennemførte undersøgelse fra juni 2007.

 

En nærmere beskrivelse af projektet vedhæftes.

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Projektet anslås at koste 646.554 kr., hvoraf skolen kan medfinansiere 29.122 kr., og der gives tilskud på 100.000 kr. fra ”Projekt Fremtidens Forsamlingshus”.  Der ansøges derfor om finansiering af 517.432 kr.

 

Projektet indebærer ansættelse af en køkkenmedarbejder i 12 timer/uge, rengøring i ligeledes 12 timer/uge samt tid til indkøb og ledelse. I alt forventes lønudgifter på 204.054 kr.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

 

at forslaget henvises til budgetbehandlingen omkring budget 2008, da der ikke kan findes midler til projektet inden for det gældende budget.

 

<BESLUTNING - 1512/17497>

Børn og Skoleudvalgets beslutning den 25. september 2007, punkt 143:

Bjarne Overmark, Karen Lagoni og Maja Panduro ønsker sagen behandlet i byrådet.

 

Forvaltningen oplyser, at der ikke er afsat beløb til projektet i det vedtagne budget for 2008.

<BESLUTNING - 1509/17699>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 355:

Oversendes til byrådets behandling uden indstilling

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17699>


Bilag:
 Oplæg politisk drøftelse om kost på Nørrevang 270807.doc.doc
 Bilag 2 Budget Nørrevangsskolen 210807.xls.xls

Beslutning:
Beboerlisten stillede følgende 2 ændringsforslag:

Forslag 1:
- at Nørrevangsskolen i perioden 1. januar - 1. juni 2008 gennemfører en analyse som ovenfor beskrevet, og
- at Nørrevangsskolen i perioden 1. januar - 1. juni 2009 gennemfører en analyse af betydningen af gratis morgenmad til alle elever som beskrevet ovenfor, idet bevillingen på de ansøgte 517.432 kr. indgår i budgetforhandlingerne i 2008 for 2009
Forslaget faldt
14 stemte for (Socialdemokraterne, Beboerlisten og Radikale Venstre)
14 stemte imod

Forslag 2
- at der nedsættes en arbejdsgruppe, der indsamler eksisterende viden om madordninger på skoler, og på baggrund heraf fremkommer med et forslag til morgenmadsordning på Nørrevangsskolen
- at Byrådet er indstillet på at optage et beløb på 500.000 kr. i budgetforhandlingerne i 2008 til budget 2009 til gennemførelse af et sådan projekt med start 1. januar 2009.
Forslaget faldt
14 stemte for (Socialdemokraterne, Beboerlisten og Radikale Venstre)
14 stemte imod

Endvidere foreslog Beboerlisten afstemning om forslag 3 - forslaget beskrevet i dagsordensteksten
Forslaget faldt
14 stemte for (Socialdemokraterne, Beboerlisten og Radikale Venstre)
14 stemte imod

Kurt Helge Andersen deltog ikke i sagens behandlingJ. nr. 16.00.00 P22Retur til indholdsfortegnelsen

375. Handicappolitik for Randers Kommune


 

Resumé

 


Socialudvalget har i samarbejde med Handicaprådet haft forslag til handicappolitik i høring. På grundlag af denne høringsproces har socialudvalget udarbejdet endeligt forslag til handicappolitik for Randers Kommune. Handicappolitikken består af følgende elementer:

 

 • En overordnet handicappolitik
 • Centrale handicappolitiske indsatsområder
 • Handicappolitiske handleplaner, som tager udgangspunkt i sektoransvarligheden, samt en plan for evalueringen af disse tiltag

Socialudvalget indstiller, at alle tre elementer vedtages som handicappolitik for Randers Kommune.

 

 

Sagsfremstilling

 

Handicaprådet og socialudvalget har i fællesskab udformet forslag til handicappolitik. Arbejdsdelingen har været, at Handicaprådet har indsamlet sektorbidrag til politikken, og socialudvalget har udformet den overordnede politik samt en række handicappolitiske indsatsområder. Materialet har været drøftet ved et fællesmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget.

 

Socialudvalget har herefter udsendt forslaget i høring, hvor Handicaprådet også har haft mulighed for at kommentere dels handicappolitikken dels andre indkomne høringssvar.

En sammenskrivning af høringssvarene er vedlagt som bilag, og de enkelte høringssvar ligger på sagen.

 

Med udgangspunkt i ovenstående proces vedtog socialudvalget i møde den 29. august 2007 at indstille vedlagte handicappolitik til byrådets godkendelse.

 

Handicappolitikken består af følgende delelementer:

 • En overordnet handicappolitik
 • Centrale handicappolitiske indsatsområder
 • Handicappolitiske handleplaner, som tager udgangspunkt i sektoransvarligheden, samt en plan for evalueringen af disse tiltag

 

Der er med andre ord både tale om en egentlig handicappolitik, som sætter rammerne for arbejdet med handicapområdet i Randers Kommune og en række procesmål, der skal nås inden for en vis tidshorisont.

 

Den overordnede handicappolitik

 

Den overordnede handicappolitik er beskrevet i bilag 1 og er FN’s standardregler for handicappolitik – ”Lige muligheder for handicappede”, suppleret med en række tilføjelser, som tager udgangspunkt i Randers Byråds Vision 2016 på handicapområdet.

 

Handicappolitikken har tre hovedelementer:


1.             Forudsætninger, som handler om øget opmærksomhed på handicappede, revalidering af handicappede og støtteforanstaltninger for handicappede. Forudsætningerne er alle taget fra FN’s standardregler.

2.             Indsatsområder, som handler om tilgængelighed, af-institutionalisering, demokratiske værdier, uddannelse, beskæftigelse, bevarelse af indkomst, familieliv og personlig integritet, kultur, fritid og sport samt religion.

Ud over at grundstammen i indsatsområderne, som er taget fra FN’s standardregler, har der været særlig fokus på følgende områder ud fra byrådets vision 2016 på handicapområdet:

·          Af–institutionalisering
Randers Kommune skal arbejde for, at der foregår en reel af–institutionalisering af handicapområdet. Dette både som en af–institutionalisering, der betyder, at færre er tvunget til at opholde sig på et botilbud og en af–institutionalisering internt på bo-tilbudene. Punktet er ikke en del af FN’s standardregler.

·          Demokratiske værdier
Randers Kommune skal arbejde for, at handicappede uddannes til at få en række handlemuligheder, således de kan indgå i en demokratisk proces. Punktet er ikke en del af FN’s standardregler

·          Beskæftigelse.
Her er FN’s standardregler suppleret med:
Randers Kommune skal arbejde for, at der også for handicappede med beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud foregår en af-institutionalisering af området, og at beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud nærmer sig det ordinære arbejdsmarked.


3.             Gennemførelse, som handler om oplysning og forskning, strategi og planlægning, lokale tilbud, økonomisk politik, koordinering af indsatsen, handicappedes organisationer, uddannelse af personale, kommunal opfølgning og evaluering samt udvikling af tilbud.

Ud over grundstammen i punkterne vedr. gennemførelsen, som er taget fra FN’s standardregler, har der været særlig fokus på følgende områder ud fra byrådets vision 2016 på handicapområdet:

·          Lokale tilbud
Randers Kommune skal arbejde for at ingen handicappede skal placeres væk fra vante omgivelser, hvis det ikke bunder i nødvendig specialisering. Randers Kommune skal sørge for, at der er den nødvendige faglighed i kommunen. Punktet er ikke en del af FN’s standardregler.

·          Uddannelse af personale. Her er FN’s standardregler suppleret med:
Randers Kommune skal sikre efteruddannelse af personale, således disse kan varetage nye behandlingsformer og nye typer handicapgrupper.

·          Kommunal opfølgning og evaluering. Her er FN’s standardregler suppleret med:
Randers Kommune vil arbejde på at bruge evalueringsformer, der understøtter reel viden om handicappede. Randers Kommune vil årligt afholde en temadag for alle interesserede om handicappolitikken i Randers Kommune.

·          Udvikling af tilbud
Randers Kommune skal arbejde på, at udviklingen af tilbudene til handicappede understøtter de handicapgrupper, som findes i Kommunen. Punktet er ikke en del af FN’s standardregler.

 

Centrale handicappolitiske indsatsområder

 

De centrale handicappolitiske indsatsområder er beskrevet i bilag 2, og er en række indsatsområder i socialudvalgets regi. Som det fremgår af bilaget, er der lavet tidsplan for de enkelte indsatsområder.

 

Emnerne omhandler:

 • Større selvbestemmelse og medindflydelse for brugerne af tilbudene på handicapområdet
 • Brugerstyret Personlig Assistent (BPA)
 • Ungdomsuddannelse for alle
 • Af-institutionalisering af beskyttet beskæftigelse
 • Evalueringsmetoder på handicapområdet
 • Nye behandlingsformer
 • Kvalificering af indsatsen over for børn og voksne med udviklingsforstyrrelser.

 

 

Sektorbidrag

 

Sektorbidragene, som tager udgangspunkt i sektoransvarligheden, er samlet af Handicaprådet og beskrevet i bilag 3.

 

Formålet med sektoransvarligheden er netop sektorernes egen ansvarligheden og deres ret og pligt til selv at finde den mest hensigtsmæssige måde at udmønte indsatsområderne på.

 

Bidragene er derfor meget forskellige i deres form og udformning, hvilket netop dækker over den forskellighed, der må være i det praktiske arbejde med sektordelte handicappolitiske indsatsområder. Det har derfor ikke været vigtigt at give indsatsområderne et fælles præg.

 

Alle sektorer ved den kommunale virksomhed er med i sektorbidragene.

 

Når der vedr. sektorbidragene netop ikke kan fremdrage fælles træk, er det vigtigt at have en central opsamling af resultaterne og en revidering af indsatsen midt i indsatsperioden. Denne centrale opsamling foretages af Handicaprådet.

 

Endvidere er det vigtigt, at der ikke opstår en periode, hvor der ingen indsatsområder er. Derfor foreslås, at perioden for nærværende indsatsområder rækker et år ind i næste byrådsperiode, nemlig 2007 – 2010.  Indsatsområderne skal derfor evalueres i foråret 2009, dels for resultater dels for eventuel revidering af indsatsen. Endelig evaluering af perioden skal være tilendebragt inden udgangen af 2. kvartal 2010, således der kan udarbejdes nye indsatsområder

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

Konsekvenserne vil fremgå, når handicappolitikken implementeres.

 

 


Indstilling


Socialudvalget indstiller til byrådet,

 

at handicappolitik, indsatsområder og sektorhandlingsplaner i Randers Kommune vedtages

 

       

<BESLUTNING - 1509/17880>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 356:

Indstilles tiltrådt

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17880>


Bilag:
 Bilag 1. Overordnet handicappolitik - rev..doc
 Bilag 2. Centrale handicappolitiske indsatsområder - rev..doc
 Bilag 3. Sektorbidrag - rev..doc
 Høringsnotat vedr. Handicappolitik i Randers Kommune.doc

Beslutning:
Tiltrådt
Kurt Helge Andersen deltog ikke i sagens behandlingJ. nr. 01.02.0.00 A10Retur til indholdsfortegnelsen

376. Det Radikale Venstre v/Mogens Nyholm stiller forslag om "Gennemførelse af en "grøn" bydel/lokalplan - pilotprojekt"

Det Radikale Venstre v/Mogens Nyholm anmoder i mail af 30. september 2007 om at følgende forslag optages på dagsordenen:

 

”Gennemførelse af en ”grøn” bydel/lokalplan - pilotprojekt

 

Flere steder i Danmark har man med etableret såkaldte grønne bydele.

 

Det Radikale Venstre i Randers opfordrer til, at Randers Kommune arbejder hen imod, at der etableres grønne bydele (grønne lokalplaner) i kommunen.

 

Ved en grøn bydel forstås, at huse og bygninger skal være lavenergihuse, der skal anvendes miljørigtige bygningsmaterialer og indretningen af husene/bygningerne skal også være miljørigtige. Der må ikke bruges sprøjtemidler i bydelene. Bydelene skal energiforsynes med miljøvenlig energi, helst vedvarende energi. Kloakeringsforhold skal selvfølgelig også være miljømæssigt optimale, lige som der skal tænkes på grøn affaldsbehandling (der skal bl.a. projekteres i henhold genbrugstanken ved affaldsplanlægning i bydelen).

 

Bydelen skal indeholde markant flere grønne arealer end ved traditionelle bydele/lokalplaner. Arealanvendelse skal tage hensyn til natur og miljøforhold.

 

Der skal selvfølgelig være adgang til kollektiv trafik, og der anlægges cykelstier. Der skal være gode stiforhold i området; med adgang til natur.

 

Forefindes der butikker indenfor bydelens område, skal der laves frivillige aftaler omkring grønt sortiment.

 

Ambitionsniveauet for den grønne bydel kan på sigt udvides yderligere; f.eks. kunne der tænkes skærpede krav til borgere, der bor i bydelen mht. miljøbevidsthed.

 

Grundlæggende skal det være de grønne og miljørigtige faktorer, der skal være basis i kommune og lokalplanarbejdet.

 

 

Indarbejdes i kommuneplan arbejde

Det Radikale Venstre forslår, at tankerne om grønne bydele/lokalplaner indarbejdes i den kommende kommuneplanrevision.

 

Radikale vil opfordre til, at de første grønne bydele/lokalplaner gøres til pilotprojekter. Det giver mulighed for at indsamle et værdifuldt erfaringsgrundlag, som kan benyttes ved efterfølgende ”grønt” planlægningsarbejde.

Ved pilotprojekter vil der også være gode muligheder for at opnå økonomisk støtte fra fonde, ministerier osv.

 

Hvis der er lovmæssige barrierer imod nærværende ide, vil Det Radikale Venstre opfordre til, at Randers Kommune søger om dispensation til at gennemføre ideen om grønne bydele.

 

Ideen om grønne bydele og grønne lokalplaner vil være et tiltag, der vil give Randers en offensiv miljøprofil, som kommunen jo ønsker i henhold til den netop vedtagne Vision 2016.

 

I Vision 2016 lover Randers Kommune, at vi vil passe på miljø og natur, at vi vil fremme en bæredygtig udvikling, samt afprøve metoder til at nedbringe energiforbrug.

 

Grønne bydele/lokalplaner er et skridt i retning af, at Randers Kommune ”kan se kommende generationer i øjnene”, som er et af de overordnede mål i Vision 2016`s Miljø og teknik afsnit.”


Beslutning:
Forslaget sendes til behandlling i Miljø- og teknikudvalget
Kurt Helge Andersen deltog ikke i sagens behandling
Retur til indholdsfortegnelsen

377. Udbud af ejendom - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

378. Udbud af ejendom - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

379. Udbud af ejendom - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

380. Salg af fast ejendom - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

381. Køb af grund - Lukket sag
Retur til indholdsfortegnelsen

382. Køb af ejerlejlighed - Lukket sag
J. nr. 06.02.30 Ø40Retur til indholdsfortegnelsen

383. Lakseudsætninger i Gudenåen 2008-2014

Resumé

Udviklingspuljen ansøges med op til 100.000 kr. til finansiering af økonomisk analyse på udsætning af laks i Gudenåen for perioden 2008 –2014.

 

Sagsfremstilling

Landets længste vandløb Gudenåen er laksemæssigt delt op i to skarpt adskilte dele af Tangeværket, som spærrer for laksenes videre opgang til gydepladser. Laksebestanden i Gudenåen er således ikke selvproducerende, men grundet udsætning opretholdes bestanden.

 

Produktionen af laks til udsætning i Gudenåen foregår i Fonden Danmarks Center for Vildlaks (DCV)´s regi. Randers Kommune har gennem årene ydet et tocifret millionbeløb i tilskud til disse udsætninger, der i målestok er sammenlignelig med den største og mest substantielle ”Put and Take” operation nogensinde i dansk historie.

 

Såfremt udsætningerne måtte indstilles, inden en løsning af passageproblematikken ved Tangeværket foreligger, risikeres at operationen falder til jorden. På den anden side får man først det fulde udbytte af projektet, den dag Gudenåen igen løber frit.

 

Varighed på naturlig reproduktion af laksebestanden i Gudenåen skønnes at udgøre en periode på 3-5 år fra det tidspunkt en permanent passageløsning ved Tangeværket er etableret.

 

Miljøministeriet har i juli 2007 fremsat lovforslag om, at fortsat drift af Tangeværket udover nuværende koncessionsperiode, der udløber januar 2008, forlænges yderligere med seks år frem til januar 2014.

 

DCV skønner at komme i en meget kritisk økonomisk situation, såfremt der i 2007 og fremover ikke kan skabes en bedre balance i Fondens regnskab, og tager som sådan forbehold om fortsat drift.

 

I konsekvens heraf har Fonden DCV i ansøgning af 23. august 2007 søgt Randers Kommune og Favrskov Kommune om yderligere tilskud til projektet.

 

Randers Kommune har ved tidligere bevilling afsat et tilskud til DCV på 300.000 kr. årligt til og med 2008. Favrskov Kommune har ikke tidligere bevilget tilskud til projektet. Ansøgning af 23. august 2007 fra DCV behandles i Favrskov Kommune på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 8. november 2007.

 

I forbindelse med Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse af 29. maj 2007 om etablering af lokale aktionsgrupper (LAG) er det under EU´s landdistriktsprogram for perioden 2007-2013 blevet muligt for DCV at ansøge om projekttilskud. Det bemærkes hertil, at der ikke kan ydes tilskud til DCV´s løbende driftsudgifter, med mindre disse projektrelateres. Der er oprettet LAG´s i kommunerne Randers, Viborg, Nord- og Syddjurs samt Silkeborg. Der er ikke etableret LAG i Favrskov Kommune.

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Idet DCV i deres ansøgning udtrykker usikkerhed om Fondens fortsatte drift, såfremt der i 2007 og fremover ikke kan skabes en bedre balance i Fondens regnskab, anbefaler Forvaltningen, at Randers Kommune bevilger 100.000 kr. til finansiering af økonomisk analyse til udførelse hos Kommunernes Revision som uvildig instans sammen med DCV og dennes revisor. Der skal gennemgås årsregnskaber for 2003, 2004, 2005 og 2006 for herigennem at analysere det fremtidige likviditets- samt finansieringsbehov som nærmere forklaring på, hvori Fondens usikkerhed består. Beløbet finansieres af udviklingspuljen 2007.

 

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser ud over mødevirksomhed mellem DCV, Erhverv og Udvikling samt Kommunernes Revision.

 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at der afsættes 100.000 kr. til finansiering af økonomisk analyse til udførelse hos Kommunernes Revision som uvildig instans sammen med DCV og dennes revisor. Der skal gennemgås årsregnskaber for 2003, 2004, 2005 og 2006 for herigennem at analysere det fremtidige likviditets- samt finansieringsbehov.

Beløbet finansieres af udviklingspuljen 2007.

 

at såfremt konklusionen heraf måtte vise, at der er et fremtidigt behov for tilskud til medfinansiering af lakseudsætninger i Gudenåen, opfordres DCV til at ansøge LAG-Randers om projekttilskud i perioden 2008-2013. LAG-Viborg, LAG-Silkeborg og LAG-Djursland bør ligeledes overvejes af DCV i samme anledning. Favrskov Kommune har ikke etableret LAG.

<BESLUTNING - 1509/17843>

Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 374:

Indstilles tiltrådt

Bjarne Overmark tager forbehold

 

Afbud fra Anders Buhl-Christensen

</BESLUTNING - 1509/17843>

<BESLUTNING - 1508/17962>

Byrådets beslutning den 29. oktober 2007, punkt 383:

Tiltrådt

25 stemte for

3 stemte imod (Beboerlisten)

Kurt Helge Andersen deltog ikke i sagens behandling

 

Afbud fra: Ellen Petersen og Hugo Sørensen.

Maja Panduro Kjærulff har orlov og Sükrü Ertosun er indkaldt som stedfortræder.

</BESLUTNING - 1508/17962>


Beslutning:
Tiltrådt
25 stemte for
3 stemte imod (Beboerlisten)
Kurt Helge Andersen deltog ikke i sagens behandling