Miljø- og teknikudvalget
Godkendt referat
torsdag den 28. februar 2008 kl. 15:15 - 18:00
3313
Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.
 

Indholdsfortegnelse

26.

Mastepolitik for Randers Kommune

27.

Forslag til lokalplan nr. 523 - Erhvervsområde syd for Sdr. Borup samt kommuneplantillæg nr. 92 til Kommuneplanen for Randers Kommune

28.

Lokalplan 526, Lagerhal for museumstog

29.

Byggemodning af 2. etape af Charlotte Amalievej i Ålum. Ansøgning om anlægsbevilling

30.

Charlotte Amalievej, kloakanlæg i byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling

31.

Byggemodning af erhvervsområde ved Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Ansøgning om anlægsbevilling

32.

Byggemodning af erhvervsområde ved Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling.

33.

Færdiggørelse af Lindelunden, Magnolialunden og Nøddelunden. Ansøgning om anlægsbevilling

34.

Færdiggørelse af Gyldenlakvej. Ansøgning om anlægsbevilling

35.

Anlæg og finansiering af buslommer på Hadsundvej ud for Lem. Ansøgning om anlægsbevilling.

36.

Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Sønderhald Kommune - obligatorisk tømningsordning

37.

Indkøb af stativer og beholdere til genbrugsordningerne

38.

Administrationspraksis for behandling af husdyrbrugssager i forhold til beskyttelse af overfladevand, grundvand og natur.

39.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Virringvej 41, Randers 

40.

Tilladelse til udvidelse af husdyrholdet på Amtsvejen 60, Mellerup

41.

Møllevænget & Storgaarden, afdeling 24, Falkevej/Glarbjergvej, renovering og huslejeforhøjelse.

42.

Randersegnens Boligforening, godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 48 almene ungdomsboliger ved Randers Sportscollege.

43.

Tidsplan for budget 2009-2012

44.

Gensidig orientering

J. nr. 01.00.00 P00Retur til indholdsfortegnelsen

26. Mastepolitik for Randers Kommune


 

Resumé


Som et resultat af en stigning i antallet af ansøgninger om opsætning af maste og antennesystemer, er der udarbejdet en mastepolitik for Randers Kommune. Formålet med politikken er at sikre en god dækningsgrad for telekommunikation i kommunen, samtidig med at antallet master og antenner begrænses mest muligt. Der skal skabes en mere ensartet og gennemskuelig administrationspraksis, der sikrer en optimal placering af master og antenner i overensstemmelse med interesserne i by og landområder.

Mastepolitikken er et politisk vedtaget administrationsgrundlag, og er ikke lovbundet som fx kommune- og lokalplan.

 


Sagsfremstilling


I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste og antennesystemer.

De nye teknologier indenfor mobiltelefoni kræver et væsentligt tættere net af antennepositioner end hidtil. På den baggrund vil man i de kommende år kunne forvente et stigende antal ansøgninger om opsætning af maste- og antennesystemer til brug for mobiltelefoni.

 

For at imødekomme det stigende antal ansøgninger om opstilling af maste og antennesystemer har Randers Kommune udarbejdet en mastepolitik. Formålet med mastepolitikken er at:

 

  • sikre en god dækningsgrad for telekommunikation i Randers Kommune, samtidig med at antallet af master og antenner begrænses mest muligt.
  • skabe en mere ensartet og gennemskuelig administrationspraksis i Randers Kommune.
  • sikre en optimal placering af master og antenner i overensstemmelse med interesserne i by og landområder.

 

Mastepolitikken indeholder bl.a. de fremtidige retningslinier for opstillingen af master og antenner i kommunen. Mastepolitikker findes som bilag, se nedenstående opus-link.

 

Retningslinierne består af nogle generelle retningslinier og desuden en række særskilte retningslinier for forskellige geografiske områder. Områderne deles op i Randers midtby, øvrige byområder, erhvervsområder, landsbyer og det åbne land.

 

Da mastepolitikken er et politisk vedtaget administrationsgrundlag og ikke er lovbundet som fx kommune- og lokalplan, er det hensigten, at retningslinierne indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med den forestående revision.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


 

Ingen

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

 

at Mastepolitik for Randers Kommune godkendes.

 

Kortbilag 1 og 2 eftersendes.


Bilag:
 Mastepolitik.pdf

Beslutning:
Tiltrådt med redaktionelle ændringer vedr. afskærmning.J. nr. 01.02.05 P00Retur til indholdsfortegnelsen

27. Forslag til lokalplan nr. 523 - Erhvervsområde syd for Sdr. Borup samt kommuneplantillæg nr. 92 til Kommuneplanen for Randers Kommune


 

Resumé

Lokalplanforslaget åbner mulighed for etablering af et 400.000 m2 stort erhvervsområde mellem Karlsbergvej og Gl. Århusvej på arealerne syd for Sdr. Borup. Efter lokalplanen kan der etableres industri, oplags- og vognmandsvirksomhed samt virksomheder til service-formål. Endvidere bliver der mulighed for at etablere butikker til arealkrævende varegrupper. Det er Randers Kommunes mål, at en ”Bil-by” kan etableres her, og at disse butikker derfor skal forhandle biler, motorcykler og lignende køretøjer. Der skal desuden være mulighed for etablering af værkstedsfaciliteter i tilknytning til de pågældende bilforretninger. 

 

Lokalplanforslaget er blevet tilvejebragt på kommunalt initiativ.


Sagsfremstilling


På baggrund af en række henvendelser om køb af erhvervsgrunde har Randers Kommune iværksat arbejdet med tilvejebringelse af en lokalplan for et stort erhvervsområde mellem Gl. Århusvej og Karlsbergvej syd for Sdr. Borup. Henvendelserne kommer blandt andet fra nogle eksisterende større erhvervsvirksomheder i Randers Kommune. Der arbejdes desuden med planer om at etablere en ”Bil-by”, som skal huse en lang række af byens automobilforhandlere. Disse tanker er ikke fuldt gennemarbejdede, men lokalplanens område er velegnet til placeringen af disse virksomheder på grund af den unikke placering tæt ved motorvejen og det øvrige overordnede vejnet.

Miljø og teknikforvaltningen har nu udarbejdet et lokalplanforslag for erhvervsområdet.

 

Forvaltningen har ligeledes screenet lokalplanen i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Forvaltningen lægger op til, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for lokalplanens område og fremtidige anvendelse (Se vedhæftede screenings-notat).

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der vil være udgifter til opkøb af jord til erhvervsområdet og til afstandszonen mellem erhvervsområdet og Sdr. Borup.
I forbindelse med en realisering af lokalplanen vil der desuden være udgifter forbundet med byggemodning herunder etablering af beplantningsbælter.

Der vil være indtægter ved salg af grunde til erhvervsformål.

I forbindelse med salg af erhvervsarealerne, kan det aftales, at afstandszonen sælges til virksomhederne,
Afstandszonen kan eventuelt i stedet afhændes til interesserede tilgrænsende grundejere i Sdr. Borup med en klausul om, at arealet ikke må bebygges.
Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at beslutningen herom offentliggøres,

 

at lokalplanforslaget med kommuneplantillæg nr. 92 vedtages og offentliggøres i henhold til reglerne herom i planloven.

 


Bilag:
 Plan523 (Pdf).pdf
 Miljøscreenings-notat.doc

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 01.02.05 P16Retur til indholdsfortegnelsen

28. Lokalplan 526, Lagerhal for museumstog

Forslag til lokalplan nr

 


 

Resumé


Lokalplanforslaget fastsætter muligheden for at opføre en lagerhal på maksimalt 2200 m² til opmagasinering af museumstog og tilhørende materiel. Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Hvidemølle, umiddelbart syd for Viborgvej, i kommuneplanens område T7, Tekniske anlæg. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikforvaltningen har med baggrund i ønske fra DSB Museumstog udarbejdet vedhæftede forslag til lokalplan for en lagerhal til museumstog. Lagerhallen må maksimalt være 2200 m² og indplaceres i et byggefelt på 112 m x 19,5 m. Lokalplanområdet omfatter dele af matr. 667a og 667k, Randers Markjorder, ejet af hhv. Banestyrelsen og DSB Bygning.

 

Lokalplanområdet på ca. 28.000 m² afgrænses mod nord af Viborgvej, mod syd af Hvidemøllevej og et fredskovsområde, mod øst af øvrigt baneareal og mod vest af et mindre villaområde ved Vasen. Lokalplanens område, der gennemskæres af jernbanen, er terrænmæssigt lavt beliggende i forhold til Viborgvej. 

 

I Kommuneplan 2005 (gl. Randers Kommune) er lokalplanområdet beliggende i bydel 4, Hvidemølle, rammeområde T7, tekniske anlæg. Lokalplanområdets anvendelse er fastlagt til sporarealer, remiser m.v. Lokalplanforslaget fastlægger, at området kan anvendes til opførelse af en lagerhal til opmagasinering af museumstog og materiel, og dette er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Lokalplanen er screenet for miljøpåvirkninger, og forvaltningen vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Dog forudsætter lokalplanens gennemførelse fredningsophævelse af skjult fortidsminde på matr. 667a. Screeningen er vedlagt dagsordenen.


 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser i forbindelse med lokalplanen.

 

Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at beslutningen herom offentliggøres,

 

at lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

 

<BESLUTNING - 1510/19562>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 28:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19562>


Bilag:
 Screening.pdf
 Forslag til lokalplan nr. 526, Lagerhal for Museumstog.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 13.06.04 S05Retur til indholdsfortegnelsen

29. Byggemodning af 2. etape af Charlotte Amalievej i Ålum. Ansøgning om anlægsbevilling


 

Resumé


De resterende 9 grunde på Charlotte Amalievej i Ålum skal byggemodnes.

 


Sagsfremstilling


For at opfylde boligudbygningsprogrammet skal de resterende 9 grunde indenfor lokalplan 465, Charlotte Amalievej i Ålum byggemodnes nu. De resterende 9 grunde er markeret med skravering på det vedhæftede kortbilag.

 

Området er beliggende i den vestlige del af Ålum by, vest for det eksisterende boligområde ved Sct. Kjeldsvej, Thranesvej og Rosenkrantzvej. Der er vejadgang fra Sct. Kjeldsvej. De første seks grunde blev byggemodnet i 2000-2001 og er alle solgt.

 

Byggemodningen anslås at koste 2.000.000 kr. (inkl. kloaktilslutningsbidrag) og færdiggørelsen anslås at koste 700.000 kr. Byggemodningen skal påbegyndes i indeværende år og færdiggørelsen forventes at skulle udføres i 2011.

 

De nævnte priser er fremkommet på baggrund af overslag, der er lavet uden et konkret projekt.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Udgiften til byggemodning og færdiggørelse foreslås finansieret af rammebeløbet til byggemodning, boligformål i 2008, hvorefter denne vil udvise en saldo på 42,8 mio. kr.

 

Der anslås følgende afledte driftsudgifter:

 

vejbelysning                       10.000 kr. om året

vejbelægninger                 10.000 kr. om året

grønne arealer                    5.000 kr. om året

 

i alt                                      25.000 kr. om året

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der gives en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på 2.000.000 kr. til byggemodning af de resterende 9 grunde i lokalplan 465 ”Charlotte Amalievej”,

 

at der i budget 2008-2011 afsættes 700.000 kr. til færdiggørelsen i 2011 og

 

at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på 25.000 kr. om året fra 2009.

 

<BESLUTNING - 1510/19478>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 29:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19478>


Bilag:
 kortbilag.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 06.01 P20Retur til indholdsfortegnelsen

30. Charlotte Amalievej, kloakanlæg i byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling


Resumé
Projektet omfatter etablering af kloakanlæg i byggemodningen Charlotte Amalievej 2. etape i Ålum. For gennemførelse af projektet søges hermed om 500.000 kr. Byggemodningen igangsættes jf. foregående udvalgssag.

Sagsfremstilling
Projektet omfatter etablering af kloakanlæg i byggemodningen Charlotte Amalievej 2. etape i Ålum. Den største del af byggemodningens kloakanlæg blev etableret i forbindelse med den 1. etape. I 2. etape skal kloakforsyningen etablere tre kortere ledningsstrækninger samt tilhørende stikledninger og brønde.

Kloakprojektet gennemføres for at følge byggemodningen.

 

Området er beliggende indenfor den godkendte spildevandsplan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De samlede udgifter til detailkloakken er overslagsmæssigt opgjort til 500.000 kr. ekskl. moms. Kloakforsyningen afholder anlægsudgiften, men får også indtægter fra tilslutningsbidrag, som forfalder til betaling, når ejendommene kan tilsluttes. Tilslutningsbidraget udgør i alt 380.000 kr.

 

Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet. Projektet finansieres delvis ved en forøgelse af indtægtskontoen for tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg med ovennævnte beløb.

 

Den resterende udgift på 120.000 kr. finansieres ved tilsvarende reduktion af konto for kloaksanering.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der gives anlægsbevilling til kloakanlæg i byggemodningen Charlotte Amalievej 2. etape i Ålum med et rådighedsbeløb på 500.000 kr.

 

at beløbet delvis finansieres ved en forøgelse af indtægtskonto for tilslutningsbidrag med 380.000 kr.

 

at det resterende beløb finansieres ved en reduktion af konto til kloaksanering på 120.000 kr.

<BESLUTNING - 1510/19543>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 30:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19543>


Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 13.06.04 G00Retur til indholdsfortegnelsen

31. Byggemodning af erhvervsområde ved Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Ansøgning om anlægsbevilling


 

Resumé


De fire erhvervsgrunde i ”Virkevangen etape 2” skal byggemodnes og grøft i området rørlægges.

 


Sagsfremstilling


Tre af fire grunde i etape 2 er på nuværende tidspunkt solgt og området skal derfor byggemodnes hurtigst muligt.

 

Området er beliggende i den sydlige del af erhvervsområdet Virkevangen, umiddelbart nord for omfartsvejen. Området er vist på det vedhæftede kortbilag.

 

Selve byggemodningen anslås at koste 760.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag, dog ikke til kloakforsyningen, da dette afregnes direkte med grundkøberne. I området er en eksisterende grøft, der afvander de tilgrænsende områder. Denne grøft skal flyttes udenfor de fremtidige parceller og kan laves som rørlagt vandløb i det grønne område mod omfartsvejen. Udgiften hertil anslås at være 1.100.000 kr. Samlet set kommer byggemodningen således til at koste 1.860.000 kr.

 

Færdiggørelsen anslås at koste 175.000 kr. Byggemodningen skal påbegyndes snarest, og færdiggørelsen forventes at skulle udføres i 2010.

 

De nævnte priser er lavet på baggrund af skitseprojekt. Der foreligger ikke færdigt projekt.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Udgiften til byggemodningen og færdiggørelse foreslås finansieret af rammebeløbet til byggemodning, erhvervsformål i henholdsvis 2008 og 2010, hvorefter denne vil udvise en saldo på 42.845.000 kr. i 2008 og 10.825.000 kr. i 2010.

 

Der anslås følgende afledte driftsudgifter:

 

vejbelysning                       5.000 kr.

Vejbelægning                                         8.000 kr.

Grønne arealer                                       5.000 kr.

 

ialt                                                      18.000 kr.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der gives en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på 1.860.000 kr. til byggemodning af Virkevangen etape 2,

 

at der i budget 2008-2011 afsættes 175.000 kr. til færdiggørelsen i 2010 og

 

at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på 9.000 kr. i 2008 og 18.000 kr. om året fra 2009.

 

 

 

 

 


Bilag:
 Kortbilag, Virkevangen.pdf
 Kortbilag, LP165B.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 06.01.25 P20Retur til indholdsfortegnelsen

32. Byggemodning af erhvervsområde ved Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling.


 

Resumé


Projektet omfatter etablering af kloakanlæg i byggemodningen Virkevangen, etape 2, i Assentoft.  For gennemførelse af kloakprojektet søges en anlægsbevilling på 450.000 kr. Byggemodningen igangsættes jf. foregående udvalgssag.


Sagsfremstilling


Projektet omfatter etablering af kloakanlæg i byggemodningen Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Den største del af byggemodningens kloakanlæg blev etableret i forbindelse med 1. etape i Sønderhald kommunes regi. I forbindelse med 2. etape, der omfattet en ny sidevej, skal kloakforsyningen etablere ca. 110 m dobbeltledning med tilhørende stikledninger og brønde, jfr. den sagen vedlagte oversigtstegning.

 

Området er beliggende indenfor den godkendte spildevandsplan.

 

Projektet gennemføres for at følge byggemodningen.


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


De samlede udgifter til kloakanlægget er overslagsmæssigt opgjort til 450.000 kr. ekskl. moms. Kloakforsyningen afholder anlægsudgiften, men får også indtægter fra tilslutningsbidrag, som forfalder til betaling, når stikledninger og skelbrønde er indført på ejendommen. Tilslutningsbidraget for den vest for sidevejen beliggende grund udgør i alt 1,477 mio. kr. efter nugældende takst.

 

Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet. Projektet finansieres ved en forøgelse af indtægtskontoen for tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg med 1,477 mio. kr.

Overfinansieringen skyldes, at det meste af kloaksystemet er udført i forbindelse med byggemodningens 1. etape.

 

Der er ikke specifikke personalemæssige konsekvenser forbundet med etableringen af kloaksystemerne.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der gives anlægsbevilling til kloakanlæg i byggemodningen Virkevangen, 2. etape, kloakanlæg, med et rådighedsbeløb på 450.000 kr., og

 

at beløbet finansieres ved en forøgelse af indtægtskonto for tilslutningsbidrag med 1,477 mio. kr.

 

 

<BESLUTNING - 1510/19498>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 32:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19498>


Bilag:
 Kortbilag Virkevangen.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 13.06.00 S05Retur til indholdsfortegnelsen

33. Færdiggørelse af Lindelunden, Magnolialunden og Nøddelunden. Ansøgning om anlægsbevilling


 

Resumé


Lindelunden, Magnolialunden og Nøddelunden skal færdiggøres.

 


Sagsfremstilling


Grundene på Lindelunden, Magnolialunden og Nøddelunden er alle solgt og området er klar til færdiggørelse. De sidste grunde på Lindelunden og Magnolialunden blev byggemodnet i 2005.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


I investeringsoversigten for 2008-2011 er der i 2008 afsat rådighedsbeløb på 2.085.000 kr. til færdiggørelsen af Lindelunden og Magnolialunden og 650.000 kr. til færdiggørelse af Nøddelunden. I alt 2.735.000 kr.

 

Færdiggørelsen udføres som eet samlet projekt.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget

 

at der gives en anlægsbevilling til færdiggørelse af Lindelunden, Magnolialunden og Nøddelunden på 2.735.000 kr.

<BESLUTNING - 1510/19479>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 33:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19479>


Bilag:
 lokalplan123 oversigt.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 13.06.00 S05Retur til indholdsfortegnelsen

34. Færdiggørelse af Gyldenlakvej. Ansøgning om anlægsbevilling


 

Resumé


Gyldenlakvej skal færdiggøres.

 


Sagsfremstilling


Grundene på Gyldenlakvej i Stevnstrup er alle solgt og vejen er klar til færdiggørelse. Grundene på Snerlevej og Mimosevej indenfor samme lokalplan er endnu ikke solgt, og disse veje er ikke klar til færdiggørelse, men de forventes at være klar i 2009.

 

Hele området blev byggemodnet i 2005.

 

Færdiggørelsen af Gyldenlakvej anslås at koste 650.000 kr. og færdiggørelsen af Snerlevej og Mimosevej anslås at koste 1.500.000 kr.

 

De nævnte priser er overslag lavet på baggrund af skitseprojekter. Der foreligger ikke færdigt projekt.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Udgifterne til færdiggørelserne foreslås finansieret af rammebeløbet til byggemodning, boligformål i henholdsvis 2008 og 2009, hvorefter denne vil udvise en saldo på 42,2 mio. kr. i 2008 og 31,6 mio. k. i 2009.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

 

at der gives en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på 650.000 kr. til færdiggørelse af Gyldenlakvej og

 

at der i budget 2008-2011 afsættes et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til færdiggørelse af Snerlevej og Mimosevej i 2009.

 

<BESLUTNING - 1510/19477>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 34:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19477>


Bilag:
 oversigtskort Gyldenlakvej.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 13.05.22 G00Retur til indholdsfortegnelsen

35. Anlæg og finansiering af buslommer på Hadsundvej ud for Lem. Ansøgning om anlægsbevilling.


 

Resumé


Der skal etableres buslommer i forbindelse med stoppestedet på Hadsundvej ud for Lem by. Hadsundvej er en statsvej og stoppestederne betjenes af regionale busser. Det foreslås, at Randers Kommune etablerer buslommerne i første omgang og at en eventuel finansiering fra Vejdirektoratet afklares senere.

 


Sagsfremstilling


Midttrafik har meddelt, at det eksisterende stoppested på Hadsundvej ud for Lem by ikke kan fortsætte med at eksistere med mindre, der anlægges buslommer på begge sider af vejen. I dag er der standsningsforbud på strækningen. Dette betyder, at bevarelse af stoppestedet ved Lem i den nye køreplan forudsætter, at der etableres buslommer inden sommer. Placeringen af stoppestedet (et i hver retning) er vist på det vedhæftede kortbilag.

 

Stoppestedet betjenes af de regionale ruter 235 og 237, og er Lems vigtigste påstigningspunkt til kollektiv trafik. Stoppestedet har 20-25 påstigninger om dagen og 8 afgange. Det tager 10 minutter at komme fra Lem til Randers Busterminal med 235/237.

 

Foruden rute 235 og 237 betjenes Lem af rute 14, der er en lokalrute, der primært fragter skolebørn, og ikke kører i weekenden. Rute 14 stopper inde i selve Lem by og vil kunne fortsætte under alle omstændigheder. Det tager 30 minutter at komme fra Lem til Busterminalen med rute 14, og der er 5 afgange om dagen.

 

De regionale ruter 235 og 237 bestilles og betales af Region Midtjylland, Den lokale rute 14, bestilles og betales af Randers Kommune. Hadsundvej er en statsvej, hvorfor Vejdirektoratet er vejmyndighed.

 

Af standardsamarbejdsaftalen mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland fremgår det, at det er vejmyndigheden, der skal afholde udgifter i forbindelse med infrastrukturen til den kollektive trafik. Vejdirektoratet betragter imidlertid dette spørgsmål som principielt, og har forelagt det for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indtil der foreligger en afgørelse vil Vejdirektoratet ikke etablere og betale for buslommer uanset, at de er vejmyndighed. Vejdirektoratet vil derimod gerne overtage og forestå fremtidig drift og vedligehold, hvis kommunen eller trafikselskabet etablerer buslommerne. Både Midttrafik og Randers Kommune har ansøgt Vejdirektoratet og fået dette svar.

 

Det er forvaltningens vurdering, at stoppestedet er en forudsætning for en rimelig betjening af Lem med kollektiv trafik. Derfor foreslås det, at Randers Kommune etablerer de nødvendige buslommer og afholder udgiften hertil.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Det anslås, at en buslomme i begge sider af Hadsundvej kan etableres for 400.000 kr. Det bliver ikke nødvendigt at erhverve arealer, idet buslommerne kan etableres indenfor det eksisterende vejareal.

 

Det bemærkes, at overslaget er lavet uden et konkret projekt.

 

Udgiften foreslås finansieret af rammekontoen Diverse vejprojekter i 2008, hvorefter denne vil udvise en saldo på 2.980.000 kr. Hvis Vejdirektoratet efter afgørelsen i Sundheds- og Indenrigsministeriet imødekommer kommunens ansøgning om hel eller delvis medfinansiering af projektet, vil det overskydende beløb blive ført tilbage til rammekontoen.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at der gives en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på 400.000 kr. til etablering af buslommer på Hadsundvej ved Lem.

<BESLUTNING - 1510/19476>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 35:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19476>


Bilag:
 Kortbilag: Hadsundvej_vLem_buslommer_feb08.pdf

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 06.00.05 P15Retur til indholdsfortegnelsen

36. Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Sønderhald Kommune - obligatorisk tømningsordning

Resumé
Det geografiske område, som udgør den tidligere Sønderhald Kommune er ikke omfattet af en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, som ellers er gældende for den øvrige del af den nye Randers Kommune. Derfor ønskes den aktuelle spildevandsplan ændret med et tillæg, så den obligatoriske tømningsordning også gælder for dette område.

Sagsfremstilling
Den obligatoriske tømningsordning har til formål at sikre en kontinuerlig tilfredsstillende drift af bundfældningstanke samt at opnå en miljømæssig korrekt håndtering af slam fra disse tanke. Derfor bør ordningen indføres for hele Randers Kommune. P.t. er den ikke gældende for det geografiske område, som udgør den tidligere Sønderhald Kommune.

 

Den miljømæssige korrekte håndtering af bundfældningstanke har til hensigt at bidrage til opfyldelse af kravene i Lov om Miljø, hvor tilstanden i vandområderne allerede i 2015 skal være forbedret væsentligt. Her er det vigtigt, at også bidrag med organisk stof fra bundfældningstanke minimeres på linie med de øvrige tiltag, Randers Kommune har sat i værk. Her tænkes på strategi med nedbringelse af forurening for afledt spildevand i områder uden for Randers By, hvorefter områderne separatkloakeres og en række mindre renseanlæg nedlægges.

 

Tømningsordningen gennemføres som angivet i Regulativ for Tømningsordning i Randers Kommune. Se bilag.

 

Forslag til spildevandsplantilllæg fremgår af bilag. Efter godkendelse af forslaget fremlægges det til offentlig kommentering i 8 uger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ejere af bundfældningstanke pålignes at være med i og skal betale for tømningsordningen.

 

Tømningsordningen skal hvile i sig selv. Økonomisk indgår tømningsordningen i kloakforsyningens drift og ved budgetrevision ændres indtægter og udgifter på området.

Den udvidede ordning administreres af det eksisterende personale.


Indstilling
Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at forslaget godkendes og fremlægges til offentlig kommentering, og

 

at forslaget anses for endeligt godkendt, uden fornyet behandling i udvalg og byråd, såfremt der ikke modtages kommentarer i offentlighedsfasen.
 

<BESLUTNING - 1510/19555>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 36:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19555>


Bilag:
 Spildevandsplan for område i tidligere Sønderhald Kommune.doc
 Regulativ.doc

Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 07.01.00 G00Retur til indholdsfortegnelsen

37. Indkøb af stativer og beholdere til genbrugsordningerne


 

Resumé


I forbindelse med serviceharmoniseringen af affaldsordningerne i Randers Kommune har indsamlingen af dagrenovation, glas og papir nu været i licitation. De fleste nødvendige beholdere og containere indkøbes af den fremtidige entreprenør på området.

Imidlertid vil indkøbet af en del genbrugsstativer og kassetter mm. være en ren supplering af de nuværende systemer, og dette indkøb foretages derfor af forvaltningen. De nuværende kassetter skal desuden af arbejdsmiljømæssige årsager forsynes med håndtag.

Der er derfor behov for en anlægsbevilling.

 


Sagsfremstilling


Som følge af harmoniseringen af affaldsområdet skal der anskaffes en del nye stativer og beholdere. De fleste beholdere og containere indkøbes af den fremtidige entreprenør, medens andre indenfor genbrugsområdet vil blive indkøbt som et supplement til eksisterende udstyr.

Som udgangspunkt ejer ordningen og dermed brugerne de nødvendige beholdere mm., og normalt indkøbes supplerende materiel over driften på området.

 

Nu skal der indkøbes et større antal dobbeltstativer, der skal tilbydes brugere, der ikke tidligere har haft husstandsindsamling af genbrug. Det skønnes, at der er behov for 3000 stk.

Samtidig skal kassetterne i genbrugsstativerne suppleres op, så der fremover vil være 4 kassetter i hvert stativ mod 2 stk. de fleste steder i dag. Tømningsfrekvensen bliver ændret fra hver 3. uge til hver 4. uge.

Endelig skal samtlige kassetter have forbedret gribehåndtag af arbejdsmiljømæssige årsager. Det er en længe ønsket arbejdsmiljømæssig forbedring, der kan gennemføres på dette tidspunkt, hvor vi har fat i genbrugsstativerne.

 

Der henvises i øvrigt til sag 396. ”Valgmuligheder for beholdere til papir og glas til genbrug”, der blev behandlet på byrådsmødet den 19. november 2007.

 

Alle borgere uden for gl. Randers vil i de kommende måneder blive spurgt, hvilken type beholdere, de måtte ønske, men allerede nu er det nødvendigt at indlægge bestillinger på det forskellige materiel af hensyn til levering og udlevering til borgerne.

 

Hovedtallene er som følger:

Indkøb af dobbeltstativer 3000 stk.                            ca.                 4,7 mio. kr.

Salg af stativer (sækkedelen) 3000 stk.- indtægt    ca.                 1,86 mio. kr. *

Kassetter med håndtag 40.000 stk.                          ca.                 2,16 mio. kr.

Håndgreb til eksisterende kassetter                          ca.                 0,54 mio. kr.

Netto samlede udgifter                                                ca.                 5,54 mio. kr.

 

*Ved dobbeltstativerne afholder borgerne selv omkostningerne til den del, der rummer sækken. Prisen er pt. 620 kr. + moms ved nytilmeldinger.

 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Udgiften på 5,54 mio. kr. er ikke optaget på kommunens anlægs- eller driftsbudget, men skal betales af affaldsområdets ordning ”Genbrug m.v.”, hvor der pr. 1. januar 2008 var et mellemværende med kommunen på 6,5 mio. kr. i affaldsområdets favør. Mellemværende er opbygget bl.a. med henblik på nærværende indkøb.

 

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget,

 

at anlægsbeløbet på 5,54 mio. kr. finansieres af affaldsområdets ordning ”Genbrug m.v.” ved træk på mellemregningskontoen med kommunen med en anlægsbevilling på udgifter på 7,4 mio. kr. og indtægter på 1,86 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2008.

 

<BESLUTNING - 1510/19510>

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. februar 2008, punkt 37:

Indstilles tiltrådt.

 

Afbud fra Hugo Sørensen og Carl Damgaard Nielsen.

</BESLUTNING - 1510/19510>


Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 09.02.15 G01Retur til indholdsfortegnelsen

38. Administrationspraksis for behandling af husdyrbrugssager i forhold til beskyttelse af overfladevand, grundvand og natur.

Resumé
Husdyrloven angiver ved behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug et generelt beskyttelsesniveau i forhold til overfladevand, grundvand og natur. Herudover har kommunen beskyttelseshensyn at varetage efter EU- lovgivningen (Habitat-, Fuglebeskyttelses- og Vandrammedirektivet), naturbeskyttelsesloven og vandforsynings-loven. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til administrations-praksis. Der skal i alle ansøgninger foretages en konkret vurdering. Da stort set samtlige landbrugsarealer i kommunen ligger i oplande til højt målsatte vand- og naturområder, må det forudses, at der i langt hovedparten af sagerne vil blive stillet krav udover det generelle beskyttelsesniveau i husdyrloven.

Sagsfremstilling
Husdyrloven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrbrugene kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

 

Et af de væsentlige formål med ændringerne af husdyrregelsættet har været en forenkling af regler, fremme ensartetheden i sagsbehandlingen og forkorte sagsbehandlingstiden. Staten har således fastlagt et generelt beskyttelsesniveau, men samtidigt har Staten givet kommunerne til opgave, at skærpe hvor det er nødvendigt. Indtil der foreligger principielle afgørelser fra Miljøklagenævnet omkring kommunernes pligt til at stille skærpede vilkår, må der forventes en betydelig forskel i kommunernes sagsbehandling. Forventningerne til husdyrloven er således indtil videre ikke blevet indfriet, hverken med hensyn til ensartethed eller kortere sagsbehandlingstid. 

 

Forvaltningen orienterede på udvalgsmødet den 7. juni 2007 om den nye ordning for godkendelse af husdyrbrug og beskyttelse af natur, grundvand og overfladevand. I den forbindelse blev redegjort for, at det ud fra en konkret vurdering af ansøgningen i forhold til særligt sårbart overfladevand, natur og grundvand kan være relevant at stille skærpede krav i forhold til husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau. Der henvises til vedlagte notat – bilag 1, som var vedlagt dagsordenspunktet til mødet den 7. juni 2007.


Randers Kommune ønsker en effektiv og smidig behandling af ansøgningerne om ændringer og udvidelser af husdyrbrug i forhold til at beskytte overfladevand, natur og grundvand.  En væsentlig forudsætning for dette er at have et politisk godkendt og for ansøgerne synligt og kendt administrationsgrundlag. 

 

Administrationsgrundlaget kan og skal på ingen måde erstatte den konkrete vurdering i hver enkel ansøgning, men administrative retningslinier vil være et vigtigt redskab til at gå i konstruktiv dialog med landmanden om de ønsker og muligheder han har til driften, så sårbart overfladevand, natur og grundvand samtidig beskyttes.

 

Det nu foreslåede administrationsgrundlag vil løbende blive revideret i forhold til Statens arbejde med Vand- og Naturplanerne.

 

Forvaltningens forslag til administrationspraksis for overfladevand, natur og grundvand fremgår af bilag 2.

I det følgende gives en kort redegørelse for husdyrlovens generelle regler og for de forhold, hvor der efter en konkret vurdering, skal stilles krav om yderligere beskyttelse i forhold til det generelle beskyttelsesniveau i husdyrloven.

 

Lovgrundlaget for sagsbehandling efter Husdyrloven er beskrevet i vedlagte notat - bilag 3.

 

Husdyrlovens generelle regler

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse fastsætte yderligere vilkår for at sikre hensynet til overfladevand, natur eller grundvand.

 

Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning, hvis der ikke er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen eller,hvis husdyrbruget ikke kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med omgivelserne.

 

Det generelle beskyttelsesniveau, som skal anvendes i forbindelse med vurdering af om der er væsentlige virkninger på miljøet, er angivet i bilag 3 i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. Der er angivet beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt fosforoverskud og nitrat. 

 

I særligt sårbare områder kan det ud fra en konkret vurdering være relevant at skærpe kravene.

 

Skærpede vilkår i forhold til det generelle beskyttelsesniveau

I henhold til bekendtgørelsen til husdyrloven påhviler det kommunen, konkret at vurdere en ansøgt aktivitet i henhold til:

-         Habitatdirektivforpligtigelserne,

-         de kommende vand- og naturplaner (i henhold til Vandrammedirektivet),

-         samt øvrig lovgivning – f.eks. naturbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

I bekendtgørelsen står der:

”Kommunen skal for hver ansøgning, foretage en konkret vurdering og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker ud over det generelle beskyttelsesniveau. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvis vurderes at være naturområder, der ikke beskyttes tilstrækkeligt af det generelle beskyttelsesniveau.”

 

Habitatdirektivet.
Der gør sig helt særlige forhold gældende for landbrugsarealerne i Randers Kommune set i forhold til Habitatdirektivet. Stort set samtlige landbrugsarealer ligger nemlig i oplande til højt målsatte vand- og naturområder. Det handler om Natura 2000- områderne (Internationale beskyttelsesområder) Randers Fjord, Hjarbæk Fjord og Mariager Fjord.

 

Såfremt der i oplande til Natura 2000-områderne ikke stilles de nødvendige krav, vil det stride imod de internationale direktiver i Natura 2000-områderne.

 

De 3 fjorde opfylder ikke deres målsætning på grund af en for stor tilførsel af næringssalte. Det må således forventes, at der i hovedparten af husdyrbrugssagerne vil blive stillet krav ud over det generelle beskyttelsesniveau i husdyrloven.


I bilag 4 er der kort en beskrivelse af overfladevand og Natura 2000 områder i Randers Kommune. Bilaget indeholder også en vurdering af de enkelte Natura 2000 områder i forhold til de internationale direktiver.

 

Vand- og Naturplaner.
Staten udarbejder i øjeblikket forslag til natur- og vandplaner. Disse forslag skal senest offentliggøres den 22. december 2008. I vandplanerne, som udarbejdes i henhold til Vandrammedirektivet, fastsættes målsætninger og formodentligt også det acceptable niveau for næringssalttilførsel til overfladevands-områderne. Det forventes, at der skal ske en betydelig reduktion i næringsstoftilførslen til vore vandområder for at nå miljømålene. Der vil således være en beskrivelse af forskellige muligheder for, at opnå de nødvendige næringssalts reduktioner på en måde der sikrer den fortsatte landbrugsdrift og ”mest miljø for pengene”. Planerne forventes også at indeholde en beskrivelse og indsats mod andre forhold som har betydning for, at opnå målopfyldelse – for eksempel miljøfremmede stoffer.

 

Indtil natur- og vandplanerne foreligger, skal kommunen inddrage den tilgængelige viden om natur- og miljøtilstanden i sagsbehandlingen med henblik på at undgå at etablering eller ændringer af et husdyrbrug giver anledning til en miljøbelastning, der vil indebære en væsentlig risiko for, at natur- og miljømålene ikke kan sikres eller genoprettes. Dette gælder også af hensyn til landmandens planlægning af den fremtidige drift.

 

Øvrig lovgivning.

Herudover er der i Randers Kommune en række skove og naturområder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvor det kan være relevant at stille krav om yderligere beskyttelse i forhold det generelle beskyttelsesniveau i husdyrloven.

 

Der er en række fremtidige vandværker uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der er p.t. ikke planer om at udføre geologisk kortlægning og indsatsplanlægning for disse vandværker. Det kan derfor være relevant at stille krav om yderligere beskyttelse i indvindingsoplandene til disse vandværker.

 

Uddybning af forslag til administrationspraksis.
Der skal tages politisk stilling til, hvordan de administrative retningslinier skal være med hensyn til at skærpe kravene i forbindelse med administration af husdyrloven.

 

Forslag til administrationspraksis for overfladevand, natur og grundvand er uddybet i vedlagte bilag 5 - 7. Heraf fremgår det generelle beskyttelsesniveau i forhold til husdyrloven, hensynet til anden lovgivning og regionplan samt vurderinger af hvornår, der kan være behov for at stille skærpede krav i forhold til overfladevand, natur og grundvand.

 

Det videre arbejde med administrationspraksis

Forvaltningen vil via Gudenåskomiteen (hvor Randers Kommune har formandskabet), indlede et samarbejde med de andre kommuner i oplandet til Randers Fjord om at forbedre tilstanden af Randers Fjord. Dette skal ses i lyset af, at det er nødvendigt at samtlige 13 kommuner, der har landbrugsarealer i oplandet til Randers Fjord, samarbejder om at reducere næringssalt tilledningen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at det kun er nogle kommuner, der i deres administration af husdyrbrugssager opnår de nødvendige reduktioner i udledte mængder af næringssalte til overfladevandet. Det samme forhold gør sig i øvrigt gældende i oplandene til Mariager Fjord og Hjarbæk Fjord.

 

Forvaltningen vil gå i konstruktiv dialog med landbruget på baggrund af de vedtagne retningslinier. Den vedtagne administrationspraksis vil desuden blive lagt på hjemmesiden, således at retningslinierne vil blive synliggjort for landmænd og landbrugskonsulenter. Det betyder, at der allerede i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen kan foretages projekttilpasninger til administrationspraksis i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der skal i alle ansøgninger foretages en konkret vurdering, med henblik på om der skal stilles krav udover det generelle beskyttelses niveau i husdyrloven. Forvaltningen vil når administrationsgrundlaget er godkendt anslå behovet for ressourcer til opgaven.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget,

 

at administrationspraksis for beskyttelse af overfladevand, natur og grundvand godkendes, og

 

at forvaltningen via Gudenåkomiteen indleder et samarbejde med de andre kommuner i oplandet til Randers Fjord om at forbedre tilstanden af Randers Fjord.
      

Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 7. februar 2008, punkt 21:

Udsat.

Inden næste møde går udvalget og forvaltningen i dialog med landbrugets organisationer, de grønne organisationer og vandværkerne.

Forvaltningen fortsætter arbejdet med husdyrsager ud fra forslaget til administrationsgrundlag.

 

Afbud fra Carl Damgaard Nielsen

Sagen blev behandlet på Udvalgets møde den 7. februar 2008. Her blev det besluttet, at forvaltningen går i dialog med landbrugets organisationer, de grønne organisationer og vandværkerne. Det blev desuden besluttet, at forvaltningen fortsætter arbejdet med de 2 konkrete husdyrbrugssager på Virringvej 41 og Læstenvej 21 med udgangspunkt i forvaltningens forslag til administrationspraksis.

Organisationerne er indbudt til møde med Udvalget den 27. februar 2008 og forvaltningen har i uge 8 deltaget i møder om Virringvej 41 og Læstenvej 21. Der henvises endvidere til dagsordenspunktet vedrørende Virringvej 41.

 


Bilag:
 Bilag 1 husdyrloven.doc
 Bilag 2 Samlet Adminstrationspraksis.doc
 Bilag 3 Lovgrundlag for sagsbehandling efter Husdyrloven.doc
 Bilag 4 Overfladevand og natura 200 områder i Randers kommune.doc
 Bilag 5 Administrationsgrundlag for overfladevand.doc
 Bilag 6 Administrationsgrundlag for natur.doc
 Bilag 7 Administrationsgrundlag for grundvand.doc

Beslutning:
Tiltrådt.

V (Jens Peter Hansen og Erik Bo Andersen) tog forbehold overfor administrationsgrundlagets vage bestemmelser.

Et enigt udvalg fastslog at samtlige sager forelægges udvalget til andet bestemmes.J. nr. 09.17.00 G00Retur til indholdsfortegnelsen

39. Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Virringvej 41, Randers 


Resumé


Et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Virringvej 41 har været til høring hos ansøger, som besluttet på udvalgets møde den 7. februar. Ansøger har i den forbindelse fremlagt supplerende oplysninger om driften af de vandløbsnære arealer og forslag til ændring af den anvendte fodertype med henblik på at begrænse fosforoverskuddet på udbringningsarealerne.

 

Forvaltningen vurderer at driften af husdyrbruget med disse ændringer vil kunne ske i overensstemmelse med retningslinierne i forvaltningens forslag til principper for administration af husdyrgodkendelsesordningen.

 


Sagsfremstilling


Udvalget godkendte på mødet den 7. februar 2008, at et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Virringvej 41 sendes til høring hos ansøger med tilkendegivelse af,

at der vil blive meddelt afslag på ansøgning om udvidelse af husdyrbruget medmindre,

-         at driften tilrettelægges således, at der ikke tilføres mere fosfor med husdyrgødningen o.a. til husdyrbruges arealer end afgrøderne fjerner, og

-         at der sikres en tilfredsstillende begrænsning af fosfortab til vandmiljøet fra markarealer langs vandløb, grøfter og lignende.

 

Udkast til godkendelse har været drøftet med ansøger på møde den 20. februar 2008. Der er aftalt en række mindre rettelser, og ansøger har fremlagt forslag til tilpasning af driften, der sikrer den foreslåede reduktion af tilførslen af fosfor til de arealer, der afvander til Randers Fjord.

 

Det er aftalt med ansøger, at fosforbalance på husdyrbrugets arealer primært sikres ved at husdyrgødningens indhold af fosfor begrænses ved korrektion af sammensætningen af foderet. I miljøgodkendelsen indarbejdes krav til foderets sammensætning og krav om indsendelse af foderplaner til kommunen.     

 

Ansøger oplyser, at størstedelen af de vandløbsnære udbringningsarealer henligger som enten permanent græs eller græs, der omlægges hvert 5. år. Ved omlægningen vil arealerne kun fremstå uden plantedække i en meget kort periode (typisk ca 3 uger). Dyrkningsretningen foregår på langs af markerne, hvilket i 90 % af tilfældene også vil være på langs af afvandingsgrøfterne. Ved jordbearbejdning og udbringning af husdyrgødning holdes der en afstand på min 1 m til afvandingsgrøfter og flydende husdyrgødning nedfældes. Langs Alling Å og Oksenbæk er der desuden bræmmer på min 2 m, hvor der ikke sker dyrkning, jordbehandling eller udbringning af husdyrgødning. Oplysningerne om driften indarbejdes i miljøgodkendelsen og indgår dermed som en forudsætning for godkendelse.

 

Forvaltningen vurderer at driften af husdyrbruget med de nævnte ændringer og forudsætninger i miljøgodkendelsen vil kunne ske i overensstemmelse med retningslinierne i forvaltningens forslag til principper for administration af husdyrgodkendelsesordningen. Udkastet til miljøgodkendelse skal efterfølgende i høring hos naboer og andre berørte parter, men forvaltningen forventer på baggrund af beliggenheden af husdyrbrugets produktionsanlæg i god afstand fra beboelser ikke væsentlige indvendinger mod godkendelsen.


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen.

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

 

at det tidligere fremlagte udkast til miljøgodkendelse med de aftalte ændringer godkendes, og

 

at forvaltningen bemyndiges til at give den endelige godkendelse, hvis der ikke kommer væsentlige indvendinger mod godkendelsen ved den lovpligtige høring af naboer og andre berørte parter.

 

 


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 09.17.20 G01Retur til indholdsfortegnelsen

40. Tilladelse til udvidelse af husdyrholdet på Amtsvejen 60, Mellerup

Tilladelse til udvidelse af husdyrbrug på Amtsvejen 60, Mellerup


 

Resumé


Randers Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Amtsvejen 60, Mellerup.

 

Forvaltningen har vurderet at kvægbruget med de stillede vilkår kan udvides uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

 


Sagsfremstilling


Randers Kommune har den 30. januar 2007 modtaget ansøgning i henhold til Husdyrlovens § 10 om udvidelse af husdyrbruget på Amtsvejen 60, Mellerup. Der er ansøgt om at udvide en kvægbesætning fra 35,4 dyreenheder til 52,4 dyreenheder.

 

I forbindelse med udvidelsen er der ansøgt om etablering af 354 m² stald m.v.

 

Husdyrbrugets bygningsanlæg og udbringningsarealer er vurderet i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

 

I henhold til lovens generelle beskyttelsesniveau er der krav om fosforbalance, da et af bedriftens udbringningsarealer er et lavbundsareal. Endvidere er det et krav, at udvaskning af kvælstof ikke øges, da udbringningsarealer ved Mellerup og Borup er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder. Ansøger har inddraget virkemidler som sikrer, at kravene overholdes.

 

Randers Kommune har foretaget høring hos Mariagerfjord Kommune vedr. areal ved Glenstrup Sø.  Mariagerfjord Kommune ønsker at der stilles vilkår om fosforbalance for at undgå at udvidelsen giver anledning til en belastning af søen. Bemærkninger fra Mariagerfjord Kommune anses for imødekommet ud fra de vilkår, der er opstillet i tilladelsen.

 

Forvaltningen har vurderet, at den forholdsvise lille udvidelse ikke påvirker hhv. Randers Fjord, Hjarbæk Fjord eller grundvandet væsentligt. Det er endvidere vurderet, at bedriften ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af naturområder.

 

Stalden overholder ikke afstandskravet til ejendommens vandforsyning. Forslag til tilladelse indeholder således en dispensation, hvor der stilles særlige krav til indretning af bl.a. staldgulvet.

 

Med de forholdsvise lange afstande til naboer, er det vurderet, at bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår gener fra husdyrbruget.

 

Forslag til tilladelse har været fremsendt i høring hos ansøger. På baggrund af enkelte bemærkninger er forslag til tilladelse tilrettet. Ansøger har herefter ikke haft yderligere bemærkninger.

Forslag til tilladelse har endvidere været i høring hos nabo. Naboen har ikke haft bemærkninger til sagen.

 

Forslag til tilladelse er vedlagt som bilag.

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser


Ingen

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

 

at der meddeles tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på de af forvaltningen opstillede vilkår.

 

 


Bilag:
 Forslag til tilladelse MTU.doc
 Kortbilag.pdf.pdf

Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 03.02.10 Ø20Retur til indholdsfortegnelsen

41. Møllevænget & Storgaarden, afdeling 24, Falkevej/Glarbjergvej, renovering og huslejeforhøjelse.


 

Resumé:    

Udskiftning af de oprindelige køkkener og badeværelser fra 1962/63.


 

 


Sagsfremstilling:

Afdeling 24, Falkevej 9-41 og Glarbjergvej 124-146 er opført i 1962/63 og består af 181 lejligheder. Møllevænget & Storgaarden søger om tilladelse til udskiftning af de oprindelige køkkener og badeværelser. Efter afholdelse af licitation den 28. juni 2007, hvor billigste tilbud blev antaget, udgør den samlede renoveringsudgift 46.700.000 kr.

 

Renoveringsudgiften finansieres ved optagelse af et realkreditlån på 31.700.000 kr. over 30 år samt trækningsret i Landsbyggefonden på 15.000.000 kr.

 

Den nødvendige huslejestigning udgør 138,24 kr. pr. kvm. pr. år, en stigning fra 342,34 kr. til 480,58 kr. pr. kvm. pr. år.

 

Arbejdets udførelse og finansiering er godkendt på et afdelingsmøde den 31. januar 2006 og ved urafstemning den 27. august 2007.


 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser:

Ingen


 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

 

at ansøgningen om renovering og huslejestigning imødekommes.

 


Beslutning:
Tiltrådt.J. nr. 03.14.02 P16Retur til indholdsfortegnelsen

42. Randersegnens Boligforening, godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 48 almene ungdomsboliger ved Randers Sportscollege.


 

Resumé

Opførelse af 48 stk. 1 værelses ungdomsboliger ved Elro Arena.


 

 


Sagsfremstilling

Randersegnens Boligforening, der tidligere er valgt til driftsherre og bygherre, søger om godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 48 stk. 1 værelses ungdomsboliger ved Randers Sportscollege. Det samlede areal udgør 1.750 kvm., heraf fællesarealer på 610 kvm. Byggeriet opføres som en tårnlignende bygning i 9 etager, helt som forudsat ved vedtagelsen af lokalplan nr. 513, Sportscollege den 10. december 2007.

 

Den beregnede anskaffelsespris før afholdelse af licitation udgør 32.934.000 kr., svarende til en pris på 18.820 kr. pr. kvm. bebygget areal. Den beregnede husleje udgør 637 kr. pr. kvm., svarende til 1.935 kr. pr. måned pr. ungdomsbolig.


 

 


Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunen skal yde et grundkapitallån på 14 % af anskaffelsesprisen, svarende til 4.610.760 kr. samt stille en kommunegaranti på ca. 6.900.000 kr. i forbindelse med afdelingens optagelse af et realkreditlån på ca. 28.323.240 kr.


 

 


Indstilling


Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

 

at skema A godkendes med en anskaffelsespris på 32.934.000 kr.,

 

at den gennemsnitlige husleje på 637 kr. pr. kvm. årligt godkendes.

 


Beslutning:
Indstilles tiltrådt.J. nr. 00.01.00 Ø02Retur til indholdsfortegnelsen

43. Tidsplan for budget 2009-2012


Økonomiudvalget har godkendt den overordnede tidsplan for fagudvalgenes behandling af budget 2009 – 2012. Der foreslås nedenstående plan for miljø- og teknikudvalgets budgetproces:

 

Dato udvalgsmøde

Aktivitet

28. februar

Godkendelse af tidsplan for miljø- og teknikudvalgets behandling af budget 2009 - 2012

Primo marts

Forvaltningen påbegynder udarbejdelsen af basisbudget

Område-MED inddrages løbende

Marts - april

MED-udvalg inddrages

27. marts

Forvaltningen orienterer om miljø- og teknikudvalgets bevillingsområder, forventet varighed ca. to timer    

17. april

Drøftelse af mål, indsatsområder, forslag til ønsker på max. 2 % og forslag til besparelser på 1 % af serviceudgifterne, svarende til hhv. 3,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

8. maj

Drøftelse af anlægsbudgettet

29. maj

Godkendelse af forslag til basisbudget

19. juni

Godkendelse af forslag til ønsker på max. 2 % og forslag til besparelser svarende til 1 % af serviceudgifterne

 

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

 

at ovenstående tidsplan godkendes.

 

 


Beslutning:
Tiltrådt.Retur til indholdsfortegnelsen

44. Gensidig orientering


Beslutning:
Ingen særskilte bemærkninger.