Kvalitetsstandarder

Her kan du finde kvalitetsstandarder gældende for Omsorg.

Kvalitetsstandarderne er vedtaget af Byrådet for at oplyse om Omsorgs ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne vedtages af Byrådet en gang om året, og giver en ramme for Omsorgs ydelser.

Tre af kvalitetsstandarderne foreligger som pjecer:

Omsorgstandplejens kvalitetsstandard er beskrevet herunder:

Omsorgstandpleje

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

 • 131 og 132 i Sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje.

Ifølge Sundhedsloven skal kommunen tilbyde omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Behov i forbindelse med forebyggende og behandlende tandpleje.

Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde tandpleje, der kan bidrage til at:

 • Sikre en god tyggeevne
 • Undgå smertefulde tilstande og dermed fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Hvor ydes omsorgstandpleje?

Forebyggelse gives sædvanligvis i borgerens hjem.
Undersøgelser foretages ud fra en faglig vurdering enten i eget hjem eller på tandklinikken Thors Bakke.

Behandling foretages på tandklinikken eller i hjemmet - alt efter behandlingens omfang.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

 • Almen og individuel forebyggelse, herunder oplysning og instruktion i tandpleje til den enkelte patient og relevant omsorgspersonale.
 • Undersøgelse af tænder, mund og kæber tilrettelagt ud fra faglige kriterier.
 • Behandlinger af symptomer og sygdomme fra tænder, mund og kæber - herunder svamp og irritation, vedligeholdelse af tandproteser, plomberinger af tænder, tandudtrækninger og tandrensninger.

Behandlingsvalget skal være realistisk; dvs. fordelen ved behandling skal overstige ulemperne ved behandlingen eller ulemperne ved slet ikke at behandle.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

 • Behandlinger på et højt teknologisk niveau, f.eks. kroner, broer og implantater, indgår ikke i ydelsen.
 • Udgift til transport.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Ja.

Hvem leverer ydelsen?

Den kommunale tandpleje aflægger det første besøg. Herefter kan borgeren frit vælge mellem den kommunale tandpleje, privatpraktiserende tandlæge eller tandtekniker, med hvem Randers Kommune indgår aftale.

Hvad koster ydelsen for borgeren?

Der er en årlig egenbetaling for deltagelse, denne prisfremskrives løbende.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Mål for leverancesikkerhed og udførelse

 • At vedligeholde eller forbedre tand- og/eller proteseforhold.
 • At medvirke til at bevare eller forbedre det personlige velvære.
 • Nyvisiterede borgere kontaktes inden for 10 hverdage, så der kan aftales tid (dette gælder dog ikke i juli, hvor tandplejen har lukket).
 • Nyvisiterede borgere skal tilbydes besøg af tandplejer inden for 30 dage efter denne kontakt (dette gælder dog ikke i juli, hvor tandplejen har lukket).
 • Herefter fastlægges besøgene ud fra faglige kriterier
 • Ved akut behov for hjælp ydes denne så vidt muligt samme dag eller førstkommende hverdag.
 • Hvis den kommunale tandpleje har lukket, henvises til privatpraktiserende tandlæge eller tandlægevagten.

Hvordan følges op på ydelsen?

De behandlende tandlæger tilpasser løbende det faglige tilbud, jfr. lovgivningen.

Visitator revurderer behovet for omsorgstandpleje løbende.

Opdateret februar 2019.