Visitationskriterier for ældre-/handicapvenlige boliger

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 54, 57, 58a+b samt støttede private andelsboliger.

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. kapitel 4.

Formålet

At forbedre eller fastholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig.

Hvilke behov dækker ydelsen?

At borger selvstændigt kan komme ind og ud af boligen.

At borger kan fungere i boligen f.eks. fysisk komme omkring.

Hvordan er kommunens ældre-/handicapvenlige boliger

Der findes ældre-/handicapvenlige boliger jævnt fordelt i kommunen.

Boligerne er kommunalt eller privatejede.

Kommunen har anvisningsret til boligerne.

De ældre-/handicapvenlige boliger udlejes og administreres af en boligforening.

 • 1 eller 2-rumsboliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad hvor adgangsforhold og indretning er velegnet for gangbesværede og kørestolsbrugere.
 • Boligerne er ofte fritliggende.
 • Der kan være centerfunktion i nærheden af boligen
 • Boligerne er omfattet af visitation og frit valg af leverandør
 • Boligerne er uden fast tilknyttet personale

Hvem kan tilbydes en bolig

 • Borgere med et lettere fysisk/psykisk/socialt plejebehov.
 • Borgere, som bevarer eller forbedrer eget funktionsniveau ved at bo i en ældre-/ handicapvenlig bolig.
 • Borgere, som har svært ved at klare sig i nuværende bolig på grund af de fysiske rammer.

Hvem kan ikke tilbydes en bolig

 • Borgere, der ikke har specielle behov i forhold til indretning og adgangsforhold.
 • Borgere, der kan fungere i en almindelig bolig.
 • Borger som gentagende gange takker nej til relevant boligtilbud inden for deres prioritet slettes af ventelisten og vejledes om at søge igen.

Ydelsens omfang

Borgere kan søge bolig i hele kommunen.

 • Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i ældre-/handicapvenlig bolig
 • Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen.

Hvad koster ydelsen borgeren

Der betales husleje, og der er mulighed for at søge om boligydelse.

Oplysninger om husleje kan fås gennem Borgerservice i Randers Kommune.

Hvad er kommunens kvalitetsmål

Senest 5 hverdage efter ansøgning om ældre-/handicapvenlig bolig kontaktes borgeren for at aftale visitationsbesøg.

Senest 3 uger efter, at borgeren har søgt om bolig, får borgeren en skriftlig afgørelse om enten:

 • En godkendelse til en ældre-/handicapvenlig bolig og optagelse på venteliste. Borger modtager separat brev med et konkret tilbud om bolig.

Eller

 • Afslag på godkendelse til ældre-/handicapvenlig bolig

Hvordan følges op på ventelisten

Ventelisten revideres, når borgere tilbydes bolig.

Her kan du læse yderligere om vores boligtyper

Læs mere om boligtyper til ældre på Randers Kommunes hjemmeside.

Læs mere på plejehjemsoversigten.