Visitationskriterier for ældreboliger med mulighed for kald

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 54 stk. 2 og § 54a

Boligtypen sidestilles med plejeboliger.

Formålet

At sikre, at borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig.

 • At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg

Hvilke behov dækker ydelsen

Ældrebolig med mulighed for kald tilbydes borgere, der har svært eller vanskeligt ved at tage vare på sig selv.

Følgende forhold indgår i en samlet vurdering af, om borgeren skal tilbydes en døgnbemandet bolig:

 • Omfattende behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg store dele af døgnet.
 • Særlige sociale behov.
 • Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær.
 • Behov for samvær og daglig støtte.
 • Behov for at vedligeholde funktionsniveau.

Hvordan er kommunens ældreboliger med mulighed for kald

Randers Kommunes Ældreboliger med mulighed for kald udlejes og administreres af en boligforening

 • 1 eller 2-rumsboliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad.
 • Der er personale tilknyttet døgnet rundt.
 • Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og kommunens eget kvalitetstilsyn.
 • Der udarbejdes plan for pleje- og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer

Hvem kan tilbydes en bolig

Ældre og handicappede med et stort fysisk eller psykisk plejebehov, som har brug for pleje og omsorg og tilstedeværelse af personale i store dele af døgnet. Herunder behovet for let adgang til sociale aktiviteter med tilknyttet personale.

Hvem kan ikke tilbydes en bolig

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en ældrebolig med mulighed for kald.

Borger som gentagende gange takker nej til relevant boligtilbud inden for deres prioritet slettes af ventelisten og vejledes om at søge igen.

Ydelsens omfang

Borgere kan søge bolig i hele kommunen.

 • Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i ældrebolig med mulighed for kald.

Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen.

Er der valgmulighed mht. til leverandør

Der kan frit vælges mellem kommunens ældrebolig med mulighed for kald.

Randers Kommune henviser til og samarbejder med de enkelte plejecentre hvor boligerne er tilknyttet.

Beboere i ældrebolig med mulighed for kald kan ikke vælge privat leverandør til praktisk hjælp eller personlig pleje.

Borgere, der er visiteret til en ældrebolig med mulighed for kald i deres hjemkommune, har retskrav på en bolig i en anden kommune, hvis de opfylder visitationskriterierne der.

Hvad koster ydelsen borgeren

Der betales husleje, og der er mulighed for at søge om boligydelse.

Oplysninger om husleje kan fås gennem Borgerservice i Randers Kommune.

Hvad er kommunens kvalitetsmål

Senest 5 hverdage efter ansøgning om ældrebolig med mulighed for kald kontaktes borgeren for at aftale hjemmebesøg.

Senest 3 uger efter, at borgeren har søgt om bolig, får borgeren en skriftlig afgørelse om enten:

 • En godkendelse til en ældrebolig med mulighed for kald og dermed optagelse på venteliste og man modtager separat brev med et konkret tilbud om bolig.

Eller

 • Afslag på godkendelse til ældrebolig med mulighed for kald

Borgere som søger under boliggarantien, har krav på et tilbud om en bolig senest 2 måneder efter at være kommet på ventelisten.

Garantien gælder ikke, hvis borgeren ønsker en bestemt bolig.

Visitationsenheden afholder boligtildelingsmøde hver 14. dag. Hvor ledige boliger tildeles til borgere på ventelisten. Borgerne kontaktes når tilbud foreligger.

Her kan du læse yderligere om vores boligtyper

Læs mere om boligtyper til ældre på Randers Kommunes hjemmeside.

Læs mere på plejehjemsoversigten.