Enkeltydelse

Du kan søge om enkeltydelser, hvis du har særligt vanskelige økonomiske forhold og har fået tilkendt førtidspension efter 01.01.2003.

Ekstra hjælp i særlige tilfælde

Du kan søge om økonomisk tilskud til medicin eller uforudsete enkeltudgifter efter aktivloven.

Uforudsete udgifter

Hjælp til at få dækket uforudsete enkeltudgifter forudsætter, at du ikke kan betale for udgiften, og at udgiften vil gøre det svært for dig og din familie at klare sig.

Det er et krav, at du ikke har kunnet forudse udgiften og derfor ikke har kunnet spare op til den, fordi du har været udsat for en såkaldt ’social begivenhed’, fx skilsmisse.

Hjælp til medicin og sygebehandling

Du kan få hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign., hvis du ikke selv kan betale. Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.

Hvis du får brøkpension

Har du ikke optjent ret til fuld pension i Danmark, og modtager du en såkaldt brøkpension, kan du søge om hjælp efter § 27 a i aktivloven, hvis du ikke har andre indtægter eller formue, der kan dække dit behov.

Din samlede økonomiske situation tages op til en konkret vurdering af behovet, og tillægget ydes kun, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

I vurderingen indgår husstandens samlede indtægts- og formueforhold, sammenholdt med størrelsen af rimelige og nødvendige udgifter.