Personlige tillæg

Du kan søge kommunen om et personligt tillæg, hvis du som pensionist har problemer med konkrete udgifter.

  • Udgiften skal være rimelig og nødvendig 
  • Afgørelse sker efter kommunens vurdering af din økonomi 
  • Pensionistens økonomiske forhold skal være særligt vanskelige

Du søger om personligt tillæg hos din kommune. 

Et personligt tillæg er skattefrit.

Det er op til kommunen at vurdere, om der er tale om en rimelig og nødvendig udgift, og om pensionisten ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne dække udgiften helt eller delvist.

Kommunen skal træffe afgørelse om personlige tillæg efter en konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af pensionistens økonomiske forhold - det vil sige en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue - sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter.

Kommunen kan anvende vejledende retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om en økonomisk vanskelig situation – for eksempel formuegrænser og rådighedsbeløb. Sådanne retningslinjer er kun vejledende og skal kunne fraviges efter en konkret vurdering.

En pensionist, som modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne (brøkpension), kan efter ansøgning om et personligt tillæg eventuelt få supplement. 

Udgifter til forsørgelse af pensionisters børn kan dækkes efter reglerne om personligt tillæg, hvis pensionisten har forsørgelsespligt over for dem, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Tilbagebetaling

Økonomisk støtte i form af personligt tillæg er som udgangspunkt ikke tilbagebetalingspligtig.

Kommunen kan dog træffe beslutning om tilbagebetaling, hvis der for eksempel kan forudses en forbedring af de økonomiske forhold, som gør pensionisten i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid. Der kan kun kræves tilbagebetaling, hvis pensionisten er blevet gjort opmærksom på det ved tildelingen.