Kombinationstilbud

Kombinationstilbud betyder, at man har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbuddet skal kommunen ifølge Dagtilbudsloven give til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Tilbuddet betyder, at forældre, som opfylder betingelserne, har krav på en plads i et kommunalt, selvejende, privat dagtilbud eller dagpleje samtidig med fleksibel pasning af barnet med en privat passer i hjemmet uden for dagtilbuddets åbningstid.

Dit barn kan få kombinationstilbud, hvis:

  • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Du som enlig forsørger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

​Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst fire uger.

En privat pasningsordning er en aftale, som forældre indgår med andre om pasning af deres barn. Det kan fx være en aftale med en privat børnepasser eller et institutionslignende tilbud.

Kombinationstilbuddet kan i Randers Kommune se ud på følgende måde:

  • Max. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning
  • Max. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning
  • Max. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning

Taksterne for dagtilbuddene kan se her.

Du kan få tilskud, hvis dit barn bliver passet af en privat børnepasser i mindst 10 timer om ugen. Kombinationstilbuddet er i alt på op til 50,5 timer fordelt mellem privat pasning og dagtilbud.

.

Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som du indgår med den private passer. Pasningsaftalen skal indeholde en lønaftale, og den skal vise, at den private børnepasser lever op til følgende krav:

  • Den private passer skal med sine danskkundskaber understøtte barnets sproglige udvikling i de timer barnet passes i hjemmet. Dokumentation for dette kan eksempelvis være gennemført 9. klasseprøve i dansk med mindst 2 i karakter.
  • Den private passer tilrettelægger tiden sammen med barnet, så den understøtter barnets opvækst i forhold til medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

Dokumentationen for, at den private fleksible børnepasser lever op til kravene, sker gennem en samtale mellem den private børnepasser og repræsentant(er) fra kommunen i forbindelse med godkendelsen. Her vurderer kommunens repræsentant(er), om børnepasseren har ideer til, hvordan demokrati og medbestemmelse kan indgå i de aktiviteter, som børnepasseren tilrettelægger i tiden sammen med barnet. Eksempelvis ved måltider, når barnet skal lægges til at sove, eller når barnet er på tur med børnepasseren.

Jo mere vågen tid barnet har sammen med børnepasseren om ugen, jo større forventninger stilles der til, at børnepasseren kan sikre ovenstående kriterier.

Kommunen indhenter straffe- og børneattest på den private børnepasser.

Hvis du har brug for kombinationstilbud over længere tid, skal du dokumentere det løbende. En gang om året skal du indsende dokumentation for dit fortsatte behov til Pladsanvisningen.

Som forældre indgår I en privatretlig pasningsaftale med den fleksible børnepasser, som Randers kommune skal godkende. Randers Kommune skal også godkende de fysiske rammer, hvor børnepasningen skal foregå, og føre tilsyn med ordningen.

Har du ansat en fleksibel børnepasser, er det dig, der er arbejdsgiver, og du skal derfor være opmærksom på dine arbejdsgiverforpligtelser. Nyttige hjemmesider som arbejdsgiver kan være:

Du kan evt. få et lønadministrationsfirma til at administrere lønudbetalingen. Udgiften hertil er ikke tilskudsberettiget.

Det er jer som forældre, der indgår en aftale med den fleksible børnepasser. Kommunen har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til den fleksible børnepasser.

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren. Det anbefales, at børnepasseren kontakter SKAT mht. indbetaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag.