Læringstilbud til børn i udsatte boligområder

Der er et obligatorisk læringstilbud til 1-2-årige børn, som bor i udsatte boligområder og ikke er optaget i et dagtilbud.

I følge Dagtilbudslovens § 44a er Randers Kommune forpligtet til at tilrettelægge et obligatorisk læringstilbud for børn:

 • der bor i et udsat boligområde og ikke allerede er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år.
 • der bor i et udsat boligområde og meldes ud af et dagtilbud, når de er mellem 1 og 2 år, og ikke optages i et andet.
 • som flytter ind i et udsat boligområde og ikke er optaget i et dagtilbud, når de er mellem 1 og 2 år.

Formålet med loven er at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed. Derudover skal barnets sproglige, sociale, personlige og kognitive udvikling og demokratiske dannelse understøttes i det obligatoriske læringstilbud.

Hvad sker der konkret?

Randers Kommune kontakter forældre med børn i udsatte boligområder tre måneder inden, barnet fylder 1 år, hvis ikke barnet allerede er optaget i et dagtilbud.

Forældrene skal, inden barnet bliver 10 måneder, tilkendegive:

 • om barnet skal indskrives i et alment dagtilbud
 • om barnet skal gå i et obligatorisk læringstilbud
 • om du som forælder selv vil forestå en indsats, der står mål med den indsats, der tilbydes af Randers Kommune.

Hvis Randers Kommune ikke har modtaget besked fra forældrene, inden barnet er blevet 10 måneder, og barnet stadig ikke er optaget i et dagtilbud, indskriver Randers Kommune barnet i det obligatoriske læringstilbud.

Hvis du selv vil forestå indsatsen

Hvis du som forælder selv vil forestå indsatsen, lægger kommunen særligt vægt på dine sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk, prøve i Dansk 3 eller lignende.

Derudover ser kommunen på, om du i hverdagen understøtter barnets generelle læring og udvikling, og om barnet introduceres til danske traditioner samt demokratiske normer og værdier.

Rammerne for det obligatoriske læringstilbud

Det obligatoriske læringstilbud finder sted i Vorup Børnehus, Vorup Boulevard 46, 8940 Randers SV.

Det er på 25 timer om ugen fordelt ligeligt med 5 timer om dagen i ugens fem hverdage. Den konkrete placering af timerne i løbet af dagen fastlægges efter behov.

Det er obligatorisk, at barnet skal opholde sig i daginstitutionen i de 25 timer om ugen.

Det er gratis for forældrene. Dog skal forældre selv betale for f.eks. frokost og bleer og skal selv stå for transport til daginstitutionen.

Begge forældre er forpligtede til at deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet.

Barnet skal forblive optaget i det obligatoriske læringstilbud, indtil Randers Kommune gennemfører en sprogvurdering af barnet, inden det fylder 2,5 år.

Randers Kommune kan standse børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i det obligatoriske læringstilbud.

Hvad indeholder et obligatorisk læringstilbud?

Det obligatoriske læringstilbud indeholder målrettede forløb for børn og forældre med henblik på:

 • at udvikle barnets danske sprog og generelle læringsparathed
 • at introducere barnet til danske traditioner og højtider, f.eks. jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn
 • at introducere barnet til demokratiske normer og værdier, f.eks. ligeværd mellem drenge og piger
 • at barnet støttes i at lytte til andre og respektere hinandens forskellige synspunkter på tværs af køn og baggrund
 • at barnet oplever at have indflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen med videre
 • at barnet integreres i børnefællesskaberne og gennem leg og aktiviteter indgår i sociale relationer med de øvrige børn i daginstitutionen.

Hovedsproget i læringstilbuddet er dansk.

Det obligatoriske læringstilbud og de målrettede forløb, der sættes i gang, bygger på den pædagogiske læreplan, de seks læreplanstemaer og det fælles pædagogiske grundlag. Det handler blandt andet om et bredt læringssyn, der understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, personlige og kognitive læring, at legen er grundlæggende, og at børnene indgår i børnefællesskabet.

Udmeldelse

Barnet kan blive udmeldt af det obligatoriske læringstilbud, hvis:

 • barnet flytter fra det udsatte boligområde
 • barnet indmeldes i en daginstitution eller dagpleje.

Retningslinjer for udmeldelse følger de almindelige regler for udmeldelse af et pasningstilbud i Randers Kommune. Her skal udmeldelse ske elektronisk med en måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden.

Ingen tilskud til pasning af egne børn eller privat pasning

Du kan ikke få tilskud til pasning af egne børn eller tilskud til privat pasning, hvis dit barn er i målgruppen for det obligatoriske læringstilbud.

Dit barn må ifølge Dagtilbudsloven heller ikke benytte privat pasning, når det er i målgruppen for det obligatoriske læringstilbud.

Kontakt

Du kan kontakte Pladsanvisningen på tlf. 89 15 14 20, hvis du har spørgsmål om det obligatoriske læringstilbud.