Læringstilbud til børn i udsatte boligområder

Der er et obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn, som bor i udsatte boligområder og ikke er optaget i et dagtilbud.

I følge Dagtilbudslovens § 44a er Randers Kommune forpligtet til at tilrettelægge et obligatorisk læringstilbud for børn, der bor i et udsat boligområde og ikke allerede er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år.

Formål med det obligatoriske læringstilbud

Formålet med loven er at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed. Endvidere skal barnets sproglige, sociale, personlige og kognitive udvikling og demokratiske dannelse understøttes i det obligatoriske læringstilbud.

Hvad er udsatte boligområder i Randers Kommune?

Hvert år den 1. december offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en oversigt over, hvilke områder i Danmark der defineres om udsatte boligområder, ghettoer eller hårde ghettoer.

I Randers Kommune er der pr. 1. december 2019 to udsatte boligområder:

 • Glarbjergvej-området
 • Jennumparken

Herunder kan du se en oversigt over, hvilke adresser der ligger i et udsat boligområde i Randers Kommune.

(Pr. 1. december 2019)

Glarbjergvej-områdets adresser (8930 Randers NØ)

 • Brigadevej 1-21 (ulige husnumre)
 • Falkevej 1-41 (ulige husnumre)
 • Glarbjergvej 88-100 (lige husnumre)
 • Glarbjergvej 110-156 (lige husnumre)
 • Glarbjergvej 109-111 (ulige husnumre)
 • Glentevej 3-9 (ulige husnumre)
 • Hadsundvej 85-93 (ulige husnumre)
 • Infanterivej 1-19 (ulige husnumre)
 • Nørrebrogade 96-148 (lige husnumre)

Jennumparkens adresser (8930 Randers NØ)

 • Flyvervej 2-26 (lige husnumre)
 • Flyvervej 5 (ulige husnumre)
 • Garnisonsvej 1-3 (ulige husnumre)
 • Garnisonsvej 7-19 (ulige husnumre)
 • Garnisonsvej 30-40 (lige husnumre)
 • Garnisonsvej 31-35 (ulige husnumre)
 • Gl. Jennumvej 6-14 (lige husnumre)
 • Husarvej 1-29 (ulige husnumre)
 • Husarvej 2-40 (lige husnumre)
 • Husarvej 41-45 (ulige husnumre)
 • Kompagnivej 2-18 (ulige husnumre)

Hvem skal gå i et obligatorisk læringstilbud?

Børn, der bor i udsatte boligområder og ikke er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år, skal gå i et obligatorisk læringstilbud.

Tilsvarende gør sig også gældende i forhold til børn i udsatte boligområder i alderen mellem 1 og 2 år, som udmeldes af et dagtilbud og ikke optages i et andet, eller børn i alderen mellem 1 og 2 år, som flytter ind i et udsat boligområde og ikke er optaget i et dagtilbud.

Hvad sker der konkret?

Randers Kommune kontakter forældre med børn i udsatte boligområder 3 måneder inden, barnet fylder 1 år, hvis ikke barnet allerede er optaget i et dagtilbud.

Forældrene skal, inden barnet bliver 10 måneder, tilkendegive:

 • Om barnet skal indskrives i et alment dagtilbud.
 • Om barnet skal gå i obligatorisk læringstilbud.
 • Om forældrene selv forstår en indsats, der står mål med den indsats, der tilbydes af Randers Kommune.

Hvis Randers Kommune ikke har modtaget besked fra forældrene, inden barnet er blevet 10 måneder, og barnet stadig ikke er optaget i et dagtilbud, indskriver Randers Kommune barnet i det obligatoriske læringstilbud.

Rammerne for det obligatoriske læringstilbud

 • Den fysiske placering er i Vorup Vuggestue, Vorup Boulevard 46, 8940 Randers SV.
 • Det er på 25 timer om ugen fordelt ligeligt med 5 timer om dagen i ugens fem hverdage. Den konkrete placering af timerne i løbet af dagen fastlægges efter de lokale behov.
 • Det er obligatorisk, at barnet skal opholde sig i daginstitutionen i de 25 timer om ugen.
 • Det er gratis for forældrene. Dog skal forældre selv betale for f.eks. frokost og bleer og skal selv stå for transport til daginstitutionen.
 • Begge forældre er forpligtede til at deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet.
 • Forældre har mulighed for at vælge selv at forestå en indsats i hjemmet, hvis den står mål med det obligatoriske læringstilbud.
 • Barnet skal forblive optaget i det obligatoriske læringstilbud, indtil Randers Kommune gennemfører en sprogvurdering af barnet, inden det fylder 2,5 år.

Randers Kommune har mulighed for at træffe beslutning om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i det obligatoriske læringstilbud.

Hvad indeholder et obligatorisk læringstilbud?

Det obligatoriske læringstilbud skal indeholde målrettede forløb for børn og forældre med henblik på:

 • at udvikle barnets danske sprog og generelle læringsparathed.
 • at introducere barnet til danske traditioner og højtider i forbindelse med f.eks. jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn.
 • at introducere barnet til demokratiske normer og værdier, f.eks. ligeværd mellem drenge og piger.
 • at barnet støttes i at lytte til andre og respektere hinandens forskellige synspunkter på tværs af køn og baggrund.
 • at barnet oplever at have indflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen med videre.
 • at barnet integreres i børnefællesskaberne og gennem leg og aktiviteter indgår i sociale relationer med de øvrige børn i daginstitutionen.

Hovedsproget i læringstilbuddet er dansk.

Det obligatoriske læringstilbud og de målrettede forløb, der sættes i gang, bygger på den pædagogiske læreplan, de seks læreplanstemaer og det fælles pædagogiske grundlag, som blandt andet handler om et bredt læringssyn, der understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, personlige og kognitive læring, at legen er grundlæggende, og at børnene indgår i børnefællesskabet.

Forældre har mulighed for selv at forestå indsatsen i hjemmet

Forældrene har mulighed for at forestå en indsats for barnet, der står mål med den indsats, der tilbydes af kommunen i det obligatoriske læringstilbud.

Kommunen skal særligt lægge vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med:

 • hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk.
 • prøve i Dansk 3.
 • eller lignende.

Herudover ser kommunen på, om forældrene i hverdagen understøtter barnets generelle læring og udvikling, og om barnet introduceres til danske traditioner samt demokratiske normer og værdier.

Udmeldelse af det obligatoriske læringstilbud

Barnet kan blive udmeldt af det obligatoriske læringstilbud, hvis:

 • barnet fraflytter det udsatte boligområde.
 • barnet indmeldes i en daginstitution eller dagpleje.

Retningslinjer for udmeldelse følger de almindelige regler for udmeldelse af et pasningstilbud i Randers Kommune. Her skal udmeldelse ske elektronisk med en måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden.

Tilskud til pasning af egne børn eller privat pasning

Du skal være opmærksom på, at reglerne om obligatorisk læringstilbud betyder, at du ikke kan opnå tilskud til pasning af egne børn eller tilskud til privat pasning, hvis dit barn er i målgruppen for det obligatoriske læringstilbud. Ligeledes må dit barn ifølge dagtilbudsloven ikke benytte privat pasning, når det er i målgruppen for obligatorisk læringstilbud.

Mere info om det obligatoriske læringstilbud

Læs mere om Randers Kommunes obligatoriske læringstilbud i notat om obligatorisk læringstid til 1-årige i udsatte boligområder.

Du kan også læse mere om det obligatoriske læringstilbud via:

Du er også velkommen til at kontakte Randers Kommunes Pladsanvisning på telefon 8915 1515, hvis du har spørgsmål om det obligatoriske læringstilbud.