Privat pasning

Forældre kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads eller et tilbud om en plads i et kommunalt dagtilbud.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§7-44. Der er derfor ikke krav om følgende:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan.
 • Sprogvurdering af barnet i 3-års-alderen sker ikke i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen.
 • Formaliseret forældreindflydelse.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger.

For at få tilskud skal følgende være opfyldt:

 • Du skal have bopæl i Randers kommune. Dog kan du ikke modtage dette tilskud, hvis du har bopæl i udsat boligområde.
 • Barnet er mindst 24 uger og er ikke startet i 0.-klasse.
 • Barnet er ikke indmeldt i et dagtilbud.
 • Der modtages ikke barselsdagpenge for barnet (dog kan kommunen i særlig tilfælde og efter konkret vurdering give tilskud samtidig med, at en forælder modtager barselsdagpenge).
 • Barnet skal passes af andre end forældrene selv.
 • Den private passer skal kunne fremvise dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer f.eks gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "Prøve i Dansk 2", eller et tilsvarende niveau.
 • Den private passer skal være godkendt af kommunen. Kontakt dagplejen for ansøgning og godkendelse på 8915 1409. 

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter. Forældrene skal altså selv som et minimum dække 25 % af de faktiske udgifter.

Fra 1. januar 2024 er det årlige maksimale tilskud for Randers kommune:

 • 0-2-årige 75.494 kr. (6.291 kr. pr. måned)
 • 3-5-årige 47.274 kr. (3.940 kr. pr. måned)

I udgifterne til den private pasningsordning indgår løn og øvrige udgifter i forhold til arbejdsgiverforpligtelserne (f.eks. atp, arbejdsskadeforsikring, feriepenge).

Der ydes søskendetilskud i forbindelse med denne ordning. Søskendetilskuddet gives til den billigste plads. Tilskuddet til privat pasning fastsættes til et beløb, der svarer til 85 % af det søskendetilskud, der gives til det billigste alderssvarende dagtilbud (ekskl. fripladstilskud). Hvis tilskuddet ydes til et dagtilbud i kommunen, udgør søskendetilskuddet 50 % af egenbetalingen.

Der ydes ikke økonomisk friplads til privat pasning.

Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på ansøgerens NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Der gennemføres uanmeldt pædagogisk tilsyn hos alle kommunale dagplejere samt private børnepassere hvert andet år, hvor der laves en skriftlig afrapportering.

Herudover laves der opfølgende anmeldt tilsyn det andet år, hvor der følges op på udviklingspunkterne fra tilsynet. Her foruden laves der ved behov skærpet tilsyn.
I dagplejen udarbejdes der hvert andet år en samlet rapport for alle dagplejere, hvori private børnepassere indgår som et særskilt afsnit. Alle rapporter offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside uden navns nævnelse.

Du kan her læse mere om det pædagogiske tilsyn i 2023 for private passere

Privat pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser:

 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser.
 • En aftale hvor forældrene er arbejdsgivere, og børnepasseren er lønmodtager.

Forældrene har ikke arbejdsgiverforpligtelser

Aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser

Godkendte private pasningsordninger i Randers kommune:

Berith Hjortlund
Kildevej 5
8870 Langå
Telefon: 2991 6100
E-mail: Berithhjortlund@gmail.com

Helle Møller Frandsen
Bøgevej 9
8960 Assentoft
Telefon: 2856 1902
E-mail: mustang66@skylinemail.dk
Facebookside: Helles private dagpleje Assentoft

Gitte Damgaard Jensen
Gl. Viborgvej 181, Tånum
8920 Randers NV
Telefon: 2483 3056
E-mail: gitte.dagpleje@gmail.com

Christina Fruelund Banner
Borgergade 8, Knejsted
8970 Havndal
Telefon: 6083 4321
E-mail: christina@boerneoasenfruelund.dk
Facebookside: Børneoasen Fruelund - privat pasningsordning 0-3 år

Susanne Buch
Bytoften 9
8920 Randers NV
Telefon: 2122 6373
E-mail: buch.susanne@gmail.com

Birgit Buch
Branddamsvej 3
8920 Randers NV
Telefon: 2361 0088
E-mail: birgit-buch@hotmail.dk

Bente Gregersen
Væthvej 12
8870 Langå
Telefon: 2656 0140
E-mail: bentehgregersen@gmail.com
facebook: "Nøj' det for børn" (privat pasningsordning i Langå) 

Ewa Aasted
Fyrkat Allé 6
8920 Randers NV
Telefon: 2848 9281
E-mail: lunagustav@gmail.com

Sussi Kjeldsen
Tørringvej 28
8983  Gjerlev J.
Telefon: 2943 8713
E-mail: Kasjo1209@gmail.com

Mathias Brander Olesen
Trejgaardsvej 19
8870 Langå
Telefon: 4249 7379
E-mail: mathiasbrander@live.dk

Line Olesen
Trejgaardsvej 19
8870 Langå
Telefon: 4249 7379
E-mail: lineeleonora@live.dk

Kirstine Klarskov Mølgaard
Vandbækvej 23
8960 Randers SØ
Tlf. 2735 0209
E-mail: Kirse1105@hotmail.com

Camilla Bojer
Godset 30
8870 Langå
tlf. 2611 8010
E-mail: camillabojer@yahoo.dk

Christina Egbo
Rønne Allè 12
8960 Randers SØ
Tlf. 4126 0951
E-mail: christinaegbo@outlook.dk

Janne Bjerregaard Nielsen
Frederiksbergvej 3
8983 Gjerlev
tlf. 2241 4493
E-mail: jba1806@hotmail.com

Sara Birkeskov Westergaard Christensen
Hermodsvej 2
8981 Spentrup
Tlf.: 5325 1163
E-mail: sara-birkeskov@hotmail.com

Forældrene er arbejdsgivere

En aftale hvor forældrene er arbejdsgivere, og børnepasseren er lønmodtager

Randers kommune skal godkende den af forældrene valgte børnepasser samt de fysiske rammer, hvor børnepasningen skal foregå, og føre tilsyn med ordningen.

Udlændinge fra et tredjeland, der ønskes ansat som børnepasser, skal forinden have udstedt en opholds- og arbejdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Nordiske statsborgere og statsborgere fra de øvrige EU- og EØS-lande behøver ingen opholds- og arbejdstilladelse inden ansættelsen. De kan få udstedt et opholdsbevis, når de har lønnet arbejde. Yderligere oplysninger kan fås ved Udlændingestyrelsen.

En au pair kan få opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, og der kan derfor ikke udbetales tilskud til privat pasning til forældre til betaling af en au pair, der passer deres barn.

Har du ansat en børnepasser, er det dig, der er arbejdsgiver, og du skal derfor være opmærksom på dine arbejdsgiverforpligtelser. Nyttige hjemmesider:

Du kan evt. få et lønadministrationsfirma til at administrere lønudbetalingen. Udgiften hertil er ikke tilskudsberettiget.

Det er jer som forældre, der indgår en aftale med børnepasseren. Kommunen har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til børnepasseren.

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren. Det anbefales, at børnepasseren kontakter SKAT mht. indbetaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan søge om tilskud ved at udfylde og indsende en ansøgning via digital pladsanvisning, inden pasningen af dit barn starter (dog tidligst 2 måneder før).

Når Pladsanvisningen har modtaget din ansøgning om tilskud, vil de der undersøge, om der ligger en godkendelse fra en dagplejepædagog på den private passer, man ønsker. Tilskuddet udbetales fra den dato, hvor børnepasningen er startet, når Randers kommune har godkendt ordningen.

Kommunen skal i henhold til børneattestloven indhente børneattest for personer, der godkendes til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.

Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

Hvis der sker ændringer i aftalen, eller hvis den ophører, skal det straks meddeles til Pladsanvisningen. Hvis den private pasningsordning ophører, er Randers kommune forpligtet til at tilbyde et dagtilbud senest 3 måneder efter, at forældrene har skrevet barnet på venteliste med pladsgaranti via ”digital pladsanvisning”.

Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordningen kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.

Som privat passer skal du indsende skema til Pladsanvisningen digitalt "Pasningsaftale".

Derefter skal du en gang om året indsende dokumentation af bruttoudgifter til privat pasning til Pladsanvisningen, på hvert barn. Dette skal indsendes, når december lønnen er udbetalt, eller når sidste løn er udbetalt.