Økonomisk friplads

Der er muligt at søge om økonomisk friplads - et tilskud, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Du kan først ansøge om økonomisk friplads, når dit barn er tilbudt en plads, og den er accepteret.  Der kan dog ikke søges om økonomisk fripladstilskud til en plads i klub efter ungdomsskoleloven. 

Du skal kun lave en ansøgning, også selvom du har flere børn på adressen. 

Tilskuddet udregnes ud fra din/ din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt ÷ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).

Hvis der sker ændringer i din/jeres indkomst eller familiemæssige forhold, bedes du/I give kommunen besked via Den Digitale Pladsanvisning hurtigst muligt, hvor der skal laves en ny ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads.  Dette kan f.eks være, at du bliver enlig, ikke længere er enlig, at du er blevet gift, men endnu ikke har samme adresse. Endvidere kan dette være indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark

Du kan IKKE få økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.

Når du søger om økonomisk friplads, finder systemet automatisk din samlede indkomst på samme måde, som SKAT gør, og beregner din indkomst på baggrund af de seneste tre måneder.
Det er derfor vigtigt, at du/I selv retter det til, hvis det ikke passer med din fremtidige indkomst.

Regler

Hvis du 3 måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk friplads på ny. 

Du/I får et foreløbigt fripladstilskud på baggrund af den husstandsindkomst, du har oplyst i den gældende fripladsansøgning.

Kommunen vil automatisk få besked fra SKAT ved ændringer i din indkomst.

Når den faktiske husstandsindkomst er kendt i indkomstregistret, vil der ske en genberegning af dit/jeres fripladstilskud for den pågældende måned, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen.  

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for meget i fripladstilskud, vil beløbet blive lagt til efterfølgende opkrævning eller krævet tilbagebetalt. Du/I vil få besked om dette. 

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for lidt i fripladstilskud, vil beløbet blive trukket fra i efterfølgende opkrævning eller blive udbetalt.  

Den årlige efterregulering sker, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger. På baggrund af oplysningerne i årsopgørelsen og de konkrete måneders husstands indkomst laves en endelig beregning af de enkelte måneders fripladstilskud og du vil få en opgørelse på dette.

Der gives fradrag i indkomsten på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første barn, som fratrækkes automatisk.

Enlige forsørgere får fradrag i indkomsten med 67.719 kr. årligt i 2023, som fratrækkes automatisk.

Fripladstilskud fra 1. januar 2023
Samlet indkomst Betaling i % af fuld takst
Under 193.501 kr. Betalingen udgør 0 % (gratis pasning).
193.501 kr. til 197.792 kr. Betalingen udgør 5 %.
197.792kr. til 601.199 kr. Indenfor dette interval forhøjes egenbetalingen med 1 procent for hver 4.165 kr.'s indtægtsstigning.
Fra og med 601.200 kr. og derover Betalingen udgør 100 % (fuld takst).

For selvstændige

Er du selvstændig, skal du søge via Digital Pladsanvisning.

Ved årsskiftet vil du modtage et skema for selvstændige, som skal udfyldes og returneres til Pladsanvisningen. 

Fripladsen bevilges ud fra et forventet beregnet indtægtsgrundlag for det år, hvori der søges.

Visse skattetekniske fradrag medtages ikke.