Missionen i Børn og Familie

Børn og Familie yder støtte og vejledning til børn, unge og familier, der har behov for det. Alle arbejder ud fra én fælles mission.

Børn og Familie i Randers Kommune samarbejder med børn, unge og familier i Randers Kommune, der af forskellige årsager har behov for støtte og vejledning. Der er udarbejdet en overordnet mission samt et arbejdsgrundlag, som skal sikre familierne, som vi er i kontakt med, den bedst mulige service. Det er centralt, at alle børn, unge og familier føler, at de bliver tager alvorligt, bliver hørt og inddraget, når der foregår et samarbejde med Børn og Familie.

Den overordnede mission for samtlige medarbejdere i Børn og Familie:

I samspil med borgerne skaber vi den bedst mulige trivsel og udvikling hos børn, unge og familier.

Socialstyrelsen har iværksat initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” på børne- og ungeområdet for at styrke den tidlige og målrettede indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Formålet med referencenetværket er at understøtte den positive udvikling i retning af tidligere forebyggelse, som allerede er i gang i mange kommuner, og referencenetværket henvender sig til kommuner, som ønsker at videreudvikle deres indsats for udsatte børn og unge til at kunne sætte tidligere ind og styrke sammenhængen mellem det specialiserede område og almenområdet. Forløbet kører fra efteråret 2015 til december 2017. Børn, Skole og Familie i Randers Kommune deltager i projektet med henblik på at understøtte det arbejde, der i forvejen allerede er igangsat omkring tidlig opsporing og forebyggelse i Randers Kommune. Som led i projektet vil der konkret i Randers Kommune blive igangsat to spændende projekter/ tiltag, nemlig:

  1. Forsøg med tidlig opsporingsmodel i dagpleje, dagtilbud og sundhedspleje (TOPI)
  2. Tværfaglig samarbejdsmodel