Læsekonsulenter

Læsekonsulenten foretager en faglig vurdering, som danner baggrund for i fællesskab at finde frem til den indsats, der er nødvendig for at støtte eleven.

Udgangspunktet for læsekonsulentens arbejde er læsepædagogiske vurderinger, som laves på baggrund af de foreliggende oplysninger om eleven. Det betyder, at læsekonsulenten har behov for informationer både fra skole og hjem om elevens læring, trivsel og udvikling - og også fra eleven selv. På netværksmøder har skole og hjem mulighed for at fremlægge deres bekymring, men også beskrive barnets ressourcer og potentialer.

Faglig vurdering

Nogle gange er de oplysninger, der kommer frem på netværksmødet, tilstrækkelige til, at læsekonsulenten kan lave en faglig vurdering. Læsekonsulentens indsats kan i sådanne tilfælde bestå i at give råd og vejledning til hjem og skole på netværksmødet og evt. deltage i opfølgningsmøder.

Andre gange har læsekonsulenten brug for supplerende oplysninger for at lave en kvalificeret vurdering af problematikken. Disse kan indhentes på forskellig vis:

  • Gennem samtaler med eleven
  • Gennem observationer af eleven i klassen
  • Gennem individuelle læse- og staveprøver fra skolen
  • Gennem testning af eleven
  • Gennem inddragelse af andre relevante faggrupper

Når læsekonsulenten har tilstrækkelig information til at lave en faglig vurdering, mødes hjem, skole og PPR typisk igen. Læsekonsulenten fremlægger vurderingen, og det drøftes i fællesskab, hvilken indsats der er nødvendig for at støtte eleven. Læsekonsulenten kan efterfølgende deltage i eventuelle opfølgningsmøder, mødes med klasseteamet og give yderligere sparring mv.