Inddragelse af PPR 0-5 år

PPR støtter dagtilbud i at skabe inkluderende miljøer og hjælper forældre og pædagoger med at skabe gode rammer for børns udvikling og trivsel.

PPR er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn 0-5 år:

 • at understøtte dagtilbud i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.
 • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

Beslutningen om at inddrage PPR sker som udgangspunkt gennem en drøftelse mellem forældre og dagtilbud. Når PPR er inddraget i forhold til et barn, samarbejdes der som udgangspunkt tæt med alle de primære voksne omkring barnet, dvs. både forældre og personalet i dagtilbuddet. PPR kan ikke inddrages i forhold til et navngivent barn uden forældrenes samtykke.

Inddragelse af PPR sker ved et tværfagligt netværksmøde i dagtilbuddet, hvor forældre, personale, ledelse og PPR deltager.

Som forælder eller professionel kan man være bekymret for et barns udvikling og trivsel. Forud for inddragelse af PPR skal der være arbejdet med udfordringen i hjemmet og i dagtilbuddet, evt. med inddragelse af interne ressourcepersoner i dagtilbuddet.

PPR inddrages først, når det i fællesskab mellem forældre, det pædagogiske personale og dagtilbuddets ledelse vurderes, at der er behov for ekstern bistand.

Hvilke vanskeligheder inddrages PPR i?

Inddragelse af PPR beror altid på en afgørelse i den individuelle sag, men følgende er eksempler på vanskeligheder, hvor inddragelse af PPR kan være relevant:

 • Generel forsinket udvikling og problematikker omkring modenhed
 • Vanskeligheder ved at koncentrere sig
 • Følelsesmæssige vanskeligheder, fx at barnet ofte er ked af det eller angst.
 • Udfordringer i familien, fx problematikker omkring samvær eller opdragelse
 • Sociale vanskeligheder, fx at barnet har vanskeligt ved at forstå andres signaler eller grænser.
 • Vanskeligheder med udtale eller stammen
 • Vanskeligheder ved at lære ord og udvikle sprog
 • Hørenedsættelse
 • Sansemotoriske vanskeligheder i betydelig grad og vanskeligheder ved at udføre almindelige daglige aktiviteter.

I Randers Kommune er der fokus på dagtilbuddenes evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialgrupper/-dagtilbud). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.

PPR medarbejdernes overordnede funktion i samarbejdet med dagtilbud er at være proceskonsulenter på det pædagogiske arbejde med et barn, vurdere dets behov og støtte op omkring dets udvikling. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at:

 • indtage positionen som specialist og f.eks. lave en faglig udredning og på denne måde bidrage med fagspecifik viden.
 • arbejde konsultativt og give vejledning/sparring til de primære voksne omkring barnet.
 • at yde undervisning til børn med specifikke behov indenfor tale/sprog/hørelse/motorik.

Find skemaer til dagtilbud her.

I PPR Randers er der ligeledes fokus på at støtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres barns udvikling, hvilket i overvejende grad sker gennem råd og vejledning ved netværksmøder og gennem samtaleforløb.

Find skemaer til forældre her.

Forældrene har mulighed for at kontakte PPR uden om dagtilbuddet, men som udgangspunkt indleder PPR ikke et samarbejde om et barn uden inddragelse af dagtilbuddet. Er man som forælder bekymret for sit barn, skal man derfor i første omgang kontakte dagtilbuddets personale, der kender barnet.

Ønsker man som forælder anonym rådgivning fra PPR, dvs. at man ikke ønsker at oplyse navn eller dagtilbud, kan man bede om en tid i Åben Rådgivning.

Læs om Åben Rådgivning her.