Fysioterapeuter

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder eller være forstyrret i bearbejdningen af sanseindtryk.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn:

  • at understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.
  • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

Fysioterapeutens ydelser er bygget op om tidlig indsats ud fra viden om, at tidlig indsats kan være langt mindre indgribende for barnet. Jo tidligere vi støtter børn i deres udvikling, desto større udbytte har de af det.
For at indsatsen får de bedste kår for barnet, er det vigtigt at professionelle og forældrene arbejder tæt sammen om en koordineret indsats omkring barnet. Fysioterapeuten arbejder forebyggende ind i sagerne, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte deres barn så tidligt i barnets liv som muligt.

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper fra PPR, når disse også er involveret i forhold til barnet.

Indstilling til fysioterapeutisk deltagelse på tværfagligt netværksmøde:

Ved ønske om deltagelse af fysioterapeut på tværfagligt netværksmøde skal der altid udfyldes:

Sansebearbejdningsskemaet udfyldes af daginstitutionen og forældre - evt. med hver sin farve såfremt barnet opleves forskelligt.

De udfyldte skemaer sendes til PPR’s postkasse ppr@randers.dk. Herefter foretages fysioterapeutisk visitation. Der afholdes visitationsmøde én gang ugentligt udenfor skolernes ferieperioder.

Private institutioner, der ikke har en "randersmail" (@randers.dk), skal indsende skemaet via sikker post.

Tværfaglig sag fra PPR

Fysioterapeuten giver besked til pædagogisk leder om, at indstillingen er imødekommet. Herefter indkalder den pædagogiske leder fysioterapeuten til det næstkommende TN-møde, hvor de øvrige PPR faggrupper også deltager.

Monofaglig sag fra PPR

Fysioterapeuten giver besked til pædagogisk leder om, at indstillingen er imødekommet. Forældrene skal udfylde Forældreoplysningsskema og pædagogisk leder udfylder skema til Tværfagligt Netværksmøde (gult skema) begge dele sendes til PPR.

Herefter indkalder den pædagogiske leder til opstartsmøde med deltagelse af forældre og dagtilbud.

Børn 0-2,11 år

Fysioterapeuten vurderer på netværksmødet om der er behov for yderligere udredning og vejledning i forhold til barnets sansemotoriske udvikling.

Børn 3-5,11 år

Fysioterapeuten deltager kun på de tværfaglige netværksmøder.

Børn som ikke er tilknyttet et dagtilbud

For børn som bliver hjemmepasset kan sundhedsplejersken kontakte fysioterapeuten i åben rådgivning, og hvis det findes relevant, kan det aftales at sundhedsplejersken indkalder til et netværksmøde i hjemmet. Sundhedsplejersken udfylder skema til Tværfagligt Netværksmøde (gult skema) og sender det til PPR på: ppr@randers.dk.

I åben rådgivning er der mulighed for at drøfte bekymring for et/dit barns sansemotoriske udvikling.

Samtalen er udelukkende konsultativ og der føres ikke journal.

Hvilke problemstillinger kan der rettes henvendelse med:

  • Grovmotorik, fx kravle, rejse sig, gå, løbe, hoppe, stå på et ben, balancere
  • Finmotorik, fx pincetgreb, tegnegreb, klippe, bygge/konstruere
  • Daglige færdigheder, fx af- og påklædning, spisning, deltager i daglige gøremål
  • Sansebearbejdning, fx motorisk uro, langsom/passiv, meget følsom/sensitiv

Ønskes der åben fysioterapeutisk rådgivning sendes en mail til:

Fysioterapeut
Marit Green
E-mail: marit.green@randers.dk

I mailen oplyser du det telefonnummer, som du ønsker at blive kontaktet på. I emnefeltet skriver du "åben rådgivning". Vedhæft gerne 1-2 videoklip på max 40 sek., som illustrerer problematikken.

Det oplyses, at e-mail ikke er et sikkert medie, da udenforstående på ulovlig vis kan sikre sig adgang til informationen. Derfor opfordres du til ikke at oplyse personfølsomme oplysninger. Vælger du at oplyse CPR-nr. m.m., gør du det på eget ansvar.

Du vil kunne forvente at blive ringet op inden for en uge.