Familiekonsulent

Det er meget forskelligt hvilke udfordringer og problemer, som kommer til at fylde i en familie. Alle familier har dog udfordringer.

For nogle familier kan problemerne hobe sig op, og det kan være svært at komme videre uden støtte og professionel hjælp.

Som forælder kan du altid søge rådgivning og vejledning til det, der vedrører problemer i netop jeres familie. Det gør du ved for eksempel at kontakte din familieafdeling.

Andre gange oplever familier, at hjælpen iværksættes på baggrund af underretninger fra barnets professionelle netværk. For eksempel er der en lærer eller pædagog, der har bekymring for barnets trivsel. Det kan også være naboer, der har udtrykt en bekymring.

Hvis familierådgiveren på baggrund af jeres eller professionelles henvendelse og bekymringer vurderer, at I har behov for rådgivning kan et af tilbuddene være en familiekonsulent.

Rådgivningen kan gives til hele familien eller forældrene, alt efter hvilket behov der er. Der kan også tilbydes individuelle samtaler til børn og unge.

Samtalerne kan foregå hos os eller i jeres hjem.

Problematikkerne i familier, der tilbydes familiekonsulent er ofte:

  • At I skændes for meget
  • At der er psykiske problemer
  • At dit barn pjækker fra sole eller mistrives socialt
  • At I har problemer med opdragelsen
  • At der har været eller er misbrugsproblemer
  • At der er vold i familien
  • At familien har oplevet dødsfald i den nære familie, som påvirker familien i svær grad
  • At der er store konflikter
  • Og meget andet

En familiekonsulent kan tilbyde dig og din familie råd og vejledning i forhold til de specifikke problematikker, I netop har.

Familiekonsulenten er uddannet enten pædagog eller socialrådgiver og har efteruddannelse indenfor familieområdet. Alle familiekonsulenterne hos Familiecentret, har bred erfaring i arbejdet med familier, med både små såvel som store børn.

Som Familiekonsulenter har vi det udgangspunkt, at der ikke er en bestemt i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord; problemet som er problemet.

Gennem samtaler undersøger du/I og familiekonsulenten sammen, hvordan problemerne påvirker Jeres liv, og sammen finder I frem til måder, hvorpå problemet i jeres familie kan løses.

Der tages altid udgangspunkt i det, som er vigtigt for Jer som familie.

Et formål med en familiekonsulent er oftest at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre, at hjælpe jer til mere hensigtsmæssige måder at forstå jeres barns reaktioner på og derved også støtte jer i nye måder at være sammen som familie.

Et forløb med en familiekonsulent varer ca. seks måneder.

Kontakt

Gl. stationsvej 9, 1.
Randers
Telefon: 8915 8200
E-mail: lea.mikkelsen@randers.dk 

Familien Hansen, Mette og Thorsten, henvender sig selv til familieafdelingen, da de oplever store problemer med deres søn, Hans på 12 år. Han pjækker fra skole, udebliver til sent om aftenen og havner i slagsmål i skolen.

Familien Hansen har været til to møder med deres familierådgiver Trine, inden de kommer til møde i Familiehuset. På opstartsmødet er det tydeligt at begge forældre ønsker, at familiekonsulenten skal have samtaler med Hans, men at de også selv ønsker noget mere viden om teenagere, og hvordan man kan takle dem.

Familierådgiveren Rikke og Familien Hansen er enige om, at der er brug for begge dele, og at omdrejningspunkter er, at mindske konfliktniveauet i familien, at få etableret tilliden mellem Hans og forældrene, samt at få skabt ro i hjemmet. Familien Hansen tilbydes to timer hver anden uge.

Det første møde holder forældrene med Trine, og efterfølgende har Trine en samtale med Hans.

Det er tydeligt, at begge parter er frustrerede, og at Hans især er gal på sine forældre og alle de regler, de laver for ham. Det er som om, de slet ikke stoler på ham.

Omvendt oplever forældrene, at Hans hele tiden misbruger deres tillid og bryder alle aftaler.

En aften ringer forældrene til Trine og fortæller, at Hans har lavet ballade nede i byen, og at de er vildt frustrerede og nu har givet ham stuearrest i to måneder. Hans overholder kun stuearresten to dage, og det gør Thorsten så rasende, at han giver Hans en lussing.

Gennem den næste måned bliver det tydeligt, at familien har brug for mere end de to timers samtaler hver anden uge.  Forældrene og Trine kontakter sammen familierådgiveren Rikke og beskriver forløbet. Hun bevilger familien to timer mere, og Trine har nu fast samtaler med Hans og forældrene, hver for sig og sammen.

Det viser sig at have en gavnlig effekt.

Forældrene og Hans laver sammen med Trine færre, men mere tydelige regler for sengetider, pligter i hjemmet og så videre. Og forældrene øver sig i at vise Hans mere tillid.

Hans begynder så småt at få det bedre sammen med sine forældre, og han har mere lyst til at være hjemme sammen med dem, om end han selvfølgeligt helst vil være sammen med kammeraterne. Forældrene er blevet mere rolige og er glade ved, at der er færre regler. På den måde kan de bruge energi på andre ting end at kontrollere, hvorvidt Hans bryder aftalerne, som moren Mette udtrykker det.

Ved den afsluttende samtale, med familierådgiveren Rikke, aftales det, at Hans og Familien bør tilbydes fælles familiesamtaler henover de næste mdr, hvorefter forløbet afsluttes.

Mia, på 32 har sønnen Jakob på 4,5 år. Hun er skilt, og har været det i 1 år. Jakob har samvær med sin far, hvilket er fastsat af statsforvaltningen, da samværet ifølge Mia har været meget ustabilt.

Mia kommer til opstartsmøde hos Familiehuset i Januar md. Med til mødet er Mias familierådgiver, Trine og familiekonsulenten Rikke.

Mia og familierådgiveren Trine har inden mødet med familiekonsulenten haft et par møder, hvor de har talt om de problematikker, der er i familien, og som påvirker Jakob. Det er Jakobs pædagog, der har lavet en underretning, da børnehaven oplever, at Jakob det sidste halve år har ændret adfærd. Han bliver ofte ulykkelig og er samtidig meget udadreagerende, og slår de andre børn.

Mia og familierådgiveren Trine har talt sammen om, hvad årsagerne kan være, og Mia mener, det hænger sammen med, at Jakob ikke ser sin far stabilt, og at far og mor skændes. Trine og Mia har sammen fundet frem til et par punkter, som de tænker familiekonsulenten vil kunne støtte Mia i. Det er blandt andet, at der skal være mere struktur i familiens liv, at der skal mere stabilitet ind i Jakob liv, og så vil Mia gerne blive bedre til at sætte grænser.

Til opstartsmødet fortæller familierådgiveren, Trine , om familiens situation, udfra hendes samtaler med Mia, og udfra den underretning børnehaven har lavet.  Mia byder også ind med hendes version af Jakobs, hendes egen og Jakobs fars konfliktfyldte samspil, og hvor det er hun har brug for støtte til at komme videre på en bedre måde.

Alle parter bliver enige om, at der skal etableres et forløb, hvor familiekonsulenten Rikke kommer hjem til Mia og Jakob i ialt to timer om ugen i en periode på fem mdr. Når de første tre mdr. er gået, afholdes et evalueringsmøde, hvor familierådgiveren Trine er med for at høre, hvordan det går. Der tages udgangspunkt i den rapport familiekonsulenten Rikke har skrevet. -med de observationer og fremskridt eller tilbagegang, der har været i forløbet. Mia skal selvfølgelig læse og godkende rapporten. Rapporten er nødvendig for at familierådgiveren Trine kan afslutte forløbet, eller evt. tilbyde Mia og Jakob et nyt forløb eller et helt andet tilbud.

Ved afslutningen af opstartsmødet aftaler Mia og familiekonsulenten Rikke, hvornår det første besøg skal være.

Allerede fjorten dage efter mødet, er Rikke på besøg hos Mia. De har aftalt, at Rikke kan gå med dem ned på en legeplads, så Jakob lige kan se Rikke an. Mia og Rikke får talt om lidt og hvert den første gang, og de aftaler hurtigt tid for de næste tre møder. Rikke kommer næste gang, inden Jakob hentes i børnehaven, så Mia og Rikke kan snakke i ro og fred.

De følgende gange kommer især til at handle om, hvordan Mia kan takle Jakobs ked af det hed og raseri, men også Mias frustrationer og vrede over, at Jakobs far virker så ligeglad, og hvordan det påvirker Jakob.

Mia har flere gange udtrykt bekymring, fordi Jakob ikke hører efter. Rikke laver nogle observationer af samspillet mellem Jakob og Mia, og det bliver tydeligt, at Mia har svært ved at stå fast overfor Jakob, og derfor havner de ofte i store konflikter, hvor Jakob bliver helt umulig. Mia og Rikkes samtaler gør, at Mia bliver bevidst om sine egne reaktioner overfor Jakob, og effekten viser sig ved, at det bliver lettere at få Jakob i seng, ligesom de i børnehaven giver udtryk for, at Jakob virker mere glad.

Jakobs far er stadig ustabil i relation til samværet med Jakob, men Mia forsøger at undgå for store følelsesudbrud overfor både Jakob og også Jakobs far.

På evalueringsmødet er det tydeligt, der er sket fremskridt og efter de fem måneder afslutter rådgiver forløbet med en tilfreds mor.