Hjælp til flygtningefamilier

Målgruppen er flygtningefamilier med børn, der hører under Børn og Familieudførerområdet, og FN kvote 2 flygtninge.

Når flygtningefamilierne ankommer til Randers, bliver de mødt af Familiekonsulenterne, som hjælper med indflytning i lejlighed og den første tid herefter søger at få struktur på familiernes praktiske liv såsom at:

  • Blive tilmeldt daginstitution/skole
  • Helbredsundersøgelse
  • Blive tilmeldt sprogskole
  • Mv.

Familierne kan kendetegnes ved at have oplevet krig og forfølgelse og flertallet har oplevet voldsomt traumatiserende begivenheder.

Under krig og flugt er barnets livsvilkår og muligheder for at få dækket de basale behov ustabile, dette gælder også for forældrene, som uanset hvor meget de ønsker det, ikke kan tilbyde deres børn en forudsigelig og tryg hverdag. I perioden under krig, flugt og den første tid i Danmark, er der ofte ikke overskud til at yde omsorg, hvilket bevirker, at børnenes basale behov for at føle tryghed ikke bliver tilgodeset, og nogle oplever også at deres forældre og dermed trygge base, ikke er nærværende på en måde, der er tryg og genkendelig for dem.

Billedet er, at flygtningefamilierne er præget af traumer, og at disse traumer influerer måderne at være familie sammen på. Vi ved, at traumatiske oplevelser kan få betydning for børns emotionelle, kognitive og moralske udvikling, fordi de influerer på barnets billede af sig selv og barnets virkelighed, og når forældrenes funktion bærer præg heraf påvirkes børnenes trygge verdensbillede negativt. Traumerne forfølger familierne og influerer også deres nye liv i Danmark. Udover at familierne møder en ny kultur og nye måder at være familie på, skal de også lære at leve med de voldsomme begivenheder, de har stået i, ligesom sorg og krise er en del af deres hverdagsvilkår og en proces de skal igennem.

Familiekonsulenterne tilbyder flygtningefamilierne:

  • Praktisk og pædagogisk støtte
  • Familiebehandling
  • Aktiviteter og samtaler med den enkelte børn i familien
  • Netværksskabende aktiviteter; cafe`- ungegruppe og lignende

Familiekonsulenterne har i forvejen bred erfaring med familiearbejdet, og tilbyder forældrene dels familiesamtaler (med tolk i begyndelsen), støtte i forbindelse med skolestart og samarbejdet med lærere og pædagoger. Derudover undervises i dansk kultur og børneopdragelse ligesom et vigtigt omdrejningspunkt er analyse af familiedynamikkerne og samarbejde med henblik på at få skabt sunde familiemæssige strukturer.

Børnene har ofte mistet tilliden til omverdenen, hvilket medvirker til, at de kan have vanskeligt ved at bevæge sig trygt i verden, og nogle gange reagerer børnene uhensigtsmæssigt på (for udenforstående) småting. Dette afdækkes og søges ændret via samtaler og praksispædagogiske aktiviteter.

Vi tilbyder blandt andet aktiviteter og småture til for eksempel parker og biblioteket for at vise barnet, at verden er tryg, og at andre mennesker er til at stole på. Jo mere barnet bevæger sig blandt andre og i forskellige kontekster med en positiv oplevelse, des mere afslappet bliver barnet, og med tiden finder de fleste børn tillid til, at andre vil det godt.

Enkelte familier er så stærkt traumatiserede at der etableres psykolog og-eller psykiatrisk hjælp. Derudover er der samarbejde med Traumecenteret i Århus.

I 2015 har Børn og Familieudførerområdets Flygtningegruppe indgået et samarbejde med Venligboerne i Randers. Herigennem er det planen at få etableret et frivillig-netværk af randrusianske borgere, der, på frivillig base, vil indgå i arrangementer med de flygtningefamilier, der modtages i Randers Kommune i 2016.

Alle medarbejdere i flygtningegruppen har en social-pædagogfaglig baggrund med erfaring i arbejdet med flygtningefamilier. Personalet påbegynder uddannelsesforløb med fokus på PTSD og traumebehandling. Der er desuden tilknyttet en psykolog til varetagelse af samtaleforløb og sparring med personaler.

Teamleder
Orla Ejås Jørgensen
Telefon: 8915 8206
E-mail: orla.ejaas.jorgensen@randers.dk

Aut. cand.pæd.psyk
Søren Larsen
Telefon: 8915 8208
E-mail: soeren.larsen@randers.dk