Studiemødregrupper

Projektet "Studiemødregrupper" har til formål at støtte de unge mødre både socialt og studiemæssigt.

I Randers Kommune oplever man en stigende gruppe af unge sårbare mødre, der falder fra ungdomsuddannelserne, fordi de ikke har de nødvendige sociale og faglige ressourcer til at gennemføre en uddannelse. Mødrene magter ikke både at håndtere de mange udfordringer, de møder som forælder og studerende. De har ofte et meget begrænset netværk og manglende forældreopbakning, hvorfor mange føler sig ensomme og marginaliserede. Studiemødregrupperne vil forsøge at dæmme op for denne udvikling og støtte mødrene til at blive mere sikre i forældrerollen, få et stærkere netværk og større stabilitet i deres liv samtidig med at det uddannelsesmæssige perspektiv fastholdes, så de gennemfører uddannelsen.

Projektet henvender sig til enlige sårbare unge mødre under 25 år, som er tilmeldt en uddannelse. Gruppen er kendetegnet ved at:

 • De er enlige forsørgere.
 • De har intet eller ringe socialt netværk.
 • De har et liv med flere sociale belastningsfaktorer.
 • De er studiemæssigt svage og kommer ofte fra familier, hvor der ikke er tradition for uddannelse.
 • De har et højt fravær fra studiet.
 • Børnene kan have en børnesag.

I Randers Kommune var der sommeren 2009 ca. 25 kvinder under 25 år som havde en børnesag, hvoraf ca. halvdelen er, eller kommer under uddannelse i projektperioden. Ved en målgruppeafdækning foretaget i marts 2009 vurderede uddannelsesinstitutionerne i Randers desuden, at de hvert år har 30-50 unge mødre, som er frafaldstruede og har et stort behov for støtte til at gennemføre uddannelsen.

Studiemødregrupperne vil være faste grupper af 8-10 mødre, der mødes 1-2 gange ugentlig under ledelse af 2 professionelle, som tilrettelægger mødregruppernes forløb, således at der indgår aktiviteter og temaer, der behandler såvel forældrerollen som studiemæssige problematikker (Eksempelvis: Hvordan tilrettelægges lektielæsning, opgaveskrivning m.v., når man har små børn, hvad gør man, når barnet er sygt etc.) Et fast element i studiemødregrupperne vil være fællesarrangementer med fællesspisning, Lektielæsning eller gruppesessioner, som indeholder undervisning samt råd og vejledning med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og vanskeligheder. Der vil blive inddraget eksterne parter som eksempelvis Sundhedsplejen. Mens gruppesessioner eller lektielæsning pågår, vil der desuden være sørget for børnepasning. Herudover vil der indgå weekendarrangementer og fælles ferieture for studiemødregrupperne.

Hver deltager tilknyttes desuden sin egen rollemodel/reservebedstemor, der skal fungere som støtte og omsorgsperson/vejleder for den unge mor og som kan træde til og passe et evt. sygt barn i undervisningstiden, så sygefraværet reduceres. Det er projektkoordinatorens opgave at matche de unge mødre med de til projektet tilknyttede "reservebedstemødre". "Bedstemødrene" skal deltage i introkursus, samt supervision og sparring, således det sikres at opgaven løses forsvarligt for både den unge mor og bedstemor.

De tilknyttede bedstemødre aflønnes med et halvårligt honorar.

Projektets medarbejdere skal desuden have en opsøgende funktion på hver enkelt deltager, idet hun ved fravær fra studiet og/eller fra gruppeforløbet skal tilbydes råd, vejledning og støtte, således at stabilitet og gennemførelse af uddannelse samt gruppeforløb sikres. Herudover inddrages relevante fagpersoner til støtte af den enkelte i det omfang, der er behov herfor - eksempelvis, psykologhjælp, socialrådgivning, lektiehjælp m.v.

Studiemødregrupperne skal således styrke den unge mors samlede livssituation gennem indsatser på mange fronter:

 • i forældrerollen
 • i rollen som studerende
 • virke netværksskabende
 • medvirke til at skabe større stabilitet og sammenhæng mellem studieliv og familieliv

For at sikre en sammenhængende helhedsorienteret indsats, for den enkelte mor, anvendes forskellige metoder og der arbejdes med flere indsatsområder:

 • Forældrekursus/forældrekompetencer
 • Studiestøtte, studieteknik samt lektiehjælp
 • Netværksskabende aktiviteter
 • Individuel støtte

Deltagerne i projektet mødes en gang ugentlig til henholdsvis forældrekursus samt studiestøtte/lektiehjælp. I forbindelse med det ugentlige "kursus" i projektet, vil der være fællesspisning og børnepasning under gruppesessionerne.

Forældrekurset vil tage udgangspunkt i gruppemetoden (Ken Heap: Socialt arbejde med grupper) som både indeholder undervisning samt råd og vejledning med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og vanskeligheder. Metoden skifter mellem at øge kompetencer på det generelle niveau eks.: undervisning i børns udvikling og behov, samt give nye handlemuligheder på det specifikke niveau eks.: Hvordan er det for dig, og hvordan kan du handle anderledes? Som en "sidegevinst" er det erfaringen, at denne metode styrker den enkeltes selvværd; idet der skabes mulighed for at give og modtage hjælp og støtte fra andre i samme livssituation.

Gruppesessionerne vil desuden indeholde konkret hjælp til at gennemføre uddannelsen gennem lektiehjælp samt studievejledning, undervisning i god studieteknik osv. Projektet vil tage udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, og der vil her blive inddraget studievejleder fra de uddannelser, som er repræsenteret i projektet.

Projektkoordinatoren arrangerer netværksskabende aktiviteter, som den enkelte forpligter sig til at deltage i. Gruppen mødes til fælles arrangementer som weekendture, fælles udflugter, fællesspisning, kulturelle tilbud, osv. Herudover vil der hver sommer blive arrangeret en ferietur for samtlige indskrevne mødre og deres barn/ børn.

Hver enkelt mor vil få tilknyttet en "reservebedste/rollemodel" som skal støtte og vejlede den unge mor. Eksempelvis om lægebesøg, hjælp til håndtering af konflikter i biologisk familie, etablering af god døgnrytme, kost etc. "Reservebedste" skal også kunne træde til med hjælp til børnepasning i forbindelse med studiet.

Det er hensigten, at kontakten mellem mor og "bedstemor" består, også efter den unge mor er udskrevet af projektet, således at den unge familie får en "reservefamilie". Ordningen skal sikre, at den unge har kontakt med en god og sund rollemodel samt har mulighed for at etablere et bæredygtig netværk.

Idet projektet sætter ind på flere områder med rådgivning, undervisning, øgede forældrekompetencer, hjælp til børnepasning, støtte til etablering af bæredygtigt netværk, forventes at det ambulante tilbud kan fastholde og sikre at flere fra målgruppen gennemfører en uddannelse, og herved sikres en mere stabil og meningsfuld tilværelse for hver enkelt familie.