Sortering af 10 typer affald fra maj 2024

Vi skal i maj 2024 i gang med at sortere i 10 forskellige typer affald hjemme ved bopælen og også på arbejdspladsen. Og du har sikkert masser af spørgsmål til, hvad det vil betyde for dig. Vi forsøger at svare på nogle af spørgsmålene her.

Vi skal alle sortere mere - det siger loven

Ja, det er et lovkrav, at vi skal sortere mere og bedre. Og det skal du både, når du er på arbejde og derhjemme.

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer. I dag genanvendes 59 % af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 70 % af husholdningsaffaldet, når vi når 2030.

Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

Vi skal sortere affaldet for at kunne udnytte de ressourcer, der er i det, men det er endnu vigtigere, at vi bliver bedre til at producere mindre affald. Derfor er sorteringen i 10 typer affald kun en del af vores mål for de kommende år, hvor vi udover af reducere mængden af restaffald også skal gøre noget ved de godt 800 kg affald en dansker producerer hvert år.

Vi holder løbende arrangementer rundt omkring i kommunen, hvor vi præsenterer den nye måde, vi skal sortere på. Her får du også mulighed for at få svar på dine spørgsmål i forhold til de 10 typer affald. De 2 næste arrangementer i forbindelse med den nye beholder og de 10 typer affald, kommer til at foregå på følgende datoer:

  • Fredag d. 2. juni kl. 16.00-18.00 – Jens Otto Krags Plads i forbindelse med Food Festivalen
  • Torsdag d. 8. juni kl. 16.0-18.00 – Brugsen i Gjerlev, Hammergårdsvej 2, 8983 Gjerlev 

Til efteråret starter vi en ny og mere omfattende turné rundt i kommunen, så du får flere chancer.

Hvem, hvorfor og hvornår?

 

Vi sorterer allerede de fleste af affaldstyperne, men vi mangler at sortere blød plast, drikke- og fødevarekartoner, pap og tekstilaffald.

Der er der ikke rum nok i de nuværende beholdere til den øgede sortering, så derfor får alle enfamiliehuse fremover 3 beholdere:

Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald
Beholder 2: Todelt til hård plast/ blød plast/ drikke- og fødevarekartoner og glas/metal
Beholder 3: Udelt til papir/pap.

Etageejendomme og større bebyggelser skal også sortere affaldet i 5 rum. Her vil der komme en affaldsbeholder til hver affaldstype.

Du kan læse mere om kravene fra Miljøstyrelsen her.

For alle med standardløsninger kommer de til at få en ekstra beholder - ikke tre nye. Den nye beholder bliver leveret i løbet af vinter og forår 2024.

Den nye beholder/den nye løsning tages i brug 1. maj, og borgeren skal selv sætte nye klistermærker på. De får en kuvert med info og labels. Her har vi brug for borgerens hjælp, for det vil være meget dyrt, ressourcekrævende og omfattende at køre rundt kun for at skifte labels på alle de mange beholdere og containere.

Standardløsningerne beholder deres gamle beholdere både på grund af pris og miljø.

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer.

I dag genanvendes 56 % af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 70 % af husholdningsaffaldet, når vi når 2030.

Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

Der er jo mange ting, som vi skal nå at have styr på, både hvad angår materiel, aftaler og arbejdet med en omstilling til en mere miljøvenlig affaldsindsamling.

Vi har også et mål om, at der senest i 2030 skal indføres alternative drivmidler på renovationsbiler, der er omfattet af den kommunale affaldsindsamling. Og vi skal have lavet aftaler med forskellige entreprenører, der står for selve indsamlingen. Vi skal også sikre os, at vi har nok beholdere. Der skal jo produceres mange flere til hele landet. 

Vores affaldsbeholdere bliver lavet af den hårde plast fra genbrugsbeholderen, som du selv har sorteret til. 

Den nye affaldsordning gælder alle borgere i Randers Kommune, uanset om du bor til leje eller ej. Vi tager kontakt til din udlejer, så du behøver ikke selv gøre noget.

I større etagebyggerier eller områder med fællesløsninger kan der være andre beholderstørrelser eller beholdere, der ikke er rumdelte. Det vil fremgå af piktogrammet på beholderen, hvilken type affald, der skal i.

Sække er kun en nødløsning til ejendomme, der har særlige udfordringer i forhold til adgangsveje, f.eks. ingen direkte adgang til baggård eller lignende. Hvis du/I har affaldssække, så vil det komme an på en individuel vurdering, hvad der er den bedste løsning. I vil i alle tilfælde blive kontaktet af Affaldskontoret, førend du/I skal i gang.

Ja, ordningen gælder også for sommerhuse.

De gamle beholdere knuses og smeltes om til nye beholdere.

De nye beholdere er lavet af genanvendt plastik. 40% heraf kommer fra emballagen i Randers, så man kan sådan set godt få sit eget sorterede affald tilbage i indkørslen.


Det var et krav i vores udbud, at man skulle kunne bruge vores plastik i spandene. Det fik vi at vide, at det var ikke muligt, men efter gode dialoger med producenterne endte det alligevel med, at tre producenter bød.

For dig med egne affaldsbeholdere

For at nøjes med en ordning med 2 beholdere skal der etableres omkring 360 miljøstationer til indsamling af de manglende affaldstyper.

Udgifterne til etablering og tømning af miljøstationerne vil gøre, at en ordning med 2 beholdere langt overstiger udgifterne til 3 beholdere. Det er også nemmere for dig som borger, at du nemt og bekvemt kan komme af med affaldet så tæt på hjemmet som muligt.

Hvis du har en beholder til restaffald og deler en eller flere beholdere med din nabo, vil denne løsning ikke længere være mulig. Du skal enten have alle beholdere selv, eller I skal gå sammen om en fælles løsning, hvor I deles om alle beholdere eller får nedgravede containere.

Én ting er, at det er administrativt bøvlet, men men vigtigst er det, at at vi skal sortere ens, og det er ikke hensigtsmæssigt, at man har restaffald som den letteste løsning. Vi ved af erfaring, at det ikke gavner sorteringen, og så redder vi jo ikke verden, vel  :-)

Alle tre beholdere er 240L som i dag. Du skal beregne 2,2 meter i bredden, når de tre beholdere skal stå side om side.

De gamle beholdere knuses og smeltes om til nye beholdere.

Det er forventningen, at de samlede udgifter til den fulde realisering af planen kan rummes indenfor en gebyrstigning på 13-17 % med en forudsætning om, at anlægsinvesteringerne afdrages indenfor 15 år. Der er usikkerhed over dette skøn, og der skal tages politiske beslutninger flere gange undervejs, førend planen er fuldstændigt implementeret. 

For en husstand med 14-dages tømning skønner vi, at det vil betyde en stigning på 325 kr. pr. år i forhold til den nuværende årlige udgift på 2.497, 50 kr.

På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke gebyret for henteordningen. Men der vil givetvis være tale om en gebyrstigning, da det koster at indsamle sortere mere.

Stigningen skyldes indkøb af den tredje beholder, flere tømninger og øgede sorterings- og behandlingspriser.

Gebyret kan først beregnes, når alle udbud i forbindelse med den nye affaldsordning er faldet på plads. Herefter skal affaldsgebyrerne vedtages af byrådet.

For dig med undergrundsstation

Ja, det skal der for at leve op til kravene.

I Randers er vi klar til at tage ordningen i brug pr.  1. maj 2024, så inden den dato skal der etableres et hul mere på alle eksisterende undergrundsstationer i hele kommunen.

Det gør vi.

I løbet af efteråret vil alle stationer suppleres med en ekstra container. Den vil forblive aflåst frem mod maj 2024. Når den bliver låst op, så skal du i gang med at sortere affaldet på en lidt anderledes måde.

Vi står for etableringen og betalingen bliver en del af det fremtidige gebyr.

Containerne inddeles således:

  • Undergrundscontainer 1: Restaffald
  • Undergrundscontainer 2: Madaffald
  • Undergrundscontainer 3: Papir og pap
  • Undergrundscontainer 4: Glas og metal
  • Undergrundscontainer 5: Plast og mad- og drikkekartoner

For dig, der har fællesløsning med beholdere

Ja, eller fordelingen bliver anderledes. Vi sørger for det.

Om nye fraktioner (affaldstyper)

Analyser viser, at der bliver mere papaffald, fordi internethandlen stiger. Pappet kan nemt sætte sig fast i en 2-delt beholder, og derfor skal papir og pap i den udelte beholder.

Når vi får den nye affaldsordning bliver der mindre affald, der skal i beholderen til restaffald, da vi også skal sortere blød plast og mad- og drikkekartoner fra. Ud fra analyser af sammensætningen af affaldet, kan vi se, at de fleste husstande vil kunne have deres restaffald i en delt beholder.

Den hårde og bløde plast vil blive sorteret og genanvendt til nye plastprodukter.

Tekstilaffald kommer fortsat til at skulle afleveres til storskrald og på genbrugspladserne. Storskrald kan bestilles 11 gange om året.


Det er vigtigt at skelne mellem tekstiler, der kan genbruges og tekstilaffald:

  • Det, der kan genbruges skal afleveres til velgørende organisationer (det kan man også på genbrugspladserne).

  • Tekstilaffald der er så udslidt, at man ikke kan bruge det, igen. Det er det, vi samler ind i storskrald og i containerne til tekstilaffald.

Piktogrammer for de 10 typer affald vi alle skal sortere