Sortering af 10 typer affald fra maj 2024

Vi skal i maj 2024 i gang med at sortere i 10 forskellige typer affald hjemme ved bopælen. Og du har sikkert masser af spørgsmål til, hvad det vil betyde for dig. Vi forsøger at svare på nogle af spørgsmålene her.

Vi sorterer allerede de fleste af affaldstyperne, men vi mangler at sortere blød plast, drikke- og fødevarekartoner, pap og tekstilaffald.

Der er der ikke rum nok i de nuværende beholdere til den øgede sortering, så derfor får alle enfamiliehuse fremover 3 beholdere:

Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald
Beholder 2: Todelt til hård plast/ blød plast/ drikke- og fødevarekartoner og glas/metal
Beholder 3: Udelt til papir/pap.

Etageejendomme og større bebyggelser skal også sortere affaldet i 5 rum. Her vil der komme en affaldsbeholder til hver affaldstype.

Som det fremgår, indsamler vi ikke tekstilaffald. På nuværende tidspunkt kender vi ikke retningslinjerne for, hvordan det skal indsamles. Indtil Miljøstyrelsen har meldt det ud, kan du aflevere de udslidte tekstiler på genbrugspladsen - i en klar sæk selvfølgelig.

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer.

I dag genanvendes 56 % af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 70 % af husholdningsaffaldet, når vi når 2030.

Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

Den nye affaldsordning gælder alle borgere i Randers Kommune, uanset om du bor til leje eller ej. Vi tager kontakt til din udlejer, så du behøver ikke selv gøre noget.

I større etagebyggerier eller områder med fællesløsninger kan der være andre beholderstørrelser eller beholdere, der ikke er rumdelte. Det vil fremgå af piktogrammet på beholderen, hvilken type affald, der skal i.

Ja, ordningen gælder også for sommerhuse.

Der er jo mange ting, som vi skal nå at have styr på, både hvad angår materiel, aftaler og arbejdet med en omstilling til en mere miljøvenlig affaldsindsamling.

Vi har et mål om, at der senest i 2030 skal indføres alternative drivmidler på renovationsbiler, der er omfattet af den kommunale affaldsindsamling. Og vi skal have lavet aftaler med forskellige entreprenører, der står for selve indsamlingen. Vi skal også sikre os, at vi har nok beholdere. Der skal jo produceres mange flere til hele landet. 

Vores bliver lavet af hård plast fra genbrugsbeholderen, som du selv har sorteret til. 

Det er forventningen, at de samlede udgifter til den fulde realisering af planen kan rummes indenfor en gebyrstigning på 13-17 % med en forudsætning om, at anlægsinvesteringerne afdrages indenfor 15 år. Der er usikkerhed over dette skøn, og der skal tages politiske beslutninger flere gange undervejs, førend planen er fuldstændigt implementeret. 

For en husstand med 14-dages tømning skønner vi, at det vil betyde en stigning på 325 kr. pr. år i forhold til den nuværende årlige udgift på 2.497, 50 kr.

På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke gebyret for henteordningen. Men der vil givetvis være tale om en gebyrstigning, da det koster at indsamle sortere mere.

Stigningen skyldes indkøb af den tredje beholder, flere tømninger og øgede sorterings- og behandlingspriser.

Gebyret kan først beregnes, når alle udbud i forbindelse med den nye affaldsordning er faldet på plads. Herefter skal affaldsgebyrerne vedtages af byrådet.

For at nøjes med en ordning med 2 beholdere skal der etableres omkring 360 miljøstationer til indsamling af de manglende affaldstyper.

Udgifterne til etablering og tømning af miljøstationerne vil gøre, at en ordning med 2 beholdere langt overstiger udgifterne til 3 beholdere. Det er også nemmere for dig som borger, at du nemt og bekvemt kan komme af med affaldet så tæt på hjemmet som muligt.

Alle tre beholdere er 240L som i dag. Du skal beregne 2,2 meter i bredden, når de tre beholdere skal stå side om side.

Sække er kun en nødløsning til ejendomme, der har særlige udfordringer i forhold til adgangsveje, f.eks. ingen direkte adgang til baggård eller lignende. Hvis du/I har affaldssække, så vil det komme an på en individuel vurdering, hvad der er den bedste løsning. I vil i alle tilfælde blive kontaktet af Affaldskontoret, førend du/I skal i gang.

Analyser viser, at der bliver mere papaffald, fordi internethandlen stiger. Pappet kan nemt sætte sig fast i en 2-delt beholder, og derfor skal papir og pap i den udelte beholder.

Når vi får den nye affaldsordning bliver der mindre affald, der skal i beholderen til restaffald, da vi også skal sortere blød plast og mad- og drikkekartoner fra. Ud fra analyser af sammensætningen af affaldet, kan vi se, at de fleste husstande vil kunne have deres restaffald i en delt beholder.

De gamle beholdere knuses og smeltes om til nye beholdere.