Udbud af matr. 1r, Mejlby By, Harridslev

Randers Kommune udbyder et areal med landbrugspligt på 9.654 m2 til salg. Arealet er beliggende i 8981 Spentrup. Arealet udbydes til salg med en mindstepris på 154.500 kr.

Salg af areal med landbrugspligt

Randers Kommune udbyder et areal på 9.654 m2 til salg. Arealet er beliggende på matr. 1r, Mejlby By, Harridslev i 8981 Spentrup og arealet er skitseret på matrikelkortet.

Arealet sælges som det er og forefindes med træer, beplantninger, bevoksninger mv. Grunden sælges endvidere med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger.

Matriklen er sammatrikuleret med andre ejendomme, og er noteret med landbrugspligt. Køber opfordres til at søge relevant rådgivning i forhold til køb, herunder om landbrugspligten kan ophæves, såfremt det ønskes i forbindelse med købers konkrete formål.

Køber er selv ansvarlig for at overføre arealet til sin ejendom, i samarbejde med landinspektør, der skal anmode Geodatastyrelsen om arealoverførsel. Ejendommen skødes over til køber samtidig med arealoverførsel. Køber afregner selv med landinspektøren for gennemførelse af de matrikulære forhold.

Areal og købesum

Det udbudte har en størrelse på ca. 9.654 m2. Arealet udbydes til salg med en mindstepris på 154.500 kr. Købesummen skal ikke tillægges moms, da der er tale om en momsfritaget ydelse i henhold til Momslovens §13, stk. 1, nr. 9 (Lbkg. Nr. 1021, 2019-09-26).

Tilbudssum anføres af køber på tilbudsformularen og er at regne som et tilbud indtil sælger har accepteret tilbuddet og påført underskrift på aftalen.

Omkostninger

Omkostninger til tinglysning af skøde og arealoverførsel afholdes af køber. Berigtigelsen varetages af landinspektør i samarbejde med køber og for købers regning. Tinglysningsafgiften betales af køber.

Omkostninger forbundet med at lade landinspektør forestå de i §3 i tilbudsformularen ændringer vedrørende matriklens notering i tingbogen, afholdes af køber. Øvrige omkostninger forbundet med arealet ændrede anvendelse, afholdes tillige af køber, og er sælger uvedkommende.

Særligt om anvendelse

Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanramme. Arealet er noteret med landbrugspligt. Køber opfordres til at søge relevant rådgivning i forhold til om det har betydning for købers overførsel og anvendelse af arealet, herunder om pligten kan ophæves, såfremt det ønskes i forbindelse med købers konkrete formål.

Ejeren af matr. 1x, Mejlby By, Harridslev, har givet tilsagn om vejret ad den private fællesvej over matr. 1x, til ejendommen matr. 1r, som nærmere angivet i vedlagte deklaration
om adgang ad privat fællesvej over matr. 1x. Der er således for nuværende en vejadgang til det solgte areal, men såfremt anvendelsen af arealet ændres, således trafikken til det solgte areal
forøges, er køber selv ansvarlig for at etablere anden adgangsvej til det solgte areal.

Der er tinglyst en vejret for ejeren af matr. 1aa, Mejlby By, Harridslev, til at færdes ad det vejstykke, der ligger foran den pågældende matrikel. Dette vejareal medoverdrages i nærværende
købsaftale, da det er en del af matr. 1r, Mejlby By, Harridslev, jf. vedlagte matrikelkort. Deklarationen om vejret for matr. 1aa er vedlagt som bilag.

Tillæg til spildevandsplan

Arealet er omfattet af tillæg til spildevandsplan Nordøst-forbindelsen, tillæg nr. 10/2010. Tillægget er vedlagt som bilag.

Køber opfordres til at undersøge, om det har betydning for købers anvendelse af arealet.

Overtagelsesdato

Overtagelsesdato er den 1. i en måned efter Randers Byråds godkendelse af handlen.

Afgivelse af bud

Matr.1r, Mejlby By, Harridslev er i offentligt udbud i henhold til BEK nr 396 af 03/03/2021 om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme i perioden 16.april 2021 til 13. juni 2021.

Hvis ejendommen ikke bliver solgt i forbindelse med udbuddet, vil ejendommen blive sat til salg på kommunens hjemmeside efterfølgende.

Købstilbud skal afgives på tilbudsformular, som findes i salgsmappen her på siden, og underskrives af køber.

Bindende købstilbud sendes pr. e-mail til udbudgrundsalg@randers.dk

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver/køber indtil er bindende for tilbudsgiver/køber indtil 14.09.2021.

Randers Kommune er ikke ansvarlig for at tilbud når rettidigt frem, ligesom købstilbud afgivet på andet end tilbudsformular, samt tilbud uden underskrift, ikke godtages.

Randers Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud, jf. BEK nr 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 6.

Spørgsmål kan rettes til Jutta Vinter på e-mail jutta.vinter@randers.dk eller telefonisk på tlf. 4049 9639.

/Publiceret 16.04.2021