Udbud af storparcel i Munkdrup

Randers Kommune udbyder et areal på ca. 8.837 m2 til salg. Arealet udbydes til salg uden mindstepris. Arealet er beliggende på Discoveryvej 25, 8960 Randers SØ. På grunden må opføres bebyggelse til videresalg eller udlejningsformål i overensstemmelse med lokalplan nr. 600 – boligområde ved Munkdrup. Arealet sælges i offentligt udbud i perioden 29. marts 2021 til 2. maj 2021.

Græs med hus

Salg af storparcel

Randers Kommune udbyder en storparcel på ca. 8.837 m2 til salg. Arealet sælges som den er og forefindes med træer, beplantninger, bevoksninger mv.

Arealet er beliggende på Discoveryvej 25, 8960 Randers SØ. (Matr. nr. 3bc, Munkdrup By, Kristrup).

På grunden må opføres bebyggelse til videresalg eller udlejningsformål i overensstemmelse med lokalplan nr. 600 – boligområde ved Munkdrup.

Areal og købesum

Det udbudte har en størrelse på ca. 8.837 m2. Arealet udbydes til salg uden mindstepris. Købesummen skal tillægges moms i henhold til gældende lovgivning.

Arealet tildeles højestbydende. Handlen er dog betinget af Randers Byråds godkendelse.

Opmærksomheden henledes på, at arealet ikke er byggemodnet. 

Særligt om anvendelse

På grunden må opføres bebyggelse til videresalg eller udlejningsformål i overensstemmelse med lokalplan nr. 600 – boligområde ved Munkdrup.

Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand. 

Køber er forpligtet til senest 2 år efter overtagelsesdagen at påbegynde bebyggelse af grunden og fuldføre byggeriet inden for rimelig tid efter påbegyndelsen. 

Såfremt bebyggelse ikke er påbegyndt senest 2 år efter overtagelsesdagen og fuldført inden for rimelig tid herefter, eller køberen ønsker at afhænde grunden i ubebygget stand, har sælger tilbagekøbsret til den oprindelige købspris uden tillæg af renter eller andet og med fradrag af de af kommunen afholdte stempeludgifter vedrørende såvel salg som tilbagekøb.

Deklarationen om spildevandsledning er vedlagt købsaftalen som bilag. Deklarationen er sendt til tinglysning. Kommunen er derfor som sælger forpligtet til at oplyse om dette, da køber er forpligtet til at respektere ledningen på de vilkår, der fremgår af deklarationen. Inden endelig overdragelse af storparcellen finder sted, er deklarationen tinglyst på ejendommen med det indhold, der fremgår af bilaget. Ledningen ligger allerede i jorden, med den placering der fremgår af vedlagte tinglysningsrids.

Tillæg til spildevandsplan

Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen – vedlagt nærværende købsaftale som Spildevandstillæg nr. 29 Munkdrup – der går forud for lokalplanen vedr. håndtering af spildevand. Opmærksomheden henledes særligt på planens bestemmelser om håndtering af regnvand.

Overtagelsesdato

Overtagelsesdato er den 1. i en måned efter Randers Byråds godkendelse af handlen.

Afgivelse af bud

Ejendommen med matr. nr. 3bc, Munkdrup By, Kristrup er i offentligt udbud i henhold til BEK nr 396 af 03/03/2021 om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme i perioden 29. marts 2021 til 2. maj 2021.

Hvis ejendommen ikke bliver solgt i forbindelse med udbuddet, vil ejendommen blive sat til salg på kommunens hjemmeside efterfølgende.

Købstilbud skal afgives på tilbudsformular, som findes i salgsmappen her på siden, og underskrives af køber.

Bindende købstilbud sendes pr. e-mail til udbudgrundsalg@randers.dk

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver/køber indtil 22.06.2021.

Randers Kommune er ikke ansvarlig for at tilbud når rettidigt frem, ligesom købstilbud afgivet på andet end tilbudsformular, samt tilbud uden underskrift, ikke godtages.

Randers Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud, jf. BEK nr 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 6.

Spørgsmål kan rettes til Jutta Vinter på e-mail jutta.vinter@randers.dk eller telefonisk på 40 49 96 39.

/Publiceret 29.03.2021

Opdateret 15.04.2021 med tilføjelse om Spildevandstillæg nr. 29 Munkdrup samt tilføjelse af bilag og redigeret i tilbudsformular.