Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Formålet med handleplanen er at synliggøre forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2019-2021

Ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter BEK. Nr. 1686 af 18 december 2018 skal kommunen udarbejde en handleplan med følgende indhold (minimum):

 • Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
 • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
 • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
 • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
 • Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse
 • Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse
 • Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse

I bekendtgørelsen er der udpeget en række indsatsområder. Randers Kommune har i denne handlingsplansperiode sat fokus på flere af disse, som beskrevet nedenfor.

Formålet med handleplanen er at synliggøre forebyggelse og bekæmpelse af rotter, og give den kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også bliver realiseret.

Handleplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Baggrund

Randers Kommunes første handleplan for rotteområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2013 og var gældende i 1 år. Herefter blev der udarbejdet en ny handleplan gældende for 2014-2017.
Siden vedtagelsen af seneste handleplan er der sket store forandringer for den kommunale rottebekæmpelse.

En ny bekendtgørelse trådte i kraft 1 januar 2018, samt igen 1 januar 2019 hvilket har medført en del ændringer i den daglige drift samt administration af rottebekæmpelsen.

I 2017 besluttede Randers Kommune at intensivere forebyggelse og bekæmpelse af rotter og der er i denne forbindelse afsat flere ressourcer til rottebekæmpelsen, med det mål at øge serviceniveauet, som minimum svarende til krav i lovgivningen.

Randers Kommune har i sommeren 2018 haft kontrakten vedr. rottebekæmpelse i udbud, hvilket medførte, at kommunen fra årsskiftet 2018/2019 valgte at hjemtage opgaven, og derfor fremover selv varetager rottebekæmpelsen.

Opgaven er forankret i Driftsafdelingen som har ansat 5 erfarne rottefængere, hvoraf de to er hundeførere og medbringer deres hund i deres daglige arbejde. Derudover har Driftsafdelingen 5 driftsmedarbejdere som har autorisation til rottebekæmpelse, disse hjælper til i højsæson og håndterer besøg på tilsynspligtige ejendomme.

Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser i Randers Kommune og på landsplan har generelt vist en stigende tendens igennem de senere år. Det gennemsnitlige antal rotteanmeldelser i Randers Kommune har i perioden 2013-2014 ligget på 2500 stk. pr. år og i 2015-2016 ligget på ca.3800 stk. pr. år. Der ses dog i 2017 og 2018 et fald i antallet af anmeldelser til hhv. 3600 og 3400 stk.

Antallet af anmeldelser kan ikke entydigt bruges som mål for rottebestandens størrelse og bekæmpelsens succes, idet der vil forekomme naturlige udsving.

Den hidtidige indsats mod rotter har ikke overbevisende kunnet knække den stigende tendens i antallet af anmeldte rotteangreb. Der er derfor behov for en mere sammenhængende og effektiv indsats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvis udviklingen i antallet af rotteanmeldelser skal vendes. Det har vist sig at grundig forebyggelse og rottesikring af ejendomme har god effekt, og Randers Kommune vil derfor fokusere endnu mere på at forebygge fremtidige rottetilhold, sideløbende med bekæmpelsen.

Handleplanen vil derfor, i langt større udstrækning, bære præg af forebyggende tiltag og rottesikring af ejendomme samt et større samarbejde på tværs af afdelinger.

Overordnet mål for rottebekæmpelsen

Overordnet mål i Randers Kommune, er at yde en tilfredsstillende og effektiv service og vejledning til borgeren, således antallet af ejendomme med gentagne anmeldelser reduceres. Dette gøres gennem en effektiv og målrettet indsats med fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Der udarbejdes årligt en ny liste over ejendomme som kræver ekstra opmærksomhed pga. mange gentagne anmeldelser.
Randers Kommune vil derfor tilrettelægge og udføre bekæmpelsen efter de overordnede mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som foreskrevet i lovgivningen.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

I takt med strengere krav i lovgivningen og dermed højere priser på rottebekæmpelsen, vil Randers Kommune fremover skulle anvende flere ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. I 2019 vil Indtægter til rottebekæmpelse, opkrævet via ejendomsskatten være på kr. 8.882.000.

Udgifterne til rottebekæmpelse i Randers kommune er gebyrfinansieret. Gebyr for rottebekæmpelse opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Der opkræves gebyr på alle ejendomme, også ubebyggede grunde. Der kan ifølge Bekendtgørelsen ikke søges dispensation herfor.

Udgifterne til rottebekæmpelse er omfattet af det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. De stigende udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, vil derfor betyde at, grundejere vil blive opkrævet højere gebyrer.

Promillesatsen til rottebekæmpelsen og dermed indtægterne er fastsat i efteråret 2018 efter rottebekæmpelsen var i udbud og en ny kontrakt er indgået med krav passende til ny gældende lovgivning.

Nedenstående viser udgiften til rottebekæmpelse med promillesats i 2018 og den nuværende promillesats for 2019.

Ejendomsværdi eksempler: 

 • 1.000.000 kr. for 2018 med 0,0863 promille: 86,30  og for 2019 med 0,1301 promille: 130,10
 • 1.500.000 kr. for 2018 med 0,0863 promille: 129,45 og for 2019 med 0,1301 promille: 195,15
 • 2.000.000 kr. for 2018 med 0,0863 promille: 172,60 og for 2019 med 0,1301 promille:260,20
 • 2.500.000 kr. for 2018 med 0,0863 promille: 215,75 og for 2019 med 0,1301 promille:325,25
 • 3.000.000 kr. for 2018 med 0,0863 promille: 258,90 og for 2019 med 0,1301 promille:390,30


I Randers Kommune udføres den praktiske rottebekæmpelse af Driftsafdelingen. Udgiften til rottebekæmpelse er steget i takt med stramninger i bekendtgørelsen. Der betales en fast pris pr. anmeldelse, hvorfor den samlede udgift pr. år bl.a. vil afhænge af antal rotteanmeldelser.

Randers Kommune har i perioden 01.09.2017 – 31.12.2020 tilført 1 årsværk til administration af myndighedsopgaven, planlægning og håndhævelse af lovgivningen. Den administrative medarbejder er autoriseret rottefænger, da det er nødvendigt for at varetage opgaver i relation til rottebekæmpelse, f.eks. som at føre tilsyn med rottebekæmpelsesfirmaer, føre tilsyn med ejendomme, udstedelse af påbud mv.

Randers Kommunes udgifter til rottebekæmpelsen i denne handleplansperiode er steget markant, grundet udløb af kontrakt, krav i den nye bekendtgørelse samt ny resistensstrategi. De nye opgaver er;

 • Opsætning af rottespærrer, undersøgelse af og bekæmpelse i kloak på ejendomme med følsomt brug.
 • Krav om bekæmpelse uden ugrundet ophold, indendørs i beboelse, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko
 • Krav om bekæmpelse i weekender og helligdage, på ejendomme nævnt i pkt.2
 • Stramning af kemikalielovgivning og Resistensstrategi. Gift tilses efter max.7 dage (før 14 dage)

Målelige succeskriterier

Det er Randers Kommunes mål, at antallet af rotteforekomster i kommunen holdes på så lavt niveau som muligt. Nedenstående tabel viser antallet af anmeldelser i perioden 2014-2017. Her ses et svagt fald fra 2016-2017 hvilket er atypisk for tendensen på landsplan, som ellers viser stigninger. Dette må formodes at være effekten af den skærpede forebyggende indsats som Randers Kommune har indført i 2017.

Antal anmeldelser om rotter:

 • År 2015 3844 stk.
 • År 2016 3892 stk.
 • År 2017 3597 stk.
 • År 2018 3432 stk.

De konkrete mål for rottebekæmpelse er at sikre mindre antal af;

 • Konstaterede kloakbrud
 • Anmeldelser pga. fuglefodring
 • Anmeldelser pga. dyrehold
 • Anmeldelser på ejendomme med personfølsomt brug*
 • Gentagne anmeldelser på samme ejendom
 • Statistikker over disse årsager vil årligt samles og evalueres for at se effekten af nedenstående tiltag.

For 2018:

 • Konstaterede Kloakbrud 446 stk.
 • Anmeldelser pga. Fuglefodring 253 stk
 • Anmeldelser pga. Dyrehold samt foderspild 510 stk
 • Anmeldelser på ejendomme med personfølsomt brug* 68 stk
 • Gentagne anmeldelser på samme ejendom 1506 stk

Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

 • At offentlige og private kloakker kræves udbedret efter konstateret brud som følge af rottetilhold
 • Informationskampagne om bedre håndtering af foder ved dyrehold/hønsehold/fuglefodring
 • At der gives relevant vejledning om forebyggende tiltag om rottesikring på den enkelte ejendom
 • At der ydes kvalificeret og effektiv bekæmpelse til borgerne
 • Opsætning af rottespærrer på ejendomme med personfølsomt brug*
 • Rottesikring af kommunale ejendomme med personfølsomt brug*
 • Bekæmpelse af rotter i Vandmiljø Randers´s kloaknet, ved renovering/separering af kloak

*personfølsomt brug (skoler, institutioner, plejecentre, hospital mv.)

Alle ovenstående tiltag bør medvirke til at borgerne ikke oplever gentagne rottetilhold, og derved bør antallet af anmeldelser falde og finde et passende niveau over en årrække.

Bekæmpelse af rotter i hovedkloaknettet

Randers Kommune har i samarbejde med Vandmiljø Randers A/S, (VMR) i en prøveperiode opsat intelligente fælder i hovedkloakken, ved udvalgte renoveringer af gamle kloakker. Foreløbige undersøgelser viser at der stort set ikke ses overfladerotter, efter forebyggelse er iværksat forud for kloak arbejde.

VMR udbygger, intensiverer og gør bekæmpelsen til et permanent tiltag ved renovering og separatkloakering af gamle kloakker. VMR varetager selv opgaven med bekæmpelse af rotter i det offentlige system og har udarbejdet en Handlingsplan herpå, som vedlægges som bilag 1 til denne handleplan.

Formålet er at oprette en effektiv bekæmpelse af rotter i hovedkloakken således vi kan sikre at renovering af offentlige kloaksystemer ikke giver gener for borgerne, og at der ikke ses en øgning af anmeldelser i områder hvor der foretages kloakarbejder.

Indsats

 • Fremover vil der primært benyttes intelligente fælder og andre giftfri bekæmpelsesmetoder i VMR´s kloaknet.
 • Vandmiljø Randers A/S vil have fokus på forebyggende bekæmpelse forud for udførelse af større kloakrenoveringer for at undgå, at kloakarbejder bevirker en væsentlig øget rotteaktivitet i de private stikledninger eller på jordoverfladen.
 • Observere udviklingen i antallet af rotteanmeldelser i de områder, hvor der er opsæt intelligente fælder i kloaknettet.
 • Samarbejdet med Vandmiljø Randers A/S fortsættes og udbygges over de næste år.
 • Det er aftalt at der afholdes et årligt statusmøde mellem Randers Kommune og Vandmiljø Randers A/S.

Privat bekæmpelse

I Randers Kommune er privat bekæmpelse tilladt, såfremt denne opfylder vores krav hertil, jf. nedenstående punkt vedr. indsats/Krav.

Formålet med at stille krav hertil er, at ejendomme der har indgået kontrakt om privat bekæmpelse holdes i en overordnet god stand, er rottesikret og renholdt i samme omfang som ejendomme der er omfattet den kommunale bekæmpelse. Dette er primært for at sikre at ejendommene med privat bekæmpelse ikke får store problemer med rottetilhold, og som følge deraf udligger store mængder gift der fremmer resistens.

Indsats/krav

 1. Aftale om R1 privat bekæmpelse/sikringsordning* omfatter hele matriklen/adressen, ude som inde, og samtlige bygninger herpå.
  Det skal udtrykkeligt oplyses om sikringsordning indeholder bekæmpelse eller kun bygningsgennemgang.
 2. Alle bekæmpelsesfirmaer med privattegnede sikringsordninger* skal en gang årligt i januar måned indsende en opdateret liste over aktive sikringsordninger til Randers Kommune, således der sikres at adresser med sikringsordning er ajourførte. Det skal tydeligt fremgå heraf, om de er med bekæmpelse eller kun bygningsgennemgang.
 3. Konstaterede kloakdefekter på ejendomme med privat sikringsordning* indberettes til Randers Kommune som herefter vil håndhæve at §4 efterleves, således at brønde og stikledninger undersøges og udbedres, da grundejer er forpligtet til sådanne foranstaltninger.
 4. Såfremt den lovpligtige 3 årige bygningsgennemgang ved private sikringsordninger* viser fejl og mangler der bør rottesikres, og grundejer ikke har udbedret dette indenfor rimelig tid, indberettes dette til Randers kommune som herefter vil håndhæve at foranstaltninger vedr. rottesikring og renholdelse jf. §4 efterleves.
 5. Det er et krav ved R2 Autorisation bekæmpelse at der er foretages bygningsgennemgang af ejendommen, jf. §2 stk.2 og at evt. fejl og mangler udbedres af grundejer/kontraktholder. Dokumentation herfor skal kunne fremvises på anmodning.
  R2 Autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsvirksomhed, (primært Landmænd) med begrænset brug af gifte.
 6. Ved erhvervelse af R2 Autorisation indberettes denne til Randers Kommune med angivelse af dato for erhvervelse, hvorefter Randers Kommune vil foretage tilsyn og kontrollere at bygningsgennemgang er foretaget og evt. defekter er udbedret og rottesikring foretaget.
 7. Ved R2 Autorisation bekæmpelse der overskrider 35 dage, overtager den kommunale bekæmpelse og udligger 2. generations gifte om nødvendigt. (Da R2 kun er tilladt til brug af 1. gen. Gift)
 8. Indberetning af rottetilhold og bilag 6 skal til enhver tid følge gældende lovgivning. 
  Bilag 6 Er et tre siders oplysningsskema til brug når der konstateres rotter. Dette er lovpligtigt at udfylde ved rottetilhold og bekæmpelse.

Plan for kommunens tilsyn med privat bekæmpelse

Det er i Randers Kommune tilladt at indgå kontrakt om privat bekæmpelse, såfremt denne opfylder vores krav hertil. For at sikre at gældende lovgivning og Randers Kommunes krav til den private bekæmpelse overholdes, skal kommunen føre tilsyn med ejendomme med privat bekæmpelse.

Indsats

 • Der udarbejdes årligt en liste over ejendomme hvor der foretages kontrol.
 • Der foretages stikprøvetilsyn på ejendomme med privat sikringsordning R1.
 • På stikprøvetilsyn kræves fremvisning af bygningsgennemgange samt kontrol om resistensstrategi overholdes.
 • Der foretages årligt eftersyn og kontrol af gældende autorisationsbevis ved R2 bekæmpelse.
 • Jf. §61 straffes der med bøde, ved overtrædelse af gældende Bek. Nr.1723 af 17/12-2017

Tilsynspligtige ejendomme

Der er jf. den ny bekendtgørelse som trådte i kraft pr.1 januar 2018 ændret i hvilke ejendomme der skal føres tilsyn med. Fremover er følgende ejendomme tilsynspligtige;

 • Erhvervsejendomme med dyrehold
 • Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr.
 • Opbevaring af foderstoffer til dyr.
 • Opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Dette er uanfægtet af, om der er indgået aftale om R1 privat sikringsordning eller om ejendommen er under R2 Autorisation.

Formålet med tilsynet er at sikre, at ejendomme der er særligt udsat for rottetilhold, smitterisiko ved fødevarer mv. får bekæmpet og forebygget korrekt. At der iværksættes bekæmpelse ved rottetilhold som ikke allerede er anmeldt.

Ejendomme kræves om nødvendigt, rottesikret og renholdt, således rottetilhold fremover mindskes.

I 2019/2020 er der ca. 700 tilsynspligtige ejendomme i Randers Kommune.

Indsats

 • Udarbejde en liste over tilsynspligtige ejendomme, ajourføres 1 gang årligt.
 • Alle tilsynspligtige ejendomme skal tilses en gang årligt i perioden oktober til februar, disse foretages af autoriseret rottefænger.
 • Grundig gennemgang af ejendom og udendørsarealer. Der er afsat 1 time til gennemgang pr. ejendom. Tilsyn udføres i dagslys.
 • Råd og vejledning til grundejer om rottesikring og forebyggende foranstaltninger af ejendommen.
 • Ved konstatering af fejl og mangler efter gennemgang, udleveres skriftlig henstilling om udbedring.

Bilag 1. - Rottehandlingsplan 2019 for Vandmiljø Randers

Revideret af: Michael Sønder Jensen, Produktionschef Dato: 11-01-2019


Formål

Vandmiljø Randers, VMR, ønsker at bidrage til reduktion af rottebestanden for

 • At minimere sygdomsspredning til mennesker fra rotter,
 • At minimere uhygiejniske forhold i øvrigt, og
 • At minimere beskadigelser på rør, bygninger og installationer.


Mål

Vi ønsker at bidrage til reduktion af rotter i Randers Kommune ved

 • At renovere vores kloakker, så tilholdsmuligheder udenfor kloakken reduceres og dermed bidrager til at rotterne i større omfang forbliver i kloakken,
 • At bekæmpe rotterne i kloakken med ikke-kemiske tiltag,
 • At bekæmpe rotterne i kloakken med gift, hvis det er nødvendigt, og
 • At bekæmpe rotterne på vores øvrige fysiske aktiver.


Samtidig ønsker vi, at vores kunder, kommunens borgere, får information om indsatsen, så de kan se værdiskabelsen i vores indsats og afledte omkostninger.


Strategi

Tiltag

Vi renoverer vores kloakker gennem separatkloakering og ved at sanere eksisterende ledninger, der er i en dårlig stand.

Vi bekæmper rotter i kloakken ved

 • at planlægge indsatsen baseret på erfaringer fra andre forsyninger,
  at uddanne medarbejdere i bekæmpelse og
  at anskaffe rottefælder til i første omgang at sætte i brønde og ledninger.


Indsats i 2019

I 2019 forventer VMR at råde over 80 mekaniske rottefælder til kloakker. Vi ansætter en uddannet skadedyrsbekæmper

Bekæmpelsen skal ske målrettet i to typer af områder.
Type et er områder med planlagte kloakarbejder og områder med kendt stor bestand af rotter. Type to er områder med stor bestand af rotter. Sidstnævnte udvælges i samarbejde med Randers Kommune.


Fremadrettet

Vi vil overveje at udvide bekæmpelsen til også at omfatte

 • en revurdering af indsatsområder ifm. vores fysiske aktiver (dvs. kloakker og anlæg)
 • en mere omfangsrig bekæmpelse i kloakken med flere rottefælder, og
 • en bekæmpelse på udvalgte af vore anlæg (dvs. på renseanlæg, pumpestationer, bassiner m.m.).

Revision

Handlingsplanen revideres løbende efterhånden som erfaringsgrundlaget er til stede. Ifm. budgetlægning fastlægges det videre forløb i 2020 og fremover.