Rotter

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af alvorlige sygdomme. Du kan anmelde det her.

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter kan du nemt og hurtigt anmelde det her på siden. Når du anmelder rotter vil du blive kontaktet af den kommunale rottebekæmper.

Er der rotter indendørs i boligen, eller på institutioner, skoler, dagplejer, plejecentre mv. vil kontakten ske samme hverdag eller næst kommende hverdag. Dette gælder også i weekender og på helligdage, såfremt det er et akut opstået rotteproblem.

Er der rotter uden for boligen, vil kontakten ske indenfor 4 hverdage.

HUSK - Du skal være hjemme ved første besøg af rottebekæmperen. Bekæmperen ringer altid først og aftale et tidspunkt.

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer i bunker. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm. tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Grundejer har pligt til at sikre og renholde grund og bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejere, gårdejere som ejere af udlejningsejendomme. Affald og skrammel skal fjernes og ejendommen i det hele taget holdes ryddelig, både indendørs og udendørs. Udendørs oplag bør placeres længst muligt fra bygninger. Generelt skal huller og revner i bygninger repareres.

Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs og skal generelt opbevares utilgængeligt for rotter og andre dyr. Særligt ved hønsehold og ved udlægning af foder til vilde fugle er der risiko for rotter, hvis du overfodrer. Fjern altid overskydende foder.

Bekæmpelse af rotter med gift og fælder må kun foretages af en autoriseret rottebekæmper. 

Forkert anvendt gift kan gøre rotterne modstandsdygtigt overfor giften og kan være til fare for andre dyr og for mennesker. Det er kommunens ansvar, at der foretages en effektiv rottebekæmpelse.

Alle ejer af grunde i kommunen betaler en årlig afgift for bekæmpelse af rotter. Afgiften opkræves sammen med ejendomsskatten.

En anmeldelse om rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og iværksætter den fornødne bekæmpelse ved udlægning af gift og opsætning af fælder. Såvel besøg som bekæmpelse er uden yderligere udgift for grundejeren.

Hvis rotterne kommer fra brud på kloakken på egen grund, pålægges det ejeren at reparere denne. Er der brud på det offentlige kloaksystem, er det kommunens ansvar at reparere kloakken og afholde udgifterne.

Læs mere om rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. For bekæmpelse af andre skadedyr end rotter skal henvendelse ske til privat skadedyrsbekæmpelsesfirma. Se evt. punktet Skadedyr.

Overordnet mål i Randers Kommune, er at yde en tilfredsstillende og effektiv service og vejledning til borgeren, således antallet af ejendomme med gentagne anmeldelser reduceres. Dette gøres gennem en effektiv og målrettet indsats med fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Der udarbejdes årligt en ny liste over ejendomme som kræver ekstra opmærksomhed pga. mange gentagne anmeldelser. Randers Kommune vil derfor tilrettelægge og udføre bekæmpelsen efter de overordnede mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som foreskrevet i lovgivningen.

Læs mere om Randers Kommunes handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2023-2025.

Anmeld rotter

Du kan få hjælp til rotteanmeldelse af Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000 hvis du har problemer med anmeldelsen. Åbningstider: Mandag-torsdag: 08.00-20.00, fredag: 08.00-16.00 og søndag: 16.00-20.00