Randers Talent og Elites ramme for talentudvikling 2023-2026

Indledning

I 2004 udgav Team Danmark den første bog om Aldersrelateret Træning (ATK). Det overordnede fokus var, at finde metoder til forudsigelse af hvem der blev topatleter, så de kunne udvælges og dyrkes. Vi har lært meget de sidste 15 år. Bl.a. at talentbegrebet er mere kompleks, og ikke kun består af parametre, som kan måles og vejes. I dag er der en bred forståelse af at parametre som psykologiske, sociale og kulturelle faktorer spiller væsentlige roller for udøverens muligheder og potentiale for at udvikle sig til senioratlet på topniveau.

Et godt talentudviklingsmiljø, skal derfor bygges på trygge rammer, som er målrettet og baseret på langsigtet arbejde. Trænerne skal være kompetente og have mulighed for sparring med hinanden og specialister.

Desuden skal der være dialog mellem udøverens sportslige, uddannelsesmæssige og familiære miljøer.

I Randers Talent og Elite er det derfor vigtigt at skabe sammenhæng mellem udøverens sportslige og ”civile” udvikling. Her er samarbejdet med de randrusianske uddannelsesinstitutioner; Eliteidrætsskolen på Nørrevang, Randers Realskole, Tradium, Statsskolen og VUC&HF et vigtigt element. Uddannelsesinstitutionerne er en vigtig del af udøverens liv igennem ungdomsårene. Samtidigt er en civil uddannelse – især i en dansk kontekst - afsættet for udøverens levebrød, efter endt idrætskarriere.

I Danmark, og ikke mindst i Randers, har vi ikke uendelig mængde af talenter, der "bare" kan trænes og kasseres, hvis de ikke kan klare kravene. Samtidigt, er idrætten i Randers drevet af engagerede og passionerede mennesker, som arbejder med udøverne, både med hjernen og hjertet. For at understøtte, at vi arbejder i samme retning og med et fælles afsæt, giver det mening at tage afsæt i et fælles værdisæt.

I 2014 udviklede Team Danmark "Værdisættet for talentudvikling i Danmark" – "Talent-HUSET". Dette afsæt arbejder RTE for at få implementeret i vores fælles fokus på at skabe Danmarks bedste talentudviklingsmiljøer.

Konkret kommer Talent-HUSET til udtryk med følgende indhold:

 • Helhed: Skabe udviklingsmiljøer og "det hele menneske". Ruste udøverne til at tage ansvar for egen udvikling (som udøver og som menneske).
 • Udvikling: Langsigtet sportslig udvikling, ikke hurtige resultater. Fortsætte fokus på ATK, Uddanne trænere og foreningsudvikling.
 • Samarbejde: Involvering af alle interessenter. Styrke samarbejde mellem foreningsledelse, uddannelsesinstitutioner, trænere og forældre.
 • Engagement: Oprigtig interesse for udøveren og dets udvikling. Talentarbejdet må ikke blive "venstrehåndsarbejde" (fastholde fokus) – udøverne skal "ses".
 • Trivsel: Stærke træningsmiljøer – baseret på glæde, seriøsitet og udvikling. Dette er fundamentet for motivation.

Retningslinjer for Randers Talent og Elite 2023-2026

Randers Talent og Elite (RTE), har til opgave at sikre børn og unges muligheder, for at udvikle deres fulde potentiale indenfor sport og uddannelse i Randers kommune.

Vores primære målgruppe er børn og unge i kommunen, som har valgt at dedikere deres tid til sport, med henblik på at undersøge og udvikle deres muligheder for at dygtiggøre sig indenfor idrætten.

RTE er baseret på et samarbejde mellem Randers kommune og Team Danmark. Dette betyder, at vores arbejde med børn og unge skal tage afsæt i udøvernes interesser og med det formål, at sikre en sund og ansvarlig udvikling.

For RTE er det vigtigt, at udøvernes interesser i form af et langt, sundt og varieret liv ikke nedprioriteres til fordel for en hurtig og kortvarig succes indenfor sporten. RTE skal sikre, at den sportslige udvikling som udøverne gennemgår, understøtter et fysisk og mentalt sundt liv, både i ungdomsårene og i voksenlivet.

RTE vil arbejde for, at udøverne og deres forældre vil opleve, at de parter som er involveret i udøvernes sportslige udvikling, tager afsæt i det der er bedst for individets udvikling, udøvernes generelle trivsel samt deres fysiske og mentale velvære.

RTE's vigtigste samarbejdspartnere er de randrusianske idrætsklubber. I samarbejdet med klubberne vil RTE fokusere på, at udvikle og tilføre viden, kompetencer og ressourcer der kan understøtte udøvernes udvikling. Samarbejdet bygges på klubbernes børne- og ungdomsarbejde og har til hensigt, at videreudvikle og optimere et allerede velfungerende talentarbejde.

En anden vigtige samarbejdsrelation er med de sportsorienterede uddannelsesinstitutioner i kommunen. I samarbejdet med institutionerne fokuseres der på at skabe rammer for udøverne, som sikre høj mobilitet mellem hjemmet, skole og sporten, samt en balance mellem de sportslige og faglige målsætninger.

I samarbejdet med klubber og skoler vil RTE udnytte synergieffekten til at styrke børn og unges trivsel. Både i relation til talenterne og de trænings- og skolekammerater de socialiserer med. Således bidrager RTE til den generelle sundhed i kommunen og til at knytte stærke fællesskaber på tværs af sociale og geografiske skel.

RTE's overordnede ambition er, i samarbejde med vores samarbejdspartner, at skabe talentudviklingsmiljøer som sikre en langsigtet, sund og ansvarlig udvikling af udøvernes sportslige, faglige og personlige potentialer. Talenternes sportslige fundament skal være så stærkt, at de på sigt kan videreudvikle sig til atleter på højeste niveau.

Overordnet tilgang i Randers

For at skabe de bedste talentudviklingsmiljøer i Randers skal der være tidssvarende faciliteter til udøvelsen af idræt. Der skal være stærke foreninger til at organisere idrætten og endeligt skal der være inspirerende og trygge træningsmiljøer med kompetente trænere til at udvikle udøverne. RTE's tilgang er derfor centreret omkring disse tre områder; faciliteter, foreningsudvikling og træningsmiljøer.

I synergien mellem de tre områder, skabes de bedste og stærkeste udviklingsmiljøer.

Faciliteter

Randers Kommune har i en periode fokuseret på at udvide tilbuddet af idrætsfaciliteter i høj kvalitet. RTE vil fortsat arbejde for, at faciliteterne udvides og tilpasses i det omfang det er muligt. Udover at være optimalt indrettede til at dyrke de specifikke idrætter er det vigtigt, at der skabes indbydende klubfaciliteter, der inspirerer til ophold og social interaktion mellem idrætsudøvere, da det i høj grad er med til at fastholde dem i et sundt og langt idrætsliv. Et andet vigtigt element er, at etablere støttefaciliteter i form af træningsområder i nær tilknytning de primære faciliteter, for at underbygge udøvernes muligheder for skadesforebyggende træning.

I Randers Kommune er faciliteterne til de traditionelle idrætter generelt tilfredsstillende. RTE arbejder dog kontinuerligt for, at forbedre faciliteterne for de prioriterede idrætter, som har behov for opkvalificeringer med henblik på, at kunne tilbyde kvalificeret ungdoms og talentarbejde. Hovedfokusset vil ligge på, hvordan foreningerne udnytter eksisterende faciliteter og hvordan man fra kommunalt hold, kan understøtte aktiviteter i faciliteterne.

Træningsmiljøet

Foreningernes træningsmiljøer er et andet afgørende element i relation til talentudviklingen.

RTE og Team Danmark har et fælles afsæt i arbejdet med at skabe udviklingsmiljøer. Sammen med Talent-HUSET skaber det Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) fundamentet for arbejdet. ATK giver anvisninger til indholdet og progressionen i selve træningen og Talent-HUSET giver retningslinjer for hvordan klubberne arbejder med udøverne.

For RTE er det vigtigt, at ALLE vores samarbejdsklubber arbejder målret og bevidst med både ATK og Talenthuset, udmøntet i en talentudviklingsstrategi. Dette er for at sikre en forsvarlig og kvalitativ træning, fysisk og mental trivsel og for at sikre udøvernes muligheder for at udnytte/udforske deres fulde potentialer.

For at udøverne skal lykkedes med at udfolde deres potentialer, er det vigtigt, at deres træningsmiljøer er trygge, styret af kompetente trænere og at udøverne udvikles sportsligt. Samtidigt skal der være rum til at dyrke kammeratskabet og få oplevelser for livet, og endeligt skal udøverne opleve en sammenhæng mellem deres skolegang og sportslige udfoldelse. RTE arbejder derfor målrettet med at skabe udviklingsmiljøer, som imødekommer dette behov, og støtter klubberne i deres arbejde med miljøerne.

Foreningsudvikling

RTEs vigtigste partnere er de randrusianske idrætsforeninger. De arbejder hårdt og energisk for at skabe rammerne for børn og unges udvikling. Foreningerne som RTE samarbejder med, har forskellige udgangspunkter, behov og forventninger til samarbejdet. Fælles for alle er, at de som minimum har et potentiale som regionale udviklingscentre for deres respektive idrætter samt, at de seriøst og progressivt arbejder med talentudvikling og om muligt eliteidræt.

I foreningerne er det ledelsen, der sikrer den organisatoriske ramme og koordinering af aktiviteterne omkring udøverne. Målrettede udviklingsmiljøer kræver en målrettet foreningsledelse. Målrettetheden er nødvendig for, at sikre et bæredygtigt grundlag for rekrutteringen af frivillige ledere, en god økonomi, gode arbejdsvilkår for trænere samt langsigtede udviklingsmuligheder for udøverne.

For at foreningerne kan lykkedes med sine talentudviklingsmiljøer, er det derfor nødvendigt at stræbe efter en professionalisering af foreningsledelsen og driften af foreningen. Med professionalisering menes ikke, at alt arbejde nødvendigvis udføres af ansat personale men, at der arbejdes målrettet, kontinuerligt og strukturelt i foreningerne – i alle henseender. For at være en prioriteret forening og for kontinuerligt at udvikle kompetente udøvere forudsætter det desuden, at foreningen kan indgå i samarbejder med eksterne partnere, strukturere sin organisation og sine aktiviteter samt arbejde langsigtet. Derfor er foreningsudviklingen et vigtigt element i RTE’s samarbejde med foreningerne i Randers kommune.

RTE's samarbejdsmodel med udøvere, klubber og skoler

RTE's overordnede ambition er i tæt dialog med vores samarbejdspartnere, at skabe talentudviklingsmiljøer som sikre en langsigtet, sund og ansvarlig udvikling af udøvernes sportslige og faglige potentialer. Talenternes sportslige fundament skal være så stærkt, at de på sigt kan videreudvikle sig til verdensklasse atleter.

RTE samarbejde med udøvere

RTE har to overordnede tilgange til udøverne.

De direkte relationer går via RTE's trænings- og specialisttilbud til udøverne. Udøvernetværket om onsdagen på Langvang, Morgentræningen tirsdag og torsdag i Arena Randers, testning i klubberne, RTE's fysiske tilstedeværelse ved klubtræningerne hos udvalgte klubber og RTE's specialisttilbud i form af fysioterapi, fysisk træning, kostvejledning og mentalcoaching. Afhængigt af om udøverne kategoriseres som træningskammerater, talenter eller topatleter, har de forskellige muligheder for bistand.

Indirekte støtter RTE udøverne igennem deres klubber via klubudvikling, udvikling af træningsmiljøer og uddannelse af trænere og ledere.

Endeligt har topatleterne mulighed for at søge økonomisk støtte til deltagelse i internationale konkurrencer.

RTE tilbuddene retter sig mod alle udøvere, som enten er bosiddende i kommunen, tilknyttet en af de prioriterede klubber, eller en af RTEs samarbejdspartnere på uddannelsesområdet. Afhængigt at tilknytningsforhold og sportsligt niveau vil mulighederne variere.

RTE samarbejde med klubber

RTE samarbejder med de randrusianske klubber på to niveauer.

Prioriterede klubber er de klubber, som på baggrund af en ansøgning, har valgt at indgå i et 4 årigt samarbejde med RTE om talentudvikling og elitearbejde. Disse klubber har et stærkt talentudviklingsmiljø, og prioritere en kontinuerlig udvikling af rammerne for talentudvikling. Et bærende element i samarbejdet er RTE's evalueringsmodel, som de prioriterede klubber årlige gennemgår, udfærdiger handleplaner og evalueres på baggrund af.

Klubbernes ledende organer deltager i udviklingsforløb, og arbejder løbende med deres målsætninger for organisationen såvel som for deres talentudviklingsmiljøer. Klubberne modtager øremærkede midler til talentudviklingsarbejdet afhængigt af deres eget bidrag. Disse klubber er alle repræsenteret i sportsrådet.

Andre klubber i kommunen kan deltage i afgrænsede projekter med RTE med henblik på, at udvikle eller styrke talentmiljøer i klubberne. Det forudsætter, at idrætten ikke er repræsenteret hos RTE i forvejen.

RTE samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner

RTE samarbejder med både grundskoler og ungdomsuddannelser i kommunen. På Nørrevangsskolen er der 3 Team Danmark Talentklasser (7.-9. klasse) og på Randers Realskole er der ca. 80 elever, som har tilknytning til RTE. Samarbejdet fokuserer på at skabe et ensartet morgentræningstilbud til eleverne og en rød tråd i progressionen på tværs af skoler og årgange. Desuden handler det om lokale og tværgående atletuddannelsesaktiviteter og udøverorienteret dialog mellem klub og skole.

Samarbejdet koordineres i Uddannelsesrådet.

Indsatsområder 2023-2026

Udover at fastholde eksisterende aktiviteter vil RTE i den kommende periode, arbejde med at udvikle og implementere initiativer, som understøtter følgende tre fokusområder:

 • Videndeling mellem klubber: En af de vigtigste ressourcer i talentudviklingen er den viden, som skaber grundlag for sportsmiljøer og udvikling af udøverne. RTE vil arbejde for at øge vidensniveauet i klubberne og videndelingen på tværs af klubberne. Både på ledelses- og trænerniveau.
 • Mental og fysisk trivsel i træningsmiljøerne: På baggrund af RTE's evaluering i 2022 blev det tydeligt, at den vigtigste faktor for fastholdelse af talenter i sportsmiljøerne er, at de trives godt. I den kommende periode vil RTE arbejde for et øget fokus på trivsel, både mentalt og fysisk således, at talentmiljøerne fremstår stærke og robuste ift. de almene ungdomsmiljøer. Den mentale trivsel vil fokusere på idrætsglæde og styrkelse af fællesskabet og øget selvbevidsthed, mens den fysiske trivsel vil fokusere på skadesforebyggelse og styrkelse af kropsbevidstheden blandt udøverne.
 • Samarbejde mellem klubber og skoler: For at de randrusianske børn og unge har de bedste muligheder for at udvikle sig sportsligt, kræver det tæt dialog mellem klub og skole. I den kommende periode vil RTE arbejde for, at skolerne øger deres fokus på, at skabe fleksible og individualiserede rammer for de mange talenter på skolerne samt en øget koordinering af udøvernes træningsbelastning. Hertil et fælles arbejde om at synliggøre de kryds-funktioner som sportslige og faglige kompetencer har. I klubregi vil der være fokus på at styrke klubbernes prioritering af talentarbejdet både internet og i forhold til eksterne partnere.

Klubsamarbejde

Når samarbejdet påbegyndes, nedsætter klubben en agil styregruppe. Gruppen består i udgangspunktet af en repræsentant fra foreningens ledelse (bestyrelse), en repræsentant for foreningens trænere (cheftræner eller sportschef) og en repræsentant fra RTE. Har foreningen et professionelt administrativt lag, besluttes det om administrationen repræsenterer ledelsen. Gruppen mødes efter behov, dog minimum 4 gange årligt:

 • 2 statusmøder pr. år
 • Et evalueringsmøde
 • Et udviklingsmøde.

Forventninger til klubben

Når en klub vælger at indtræde i RTE samarbejdet, er det på baggrund af, et eksisterende børne og ungdomsmiljø, en organisation som er gearet til at løfte opgaverne og et fundamentalt ønske om, at ville udvikle talentfulde udøvere. RTE skal opfattes som en mulighed for klubben til at få opkvalificeret sit ungdomsarbejde. Med indtrædelsen tilslutter klubben sig til RTEs rammer for talentudvikling 2023 – 2026 (dette dokument) og har et oprigtigt ønske om, at indgå i samarbejde med de andre klubber og løfte den randrusianske talentudvikling inden for idrætten.

Desuden forventes det at klubben prioritere ressourcer i form af timer hos ledende personer til, at indgå i samarbejdet både med RTE, prioriterede klubber og skolerne.

Dette omfatter:

 • 2-3 årlige møder mellem de ansvarshavende talentholdstrænere og skolerne
 • 2-3 årlige møder for talentholdstrænerne i trænernetværket
 • 4 årlige møder for den politiske/administrative talentansvarlige i sportsrådet
 • 1 årligt udviklingsmøde med klubbens ledende organ.

Hertil forventes det at klubben aktivt deltager i træneruddannelsesaktiviteter, enten i RTE eller forbundsregi, samt forælder og udøverworkshops.

Det er RTE's ansvar, at aktiviteterne er relevante og klubbernes ansvar at give konstruktiv kritik.

Evaluering af indsatsen

Alle klubber gennemgår årligt RTEs evalueringsmodel. På baggrund af evalueringen vurderes foreningernes muligheder for støtte.

Overordnet vil foreningerne blive vurderet på:

 • Fremdrift i forhold til handleplan
 • Prioritering af og kvalitet i talentudviklingsarbejdet
 • Klubbens organisation og arbejde med strategi
 • Involvering i RTE samarbejdet
 • Sandsynligheden for at levere materiale til international seniorelite.

Tidshorisont

For prioriterede klubber arbejdes der i 4 årige perioder som følger Team Danmark aftalen. Andre klubber kan arbejde med kortere tidshorisonter for at sikre fremdriften.

Økonomi

RTE er kommunalt finansieret og har i udgangspunktet ikke adgang til eksterne midler. Det betyder, at der hvert år er et politisk rammesat beløb, som bruges på talentudvikling i Randers Kommune.

For at understøtte klubbernes fokus på egne og talentudviklingsmiljøer, benyttes RTE basisstøttemodel, hvor de prioriterede klubber opnår mulighed for støtte igennem deres årlige evaluering. De potentielle støttemidler består af et basis talentudviklingstilskud, som er relateret til klubbens årlige handleplan, samt øremærket støtte til, at fremmer specifikke områder af talentudviklingen i tråd med RTE's indsatsområder. Det forudsættes, at klubben medfinansiere tiltagene med en væsentlig del.

De øremærkede områder vil i første periode være:

 • Ansættelse af en talentkoordinator
 • Prioritering af kompetenceløft hos trænere
 • Styrkelse af træningsmiljøet
 • Markedsføring – arbejde med SoMe.

RTE basisstøttemodel udmøntes i tre rater. 1. rate når den årlige samarbejdsaftale underskrives (primo januar). 2. rate efter 1. evalueringsmøde. 3. rate efter 2. evalueringsmøde og når de opsatte mål i handleplanen er nået.

Er målene ikke nået ved årets udgang, overføres beløbet til det næste års overordnede basispulje.

Udover basispuljen har de prioriterede klubber mulighed for at søge en udviklingspulje, der kan bidrage til aktuel og ikke planlagte talentudviklingstiltag.

Det overordnede budget besluttes årligt i Sundheds- Idræts- og kulturudvalget. Tildelingskriterier besluttes i Elitekoordineringsudvalget.