Jobcenter Randers - Retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse (§ 176)

Offentliggjort 9. juni 2022

Hvad er merudgiftsgodtgørelse

Merudgiftsgodtgørelsen er et tilskud til dine udgifter, når du er i et tilbud, f.eks. til transport.

Reglerne om merudgiftsgodtgørelse fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), § 176.


Hvem kan søge

Hvis du er omfattet af en af nedenstående målgrupper, kan du eventuelt få merudgiftsgodtgørelse.

Målgrupper omfattet af retningslinjerne er
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Modtager af overgangsydelse, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter Integrationsloven
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Personer i jobafklaringsforløb
 • Personer i ressourceforløb
 • Ledige selvforsørgere
 • Personer under 18 år, med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats


Hvad kan du søge til

Du kan søge om merudgiftsgodtgørelse, hvis du er i
 • Virksomhedspraktik (tilbud efter LAB kapitel 11)
 • Tilbud om nytteindsats (tilbud efter LAB kapitel 13)
 • Tilbud om ”Vejledning og opkvalificering” (tilbud efter LAB kapitel 14)

Du kan søge om tilskud til transportudgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud.

Tilbuddet skal fremgå af ”Min Plan”, som du kan se på jobnet.dk.

Du har også fået en afgørelse om tilbuddet, som er sendt til din e-Boks.


Krav til deltagelse i tilbud

Det er et krav, at du skal møde mindst 2 timer om ugen i dit tilbud.


Krav til afstand til dit tilbudssted

Du kan ikke få tilskud til dine transportudgifter, hvis der er mindre end 4 kilometer (8 kilometer tur/retur) fra din bopæl til dit tilbudssted.

Du kan få tilskud til dine transportudgifter, hvis der er mellem 4 og maksimalt 12 kilometer (mellem 8 og maksimalt 24 kilometer tur/retur) fra din bopæl til dit tilbudssted.

Tilskuddet dækker dog ikke, den del af din transport der overstiger 12 kilometer fra din bopæl til dit tilbudssted (24 kilometer tur/retur).

Hvis du har mere end 12 kilometer til dit tilbudssted (mere end 24 kilometer tur/retur), kan du også søge om befordringsgodtgørelse efter LAB § 175.

Afstanden mellem din bopæl og dit tilbudssted, fastlægges af Jobcentret ud fra opslag på krak.dk.


Fravigelse af kravet til afstand til dit tilbudssted

Ovenstående krav til afstanden til dit tilbudssted kan i særlige tilfælde fraviges.

Det skal være lægeligt dokumenteret, at du ikke kan gå eller eksempelvis cykle op til 4 kilometer (8 kilometer tur/retur).

Eventuel fravigelse af afstandskravet vil ske ud fra en individuel konkret vurdering.


Hvilken transportform kan du få tilskud til

Der er ikke krav til, hvilken transportform du anvender.


Hvor meget kan du få

Du kan få kr. 36 pr. dag, du møder i tilbuddet.

 • Merudgiftsgodtgørelsen er skattepligtig
 • Beløbet er før skat
 • Merudgiftsgodtgørelsen kan højst udgøre kr. 1.000 før skat om måneden


Hvordan ansøger du om merudgiftsgodtgørelse

Du ansøger ved at kontakte din sagsbehandler eller din jobkonsulent, afhængig af hvilket tilbud du deltager i.

 • Hvis du deltager i en virksomhedspraktik eller en nytteindsats, skal du kontakte din jobkonsulent
 • Hvis du deltager i et kapitel 14-tilbud (”Vejledning og opkvalificering”), skal du kontakte din sagsbehandler

Du skal blot oplyse dit CPR-nummer, og at du ønsker at søge om merudgiftsgodtgørelse.

Der skal ikke anvendes et særligt ansøgningsskema eller lignende.

Din sagsbehandler eller jobkonsulent vil derefter afgøre, om du opfylder betingelserne for merudgiftsgodtgørelse (dvs. tilskud til transportudgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud).

Du vil få tilsendt en afgørelse, hvor det fremgår om du er berettiget til merudgiftsgodtgørelse.


Hvilken dokumentation kræves for at få udbetalt merudgiftsgodtgørelsen

Du får tilskud til transport, for hver dag du fysisk er mødt i dit tilbud. Du skal derfor ikke komme med særlig dokumentation for dine egne udgifter.

Tilskuddet udbetales bagud.


Hvor længe

Du kan få udbetalt merudgiftsgodtgørelse, så længe du deltager i det tilbud, du har fået merudgiftsgodtgørelse til.

Hvis du flytter bopæl, kan det eventuelt betyde, at du ikke længere opfylder kravet til afstand til dit tilbudssted.


Hvad er fristen for at søge om merudgiftsgodtgørelse

Du opfordres til at søge så hurtigt som muligt, når du har modtaget en afgørelse om, at du skal i virksomhedspraktik, eller deltage i et kapitel 14-tilbud (tilbud om vejledning og opkvalificering).

Du skal under alle omstændigheder have ansøgt, senest 1 måned efter dit tilbud er ophørt.


Andet

Merudgiftsgodtgørelsen kan eventuelt få betydning for din boligstøtte og andre indkomstafhængige ydelser.


Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over afgørelsen om merudgiftsgodtgørelse.

Du kan klage over, at retningslinjerne ikke er overholdt. Ankestyrelsen kan også tage stilling til, om retningslinjerne er lovlige og saglige.

Klagevejledning vil fremgå af den afgørelse, du får tilsendt.


Ikrafttræden

Retningslinjerne træder i kraft fra og med den dato, de er offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside.

Der kan ikke ansøges med tilbagevirkende kraft, dvs. for transportudgifter forud for ovennævnte dato.


Har du spørgsmål

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til din sagsbehandler eller jobkonsulent.