Bolig og regnvand

Regnvand kan genbruges i din bolig.

Som et led i at tilpasse byerne til den ekstra regn, der ventes i fremtiden, indgår lokal afledning af regnvand (forkortet LAR).

LAR omfatter mange muligheder for anden håndtering af regnvand, end de traditionelle metoder med afledning i lukkede kloakrør. 

Der er mange muligheder:

 • gennemtrængelige belægninger
 • græsarmering
 • planter frem for belægninger
 • regnbede
 • faskiner
 • fordybning i græsplænen
 • opsamling af regnvand til havevanding
 • genanvendelse til toiletskyl
 • tøjvask

Regnvand fra tage kan også anvendes og genbruges til forskellige formål.

Hvis området er egnet til det, bruges det ofte ved byggemodninger.

Det er også en mulighed i eksisterende bebyggelser, der er traditionelt kloakerede med ét-strengede eller to-strengede kloaksystemer. Nedsivningen skal dog ske under hensyn til grundvandet.

Særligt i områder med et-strengede systemer vil det miljømæssigt være en gevinst at holde regnvandet lokalt og ikke aflede det til kloaksystemet. Herved mindskes udledninger af spildevand til vandmiljøet og risikoen for spildevand i kældre.

Nedsivning kan også ske på din græsplæne eller i bede. Du skal blot være opmærksom på at der ikke må løbe vand udenfor din grund, f.eks. til naboen eller ud på vejen.

Regnbedet kan blot være en fordybning i græsplænen eller et andet sted i haven, hvor regnvand kan opsamles og langsomt nedsive i jorden. Regnbedet kan udformes på mange måder. Det vigtigste er, at der plads nok til at vand kan opstuves, når det regner meget.

Der gælder særlige regler for genbrug af tagvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger m.m. Reglerne er fastlagt i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Erhvervs og boligstyrelsen har udarbejdet Vejledningen: Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Vejledningen indeholder en redegørelse for fremgangsmåden og fordelene ved opsamling og anvendelse af regnvand til brug i installationer, der ikke nødvendigvis kræver vand af drikkevandskvalitet.

Husk at regnvandsanlæg, hvor regnvand fra tage anvendes til wc og vaskemaskiner i boliger og boliglignende bebyggelser, skal udformes i overensstemmelse med Autorisationsloven, der fastlægger at:

 • arbejdet med vand- og afløbsinstallationer må kun udføres af autoriserede firmaer.
 • VVS-installatører udfører vandledninger og afløbsledninger i bygning.
 • autoriserede kloakmester udfører afløbsledninger i jord.