Spildevandsplan

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Kommunen, Vandmiljø Randers og borgerne skal efterleve planen.

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte kloakerede områder og andre forhold indenfor spildevandsområdet.

Efter kommunesammenlægningen har gældende spildevandsplan for Randers Kommune bestået af spildevandsplanerne fra de tidligere kommuner, samt en række tillæg dertil. Spildevandsplanerne er nu blevet samlet i Spildevandsplan 2009-2012, der giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Randers Kommune.

Planen er en sammenskrivning og ajourføring af de eksisterende planer og tillæg om kloakerede og planlagt kloakerede områder. Plandelen udgøres af eksisterende planer fra de gamle kommuner.

Der er også en plan for forbedring af spildevandsrensningen ved enkelt ejendomme i udpegede områder i det åbne land.

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Tillæg til planen

Siden vedtagelse af Spildevandsplan 2009-2012 er der vedtaget en række tillæg dertil.

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet beslutter at forslag til spildevandsplantillæg offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at kommentere planen. Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Efter høringsperiodens afslutning behandles de kommentarer kommunen har modtaget til planforslaget. Miljø- og Teknikudvalget træffer herefter den endelige beslutning om planens vedtagelse. Endelig vedtagelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tillæg i høring

Tillæg nr. 44 - Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Asferg

Byrådet vedtog på mødet den 18. juni 2019, at et forslag til spildevandsplan for et nyt boligområde ved Vestergade i Asferg skal sendes i offentlig høring. Planen fastlægger at det nye boligområde skal spildevandskloakeres. Husspildevand skal ledes til kloakken i Asferg, og tagvand fra boligområdet skal nedsives på egen grund hvis muligt. Vand fra veje i det nye boligområde skal ledes til kloakken i Asferg.

Læs planforslaget: Forslag til tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 24. juni - 19. august 2019.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 19. august 2019.

Har du spørgsmål til planen og den offentlige høring så kan du kontakte Miljø på mail miljoe@randers.dk

Tillæg vedtaget