Deltagelse i vandråd for oplandene til Randers Fjord og Limfjorden

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen – som i 2014 og i 2017 – under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Kilde bæk

Vandrådenes arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder.

Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 22. september 2020.

Randers Kommune har arealer både indenfor oplandet til Randers Fjord og til Limfjorden. Nedenfor er processen beskrevet nærmere og særskilt for hvert af de to vandråd.

Du kan se mere om vandrådsarbejdet i Randers Fjord her og i Limfjorden her