Vandrådet for Randers Fjord-oplandet

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. (høring afsluttet 14. oktober 2019), skal kommunerne nedsætte vandrådene, hvis der anmodes herom. Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

Vinter foto af vandløb

Hvordan bliver Vandrådet for Randers Fjord-oplandet 2019 oprettet?

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. (høring afsluttet 14. oktober 2019), skal kommunerne nedsætte vandrådene, hvis der anmodes herom. Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, er landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordret til senest den 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Randers Fjord-oplandet ved at skrive til følgende mailadresse: naturogvand@viborg.dk

Sekretariatskommunen (Viborg Kommune) har modtaget anmodning om oprettelse af vandråd inden for tidsfristen, og der skal dermed nedsættes et Vandråd for Randers Fjord-oplandet 2019.

Bekendtgørelsen om Vandråd 2019 er endnu ikke offentliggjort, men ønsker man at deltage i vandrådet, skal en ansøgning fremsendes pr. mail til følgende mailadresse naturogvand@viborg.dk.

Deadline: Søndag den 10. november kl. 18.00.

I mailen skal man angive hvilken organisation/forening, man repræsenterer, samt kontaktoplysninger (dvs. navn, adresse, e-mail og telefonnummer) på i alt eet medlem og en suppleant.

Hvem kan søge om at være med i Vandrådet for Randers Fjord-oplandet?

Følgende foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan søge om deltagelse i Vandrådet, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser,
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Vandrådet må ikke bestå af mere end 20 medlemmer. Hver forening og organisation kan kun være repræsenteret med ét medlem. Privatpersoner kan ikke være medlem.

Hvem sammensætter Vandrådet for Randers Fjord, og hvornår kan ansøgerne forvente svar?

Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Viborg Kommune varetager sekretariatsfunktionen for vandråd Randers Fjord.

Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Der vil ligeledes blive tilstræbt en ligelig geografisk fordeling.

Dette forventes at ske den 11. november 2019.

Snarest herefter vil alle ansøgere bliver orienteret om udfaldet, og medlemmerne vil blive indkaldt til det første møde.