Dyrkningsfrie bræmmer

I det åbne land skal der ved mange vandløb og søer være en 2 meter dyrkningsfri bræmme.

Hensigten med den 2 meter dyrkningsfri bræmme er, at bevare og sikre bræmmen i en stabil tilstand for derved, at begrænse erosion og beskytte selve vandløbet eller søen mod udskridninger fra bl.a. landbrugets tunge maskiner, m.v. 

Inden for 2 meter bræmmen må der ikke dyrkes, jorden må ikke bearbejdes eller terrænreguleres. Endvidere må der ikke opstilles nye hegn.

En stabil bred sikrer de gode fysiske forhold i vandløbet, som er til gavn for både fisk og smådyr.

Bestemmelsen om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer gælder for åbne, naturlige og højtmålsatte vandløb i landzone. Naturlige søer som er større end 100 m2, hvor der er flere end en bredejer, er ligeledes omfattet af dyrkningsfrie bræmmer. Dvs. gravede søer som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, har ikke krav om bræmmer.

Ved vurderingen af om et vandløb er naturligt, indgår følgende kriterier:

  • Vandløbet findes på gamle kort, f.eks. på målebordsblade 1:20.000 eller evt. ældre 
  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet 
  • Vandløbet er mæanderet, eller der er spor i vandløbsdalen efter tidligere snoninger 
  • Vandløbet har et opland med en størrelse, som betinger en vandafstrømning, der giver vand nok til et vandløb 
  • Vandløbet behøver ikke nødvendigvist være vandførende hele året 
  • Vandløbet har en skærpet målsætning. 

Det ændrer ikke på et vandløbs status som naturligt vandløb, at der på et tidspunkt er foretaget regulering f.eks. ved uddybning, udretning eller omlægning bortset fra rørlægning. Genåbning af et rørlagt naturligt vandløb vil medføre, at vandløbet atter anses for naturligt, hvilket vil betyde at bræmmebestemmelsen fremover er gældende.

Ved naturlige søer forstås søer, der topografisk indgår i det pågældende landskab eller miljø. Det ændrer ikke på en søs status som naturlig sø, at der på et tidspunkt er foretaget regulering, f.eks. ved hævning af vandstanden i forbindelse med mølledrift eller sænkning af vandstanden ved dræning. 

Er du i tvivl om dit vandløb eller din sø er omfattet af kravet om 2 m bræmmer, er du velkommen til at kontakte Randers Kommune.