Nedklassificering af vandløb

Randers Kommune har administrationen, herunder vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb.

Det er kommunen som skal beslutte om vandløb skal være offentlige eller private.

En gennemgang af de offentlige vandløb i Randers Kommune har vist, at der i de tidligere kommuner og amter lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb blev klassificeret som offentligt eller privat. Udgangspunktet er i dag, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler. Kommunen skal kun afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har en eller flere offentlige interesser. 

Randers Kommune har derfor foretaget en gennemgang af kommunens ca. 250 km offentlige vandløb og vurderet, at ca. 43 km vandløb skal nedklassificeres. En nedklassificering af vandløb betyder, at vandløbet ændre status fra offentlig til privat. Kort fortalt overgår vedligeholdelsen fra kommunen til lodsejeren.

Nedklassificeringen sker efter følgende kriterier: 

  • Rørlagte vandløb og vandløb med store rørlagte strækninger
  • Vandløb anlagt til særlige formål. (F.eks. vandløb, som tidligere er anlagt til afvanding af mindre bysamfund, hvor området i dag er optaget i spildevandsplanen og den offentlige interesse er væsentlig ændret).
  • Mindre vandløb der kun afvander fra få hektar.
  • Vandløb uden eller med lav miljømæssig interesse.
  • Vandløb uden offentlig interesse. (Vandløb eller strækninger der primært tjener det formål at aflede vand fra det dyrkede opland og som samlet set mest har privat interesse)

Hvilke vandløb er omfattet af nedklassificeringen?

En oversigt over hvilke vandløb der er omfattet af harmoniseringen fremgår her:

Oversigt vandløb der skal nedklassificeres. Ønsker du at se de berørte vandløb på et oversigtskort kan du se det her: Webkort over vandløb der nedklassificeres

Hvad betyder det for mig som lodsejer?

Harmoniseringen betyder, at du og de øvrige lodsejere til de nedklassificerede vandløbsstrækninger i fremtiden har vedligeholdelsespligten. Ved vandløbsvedligeholdelsen skal det sikres, at vandløbets vandføringsevne ikke forringes. Almindelig vedligeholdelse omfatter typisk skæring af grøde- og plantevækst i vandløbet og eventuelt på brinkerne. Endvidere kan vedligeholdelsen omfatte oprensning af vandløbet i form af aflejret materiale såsom sand, mudder eller organisk materiale. 

Vedligeholdelsen indbefatter ikke yderligere uddybning af vandløbet, hvor fast bund og sider opgraves. Der vil her være tale om en vandløbsregulering, som alene må foretages efter tilladelse fra kommunen. 

Høring af berørte lodsejere

Inden der træffes endelig afgørelse vil der blive foretaget en høring af berørte lodsejere.

Det betyder at du som lodsejer vil modtage et udkast til afgørelse om nedklassificering, med en høringsfrist på mindst 4 uger til at afgive dine eventuelle bemærkninger til kommunens afgørelse

Lovgrundlag

Efter vandløbslovens § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse. Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb. 

Efter bekendtgørelsens § 3 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb. Efter § 3, stk. 4 skal afgørelsen ledsages af en dato for nedklassificeringen.

Ved en nedklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private bredejere, da det efter vandløbslovens § 35 påhviler bredejerne at vedligeholde private vandløb. Efter vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Offentliggørelse

Afgørelserne om harmonisering/nedklassificering vil løbende blive annonceret på Randers Kommunes hjemmeside.