Vedligeholdelse af dræn og rørlagte vandløb

Vedligeholdelse af dræn og rørlagte vandløb skal udføres således, at der ikke sker udledning af spulevand og sediment til vandløbet.

Når du vedligeholder dine dræn og rørlagte vandløb, skal du huske at det materiale der sidder i drænsystemet, ikke må spules ud i vandløbet, men skal opsamles og spredes på eventuelle dyrkede jorder. Jord og sand der skylles ud af tilløbene, vil aflejres på vandløbsbunden og danne sandbanker. Sandbankerne vil være medvirkende til at forringe afvandingen for de omkringliggende arealer. Dette sker enten ved at vandløbets bund kommer til at ligge højere eller fordi drænrørene direkte bliver begravet i sand.

Det sediment som skyller med dræn og rørlagte vandløb ud i vandløbet medfører, at eksempelvis ørredfiskeæg der ligger i gydebankerne går til. De fysiske forhold i vandløbet vil forringes væsentligt på grund af ekstra sandaflejringer oven på sten- og grusbund, ligesom en oprensning af vandløbet ikke er til gavn for naturen. Det anbefales derfor, at der etableres sandfangsbrønde ved alle drænudløb. Sørg for at vedligeholde disse jævnligt.  

Hvis du er i et område med okker i jorden, skal du være yderst opmærksom på, ikke at lede spulevand indeholdende jernholdige materialer ud i vandløbet.  

Opsaml altid spulevandet og det udskyllede sediment, og udspred det på arealer, hvor der ikke er risiko for direkte udledning til vandløbet.

Dræning 

For at beskytte vores vandløb, må der i okkerpotentielle områder ikke drænes eller udgrøftes, uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen. Ved dræning og udgrøftning forstås enhver aktivitet herunder ændringer, vedligeholdelse og reparation, der sænker grundvandsstanden.

De områder, der er udlagt som okkerpotentielle områder, kan ses på webkort Randers.

Godkendelse til dræning i okkerområder kan være betinget af, at der etableres anlæg til rensning for okker. Denne afgørelse træffes af Miljøministeriet.

Hvis arealet der ønskes drænet, endvidere er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller ligger i et Natura 2000-område, må der ikke graves eller på anden måde ændres på arealets tilstand. Spørg gerne kommunen om reglerne, inden du gør noget i disse områder.  

 webkortet kan du se hvilke arealer, der er beliggende i N-2000 områder, hvilke der er registreret som naturbeskyttede og hvilke der ligger i områder med lavbund og okker.

Husk altid at kontakte kommunen hvis du skal dræne - også selv om dræningen er omfattet af den frie dræningsret, da der kan være forhold, der kræver tilladelse.