Danmarks VILDESTE Kommune

Naturen er i krise og tusindvis af arter er i fare for at uddø. Med kampagnen 'Sammen om et VILDERE Danmark', skal en kommunekonkurrence være med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.

Sammen om et vildere Randers

Vi vil i Randers Kommune skabe mere plads og bedre forhold for biodiversiteten, og vi håber at private haveejere, virksomheder og foreninger også vil være sammen om et vildere Randers!

Vi vil gerne samarbejde med borgere, foreninger og institutioner om at skabe flere levesteder til dyr og planter og øge biodiversiteten i hele Randers Kommune. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan gøre hjemme i din egen have, eller hvad I som forening kan gøre på Jeres grønne arealer for at give mere plads til insekter, dyr og planter.

Herudover arbejder vi med nogle kommunale tiltag. Der er afsat 2,7 millioner (2020-22) til naturgenopretning og fremme biodiversiteten i vandløbene og 2,4 millioner (2021-22) til at fremme biodiversiteten i vandhuller, skove, det åbne land og grønne byområder. Indsatserne skal skabe bedre levevilkår for de vilde dyr og planter i Randers Kommune.
En forbedring af biodiversiteten er et ønske hos byrådet i Randers Kommune

I 2020 startede vi kampagnen ’Lad Randers gro’ for haveejere, som ønsker at skabe levesteder til dyr og planter i deres haver, og på den måde øge biodiversiteten lokalt. Hvis du også vil være sammen om et vildere Randers og forbedre biodiversiteten i din have, er der forskellige muligheder for at skabe levesteder for planter og dyr:

 • Undlad at sprøjte
 • Undlad at gøde
 • Slå ikke græsset for tit
 • Store sten i haven
 • Lad grene og blade ligge
 • Store gamle træer i haven
 • Vand i haven

Læs mere: Opnå større biodiversitet i haven

Foreninger kan omfatte eksempelvis idrætsforeninger, grundejerforeninger, el. lign. Gennem mange år har en tendens til klippede plæner udbredt sig i vores samfund. De klippede plæner gør dog intet godt for biodiversiteten i Danmark, så vi håber, at foreningerne vil være med til at skabe mere plads til biodiversiteten på deres grønne arealer.

Hvis I som forening vil være sammen om et vildere Randers og forbedre biodiversiteten på Jeres arealer, er der forskellige muligheder for at skabe levesteder for planter og dyr:

 • Undlad at sprøjte
 • Undlad at gøde
 • Slå ikke græsset for tit
 • Bunker af store sten
 • Lad grene og blade ligge
 • Store gamle træer
 • Vandspejl

I kan som forening også finde inspiration under fanen ”Private haver”, da initiativerne på Jeres arealer er de samme, dog i en anden skala; foreningsarealer er som regel større arealer, end private haver.”

Der genskabes naturlige forhold i seksten vandløb i form af slyngning, grus samt stenudlægning og fritlægning.

Etablering af nye vandhuller og genopretning af eksisterende vandhuller skal skabe forbedrede levested for blandt andet løgfrø, strandstudse og stor vandsalamander.

Biodiversiteten i det åbne land er under pres pga. tilgroning. Derfor iværksættes der afgræsning og høslet på en række naturområder af overdrev, rigkær, enge, hede og moser for at genskabe den naturlige botanik.

I en række skovområder vil der blive efterladt mængder af dødt til glæde for insekter, svampe, fugle og mindre pattedyr. En del af træerne vil blive veteraniseret, således de døde træer kan blive levested for fugle, insekter, flagermus og mårdyr. Der etableres skovgræsninger og naturlig hydrologi

Fire af byens parker vil drives med høslet. I flere grønne områder slås græsset mere ekstensivt. Der benyttes ikke gødning og sprøjtemidler. Ca. trehundrede parktræer vil blive udpeget som veterantræer, der skal bevares så længe som muligt. Der samarbejdes med idrætsklubber om at lade græsset gro på grønne områder, ligesom der samarbejdes med lokale borgere om etablering af områder med vilde blomster.

Konkurrence

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret alle landets kommune til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDSTE kommune. Formålet med konkurrencen er at inspirere alle danskere til at bidrage med at skabe mere natur og forbedre biodiversiteten. I fællesskab skal vi skabe mere natur til glæde for de vilde dyr og planter.

Randers har sammen med 91 andre kommuner tilmeldt sig konkurrencen der forløber i 2021 med afslutning ved udgangen af 2022. Her vil Miljøministeren sammen med et dommerpanel der også består at Biolog Morten DD Hansen afgøre hvilken kommune, der vinder. Præmien på en million kr. kan den vindende kommune benytte til et vildt naturprojekt.
Se mere kampagnen på miljøministeriet hjemmeside

Følg med!

På denne side randers.dk/vild vil du følge med i de vilde naturprojekter efterhånden, som vi sætter dem i gang.

Find Miljø & Teknikudvalgets beslutning den 15. marts 2021 om biodiversitetsindsats og deltagelse i Den VILDESTE Kommune konkurrencen