FAQ om separatkloakering

Denne guide er lavet, så du forhåbentligt nemt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering.

Vandmiljø Randers A/S separatkloakerer et område, ved at de ude i vejen etablerer en ledning til regnvand og en ledning til husspildevand. De fører herefter 2 stik frem til din ejendom lige indenfor skel. Herefter skal din ejendom separatkloakeres. Regnvand fra tage og evt. indkørsel skal separeres fra husspildevandet fra køkken, bad og toiletter. Dvs. at husspildevandet fremover skal løbe i den ene ledning, mens regnvandet skal løbe i den anden ledning. Nogle gange kan det være en fordel at nedsive tagvand eller opsamle det. Et eksempel på separatkloakering kan ses nedenfor. Grøn farve angiver, at der både er husspildevand og regnvand i ledningen (fælles). Rød farve angiver, at der kun er husspildevand i ledningen. Blå farve angiver, at der kun er regnvand i ledningen.

Generelle spørgsmål

Kravet om separatkloakering bliver fastsat i forbindelse med vedtagelse af en spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplan. Du kan i kommunens spildevandsplan se, hvor der skal separatkloakeres. Du kan også se det på kommunens webkort under menuen ”Spildevand” og temaet ”Kloakoplande fra GIDAS”.

Hvis der er vedtaget en spildevandsplan, og arbejdet er nært forestående, vil du oftest kunne se det inde på Vandmiljø Randers A/S’s hjemmeside.

Det er altid en fordel, hvis din bolig er separatkloakeret, når du skal sælge den. Det er også vigtigt for dig at undersøge om den bolig, som du overvejer at købe, er separatkloakeret eller skal separatkloakeres.

Ja, det må du gerne. Du skal sikre dig, at din autoriserede kloakmester indsender en færdigmelding til kommunen, og det er en fordel, hvis du selv får en kopi af færdigmeldingen. Når Vandmiljø Randers A/S separatkloakerer og etablerer stik ved din ejendom, så vil deres entreprenør tilslutte din regnvandsledning og din spildevandsledning til de nye stik.

Vandmiljø Randers A/S og Randers Kommune giver ikke tilskud til etablering af faskiner. I
spildevandsplanen kan det fastsættes, at man i nogle områder kan få tilbagebetalt dele af sit
tilslutningsbidrag, såfremt alt regnvand på ejendommen ledes til nedsivning. Hvis din ejendom er beliggende i et sådan område, så vil du høre nærmere.

"Varsel om påbud"-brev modtaget

Hvis du bor i et område, der er fælleskloakeret, så har du ret til at aflede spildevand og tagvand fra din ejendom til fællesledningen. Denne ret kan først fratages dig, når du har fået et påbud. Kommunen kan ikke give dig et påbud, før du har haft mulighed for at komme med bemærkninger til dette. Derfor sender kommunen et varsel om påbud, hvor der typisk er en frist på ca. 4 uger til at komme med bemærkninger. Typiske bemærkninger kunne være, at ejendommen allerede er separatkloakeret, eller at man ikke har råd til at få den separatkloakeret (se nedenfor). Når kommunen har behandlet dine bemærkninger, så vil det ”rigtige” påbud blive sendt til dig.

Er du i tvivl om din ejendom allerede er separatkloakeret, så kan du gå ind på weblageret,  som er kommunens byggesagsarkiv. Her kan du finde kloaktegninger for din ejendom. Du kan efterfølgende tage kontakt med en autoriseret kloakmester, som kan undersøge, om din ejendom er korrekt separatkloakeret og tilsluttet.

Hvis du har dokumentation i form af kloaktegning og færdigmelding, så bedes du sende det til
kommunen. Hvis du ikke har dokumentation, så tag kontakt til den kloakmester, som lavede
din separatkloakering og bed om tegningen og færdigmeldingen fra dengang. Hvis det ikke er
muligt at fremskaffe dokumentation, så skal du kontakte kommunen.

Hvis alt dit tagvand ledes til faskiner, ud på jorden, opsamles i tønder eller ejendommen har
stråtag, så skal du kontakte kommunen.

Hvis du mener, at du ikke har råd til at separatkloakere din ejendom, og dermed ikke kan nå det inden datoen, som er angivet i varsel om påbud, så skal du kontakte kommunen. Inden du kontakter kommunen, skal du få en autoriseret kloakmester til at lave et skriftligt prisoverslag på separeringen. Du skal være opmærksom på, at udgifterne til separering af kloak kan variere meget fra ejendom til ejendom. Kommunen vil herefter vurdere ud fra prisoverslag og andre oplysninger, om der er grundlag for at rykke fristen. Det kan evt. være nødvendigt at indsende
oplysninger om husstandsindkomsten og formue.

Påbudsbrev modtaget

Dette er det ”rigtige” påbud. Påbuddet angiver, hvornår din ejendom skal være separatkloakeret, og at du er lovmæssigt forpligtet til dette.

Ja. Det er en autoriseret kloakmester, der skal udføre separatkloakeringen på din ejendom. Hvis der skulle opstå problemer mht. kloakeringen, er det kloakmesteren og ikke dig, der står med ansvaret. Hvis du ønsker at nedsive tagvandet fra et parcelhus, så må du etablere ledningerne og faskinerne selv.

OBS Det skal være en autoriseret kloakmester, der foretager afpropning til spildevandskloakken.

Start med at læse på Randers Kommunes hjemmeside om nedsivning af regnvand. Hvis de
planlagte faskiner kan overholde afstandskravene, så kan du udføre arbejdet og derefter færdigmelde det til kommunen. Hvis du skal have dispensation i forhold til afstandskrav eller andet, så skal du kontakte kommunen, inden du etablerer faskinerne. OBS Det skal være en
autoriseret kloakmester, der foretager afpropning til spildevandskloakken.

Din kloakmester kan benytte kommunens selvbetjeningsløsning til at færdigmelde arbejdet.
Kloakmesteren kan selv oprette en kode til færdigmeldingen (virksomhedslogin). Der skal
vedhæftes en kloakplan til færdigmeldingen, som tydeligt viser, hvor dit regnvand og spildevand føres hen. Det er en god ide, at du selv får en kopi af kloakplanen med kloakmesterens stempel på.

På en god kloaktegning ses alle bygninger, kloakledninger, afpropninger, sandfang, brønde og faskiner, og det er nemt at se, hvilke ledninger der er til regnvand, og hvilke der er til spildevand. Og bruger man forskellige tegn for disse, er det en god ide at lave en boks, der forklarer hvad tegnene betyder. Det er også en god ide at tegne de offentlige kloakstik ind.

Rykkerbrev modtaget

Kontakt i første omgang din kloakmester for at høre om der er sendt færdigmelding ind. Tag
derefter kontakt med kommunen.

Kontakt kommunen.

Hvis du mener, at du ikke har råd til at separatkloakere din ejendom, og dermed ikke kan få det lavet, så skal du kontakte kommunen.

Inden du kontakter kommunen, skal du få en autoriseret kloakmester til at lave et skriftligt prisoverslag på separeringen. Du skal være opmærksom på, at udgifterne til separering af kloak kan variere meget fra ejendom til ejendom. Kommunen vil herefter vurdere ud fra prisoverslag og andre oplysninger, om der er
grundlag for at rykke fristen. Det kan evt. være nødvendigt at indsende oplysninger om husstandsindkomst og formue.

Du kan ikke få dispensation fra et påbud om separatkloakering.

Mine muligheder for afledning af regnvand

Som udgangspunkt så har man ret og pligt til at lede alt regnvand til regnvandskloakken. Kommunen accepterer dog, at regnvand ledes til nedsivning eller opsamling, hvis det kan gøres uden gener for dig eller dine naboer. Der kan være områder, hvor der på grund af dårlige nedsivningsforhold stilles krav om, at alt regnvand skal ledes til den offentlige regnvandsledning.

Nogle steder er det smartest at lede regnvandet fra bagsiden af huset til faskiner, og resten af tagvandet ud i den offentlige regnvandsledning. Andre steder er det smartest, at alt tagvand ledes til nedsivning. Der er dog regler, der skal overholdes, hvis man vælger at etablere faskiner eller andre former for nedsivning. Du kan se flere oplysninger på kommunens hjemmeside. Der er udgivet en del foldere om dette, som du også kan finde på kommunens hjemmeside.

For udvendige afløb med lille vandafledning såsom lyskasser og kælderskakte kan du søge om tilladelse til fortsat tilslutning til spildevandsledningen. En tilladelse vil som udgangspunkt stille krav om, at der er etableret opkant hele vejen rundt om kælderskakt/lyskasse, således at der ikke kan strømme overfladevand ind fra de omgivende arealer.

  • En ansøgning om tilladelse for mindre udvendige afløb skal ledsages af:
    Et skriftligt prisoverslag fra en autoriseret kloakmester på omkostningerne til
    separatkloakering (eksempelvis en trappeskakt)
  • Nødvendige tekniske oplysninger (eksempelvis befæstet areal, som afvander til
    trappeskakt)
  • Anden dokumentation (eksempelvis billeddokumentation, kloaktegninger osv.)