Bo- og aktivitetstilbud for voksne med senhjerneskade

Lene Bredahls Gade er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade.

Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelige og varige fysiske funktionsnedsættelser.

Der kan være tale om:

 • neurologiske lidelser
 • progredierende lidelser
 • skader som følge af selvmordsforsøg, ulykker, fald eller slag mod hovedet

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder: 

 • lammelser 
 • problemer med hukommelsen,
 • ændringer i følelsesmæssige reaktioner 
 • problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.

Aldersgruppen er fra 18 år.

Bodelen

Boligerne lejes gennem Lejerbo på almindelige lejevilkår jf. Lejeloven. Huslejen udarbejdes af Lejerbo. Der kan søges boligstøtte gennem Udbetaling Danmark.

Der ydes bostøtte efter Servicelovens (SL) § 85. Der er 24 døgnpladser.

Ydelsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den kommunale § 141 handleplan og neuro-pædagogisk vurdering af den enkelte borgers behov.

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, fx til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141 handleplan.

Der udarbejdes én gang om året en individuel plan for borgeren. Planen udarbejdes sammen med borgeren, i det omfang, det er muligt. Under den individuelle plan oprettes der flere delmål, der arbejdes med i det daglige. 

Indhold i den faglige indsats

Vedrørende beboeren/borgeren:

Hjælp og støtte til:

 • Personlig pleje
 • Daglige gøremål (tøjvask, rengøring, indkøb, frisør, øvrige aftaler)
 • Administration af privatøkonomi
 • Administration af medicin
 • Kontakt til sygehus og læge
 • Aktiviteter og fritidsinteresser
 • Relationer, netværk og samvær
 • Selvforståelse og selvindsigt – at fastholde eller genskabe identitet
 • Struktur, genkendelighed og overskuelighed
 • Ansøgning af hjælpemidler, ledsageordning mv.
 • Vedligeholdelse og udvikling af kompetencer (herunder vedligeholdende fysioterapi)

 Vedrørende samarbejde med myndigheden:

 • Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen og afholdelse af statusmøder – efter behov      og mindst en gang årligt

 Vedrørende kontakt til familie/netværk:

 • Samarbejde med pårørende og netværket i det omfang, den enkelte borger ønsker, fx støtte    til genetablering og opretholdelse af kontakt til familie og netværk

Kontakt

Bo- og aktivitetstilbuddet Lene Bredahls Gade
Lene Bredahls Gade 9 C
8900 Randers C
Telefon: 8915 6700

Afdelingsleder
Githa Steenholt
Tlf: 29 74 50 40
Mail: ghita.marianne.steenholt@randers.dk

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Mål-og aldersgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap, der:

 • har et tilbud om bostøtte ved boligerne Lene Bredahls Gade eller
 • bor i egen bolig, andet botilbud eller lignende og har behov for dagtilbud

Aldersgruppen er fra 18 år. Der er 32 dagspladser.

For eksterne borgere er tilbuddet åbent hverdage kl. 8-16, fredag dog til kl. 13. Ved arrangementer, ture m.m. kan åbningstiden være udvidet. For interne brugere er der tale om et dagtilbud, som er en integreret del af borgerens øvrige tilbud. Aktiviteterne og samværet kan ligge i dag- og aftentimerne.

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, fx til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141 handleplan. 

Ydelsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den kommunale § 141 handleplan og neuro-pædagogisk vurdering af den enkelte borgers behov. Der udarbejdes én gang om året en individuel plan for borgeren. Planen udarbejdes sammen med borgeren, i det omfang, det er muligt. Under den individuelle plan oprettes der flere delmål, der arbejdes med i det daglige.

Aktiviteterne i aktivitets-og samværstilbuddet er primært gruppeaktiviteter. Individuelle aktiviteter tilbydes også -for eksempel sanserum, spabad og lignende.

Indhold i den faglige indsats

Vedrørende borgeren:

 • Deltagelse i ridning
 • Aktivitet i lokalerne i Lene Bredahls Gade – træværksted, sanserum, træningsrum, kunstgruppe, nyhedslæsning, IT, socialt samvær m.m.
 • Gruppeaktiviteter med fysio- og ergoterapeuter
 • Individuelle aktiviteter med afdelingens personale

Kontakt til familie/netværk:

 • Samarbejde med pårørende og netværket i det omfang, den enkelte borger ønsker, fx støtte til genetablering og opretholdelse af kontakt til familie og netværk