Boligindretning efter Servicelovens §116

Er du blevet ældre eller handicappet, kan du søge om at få hjælp til at ændre din boligs indretning, hvis den skaber forhindringer i din hverdag.

Boligindretning efter Servicelovens §116 kan dreje sig om meget forskelligt. Det kan være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Det kan også være store ændringer i boligen, som kræver bistand fra arkitekt og flere håndværkere. For at du kan få bevilget en boligindretning, skal du have en varig lidelse. Boligindretningen skal være nødvendig, for at du kan opholde dig i boligen.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretninger, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Hvis du vil søge om en boligindretning, kan du henvende dig til hjælpemiddelvisitatorerne i Visitationsenheden eller til ergo-fysioterapeuterne på dit lokale områdecenter.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Du kan forvente at få et hjemmebesøg af den, der behandler din ansøgning. På hjemmebesøget vil vi sammen med dig gennemgå boligen og de hindringer, som du oplever, at boligen giver dig.

Du har ret til en bisidder, når vi besøger dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. Det vil vi bede dig om tilladelse til.

De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

Ved ændringer i lejeboliger søger Randers Kommune om tilladelse til ændringerne hos udlejeren.

Du skal være opmærksom på, at Randers Kommune ikke retablerer boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

Pant - Når du får lavet en boligindretning

Skal du have ændret din ejerbolig på grund af nedsat funktionsevne, efter servicelovens §116, kan det være, at boligen derved stiger i værdi. Gør den det, vil kommunen tage pant i huset, svarende til værdistigningen. Det sker praktisk ved, at den del af hjælpen der udgør værdistigningen, bliver givet som et rente- og afdragsfrit lån. Lånet skal først tilbagebetales, når ejendommen bliver solgt. Til sikkerhed for kommunens lån oprettes og tinglyses et pantebrev i den ejendom, som boligindretningen vedrører. 

I det følgende kan du læse om de forskellige dele af forløbet, når der tages pant i forbindelse med en boligindretning.  

Før boligindretningen sættes i gang laves der en offentlig vurdering af ejendommen. Denne vurdering foretages af Skat, og denne vurdering udgør et skøn over værdistigningen på ejendommen.

Når afgørelsen er truffet om, at I er berettiget til at få foretaget en boligindretning, modtager I en bevilling, der beskriver rettigheder og forpligtigelser med mere under byggeforløbet.

I har mulighed for at klage over bevillingen inden 4 uger efter modtagelsen af denne. 

Samtidig med modtagelse af bevillingen modtager I et pantebrev. Med pantebrevet er der truffet afgørelse om, at kommunen vil tage pant i ejendommen. Pantebrevet bliver tinglyst på ejendommen for det beløb som bevillingen lyder på.

I har mulighed for at klage over at kommunen tager pant i ejendommen inden 4 uger fra modtagelse af pantebrevet. Der kan ikke klages over pantets størrelse.

Når eventuelle klagesager er afgjorte, og bevilling er accepteret, og pantebrevet er underskrevet, kan byggeriet påbegyndes.

Når byggeriet står færdig, foretager Skat en ny offentlig vurdering af værdistigningen i ejendommen. Denne fastslår, hvor stor den endelige værdistigning er. Skat vurderer kun den del af boligindretningen som kommunen har betalt.

Hvis den endelige værdistigning på ejendommen er mindre end bevillingsbeløbet, nedlyser kommunen pantebrevsbeløbet. Pantet vil herefter kun være på den reelle værdistigning. 

Pantebrevet og lånet skal indfries, når der sker et ejerskifte. Hovedreglen er ethvert ejerskifte. Undtagelse: Hensidde i uskiftet bo medfører ikke indfrielse. 

Når kommunen får tinglyst et pantebrev i ejendommen betyder det, at kommunen fremover skal godkende omprioritering af lån, der er tinglyst på ejendommen. Kommunen accepterer ikke vores sikkerhed bliver stillet ringere.

Frit valg af boligindretning

Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg på boligindretning bevilget efter § 116 i Serviceloven.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget en boligindretning, har du to muligheder:

  1. Du kan vælge at benytte kommunes tilbud om valg af materialer og håndværkere.
  2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere. Bliver udgifterne større end ved den boligindretning, kommunen kan tilbyde dig, betaler du merprisen.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om boligindretning. Sagsbehandleren vil foretage hjemmebesøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Hvis din ansøgning imødekommes, og du får boligindretningen bevilget, vil din sagsbehandler give dig rådgivning om frit valg.

Du har retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere til din boligindretning, men du kan ikke frit vælge, hvad der skal laves.

Hvis du er boligejer, har du ret til frit valg af boligindretning. Hvis du bor i en lejebolig, har du som udgangspunkt ret til frit valg, men du skal gå til din udlejer og fremlægge dine ønsker,og udlejer har herefter ret til at vælge. Hvis du bor i en andelsboligforening, afhænger din ret til frit valg af andelsforeningens vedtægter.

Når du vælger frit valg:

  • har du selv ansvaret for boligindretningen.
  • vil du miste retten til tilskud fra kommunen, hvis dine valgte håndværkere ikke er faglærte og momsregistrerede, eller de valgte materialer ikke lever op til bevillingens krav. Kravene er specificeret i bevillingsskrivelsen.

Du kan få svar på dine spørgsmål om frit valg hos Visitationsenheden på tlf.nr. 89 15 25 50.

Reglerne om frit valg af boligindretning finder du i Lov om social service § 116 stk.6, samt bekendtgørelse nr. 1076 af 14. september 2010 om adgangen til frit valg af boligindretning efter serviceloven.