Hjælp i hjemmet

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de færdigheder, du havde tidligere.

Du eller andre kan, på vegne af dig, henvende sig og anmode om hjælp og/eller støtte fra ældreområdet. Dog er det vigtigt, at hvis man henvender sig på vegne af en borger, at denne er indforstået med henvendelsen.

Der visiteres efter Randers Kommunes Kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Hvis du er berettiget til at få hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje i hverdagen, vil du som udgangspunkt først blive tilbudt at deltage i et tværfagligt forløb. Et tværfagligt team af medarbejdere laver en målrettet plan i samarbejde med dig, og du er selv med til at sætte målet for, hvad I sammen skal nå i forløbet. Formålet er, at du får mulighed for at klare de gøremål og hverdags aktiviteter, som har betydning for dig og gør, at du kan klare mest muligt i hverdagen - eksempelvis med hjælpemidler, nye arbejdsmetoder mv.

Borgerteamet består af sygeplejersker, assistenter, hjælpere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbejder sammen med dig for at sikre det bedste forløb. Du får en kontaktperson,

som er ansvarlig for dit forløb og som vil koordinere de forskellige indsatser.

Eksempler på indhold i et tværfagligt forløb

 • Vejledning og støtte til selv at kunne klare hverdags aktiviteter, som selv at tage tøj på, købe ind, gå i bad, lave mad mv.

Tværfagligt forløb i borgerteam

 • Støtte og vejledning til selv at kunne gøre rent
 • Støtte til at komme i gang med sociale aktiviteter
 • Fysisk træning for at kunne klare gåturen, trapper, bustur mv.
 • Støtte i forbindelse med sygdoms forløb
 • Afprøvning af hjælpemidler til ting, som du har svært ved
 • Hjælp og støtte til god ernæring

Det tværfaglige forløb foregår hjemme hos dig og i dit nærmiljø og kan vare op til 12 uger.

Når forløbet afsluttes, vurderer visitatoren om du fortsat er berettiget til at få hjælp.

 

Ønsker du at høre mere om tilbudet, så kontakt Visitationsenheden på tlf. 89 15 25 50.

Nødkald bevilges til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når ansøgeren har en stor risiko for fald i hjemmet og ikke selv er i stand til at rejse sig eller benytte en bærbar telefon.

Nødkaldet bevilges efter en individuel vurdering og behov. Det er ældreområdets visitatorer, der vurderer om ansøgeren er berettiget til at få bevilget nødkald. Har du brug for nødkald, kan der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer telefon 89 15 25 50.

Læs om kravene til din telefon, når du har nødkald.

Hvis du har svært ved at varetage den personlige pleje, kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængigt af dine behov.

Personlig pleje kan bl.a. omfatte hjælp til:

 • af- og påklædning samt sengeredning
 • bad, toilette og hudpleje, dog ikke speciel fodpleje
 • brug af hjælpemidler
 • middagshvil og toiletbesøg

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet i Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550.

Hvis du har særlige psykiske og/eller sociale problemer, kan du få vejledning og støtte til at skabe faste rammer for hverdagen.

Hjælp til psykiske og/eller sociale problemer kan foregå ved omsorgs- og tilsynsbesøg. Hjælper tager udgangspunkt i dine behov.

Hjælpen bevilges efter en individuel vurdering og der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Du kan maksimalt få hjælp til rengøring på et areal, der svarer til en 2-værelses lejlighed på ca. 67 m2. Hvis boligen er større, kan rummene rengøres på skift.

Du skal aftale den konkrete ordning med din leverandør.

Rengøringen foregår kun, når du er hjemme. Hvis den faste dag falder på en helligdag, kommer hjemmehjælperen i dagene umiddelbart før eller efter. Normalt kan der ikke tilbydes en ny tid, hvis du selv aflyser hjælpen. Hvis personalet undtagelsesvis ikke kan komme, får du en ny tid inden for en uge.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

I afgørelsesbrevet fra visitationsafdelingen kan du se, hvilke opgaver du kan få hjælp til.

Det kan rengøringen omfatte

Entre

Støvsugning, gulvvask samt aftørring af støv

Soveværelse

Støvsugning, gulvvask, aftørring af støv samt skift af sengetøj

Badeværelse

Rengøring af håndvask, tilstødende væg, toilet, badekar og øvrigt inventar samt gulvvask

Opholdsstue

Støvsugning af gulv, gulvtæpper samt gulvpaneler og polstrede møbler. Gulvvask og aftørring af støv i ståhøjde

Køkken

Støvsugning, gulvvask, rengøring af køkkenbord og hårde hvidevarer (udvendigt) samt evt. afrimning/aftørring af køleskab og fryser

Generelt

Blomstervanding, oprydning, udluftning, rystning af dørmåtte samt indvendig vinduespudsning

Det er ikke muligt af få hjælp til udvendig vinduespudsning, flytning af tunge møbler, opvask og oprydning efter gæster, snerydning, havearbejde, ekstraordinær rengøring på grund af dyr, rengøring efter flytning og håndværkere samt hovedrengøring.

Alle der ønsker, at få leveret mad fra Madservice skal tilmeldes gennem visitationsenheden.

Personer, som modtager social pension og opfylder kriterier om visitation til madservice, kan optages i kommunens tilbud om madleverance eller benytte spisemulighederne på cafeerne i områdecentrene.

Der visiteres efter Randers Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer telefon 89 15 25 50.

Læs mere på Madservice Kronjyllands hjemmeside.

Hjemmehjælp til tøjvask omfatter vask og behandling af dit tøj i egen vaskemaskine, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri.

Du vil normalt få vasket tøj hver 14. dag i forbindelse med rengøring.

Det er muligt at få hjælp til:

 • Transport af vasketøj til og fra vaskehus
 • Vask i vaskemaskine
 • Pakning til vaskeri og renseri
 • Tørring og sammenlægning af tøj
 • At lægge tøj på plads

Det er ikke muligt at få hjælp til gardinvask, vask af sart/kostbart tøj samt vask af tøj for andre.

I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, herunder om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad, anretning af varm mad, at spise og oprydning efter måltider.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Denne form for hjælp omfatter:

 • Information om butikker med rimeligt varesortiment, som samtidig har gratis udbringning. (Hvis der ikke findes butikker, der bringer gratis ud, yder kommunen kompensation for udbringningsudgifterne).
 • Valg af varer samt bestilling
 • Modtagelse, udpakning og sætte varer på plads.

Kun i ganske særlige tilfælde kan der hentes varer hos den handlende, som f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehus

I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, herunder om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550.

Udbringning af dagligvarer

Randers kommunale tandpleje har et tilbud om lindrende tandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje hos privat praktiserende tandlæger.

Det drejer sig typisk om ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte.

Om tilbuddet gives, hænger sammen med den vurdering af ens muligheder for at klare sig selv, der foretages af visitatoren på ældreområdet.

Skal du på ferie i Randers Kommune kan der ydes hjemmehjælp under ferieopholdet, såfremt man er visiteret til ydelserne i hjemkommunen.

Hvis der er behov for hjemmehjælp under opholdet skal hjemkommunen kontaktes. Det er hjemkommunen der bestiller hjælpen ved Randers Kommunes visitatorer. Hjemmehjælpen bestilles senest 5 hverdage før ankomst. Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om midlertidig ophold overholdes.

Visitationen i Randers Kommune kan træffes på tlf. 89 15 25 50 alle hverdage mellem 08.00 og 12.00.

Udfyld ansøgning om hjælp til feriegæster her.