Udlånshjælpemidler

Udlånshjælpemidler er ting, der kan indstilles til den enkelte, men kan genanvendes. F.eks. ting som plejeseng, badetaburet, rollator, kørestol og lignende.

For at få bevilget et udlånshjælpemiddel, skal det være en væsentlig lettelse af din dagligdag, og din lidelse skal være varig. Udlånshjælpemidlerne ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at du låner hjælpemidlet af Randers Kommune, så længe du har brug for det, og returnerer det efter endt brug.

Det er nu muligt at søge hjælpemidler, hvis man har en midlertidig funktionsnedsættelse. Det skyldes en ændring i Serviceloven, men man skal dog fortsat opfylde de øvrige kriterier.

Hvis du kan søge digitalt ved brug af NemID, kan du vælge at vedhæfte et bilag, som du har udfyldt på forhånd. Du kan også vælge at udfylde bilaget digitalt, efter du har ansøgt digitalt. Du finder links til bilag herunder.

Næste skridt

Når du har udfyldt ansøgningen på linket overfor, skal du indsende et af nedenstående bilag.

Bilag til ansøgning - Hjælpemiddel

Bilag til ansøgning - Køretøj

Bilag til ansøgning - Vægtdyne

Hvis du vil søge om udlånshjælpemidler kan du kontakte enten hjælpemiddelvisitatorerne i Visitationsenheden eller ergo- og fysioterapeuterne på dit lokale områdecenter. Hvis du i forvejen har kontakt til dit områdecenter, er det en fordel, at du henvender dig der først. 

Udlånshjælpemidler

Afklaringskatalog - hjælpemidler 

Hjælpemiddelbasen

Bilag til ansøgning - Køretøj

Bilag til ansøgning - Vægtdyne

Kvalitetsstandarder

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. Du kan forvente at få et hjemmebesøg af den, der behandler din ansøgning. På hjemmebesøget får du mulighed for at uddybe din ansøgning.

Du har ret til en bisidder, når vi besøger dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

Hvis du får bevilget et udlånshjælpemiddel, vil det blive leveret af eller du kan afhente det på Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Næsten alle hjælpemidler kræver tilretning eller instruktion, så du må forvente, at du igen får et hjemmebesøg, når hjælpemidlet er leveret.

Du har pligt til at afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt.

Du skal selv eks. betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på en kørestol. har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Randers Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende inden for samme år.

Hjælpemiddelhuset sørger for reparationer af udlånte hjælpemidler.

Ønsker du en reparation af dit hjælpemiddel, kontakt enten visitationen, en terapeut på ældrecentret, Hjælpemiddelhuset eller husets værksted. Her vil medarbejderne vurdere behovet for reparation.

Værkstedet har åbent hver tirsdag kl. 12-14. Her er det er muligt at få lavet tilrettelser og småreparationer uden tidsbestilling.

Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger på kørestole samt ved almindelig slitage. Gem derfor dine kvitteringer.

Udenfor Hjælpemiddelhusets åbningstid

Sker der funktionssvigt på et nødvendigt teknisk hjælpemiddel som f.eks. personløfter udenfor Hjælpemiddelhusets åbningstid, kan det lokale områdecenter altid kontaktes for tilkald af montør. Ved alle akutte tilkald skal Hjælpemiddelhuset orienteres efterfølgende for dækning af udgiften.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om hjælpemidlet. Sagsbehandleren vil eventuelt foretage hjemmebesøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Hvis din ansøgning imødekommes, og du får hjælpemidlet bevilget, vil din sagsbehandler give dig rådgivning om frit valg.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på:

  • Har du selv ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til kommunens krav til egnethed.
  • Du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kommunens krav til egnethed. Disse krav vil fremgå af bevillingsskrivelsen.
  • Hjælpemidlet vil stadig være Randers Kommunes ejendom.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Som hovedregel kan man ikke fra kommunens side yde hjælp til midlertidige hjælpemidler.

Ved behov for hjælpemidler i forbindelse med indlæggelse på sygehus, rettes kontakt til sygehuset.

Ved behov for en anden type hjælpemiddel i ferien i forhold til dagligdagen, kan hjælpemidlet lejes.