Projekt om rehabilitering og recovery

Projekt "Fælles mål - individuelle veje. Randers Styrker rehabilitering og recovery"

Randers Kommune har modtaget tilsagn om 3.750.000 kr. til deltagelse i et projekt i et samarbejde med Socialstyrelsen. Projektet hedder "Fælles mål – individuelle veje. Randers Styrker rehabilitering og recovery" og omhandler en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien med fokus på at udbrede rehabilitering og recovery i socialpsykiatrien. Projektperioden løber fra 1. januar 2020 til 30. september 2022.

Socialstyrelsen har indbudt til et samarbejde med i alt 4 kommuner, der allerede er langt i udviklingen og omlægningen af socialpsykiatrien. Socialstyrelsen har på baggrund af de indkomne ansøgninger vurderet, at Randers, Rudersdal, Roskilde og Herning kommuner er de kommuner blandt ansøgerne, der er længst i udviklingen og omstillingen af socialpsykiatrien. De fire kommuner skal indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og en ekstern leverandør (PwC). Projektkommunerne skal være med til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatriområdet med et større fokus på recovery og rehabilitering. Kommunerne skal således bidrage med at dele, drøfte og udvikle ny viden og aktivt omsætte denne viden i praksis og dermed udvikle den kommunale socialpsykiatri. Udover at udvikle og omlægge sin egen socialpsykiatri, skal kommunerne - med udgangspunkt i egne erfaringer - medvirke i udviklingen af et generisk koncept. Konceptet skal kunne anvendes af alle landets kommuner, der ønsker en udvikling og omlægning til en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

I Randers Kommune er projektet forankret i Center for Psykiatri, men involverer aktører på tværs af kommunen, herunder Ungdommens Uddannelseshus Randers/Jobcenter Randers, Ungecentret og Sundhedscenter Randers.

Baggrund for ønske om deltagelse i projektet

Randers Kommune har i flere år arbejdet med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien i retning mod en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang, hvor udgangspunktet for indsatserne er at tage udgangspunkt i borgernes unikke og individuelle recovery-proces. Dette kommer til udtryk ved, at recovery-værdierne – 1) personorientering, 2) personinvolvering, 3) selvbestemmelse og 4) potentiale for udvikling – er en fast forankret del af kommunens strategigrundlag for samarbejdet med psykisk sårbare borgere i Center for Psykiatri. Recovery-værdierne danner ramme om samtlige af de initiativer, der iværksættes i centeret, og der er en bred opbakning fra såvel medarbejdere i socialpsykiatrien samt fra ledere og politikere på socialområdet til, at den rehabiliterende tilgang og recovery er vejen frem i den fremtidige psykiatriindsats.

Center for Psykiatri har arbejdet målrettet med recovery-orienteringen gennem flere initiativer. Blandt andet er der etableret et Psykiatriens Hus, hvor målet er at samle de uvisiterede aktivitetstilbud til psykisk sårbare under samme tag. Psykiatriens Hus rummer Recoveryskolen, som tilbyder kurser, kompetenceudvikling i recovery samt en peer-uddannelse. Recovery-værdierne ligeværd og respekt er tænkt ind i selve organisationen i huset. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at borgere, medarbejdere og ledere omgås på lige fod med hinanden i huset. Eksempelvis er der ikke adskilt kantine/café, ligesom at medarbejdere og peers arbejder side om side og co-producerer undervisningsmateriale og underviser sammen i Recoveryskolen. Center for Psykiatri har desuden ansat flere peer-medarbejdere i organisationen, og vi afprøver løbende, hvordan vi mon kan bruge peers i vores organisation og til hvilke opgaver. Oplevelsen er, at peer-medarbejderne tilfører stor værdi til organisationen ved at de fastholder fokus på recovery og borgerens håb, ønsker og drømme.

Som følge af det mangeårige arbejde med rehabilitering og recovery i Center for Psykiatri, er vi blevet bevidste om, at en vellykket recovery-proces for borgeren kræver en fælles orientering mod, og forpligtigelse til, at arbejde efter recovery-værdierne blandt de fagprofessionelle, der samarbejder med psykisk sårbare. Foruden Center for Psykiatri er borgerne ofte i kontakt med fagprofessionelle fra øvrige områder af kommunen, som arbejder ud fra andre værdier og forståelser end dem rehabilitering og recovery repræsenterer. Ud fra et borgerperspektiv, kan det være forvirrende eller direkte ødelæggende for processen, at de fagprofessionelle ikke har samme tilgang og sprog. Endvidere udfordrer de forskellige "mindset" det tværfaglige samarbejde om at tilrettelægge en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgerne og give dem tilbud, der understøtter deres håb, ønsker, drømme og aktuelle behov. For at vi som samlet organisation kan understøtte borgernes recovery proces, må vi derfor arbejde på at skabe et fælles værdisæt og sprog på tværs af socialpsykiatrien og samarbejdspartnere (de områder der, foruden Center for Psykiatri, er i kontakt med psykisk sårbare).

Ambition

Randers Kommune ønsker nu at tage næste skridt i arbejdet med rehabilitering og recovery, hvilket kommer til udtryk i to overordnede formål. Dels vil vi videreudvikle det mangeårige arbejde med rehabilitering og recovery på socialpsykiatriområdet i Center for Psykiatri. Dels vil vi udbrede og implementere den rehabiliterende tilgang og recovery-orienteringen til socialpsykiatriens tætteste samarbejdspartnere, hvilket skal ske i et tværgående samarbejde med dem.

Vores ambition med projektdeltagelsen er, at vi som samlet kommune kan tilbyde en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats til psykisk sårbare borgere, hvor fagprofessionelle støtter borgerne i deres individuelle udvikling, og tilrettelægger indsatsen i et samspil med borgerne ud fra deres ønsker, håb og drømme samt aktuelle behov. I Center for Psykiatri tror vi på, at det er en hjørnesten i arbejdet, at kunne understøtte psykisk sårbare borgeres recovery-proces, og at vi som organisation har en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang i vores samarbejde med borgerne. Med projektdeltagelsen ønsker vi at udvikle den organisatoriske recovery tilgang internt i centeret og i samarbejde med samarbejdspartnere.

Projektets aktiviteter

Randers Kommune vil gennemføre fem overordnede aktiviteter i projektet med henblik på at realisere projektets organisatoriske mål og videre udvikling af det rehabiliterende og recovery-orienterede arbejde. Der iværksættes to aktiviteter internt i Center for Psykiatri og tre samarbejdsaktiviteter mellem Center for Psykiatri og henholdsvis:

  • Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUR). UUR er et samarbejde mellem Jobcenter Randers og et antal interne som eksterne samarbejdspartnere. UUR arbejder med unge op til 30 år med henblik på at understøtte deres vej til uddannelse og et liv i beskæftigelse.
  • UngeCenteret på familieområdet. UngeCenteret er de forskellige tilbud om støtte til unge (17-23 årige) og deres familier i Randers Kommune.
  • Randers Sundhedscenter, herunder Rehabiliteringsenheden. Randers Sundhedscenter er en unik konstruktion, der samler regionale, kommunale og private sundhedsaktørers sundhedstilbud under samme tag. Rehabiliteringsenheden er en del af sundhedscenteret og tilbyder genoptrænings- og rehabiliteringsforløb.

Kontaktoplysninger

Centerleder i Center for Psykiatri
Agnete Lund
Telefon: 5156 2306
E-mail: agnete.lund@randers.dk

Projektleder
Gitte Lopdrup
Telefon: 2972 2678
E-mail: gitte.lopdrup@randers.dk