Tilsyn

Der bliver ført socialtilsyn med socialområdets tilbud, og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med bl.a. tilbuddenes medicinhåndtering.

Socialtilsynets tilsyn

Socialtilsyn Midt i Silkeborg Kommune skal føre tilsyn med sociale tilbud i Region Midtjylland og dermed Randers Kommune, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

 • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge) i lov om social service
 • Botilbud efter §§ 107, 108 (voksne) i lov om social service
 • Krisecentre efter § 109 i lov om social service
 • Forsorgshjem efter § 110 i lov om social service
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service
 • Alkoholbehandlingstilbud efter § 141 i sundhedsloven
 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.

Socialtilsyn Midt’s bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, der består af syv temaer.

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Der gives en samlet vurdering på en skala fra 1-5 for hvert enkelt tema, hvor fem er højst.

BDO tilsyn

Revisionsfirmaet BDO fører tilsyn med socialområdets dagtilbud. Herunder kan rapporterne fra disse tilsynsbesøg ses.

BDO tilsynsrapporter Socialområdet

Risikobaseret tilsyn med socialområdets tilbud

1. januar 2017 blev der indført risikobaseret tilsyn med behandlingssteder. Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægetilsynet) varetager tilsynet.

Risikobaseret tilsyn indebærer, at styrelsen hvert år udvælger temaer, risikoområder og behandlingssteder (f.eks. bosteder på socialområdet) ud fra en datadrevet risikovurdering af, hvor der er de største risici for patientsikkerheden. Det er således ikke givet, at et tilbud får besøg hvert år, ligesom større grupper af tilbud heller ikke nødvendigvis får tilsyn et givent år. Efter hvert tilsynsbesøg får tilbuddet en tilsynsrapport, hvori det fremgår hvilken af fire kategorier, som tilbuddet falder i:

 • Kategori 0: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kategori 1: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kategori 2: Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kategori 3: Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Problemer som placeres i kategori 1, skal følges op af en handleplan. Problemer i kategori 2 og 3 medfører påbud eller forbud og kan også resultere i et opfølgende tilsynsbesøg (reaktivt tilsynsbesøg).

Her kan du se rapporterne fra de tilbud på socialområdet i Randers Kommune, som har fået tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Bemærkes: du føres direkte til Styrelsen for Patientsikkerheds side med tilsynsrapporter). Tilsynsrapporterne offentliggøres også på tilbuddenes egne hjemmesider, ligesom der også her forefindes en fysiske rapport, som du kan se.