Peerfaglighed

Bliv klogere på peerfaglighed, erfaringskompetence, og hvilken effekt det har.

Der er i disse år et voksende fokus på og interesse for de ressourcer, der potentielt ligger hos mennesker, som selv har levede erfaringer med psykisk sårbarhed. Erfaringer fra flere lande, heriblandt USA, England, Norge og Holland viser, at ansættelsen af mennesker med egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed og anvendelsen af disses ressourcer og kompetencer kan gøre en væsentlig positiv forskel i understøttelsen af recovery (trivsel, livsmestring m.m.) for andre mennesker med lignende livsvilkår.

Med et låneord fra engelsk betegnes denne form for indsats som peerstøtte. Ordet peer betyder ligestillet – og det er netop i ligestilletheden, at de levede erfaringer med psykisk sårbarhed bliver en særlig ressource.

I Danmark ser vi en lignende tendens indenfor psykiatriområdet, både i behandlingspsykiatrien og den sociale psykiatri. Det er en del af en bevægelse væk fra fokus på sygdom, patologi, kronicitet m.m. henimod et mere recoveryorienteret syn på psykiske lidelser og sårbarhed, hvor især borgerinddragelse, retten til selvbestemmelse, understøttelse af den enkeltes potentiale og udviklingsmuligheder er grundlæggende værdier.

Hvor det ikke er en selvfølge, at det etablerede behandlingssystem eller kommunalsociale tilbud nødvendigvis har alle svar eller de bedste løsninger i forhold til at understøtte menneskers livsmestring, trivsel og recoveryprocesser. Hvor vanetænkning og psykiatrifaglige forforståelser udfordres af den selvbevidsthed, som sårbarhedens selvindsigt henter sin styrke fra, og erfaringsekspertisen anerkendes på lige fod med den faglige viden. For hvem ved egentlig bedre, hvad det kræver at komme sig – eller komme videre – end den, der selv har gået vejen? Men:

 • Hvordan bliver disse levede erfaringer til en ligestillet ekspertise?
 • Hvor i ligger potentialet?
 • Hvordan kan disse ressourcer udvikles og anvendes?
 • Hvilken effekt har det?

Disse spørgsmål er relevante at stille, og svarene er grundlæggende for forståelsen og anerkendelsen af erfaringskompetence som en reel ligestillet og ligeværdig faglig tilgang i recoceryunderstøttende indsatser.

Denne beskrivelse har til hensigt at besvare ovenstående spørgsmål og give en indføring i begreberne erfaringskompetence, peerfaglighed, peermedarbejder og peerstøtte. Udgangspunktet er dels international forskning, Socialstyrelsens initiativ inden for området og praksis erfaring med udviklingen af peerfaglighed samt arbejdet med ligestillet samskabelse i Randers Kommune/Projekt Ligestillet Støtte siden efteråret 2015.

Det centrale omdrejningspunkt i peerfagligheden er erfaringskompetence. I denne beskrivelse uddybes de væsentligste sider af erfaringskompetencen. Forudsætningen for at opnå erfaringskompetence er, at en person har specifikke levede erfaringer i eget liv. Disse specifikke levede erfaringer kan i vores sammenhæng bl.a. dække over periodemæssige udfordringer, oplevelser med symptomer, behandling, relationer, erkendelse, accept og diagnosemestring m.m. Alle er de erfaringer, som har afstedkommet et særligt behov hos personen for fokus på mestring og personlig recoveryproces. Disse levede erfaringer er dog ikke lig med erfaringskompetencen. De er som nævnt forudsætningen for, at personen kan begynde at tilegne sig erfaringskompetencen.

Erfaringskompetence

Erfaringskompetencen er i denne sammenhæng først og fremmest en professionaliseret måde at forholde sig på til sine specifikke levede erfaringer med psykisk sårbarhed. Når disse levede erfaringer omsættes og bearbejdes på måder, så de kan bruges aktivt og eksplicit til gavn for andre, er de blevet til erfaringskompetence.

Erfaringskompetencen kan fx opbygges gennem uddannelse. Formålet med uddannelse, hvor levede erfaringer omsættes til kompetence, er at fremme en kritisk bevidsthedsdannelse hos deltageren med henblik på, at vedkommende bliver i stand til at kunne:

 • bringe egne erfaringer med personlig krise, recovery, hjælp og behandling ind i et bredere livs- og samfundsperspektiv.
 • almen- og nyttiggøre egne erfaringer som anvendelige kompetencer i peerstøtte arbejde med mennesker i aktuel psykisk eller psykosocial krise.
 • fungere som ressource og aktør i en recoveryorienteret indsats på det psykiatriske, psykosociale, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige område.

Medarbejdere med erfaringskompetencer kan udfylde en række forskellige roller, hvor deres erfaringskompetencer kan være et aktiv. De kan være ansat som ledere, undervisere, forskere, organisationskonsulenter m.m., eller de kan arbejde med peerstøtte.

Hvad er det konkret peerfagligheden kan?

Peermedarbejdere fungerer som synlige beviser på, at man kan få det bedre. Gennem erfaringskompetencen levendegøres konkrete eksempler på, at det er muligt at skabe et liv med mening, værdighed og livskvalitet – ikke bare på trods, men også i kraft af egen erfaring med psykisk sygdom/sårbarhed.

International forskning viser, at peerstøtte der gives indenfor etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser:

 • har MINDST samme effekt, som hvis indsatserne varetages af traditionelt personale/professionelle.
 • kan have STØRRE effekt på parametre som selv-oplevet recovery, mere håb og empowerment.

Peerstøtte har kan noget bestemt afhængigt af, hvilken sammenhæng peerstøtten fungerer ind i. Det er dokumenteret, at peerstøtten har effekter ind i tre forskellige sammenhænge:

 1. Peerstøtten set i forhold til modtagere af peerstøtte
 2. Peerstøtten set i forhold til andre faggrupper
 3. Peerstøtten set i forhold til organisationen

Effekten hos modtagere af peerstøtte

 • Give håb (ved at vise at der ER en vej til at få det bedre)
 • Lindre smerte
 • Bygge bro – hvor jeg er nu, hvor jeg gerne vil hen
 • Jeg kan vise min vej - spejling
 • Inspirere
 • Motivere
 • Hjælpe med at afklare drømme/ønsker
 • Forstå på en anden måde
 • Støtte/vejlede
 • Belyse fra anden vinkel
 • Svare på konkrete spørgsmål
 • Kan lytte til ”hele” historien – uden frygt for påvirkning af nuværende eller fremtidig situation
 • Kan med mine levede erfaringer skabe ligeværdighed

Effekten hos andre faggrupper

 • Fokus på sprogbrug, definitioner
 • Redefinere hvordan der bliver set på "målgrupper"
 • Belyse fra anden vinkel
 • Komme med konkrete eksempler på metoder der virker – min egen recoveryproces
 • Bygge bro mellem privat og professionel
 • Bevis på recovery tilgangen virker
 • Pege på alternative tilgange og måder at tænke på
 • Være med til at skabe refleksion over egen praksis
 • Perspektivere
 • Udfordre vanetænkning og forforståelse

Effekten hos organisationen

 • Trivsel
 • Arbejdsmiljø
 • Fokus på medarbejderes behov – og evt. sårbarheder
 • Autentisk og assertiv kommunikation/kontakt
 • Fokus på værdier der understøtter recovery
 • Inddragelse af brugere/borgere i tilrettelæggelse af indsatser
 • Udfordre vanetænkning og forforståelse

Generelle effekter af peerstøtte

Socialstyrelsen fremhæver følgende generelle effekter af peerstøtte:

 • Ligeværdighed
 • Tillidsrelationer baseret på delte (eller lignende) erfaringer
 • Ingen "system"-agendaer
 • Rollemodel – formidling af håb
 • Menneskeliggørelse af erfaringer frem for objektgørelse
 • Oversætter og brobygger – fra borger til professionelle og omvendt
 • Brobygger til deltagelse og nye sociale relationer
 • Katalysator for organisatorisk forandring mod recovery-understøttende kultur.