Peeruddannelsen

Ønsker du at bruge dine erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til at hjælpe andre?

Har du lyst til at gøre en forskel? Vil du være med til at bygge bro mellem "dem" og "os" – og indgå i et stærkt fællesskab?

Recoveryskolen Randers søger i samarbejde med Region Midt personer, som er (tidligere) brugere af psykiatrien, og som brænder for at omsætte egne erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til erfaringskompetence.

Vi tilbyder en uddannelse i peer-arbejde og recovery med efterfølgende 13 ugers praktik. Her vil du komme til at arbejde med nødvendige personlige og faglige forudsætninger for at træde ind i rollen som peermedarbejder.

Undervisningen løber over 13 uger og foregår to dage om ugen a 3 timer, dvs. i alt 78 timer.

Undervisningen er mandage og onsdage kl. 09.00-12.00 på Recoveryskolen i Psykiatriens Hus, Randers.

 

Du kan ansøge om optagelse på uddannelsen indtil 17. august 2021 kl. 10. Uddannelsen starter mandag d. 20. september.

Optagelsessamtalerne bliver afholdt:

Fredag d. 27/8

Mandag d. 30/8

Tirsdag d. 31/8

Det er vigtigt at du holder disse dage åbne,

så du har mulighed for at deltage hvis du bliver indbudt til samtale :) 

Info-møde:

Der afholdes infomøde om peeruddannelsen tirsdag d. 10. august kl. 16.30-18.00 i Psykiatriens Hus, lokale 10, indgang B, 1. sal

 

Som en del af uddannelsen indgår der en 13 ugers praktik, hvor man får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken er enten i et regionalt eller et kommunalt psykiatrisk tilbud.

I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage a 3 timer, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen. Derudover er der 2 x supervision. I praktikperioden skal du afsætte 6 timer ugentligt og du vil blive tilknyttet en praktikvejleder på det sted du kommer i praktik.

Uddannelsen åbner op for mange mulige jobfunktioner som peermedarbejder - både lønnet og frivillig. Det kan f.eks. være:

 • På regionale sengeafsnit
 • Én-til-én kontakt - som peerguide via lokalpsykiatrien
 • På Recoveryskolen som underviser
 • I Psykiatriens Hus
 • På Jobcentret
 • I fremskudt rådgivningen
 • CSR virksomheder
 • Andre nye steder, hvor det giver mening at have peermedarbejdere
 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal have personlig erfaring med psykisk sårbarhed og recovery.
 • Du skal have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.)
 • Du skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.
 • Du skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed – f.eks. have en bevidsthed omkring, at din egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre.
 • Du skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra det, man ønsker at arbejde med.
 • Du skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv (grænser, styrker osv.)
 • Du skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i dit forløb (det er vigtigt, at der er rimeligt styr på dette, så vi undgår for mange frafald undervejs).
 • Du skal som udgangspunkt bo i Region Midt. Hvis ikke skal din deltagelse afstemmes med din egen kommune, som skal betale 14.000 kr.
 • Du må ikke have et aktivt misbrug af stoffer og/eller alkohol.
 • Du må ikke have demens.
 • Kommunikation skal kunne foregå uden tolkebistand.

Ansøgning til peeruddannelsen

Ansøgningsskemaet skal:

 • give dig en mulighed for at tænke dine egne levede erfaringer igennem.
 • hjælpe dig med at blive tydeligere i, hvorfor du gerne vil ind på peeruddannelsen.
 • give interviewerne et billede af dig og dine overvejelser.

Dine svar i skemaet danner udgangspunkt for en eventuel optagelsessamtale.

Der afholdes forventeligt optagelsessamtaler i uge 5,6 og 8. Der er plads til maks. otte personer på hvert hold.

Peer-begrebet stammer fra England og betyder ligestillet. En peermedarbejder er således et menneske med egne levede erfaringer med psykisk sygdom, som har været igennem en recovery-proces og er uddannet til at yde ligestillet støtte til andre mennesker i deres recovery omkring psykisk sygdom/sårbarhed.

Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der er fælles om at have levede erfaringer – i dette tilfælde med psykisk sårbarhed.

Peer-støtte dækker over en bred vifte af aktiviteter og roller. Den kan være mere eller mindre formaliseret, og den kan være målrettet forskellige grupper eller livsudfordringer. Den kan ydes en-til-en eller i grupper, og kan være forankret i civilsamfundet eller i professionelle tilbud. Jo mere formaliseret peer-støtten er, jo mere forventes den ene part at have opbygget erfaringskompetencer.

Peeruddannelsen Randers understøtter udviklingen af denne kompetence, og dermed peerfaglighed, på baggrund af deltagernes egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed – og klæder dem dermed på til at varetage forskellige funktioner som fremtidige peermedarbejdere.

Peer-støtte er værdibaseret – gensidighed og erfaret viden er de to bærende værdier. Derudover er peer-støtte baseret på selvbestemmelse, medindflydelse, ligeværd, recovery og håb.

Læs mere om peerfaglighed her.

Se også www.peermidt.dk for yderligere info om peeruddannelsen.