Rammer og retning for Recoveryskolen

Recoveryskolen blev til i 2018 som følge af "Projekt Ligestillet Støtte - en vej til recovery".

I årene fra 2014 til 2018 deltog Randers Kommune i "Projekt Ligestillet Støtte - en vej til recovery" i samarbejde med Region Midt, Sinds Pårørenderådgivning, Aarhus og Viborg kommuner. Projektet blev støttet af satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

I projektperioden blev recoveryskolen med en uddannelse til peermedarbejder og med udbud af kurser udviklet og afprøvet. På baggrund af de meget positive erfaringer og evalueringer, blev Recoveryskolen Randers en realitet pr. 1. juli 2018.

Realiseringen af ønsket om et Psykiatriens Hus og etablering af en recoveryskole var et centralt element i Randers Kommunes Psykiatriplan 2012. Her hedder det, at grundtankerne i recovery og peer-to-peer-støtte er væsentlige elementer i udviklingen af kommunens tilbud til mennesker med psykisk sårbarhed. I psykiatriplanen nævnes specifikt oprettelse af en recoveryskole med baggrund i de meget positive erfaringer fra recoveryskoler i andre lande.

Psykiatriens Hus står i dag som et kraftcenter og et naturligt samlingspunkt for aktiviteter og indsatser. Det betyder, at der er et stærkt udgangspunkt, når tydeliggørelse og konsolidering af recoverytænkningen fortsætter i 2018.

Psykiatriplan 2018 indeholder 8 indsatsområder, som sætter retningen for udviklingen af psykiatriområdet de næste 4 år. Her spiller Recoveryskolens tilbud stærkt ind:

 • Stærk recoveryorientering
 • Flere i job eller uddannelse
 • Sundhed for alle
 • Øget samarbejde med pårørende og netværk
 • Implementering af ny tilbudsmodel (fremskudt rådgivning)
 • Fokus på overgange og brobygning
 • Mere samarbejde med frivillige
 • Flere peermedarbejdere

Der er et ønske om, at peermedarbejdere indgår i og supplerer flere af de nuværende indsatser. At have en ’spejlingsperson’ og rollemodel tillægges stor værdi. Samtidig med at peertankegangen udbredes til andre områder og sektorer.

I Randers Kommune arbejdes recovery orienteret. Det betyder, at der i samarbejdet med borgerne er nogle stærke grundlæggende principper, som udgør fundamentet for samarbejdet:

 • Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme.
 • Vi kobler recovery-værdierne sammen med faglige metoder.
 • Vi støtter borgeren i dennes unikke recovery-proces og i at mestre eget liv.

Recoveryskolen udgør et anker i psykiatriindsatsen. Kursustilbuddene i Recoveryskolen er - foruden et tilbud til borgere og pårørende - et kompetenceudviklende efteruddannelsestilbud til medarbejderne i Center for Psykiatriindsats og et tilbud til alle medarbejdere i Randers Kommune med berøring til psykiatriområdet. På den måde er skolen også med til at konsolidere recoverytænkningen i organisationen.

Med Psykiatriplan 2018 skal der udvikles en bæredygtig strategi for uddannelse og ansættelse af peermedarbejdere i Randers Kommune. Strategien skal blandt andet fastlægge rammer og principper for peer-medarbejdernes jobfunktioner, aflønning og kompetenceudvikling i sammenhæng med andre faggrupper på psykiatriområdet.

Vi vil samtidig være ambassadører for, at begrebet ”peer-medarbejder” bliver kendt uden for Center for Psykiatriindsats.

På længere sigt er det forventningen, at der vil være peermedarbejdere ansat i alle dele af psykiatriindsatsen, som led i at styrke den tværfaglige indsats og skærpe fokus på recovery-værdierne. Derfor vil der ved ledige og nyoprettede stillinger blive vurderet, om stillingen er relevant at besætte med en peermedarbejder til supplering af de øvrige faggrupper.

Recoveryskolen er en del af Psykiatriens Hus, hvor skolen har fysisk base. Til Recoveryskolen er knyttet 1 medarbejder på fuldtid og 8 medarbejdere på deltid. Heraf er 5 peermedarbejdere, og en kommer fra Regionspsykiatrien.

En peermedarbejder og en fagprofessionel fungerer som koordinerende undervisere. Alle medarbejdere udgør undervisningsteamet.

Medarbejderne refererer i personaleforhold og daglig drift til afdelingslederen, Psykiatriens Hus.

I en recoveryskole anvendes undervisning som model for en bevægelse frem mod recovery. Der sættes fokus på at styrke og udvikle menneskers stærke sider og gøre dem i stand til at forstå egne og andres udfordringer, og hvordan disse bedst kan håndteres for at kunne forfølge egne ambitioner. Undervisningen fremmer selvværd og selvtillid. Når deltagerne anerkender egne og andres evner og potentialer, styrker det selvværdet og selvtilliden, hvilket fremmer recovery-processen. Fokus er således på at skabe et empowerment-fremmende undervisningsrum/miljø, hvor det at dele egne erfaringer og spejle sig andres, danner et værdifuldt grundlag for personlig udvikling og recovery, uanset ens baggrund.

I en recoveryskole er der en anerkendelse af, at "faglig ekspertise" og "levede erfaringer" har lige stor betydning. Det afspejler sig i, at peerfaglige og fagprofessionelle undervisere udvikler kurser sammen og underviser på kurset i ligestillet forening. Dette ligeværdige samskabelses-princip er grundlæggende og gennemgående i hele recoveryskolens virke.

Deltagelse i kurserne beror på kursisternes eget valg. Der foretages ikke vurdering af om deltagerne er "egnede" til at deltage. Kursusbeskrivelserne indeholder, hvad kursisterne kan forvente at få ud af undervisningen, og hvad recoveryskolen forventer af deltagerne.

Der udbydes ikke kompetencegivende fag, men deltagelsen kan være et skridt på vejen til kompetencegivende uddannelse. Undervisningen er kompetenceudviklende. Den oplevelsesorienterede tilgang og den selvreflektion, som undervisningen fordrer, kan i sig selv styrke og understøtte fagligheden og recovery-tilgangen hos de fagprofessionelle medarbejdere, som deltager.

Recoveryskolen Randers baserer sig på fire internationalt anerkendte recoveryværdier, som er grundlæggende for recoverytilgangen og bærende for den enkeltes recoveryproces. Recoveryværdierne skal understøtte både den organisatoriske tilgang og den enkeltes proces frem mod at få en meningsfuld tilværelse.

Personorientering

Det enkelte menneske først – "… intet menneske kan reduceres til en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert menneske må mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, konkrete problemer og også forhåbninger og drømme".

Personinvolvering

"Nothing about us without us" – man kan ikke tilrettelægge behandling eller støtte for mennesker; det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlægning, implementering og evaluering satsen, hvor erfaringsekspertisen anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

Selvbestemmelse

Værdien handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Værdien er et opgør med tanken om, at personer "visiteres" til tilbud og idéen om, at mennesker må affinde sig med valget mellem en behandling, de ikke ønsker eller ingenting.

Potentiale for udvikling

Deri ligger håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro, og at ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde. Den er et opgør med de, nogle gange velmente, men altid undertrykkende, begrænsende forestillinger og lave forventninger, som mange psykiatribrugere oplever den dag i dag.

Co-produktion/samskabelse på flere plan

Det afspejles i, at en underviser med egne erfaringer og en fagprofessionel udvikler og underviser i kurser i ligestillet forening. Skolen skal som kursussted ikke blot levere en fast ydelse til deltagerne, men skal invitere forskellige parter og perspektiver med ind i de samskabende processer.

Recovery-principper og recovery-værdier

Skolen skal afspejle recovery-principper og recovery-værdier i alle aspekter af sin kultur. Recovery-værdier skal skinne igennem i alt trykt materiale såvel som i sprogbrug, co produktion, indretning og i selve undervisningen ved at gøre det muligt for mennesker med f.eks. kognitive udfordringer at kunne deltage i undervisningen.

Fysisk base

Skolen har en fysisk base som ramme for aktiviteterne. Til den fysiske base er tilknyttet et recovery-bibliotek, hvor der er mulighed for at opsøge viden og yderligere fordybelse. Der kan undervises i andre lokaliteter, hvis dette er hensigtsmæssigt for skolens virke.

Er åbent for alle

Alle borgere med interesse for psykiatri og recovery er velkomne på skolen. Der er ingen visitation ved deltagelse på skolens kurser. Kurserne retter sig fortrinsvis til mennesker med levede erfaringer med psykisk sårbarhed, pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed, samt personale i både den kommunale/regionale psykiatri og elever/studerende indenfor relevante områder.

De koordinerende undervisere skal sikre, at skolens virke sker i overensstemmelse med de grundlæggende værdier og principper for en recoveryskole. De udbudte kurser skal løbende kvalitetssikres og koordinatorerne er ansvarlige for, at der beskrives en metode til kvalitetssikring.

Det er de koordinerende underviseres opgave at have overblik over undervisningsteamets ressourcer og kompetencer og at sikre, at undervisningen i skolen tilrettelægges i overensstemmelse hermed. De koordinerende undervisere skal sikre tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen til peer-medarbejder og sikre rekruttering af deltagere til uddannelsen. De koordinerende undervisere er ansvarlig for årsplanen, herunder udarbejdelse af en markedsføringsstrategi.

Det er undervisernes opgave at udvikle kurser og at undervise i skolen. Dette foregår i et samarbejde mellem en peer-underviser og en fagprofessionel underviser. Underviserne skal også gennemføre undervisning på uddannelsen til peer-medarbejder. En del af opgaven består i at være med til at fremme og vedligeholde kendskabet til Recoveryskolen fx ved udarbejdelse af katalog, møde med samarbejdspartnere, holde oplæg og lignende. Undervisningsteamet bidrager i fællesskab til Recoveryskolens udvikling.

Der er fleksibilitet i opgaverne, hvorfor der også kan være opgaver andre steder i Psykiatriens Hus, men opgaverne vil altid være recoveryorienterede.

Recoveryskolens underviserteam udgøres af både fagprofessionelle og peerfaglige undervisere, som har taget peeruddannelsen og efterfølgende underviseroverbygning. Fælles for underviserne er, at alle arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang, og at alle i undervisningen bringer egne erfaringskompetencer i spil. Underviserteamet rummer et meget bredt spektrum af viden og ressourcer - fagligt såvel som personligt. Erfaringskompetencen består netop i en integration af begge dele.

Undervisernes rolle er således at formidle viden og erfaringer omkring den ressourceorienterede recoverytilgang, og herved sætte gang i processer, hvor deltagernes egen viden og erfaringer aktiveres og sættes ind i en ramme, der kan give mening for de enkelte deltagere.

Vigtige kompetencer er for underviserne er:

 • Bevidsthed og opmærksomhed omkring egen/andres kommunikationsadfærd
 • Gruppedynamisk forståelse
 • Grundlæggende didaktik
 • Anerkendende lederskab
 • Faciliterende undervisning, herunder facilitering af erfaringsudveksling, øvelser, gruppearbejde m.m.
 • Fokus på den enkeltes empowerment
 • Recoveryorienteret tilgang
 • Bringe recoveryværdierne i spil i praksis

Recoveryskolen Randers udbyder peer-uddannelsen til mennesker, som selv har levede erfaringer med psykisk sårbarhed. Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Det er uddannelsens formål at udvikle erfaringerne med psykisk sårbarhed og egen recovery til faglige kompetencer, som efterfølgende kan bruges i forskellige jobfunktioner som peer-medarbejder.

Uddannelsen består af et samspil mellem teoretiske oplæg og deltagernes levede erfaringer i forhold til undervisningens emner. Temaerne er recovery og empowerment, roller/grænser, sorg/krise/tab, stigmatisering og diagnosemestring, kommunikation/kontakt, gruppedynamik, mening/ny-orientering, livshistorier, peerfaglighed og erfaringskompetence.

Uddannelsen forløber over 13 uger med 78 undervisningstimer. Herefter følger et praktikforløb som peer-guide.

Der er følgende optagelseskriterier til uddannelsen:

 • Man skal være over 18 år.
 • Man skal have personlig erfaring med psykisk sårbarhed og recovery.
 • Man skal have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) (gælder for kommende peer-guides) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.) (tilstrækkeligt for kommende peer-undervisere).
 • Man skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.
 • Man skal have et afklaret forhold til psykiatrien – både regionalt og kommunalt, idet projektet handler om samarbejde med og mellem systemerne.
 • Man skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed, fx have en bevidsthed omkring at ens egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre.
 • Man skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra det, man ønsker at arbejde med.
 • Man skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv (grænser, styrker mv.).
 • Man skal kunne begå sig uden tolkebistand, herunder kunne skrive på dansk (der vil være lidt skriftligt arbejde på uddannelsen og i de efterfølgende funktioner).
 • Man skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. man skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i ens forløb.
 • Man skal som udgangspunkt bo Randers Kommune. Hvis ikke skal deltagelsen afstemmes med ens bopælskommune, som skal betale kursusafgiften på 14.000 kr.

Kurserne er åbne for alle med interesse for, eller erfaring med recovery. Det overordnede formål er at styrke deltagernes empowerment og give dem mulighed for samt redskaber til at arbejde med egen og/eller andres recoveryproces.

Kurserne udbydes i forårssemestret februar juni, og i efterårssemestret september-december. Til hvert semester udvikles et nyt kursuskatalog, som udkommer henholdsvis juli og december – ca. to måneder før semesterstart.

Hvert semester udbydes omkring 20 forskellige recovery-relevante kurser – udviklet i samskabelse. Både mellem underviserne i teamet – og i samspil med input fra deltagere og samarbejdspartnere.

Kursusdagene er af 2-3 timers varighed. En del kurser er en-dags-kurser, andre kurser er sammenhængende forløb af 3-4 kursusdage.

Kurserne tager udgangspunkt i et tilrettelagt program. Ud fra emnet bringes deltagernes egne livserfaringer i spil. Undervisningsformen er således i høj grad båret af facilitering og aktiv inddragelse af både deltagere og undervisere. Et helt centralt princip er ligestilling af faglig viden og levede erfaringer. Undervisningen baserer sig på ligeværd og respekt og fordrer mulighed for inklusion og medborgerskab ved at skabe rum til selvrefleksion, udvikling og empowerment.

Samskabelse er en væsentlig del af Recoveryskolen. Skolen er derfor åben over for at invitere forskellige parter ind i skolen til at deltage i udviklingen af skolens tilbud. Skolen søger at indgå aftaler med andre områder i kommunen om udvikling af kurser og gennem inddragelse af eksterne undervisere.

Recoveryskolens kurser kan anvende af alle medarbejdere i Center for Psykiatriindsats som kompetenceudvikling. Medarbejdere fra andre områder kan deltage på kurserne gennem en "abonnementsordning". Aftalen herom indgås mellem ledelserne på områderne.

Underviserne fra Recoveryskolen tilbyder at fungere som konsulenter ved at udvikle og afholde kurser, workshopper, temadage mm. både internt i Randers Kommune og eksternt i andre kommuner, institutioner og virksomheder. Der er udviklet en folder med eksempler på disse former for ydelser samt priser.

Yderligere informationer om recovery og recoveryskoler kan bl.a. findes her: