Mestringsvejledning

Formålet er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. Mestringsvejledning bevilges efter Servicelovens § 85.

I recoveryprocessen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recoveryproces er helt centralt i et mestringsvejlederforløb.

Det er individuelt, hvor længe et forløb varer, og hvor mange timer den enkelte tildeles pr. uge. Dette er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om et mestringsforløb vurderes løbende og justeres efter behov.

Mestringsvejledningen kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

 • Planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
 • Fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
 • Deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
 • Afklaring af mestringsmuligheder.
 • Kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
 • Håndtering af post og økonomi.
 • Udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Borgeren har ret til at bestemme over eget liv og kan derfor også selv bestemme, hvor stor en del ens pårørende/nærmeste netværk skal involveres. Kontakten og samarbejdet med borgerens pårørende/nærmeste netværk er en vigtig del af den recoveryorienterede støtteindsats. Derfor vil mestringsvejlederen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for borgeren.

At leve med psykisk sårbarhed kan være svært, og der kan være brug for forskellige former for støtte og vejledning i hverdagen.

Et mestringsvejledningsforløb kan foregå dels som individuel støtte dels i mindre grupper. Hvis borgeren kan profitere af det, kan støtten også suppleres eller erstattes med råd og vejledningsforløb eller virtuel bostøtte. Virtuel støtte gives i form af videosamtaler over pc'er eller via mobiltelefon.

Når borgeren er blevet visiteret til mestringsvejledning, vil denne blive kontaktet af en mestringsvejleder fra "Center for Psykiatri" og det første møde aftales.

Formålet med indsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. I recoveryprocessen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recoveryproces er helt centralt i et mestringsvejledningsforløb.

Recovery - hvad er det?

Recovery er en personlig proces frem mod at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv til trods for psykisk sårbarhed. Recovery betegnes også som "at komme sig". Nogle psykisk sårbare borgere kommer sig helt og bliver med tiden uafhængige af støtte. Andre kommer sig ved i stigende grad at mestre de udfordringer, som deres psykiske sårbarhed medfører.

Socialområdet har flere forskellige tilbud, som kan understøtte en borgers recovery-proces. Den støtte og vejledning samt redskaber, som medarbejderen stiller til rådighed, kaldes med et samlet ord for rehabilitering.

Mestringsvejledning kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

 • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
 • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
 • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
 • afklaring af mestringsmuligheder.
 • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
 • håndtering af post og økonomi.
 • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Det er individuelt, hvor længe et mestringsvejledningsforløb varer, og i hvilket omfang det bevilges. Det er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om mestringsvejledning vurderes løbende og justeres efter behov.

Kontakten og samarbejdet med de pårørende/nærmeste netværk kan være en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn.

Råd og vejledningsforløb har også til sigte at skabe mulighed for netværksdannelse borgerne imellem. Forløbet kan fungere som en selvstændig ydelse eller supplere den individuelle mestringsvejledningsindsats.

Det individuelle mestringsvejledningsforløb er, modsat råd og vejledningsforløb, et visiteret tilbud, som bevilliges af Myndighed for Psykiatri efter §85.