Legater

Det er muligt at søge nedenstående legater i Randers Kommune

De Brock-Bredalske legater

I indeværende år vil der af Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater blive uddelt følgende:

§ 6 - 3 legatportioner 262,50,- kr. gives til fattige eller uformuende enker og enkemænd af handelsstand eller af byens byråd eller dens præster, rektorer og lærere, eller i mangel af sådanne ansøgere, af andre hæderlige og honnette trængende familier eller ældre og svagelige kvinder.

§ 16 - 1 legatportion på 525,- kr. gives til en ung i Randers hjemmehørende sømand til uddannelse på navigationsskole eller skoleskib.

§ 18 - 1 legatportion på 12.950,- kr. eventuelt kan deles i to portioner, gives til hjælp og oprejsning for en god og ærlig familie i Randers, der på grund af ulykkelige omstændigheder er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til hjælp til etablering af en fabrikant eller kunstner.                       

§ 19 - 2 legatportioner på hver 525,- kr. gives til fader- eller moderløse børn af gode fattige forældre af handelsstand, byråd, præstestand, rektor- og lærerstand, eller i mangel af sådanne ansøgere, andre af byens kristelige og gode borgeres børn til lærdom, føde og klæder.

Tillagte portioner kan ydes til børnenes fyldte 18. år, såfremt de deltager i skolegang.

Ansøgere i vanskelig økonomisk stilling, der er i slægt med fondens stiftere, har fortrinsret til portionerne efter punkterne 6,16,18 og 19.

Ansøgere skal i så fald vedlægge oplysninger om slægtskabet.

Ansøgning skal ske på en særlig blanket, som udleveres i Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C eller kan findes på www.randers.dk under legater – Ansøgning til legat. Du kan finde ansøgningsskemaet her.

Ansøgningen sendes til regnskab@randers.dk eller pr. post til Randers Kommunes Regnskabskontor, Att.: Rikke Jul Særmark, Odinsgade 5, 8900 Randers C.

Ansøgningen skal være i hænde senest den 5. juni 2020.

Legater som kan søges igen i september/oktober 2020

Randers Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Der er ca. xx  kr. til uddeling.

Etatstraad, Købmand J. Ankerstjerne og søster Mathilde Ankerstjernes legater

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller hentes her på siden.

Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres senest den xx  til Borgerservice på ovennævnte adresse.