Fælles kommunale retningslinjer på Socialområdet

På Udsatte-, Handicap- og psykiatriområdet i Randers Kommune følger fire retningslinjer i stedet for de tidligere ti.

Hidtil har Udsatte-, Handicap- og Psykiatriområdet i Randers Kommune deltaget i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område.  Formålet med kvalitetsmodellen er at sikre systematisk dokumentation, synlighed og gennemsigtighed i den sociale indsats til gavn for den enkelte, medarbejderne, de pårørende og offentligheden.

I forvaltningen blev der derfor lavet en række fælles retningslinjer for kvalitet inden for områderne arbejdsmiljø, brugerinddragelse, kommunikation, kompetenceudvikling, individuelle planer og ledelse. Dernæst blev der på de enkelte tilbud lavet lokale tilføjelser, som supplerer de fælles retningslinjer. Der var tale om i alt ti retningslinjer.

Retningslinjerne har taget udgangspunkt i ”Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område”s standarder.

Til disse ti fælles kommunale retningslinjer har man på hvert tilbud udarbejdet retningslinjer, instrukser og tilføjelser til de overordnede rammer. Endvidere har man hidtil afholdt lokalt audit af de lokale retningslinjer hvert år.

Arbejdet med dette er overhalet af virkeligheden i en tid, hvor tilbuddene udsættes for en mange typer af eksternt tilsyn – som kan foregå anmeldt såvel som uanmeldt. Det drejer sig om arbejdstilsyn, socialtilsynet (enten Socialtilsyn Midt eller BDO) og det risikobaserede tilsyn (medicinhåndtering)

Socialtilsynet tager f.eks. udgangspunkt i et tilsynskoncept, som scorer tilbuddene på syv overordnede temaer, som kommer omkring alt lige fra dokumentation af den sociale indsats over ledelse og borgerinddragelse til de fysiske rammer og arbejdsmiljø på tilbuddet. Endvidere måles tilbuddenes kvalitet løbende gennem overordnede effektmål, virksomhedsplaner, og FKO.

Derfor måles tilbuddenes kvalitet på flere parametre og derfor er de ti retningslinjer erstattet af fire retningslinjer: en for 1) magtanvendelser på børne- og ungeområdet, 2) magtanvendelser på voksenområdet, 3) utilsigtede hændelser og 4) medicinhåndtering. De fire retningslinjer kan findes på nedenstående links. Endvidere borfalder årligt audit på retningslinjerne og erstattes af følgende  beskrevne opfølgningsform.

Tilbuddene har dog stadig pligt til at sikre egenkontrol af og de nødvendige lokale tilføjelser til de overordnede retningslinjer.

Fremadrettet central og lokal opfølgning på de fire retningslinjer

I stedet for årligt audit på retningslinjerne vil derfor ske opfølgning på følgende måde:

  • Utilsigtede hændelser: Her er der 4 gange årligt en statistik på Centerledermøde der følger udviklingen på tilbuddenes UTH-registreringer, udviklingen følges i den tværgående UTH-gruppe på tværs af socialområdet ligesom det enkelte tilbud følger op på udviklingen i egne UTH’er ift. udfordringer og egen praksis med henblik på at forebygge.
  • Magtanvendelse: Statistikken bliver opgjort to gange årligt til udvalget. Hvis der er noget der skal reageres på sker dette her. Derudover udgør samarbejdet med Socialtilsyn Midt et audit, som tilbuddene samarbejder med og dermed følges der også her op/evalueres på praksis.
  • Retningslinjerne for medicinhåndtering evalueres på egne tilbud ligesom der evalueres via patienttilsynet.

Spørgsmål vedrørende efterlevelsen af retningslinjerne kan rettes til nærmest leder eller centerleder.