8 Kvalitetsstandard for afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd-og vejledningsforløb samt mestringsvejledning

(Serviceloven §§82abd og 85) Vedtaget af Byrådet den 9. december 2019

Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

På de første sider i kvalitetsstandarden kan du læse om, hvad formålet med støtten er, hvem der er i målgruppen, og hvad støtten kan bestå af. På den måde kan du danne dig et foreløbigt overblik over hvilke støttemuligheder, vi kan samarbejde med dig omkring.

Dernæst kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte, hvordan vi behandler din henvendelse, og hvordan vi sammen med dig følger op på støtten. Til sidst kan du finde lovgrundlaget for kvalitetsstandarden.

Når du har læst kvalitetsstandarden, står du måske tilbage med nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i kvalitetsstandarden. Disse spørgsmål kan du stille til en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte, som vil hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål og forstå indholdet af kvalitetsstandarden.

Hvad er formålet med en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarden er et supplement til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis og en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som vi kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens serviceniveau, det vil sige, hvad der vil være gældende i de fleste situationer. Standarden understøtter dermed, at du og dine medborgere får samme muligheder for at modtage støtte. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed tage afsæt i dine forudsætninger og behov.

Det er en fælles opgave at finde den rette støtte til dig

I Randers Kommune vægter vi dialogen med dig højt. Dette betyder, at vi inddrager dig i den proces, der leder op til, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte og omfanget af den støtte, du kan få. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du har en aktiv rolle i at hjælpe til med, at din sag oplyses bedst muligt, sådan at du får den støtte, som passer bedst til dine behov. Det betyder, at du skal hjælpe sagsbehandleren Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte med at ”komme hele vejen” rundt om dine behov.

Når vi samarbejder med dig om støtte, gør vi det med udgangspunkt i serviceloven. Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Formålet med støtten er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig, klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Her er det også vigtigt at nævne for dig, at afgørelser efter serviceloven altid skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn.

Vi inddrager også andre aktører for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats

Vi prioriterer forebyggende indsatser højt, da en tidlig indsats kan bidrage til, at de udfordringer, du står over for, ikke vokser sig større, men at der tilrettelægges et forløb, så du får støtte til dine udfordringer, og det sker på en helhedsorienteret måde.

Det betyder, at når du samarbejder med en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte, sker det altid med baggrund i din samlede livssituation. Det betyder, at du også kan opleve, at:

 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte vil foreslå at inddrage andre relevante aktører for at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling.
 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte måske også vil fortælle dig om indsatser i andre kvalitetsstandarder, som beskriver andre støttemuligheder.

Generelt om kvalitetsstandarderne på voksenområdet

Socialområdet har i alt 10kvalitetsstandarder på voksenområdet, som omhandler følgende former for støtte i serviceloven:

 • Dagtilbud -Beskyttet beskæftigelse
 • Dagtilbud -Aktivitets-og samværstilbud
 • Afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb samt mestreringsvejledning
 • Botilbud til voksne
 • Aflastning til voksne
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Ledsagerordning til voksne
 • Merudgifter til voksne
 • Specialundervisning for voksne
 • Social behandling for stofmisbrug

Denne kvalitetsstandard vedrører rådgivning, vejledning og støtte til dig, der har behov for dette. Standarden beskriver de muligheder, der er for afklarende samtaler, gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb samt mestreringsvejledning efter servicelovens §§82abd og 85.

Måske du har behov for støtte udover det, som er beskrevet i denne kvalitets-standard. Derfor vil du måske opleve, at når du kontakter os, vil vi også kigge på andre kvalitetsstandarder sammen med dig for at sikre, at du får en samlet indsats, som imødegår dine behov.

Kvalitetsstandarderne gælder for dig, hvor Randers Kommune er din handle-kommune efter serviceloven, hvilket betyder, at vi behandler dine ansøgninger og foretager opfølgning på støtte efter serviceloven.

Hvad er formålet med den støtte, som jeg modtager?

Formålet med støtten er, at du med udgangspunkt i dine aktuelle behov og funktionsniveau får en indsats, som støtter op om din positive udvikling og/eller vedligeholdelse/forebyggelse af tilbagefald af dit funktionsniveau, sådan at du ikke mister det, du allerede kan og mestrer.

Det skal føre til, at du har færdigheder til at modtage mindre støtte. Det over-ordnede mål er, at du kan mestre dit eget liv mest muligt uden eller med minimal støtte.

Når vi sammensætter støtten til dig arbejder vi ud fra en samlet palette af støttemuligheder, hvor vi har blik for, at den samlede støtte til dig:

 • Understøtter et rehabiliterings-og et habiliteringsperspektiv.
 • Understøtter din personlige recovery-proces. Det vil sige din unikke proces i retningen af at ”komme dig” helt eller delvist ovenpå et fx alkohol-eller stofmisbrug, psykisk sygdom mv.
 • Tilrettelægges efter dine egne ønsker og drømme, så dit eget perspektiv og medansvar styrkes.
 • Har fokus på differentiering i ydelserne, som understøtter målrettede forløb, idet forebyggelse og tidlig indsats kan bidrage til, at du kan blive i din egen bolig eller job og uddannelse. Måske har du behov for en mere kortvarig og intensiv støtte eller måske en længerevarende støtte for at kunne mestre din hverdag.
 • Har fokus på at øge din mestringsevne i forhold til Almindelige Daglige Levevis funktioner (ADL funktioner)
 • Har fokus på, at netværk og civilsamfund har en fremtrædende rolle i at støtte dig, herunder støtte din mulighed for at deltage i fællesskaber.
 • Har fokus på, at velfærdsteknologi kan understøtte dig i større selvhjulpenhed og være med til at bidrage til fleksible løsninger.
 • Styrke oplevelsen af et sammenhængende forløb for dig.
 • Anvender metoder, der inddrager medarbejdere på tværs af sektorer ud fra dine behov snarere end ud fra organisatoriske logikker. 

Hvem omfatter denne form for støtte?

De forskellige støttemuligheder kan være for dig over 18 år, som har:

 • Let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer, eller som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer.
 • Betydelig funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, hvor funktionsnedsættelsen bevirker, at der er behov for social støtte eller hjælp til daglige funktioner i et væsentligt omfang.

Støtten i denne kvalitetsstandard gælder som udgangspunkt dig, der bor i egen bolig. Hvis du bor på et bofællesskab, botilbud eller en botilbudslignende boform, så finder kvalitetsstandard nr. 9 anvendelse.

Hvilke forskellige former for støttemuligheder er der?

For dig med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer, eller som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Tilbyder vi:

 • Afklarende råd –og vejledningssamtaler
 • Gruppebaserede råd-og vejledningsforløb
 • Individuelt tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb

Disse formerfor støttemuligheder skal støtte dig i at udvikle færdigheder inden for eksempelvis almindelige dagligdags funktioner og lettere praktiske eller personlige problematikker.

For dig som har behov for støtte på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, yder vi støtte via:

 • Mestringsvejledning

Mestringsvejledning er til dig med mere indgribende problematikker. Du kan også modtage denne form for støtte i kombination med de ovennævnte gruppebaserede forløb. Det skal dog bemærkes, at du godt kan være i begge målgrupper og dermed modtage indsatser fra begge forløb på samme tid.

Hvad indeholder de forskellige støttemuligheder?

I dette afsnit kan du læse mere om, hvad de forskellige former for støtte kan indeholde.

1. Afklarende råd-og vejledningssamtaler(åben råd og vejledning) jf. ser-vicelovens §§ 10 og 12

Formålet med en råd-og vejledningssamtale er at hjælpe dig med at afklare dine behov for støtte og derigennem mestre eget liv mest muligt.

Efter den første afklaringssamtale kan det være, at vi sammen finder ud af, at du skal have støtte et andet sted, eksempelvis i jobcentret eller i et frivilligt tilbud.

Det kan også være, at vi sammen vurderer, at vi skal tage en enkelt samtale eller to mere, hvor du kan få støtte til at få løse det problem, som du er mødt op med.

Måske vi sammen finder ud af, at du kunne have gavn af decideret råd-og vejledningsforløb (se afsnittet med gruppebaserede råd-og vejledningsforløb eller individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb).

Hvis vi allerede i afklaringssamtalen vurderer, at du har behov for mere indgribende støtte(se afsnittet med visiteret støtte efter § 85),henviser vi dig til en myndighedsafdeling, hvor en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte herefter vil hjælpe dig videre.

2. Gruppebaserede råd-og vejledningsforløb eller individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb jf. servicelovens §§ 82 a og 82 b

Formålet med de gruppebaserede og individuelle råd -og vejledningsforløb er at understøtte dig i at kunne mestre din hverdag.

Det gør vi først og fremmest ved at hjælpe dig med at skabe indsigt i egen situation og dine egne og dit netværksressourcer. Råd-og vejledningsforløbene vil derfor tage udgangspunkt i rehabiliteringsprincippet, som betyder, at vi tager højde for det, som du allerede kan selv.

I forløbet vil du modtageråd, vejledning og støtte, der skal styrke din mestringsevne gennem:

 • Afklaring af dine behov og ressourcer
 • Personlige råd-og vejledningssamtaler
 • Empowerment-forløb
 • Mestringsevneforløb, eksempelvis med fokus på sociale kompetencer, færdighedstræning, økonomisk rådgivning med mere
 • Psykoedukation

Mere specifikt kan støtten til dig bestå af:

 • Støtte til at overskue økonomi og forsørgelse
 • Støtte og koordinering i kontakten til offentlige instanser
 • Ledsagelse til lægebehandling, indkøb, værested med mere 
 • Støtte i forhold til dagligdags gøremål
 • Støtte til etablering og opretholdelse af netværk
 • Støtte til at bryde ensomheden i hverdagen
 • Støtte til beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter.

Som en del af råd-og vejledningsforløbet vil vi tilbyde dig en borgerplan med mål for dit forløb. Borgerplanen udarbejdes sammen med de medarbejdere, som er tilknyttet dit forløb.

Råd-og vejledningsforløbet vil som udgangspunkt være en afgrænset indsats med en varighed på op mod et halvt år og afsluttes derefter med en afsluttende samtale mellem dig og relevante medarbejdere fra råd-og vejlednings-forløbet.

Hvis vi sammen under eller efterforløbet vurderer, at du har behov for anden støtte, hjælper vi dig også her videre til den relevante myndighedsafdeling, som hjælper dig videre.

Støtten til dig kan gives individuelt, eller når du indgår i en gruppe. Noget af støtten kan også gives ved inddragelse af frivillige, der enten kan fungere som mentorer for dig, eller som kan støtte dig i eksempelvis deltagelse i fritids-og motionsaktiviteter med videre.

En del af den frivillige indsats kan også komme fra andre borgere, der enten er kommet sig, har fået betydelige flere ressourcer eller styrket deres personlige kompetencer og mestringsevne, således at du kan drage nytte af andre borgeres erfaringer, som står i eller har stået i en lignende situation som dig.

Den støtte, der ydes, skal i videst mulig omfang kompensere for følgerne af din funktionsnedsættelse og tilgodese dit konkrete behov. Hvis formålet med støtten kan opfyldes via flere indsatser, så vælger viden indsats, som vil matche dine behov mest muligt.

3. Visiteret støtte efter § 85(mestringsvejledning)

Et mestringsvejledningsforløb vil være fleksibelt både i forhold til form, indhold og intensitet. Forløbet vil derfor afhænge af dine konkrete behov og ressourcer.

I forløbet samarbejder vi altid systematisk med dig om bestemte temaer, der kan understøtte og udvikle din selvstændige mestringsevne, og forløbet designes sådan, at du modtager relevant støtte, der tilgodeser dit aktuelle behov.

Formålet med støtteforløbet er at udvikle og styrke dine funktionsmuligheder og/eller kompensere for den nedsatte funktionsevne ud fra et rehabiliterende perspektiv.

Målet er eksempelvis at øge din mestringsevne i forhold til:

 • Personlig mestring, eksempelvis af praktiske opgaver i hjemmet
 • Sociale relationer, netværk og medborgerskab 
 • Beskæftigelse og eventuel uddannelse
 • Sundhed

Formålet og målet medstøtten samt dit niveau for støttevil fremgå af din afgørelse om støtte. Det konkrete indhold og form af støtten aftales derimod med din mestreringsvejleder i takt med din udvikling.

Mestringsvejledning kan gives i form af rådgivning og vejledning, træning, ledsagelse og hjælp til selvhjælp. Vi sammensætter indholdet af din mestringsvejledning, så det virker og passer til dine behov. Mestringsvejledningen kan foregå som en af disse former:

 • Samtaler mellemen mestringsvejleder og dig i kommunens bygninger, individuelt eller i gruppe.
 • Besøg i eget hjem
 • Rehabiliterende kurser
 • Online støtte
 • Telefonisk kontakt
 • I særlige omgivelser i forhold til målet med støtten (det kan eksempelvis være, at I træner i brugen af offentlige transportmidler, besøg i banken og/eller fremmøde i café og samværstilbud som led i træning af sociale færdigheder)

Den støtte, der ydes skal i videst mulig omfang kompensere for følgerne af din funktionsnedsættelse og tilgodese dit konkrete behov. Hvis formålet med støtten kan opfyldes via flere indsatser, så vælger vi den indsats, som vil matche dine behov mest muligt.

Støtte til ledsagelse til aktiviteter

Vi kan give støtte til ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter, såfremt du vurderes at være omfattet af målgruppen for § 85.

Ikke selvvalgte aktiviteter er typisk aktiviteter, der har behandlingsmæssigt indhold.

Vi tilbyder ledsagelse til lægebesøg en gang årligt, med henblik på et helbredstjek.

Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter vil først blive vurderet efter servicelovens § 97, som er en specialbestemmelse om ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet. Hvis dit funktionsniveau er for lavt til at opfylde betingelserne for støtte efter § 97, kan de selvvalgte aktiviteter efter en konkret vurdering gives efter § 85, og hvor der vil blive lagt vægt på, hvad formålet med aktiviteten er, og om du eventuelt allerede er kompenseret i forhold til støtte uden for hjemmet.

Det er hospitalet, der har ansvaret for at vurdere, om du har behov for ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Hvis du har behov for ledsagelse, vil hospitalet og botilbuddet gå i dialog om, det er muligt, at du kan ledsages af pårørende eller personale fra dit botilbud.

Mestringsvejledning til dig kan udmøntes efter disse vejledende niveaudelinger:

1.Let støtte, herunder støtte til udslusning

 • Støtten planlægges som udgangspunkt til hverdage og dagtimerne med mulighed for kontakt en-to gange pr. måned.
 • Tilbud om forebyggende indsats til dig, som ved lettere kontakt kan vedligeholde færdigheder. Kontakten vil oftest bestå af telefonstøtte i dagtimerne.
 • Efterværn til dig, der har været i støtteforløb og er på vej til at blive udvisiteret. Det drejer sig oftest om telefonisk kontakt men kan også være i form af faste aftaler med besøg. Støtten kan gives som tryghedsskabende til kontakt.
 • Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.

2. Mindre omfattende støtte

 • Støtte planlægges og tilgodeses som udgangspunkt på hverdage og i dagtimerne.
 • Udgangspunktet er en-to kontakter per 14. dag.
 • Ydelsen kan omfatte koordinering af en tværfaglig indsats.
 • Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.

3. Omfattende støtte

 • Der tilbydes planlagt støtte i form af et længerevarende eller to kortere kontakter per uge.
 • Kontakten planlægges som udgangspunkt til hverdage i dagtimerne (og i nogle tilbud med mulighed for kontakt (oftest telefonisk/virtuel) om aftenen).
 • Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.

4. Meget omfattende støtte

 • Støtten vil ofte være en forudsætning for, at du kan opretholde en tilværelse i egen bolig. Der tilbydes støtte i form af flere kontakter om ugen, oftest tre-fire.
 • Ydelserne planlægges som udgangspunkt til hverdage i dagtimerne, og efter særlig aftale også aften og weekend.
 • Støtten kan for nogle borgeres vedkommende omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.

5. Særlige situationer

 • Støtten vil ofte være en forudsætning for, at du kan opretholde en tilværelse i egen bolig. Der tilbydes støtte i form af flere kontakter om ugen, oftest mere end tre-fire.
 • Ydelserne planlægges som udgangspunkt til hverdage i dagtimerne, og efter særlig aftale også aften og weekend. 
 • Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.
 • Det er vigtigt, at du opmærksom på, at støtten gives som et forløb, hvor der er fokus på, at duer i en udvikling, hvor målet er at blive i stand til at mestre dit eget liv så godt som muligt med så lidt støtte, som det er muligt.
 • Der kan ligeledes gives støtte til opgaver, der er med til at vedligeholde dit funktionsniveau eller forebygge tilbagefald.

Hvem får jeg støtten fra?

Du vil som udgangspunkt modtage afklaringssamtaler, gruppebaserede råd-og vejledningsforløb på et af kommunens tilbud.

Du vil som udgangspunkt modtage individuelt tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb samt mestringsvejledning fra kommunens eget mestreringsvejlederteam.

Tilrettelæggelsen af mestringsvejledning sker i et samarbejde mellem dig og mestringsvejlederteamet. Randers Kommune vil i vidst mulig omfang tilrettelægge indsatsen, så du modtager støtte fra den eller de samme mestringsvejledere, men vi er ikke forpligtet til at yde støtte i form af en fast og kontinuerlig mestreringsvejleder.

Der ydes kun i særlige tilfælde vikardækning på støtteydelser efter denne kvalitetsstandard.

Hvordan behandler Randers Kommune min ansøgning eller min henvendelse?

Når du har behov for støtte fra socialområdet i Randers Kommune, skal du møde op i fremskudt rådgivning, som findes forskellige steder i Randers. Der er fremskudt rådgivning inden for psykiatri-, udsatte-, handicap-og autisme-området. Du kan finde oplysninger om, hvor du skal henvende dig på Randers Kommunes hjemmeside.

I fremskudt rådgivning vil du som minimum blive mødt af en medarbejder, og det kan også være, at du møder flere. Her vil du få en afklarende samtale, hvor vi sammen med dig afklarer din situation og dine behov.

Hvis du allerede ved afklaringssamtalerne, undervejs eller i forlængelse af et råd-og vejledningsforløb vurderes at have behov for en anden støtte eller en kombination af et rådgivningsforløb sammen med anden støtte, hjælper vi dig videre til den relevante myndighedsafdeling. Når vi vurderer dit støttebehov i forhold til yderligere støtte har vi fokus på:

 • De ting du selv kan gøre.
 • De ting som du kan gøre med hjælp fra de nærmeste netværk.
 • De ting som du kan gøre ved hjælp af tilgængelige ressourcer i miljøet.
 • De ting som du kan gøre ved hjælp af de professionelle og rehabiliteringssystemet.

Hvis vi anbefaler diget gruppebaseret eller et individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb, er der ingen visitation og dermed ikke yderligere led, inden støtten igangsættes.

Hvis vi bevilliger dig mestringsvejledning, vil det fremgå af afgørelsen til dig, hvilke formål og mål, indsatsen skal opfylde, og hvilket niveau for støtte, du er bevilget.

Hvis du bliver bevilget mestringsvejledning, så vil du samtidig blive tilbudt en handleplan efter servicelovens § 141. En sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte laver handleplanen i samarbejde med dig. Handleplanen indeholder en plan for din hjælp med konkrete mål og aftaler, som vi i fællesskab løbende følger op på.

Du skal være opmærksom på, at du har mulighed for at få vejledning, hvis du ikke bliver bevilget det tilbud, som du har søgt om.

Klageadgang:

Der er ikke mulighed for at klage over kommunens henvisning til tilbud efter servicelovens §§ 82a, 82b og 82d, medmindre:

 • Der er ansøgt om en specifik ydelse efter serviceloven, der ikke er en ydelse i form af tidlig, forebyggende indsats, og kommunen giver afslag med henvisning til, at der kan benyttes et tilbud efter kapitel 15 a, så kan der klages over dette afslag. I afgørelsen vil der være en klagevejledning. Hvis der ikke er ansøgt om en specifik ydelse, skal kommunen vurdere, om ansøgningen skal behandles efter en bestemmelse i serviceloven, hvor der er klageadgang, f.eks. støtte efter § 85.

Servicelovens § 85 er omfattet af lov om retssikkerhed på det sociale område, kapitel 10, og afgørelser efter denne bestemmelse kan derfor påklages til Ankestyrelsen, hvis borger ikke får fuldt medhold. En afgørelse, der kan påklages, indeholder klagevejledning.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning/henvendelse?

Det gruppebaserede eller individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb kan igangsættes, når vi har lavet en borgerplan sammen med dig. Derfor vil du høre fra os senest 10 arbejdsdage efter, vi sammen med dig har lavet borgerplanen.

Hvis det vurderes, at du har behov for støtte efter § 85igangsættes denne støtte, når afgørelsen om at tilbyde støtte til dig sendes til det relevante mestreringsvejledningsteam, som tager kontakt til dig, når tilbuddet er parat.

I forbindelse med opstarten af støtten kan der være behov for en fælles samtale mellem dig, sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte og din nye mestreringsvejleder.

Byrådet i Randers Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på op til 8 uger for ansøgninger om § 85 ansøgninger.

Hvordan følges der op på, at den støtte, som jeg får, fortsat passer til mine behov?

Når du indgår i et individuel eller gruppebaseret råd-og vejledningsforløb, laver vi månedlig opfølgning på borgerplanen, og forløbet afsluttes, når målene i din borgerplan er nået, eller hvis dine behov undervejs i forløbet peger på, at støtten til dig skal justeres i en retning, som kræver noget andet af os. Det er normalt sådan, at et råd-og vejledningsforløb maksimalt varer seks måneder. Det individuelle tidsbegrænsede råd-og vejledningsforløb kan dog kun ydes i op til seks måneder.

Når du modtager mestringsvejledning, følger vi op på alle nye forløb senest tre måneder efter iværksættelse. Randers Kommune laver derefter løbende opfølgning på din handleplan i forhold til mestringsvejledning jfr. §141 i serviceloven. Opfølgningen sker mindst en gang årligt. Opfølgningen kan ske på et fysisk møde, over telefonen eller online.

Opfølgning kan desuden ske ved, at mestreringsvejlederen konstaterer ændringer af væsentlig karakter i din udvikling. I disse situationer har mestreringsvejlederen pligt til at kontakte din sagsbehandler med henblik på opfølgning.

Opfølgninger kan føre til ændring af mål, niveau for støtte, til bortfald af støtte eller visitering til andre muligheder, som bedre eller lige godt tilgodeser din behov. Når det i forbindelse med opfølgning vurderes, at det overordnede formål med mestringsvejledning er opnået, afsluttes støtten. Du vil blive partshørt i det påtænkte ophør, og i brevet til dig vil det fremgå, hvorfor vi påtænker ophør af din støtte. Efter høringsperioden sendes en begrundet afgørelse til dig. Afgørelsen indeholder klagevejledning.

Du vil blive inddraget i opfølgningen, under hensyntagen til dine forudsætninger for at kunne deltage i opfølgningen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 82 a:

“Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret op-træning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed”.

Servicelovens § 82 b:

“Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed”.

Servicelovens § 82 d:

“Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen tilbyde støtte efter §§ 82 a og 82 b etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed".

Servicelovens § 85:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”.

Ovenstående bestemmelser suppleres som hidtil -efter dine konkrete behov -med andre muligheder for støtte, fx ved inddragelse af civilsamfundet, anvendelse af uvisiterede tilbud efter servicelovens § 104 og andet.

Ordforklaringer

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen træffer nogle afgørelser i sager, som de offentliggør, hvis de vurderer sagen er generel eller principiel. Disse afgørelser er bindende og sætter dermed en rettesnor for, hvordan kommuner efterfølgende skal behandle lignende sager.

At mestre eller opnå mestring i eget liv mest muligt:

Det betyder, at du bliver bedre til at klare forskellige situationer eller udfordringer, som opstår i dit liv. Det kan f.eks. være, at du bliver bedre til at klare praktiske opgaver i dit hjem, eller du får bedre fod på at transportere sig rundt. Det betyder ikke, at man bliver god til alting, men at man så vidt muligt bliver bedre til flere ting. Det kan derfor også variere fra person til person.

Funktionsniveau/funktionsnedsættelse:

Det siger noget om din evne til at mestre dine fysiske eller psykiske udfordringer samt særlige sociale problemer, og hvordan de påvirker/begrænser dit hverdagsliv. Det kan f.eks. dreje sig om, at du kan have svært ved at skabe og fastholde relationer til andre, svært ved at gå i gang med opgaver og gennemføre dem eller strukturere din hverdag og aktiviteter eller færdes selvstændigt mm.

Handlekommune:

Den kommune, der er ansvarlig for at behandle din ansøgning.

Helhedsorienteret indsats:

En indsats, som tager udgangspunkt i hele din situation og behov, og som tænker de forskellige indsatser, som du får, sammen.

Habilitering og rehabilitering:

Formålet med både habilitering og rehabilitering er at give dig, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i din fysisk, psykisk og/eller sociale funktionsevne, et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Der vil blive taget udgangspunkt i hele din livssituation med henblik på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. I samarbejdet med dig vil der være fokus på, hvordan du kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af din funktionsnedsættelse. Formålet vil for nogle være at forbedre og udviklenye kompetencer og funktioner, mens det for andre vil være med henblik på at bevare og bruge de nuværende funktioner og ressourcer bedst muligt. Forskellen på habilitering og rehabiliteringer, om din funktionsnedsættelse er medfødt (habilitering) eller ikke (rehabilitering).

Rehabiliteringssystemet:

Hermed menes de indsatser som øvrige offentlige myndigheder måtte-iværksætte for at bringe dig tættere på et selvstændigt liv. Recovery vedrører din unikke proces i retningen af at ”komme dig” helt eller delvist ovenpå et fx alkohol-eller stofmisbrug, psykisk sygdom mv.

Skøn:

Der er mange bestemmelser i lovgivningen, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af loven. Derfor skal din sagsbehandler lave en vurdering af, om din situation giver dig ret til den støtte, som du har søgt om. Som en del af vurderingen vil din sagsbehandler lave en afvejning af, hvilke forhold, som skal indgå i vurderingen af din situation, og hvilke der skal lægges mest vægt på.