Ydelser i Center for Socialt Udsatte

Center for Socialt Udsatte dækker over en bred vifte af tilbud til udsatte borgere.

Center for Socialt Udsatte omfatter bl.a. myndighed, opsøgende indsats, håndholdt indsats til sårbare unge, fremskudte indsatser, hjemløseindsatsen, Café Rusfri, rusmiddelbehandling på Rusmiddelcentret, Botilbuddet Blommevej, Værestedet Perron 4, mestringsvejledning samt de selvejende tilbud Ladegården og Kirkens Korshær. Her følger en beskrivelse af disse tilbud:

Myndighed

Myndighed arbejder med at rådgive, vejlede samt belyse og afklare udsatte borgeres funktionsniveau og støttebehov, herunder vurdere og visitere til relevant støtteindsats fx socialpædagogisk støtte, botilbud eller aktivitets-/dagtilbud. Derudover koordinerer og følge myndighedsrådgiverne op på foranstaltninger og sociale tilbud iht. Serviceloven (SEL). Der anvendes journalsystemet CSC, Sensum og Voksen Udredningsmetoden (VUM). Myndighedsarbejdet består også af at udfærdige og løbende følge op på handleplaner, planlægning af handleplansmøder, netværksmøder og øvrige samarbejdsmøder. Derudover er myndighedsrådgiverne også opsøgende ift. Randers borgere på forsorgshjem.

Opsøgende indsats

Opsøgende indsats består af støtte/kontaktpersonsordningen efter §99 i SEL. Her er der fokus på at få kontakt til borgere med behov for hjælp, som ikke er tilknyttet et kommunalt tilbud.

Håndholdt indsats til sårbare unge

Håndholdt indsat til sårbare unge er en sammenhængende og koordineret indsats til udsatte unge ml. 18-25 år, hvor unge tilbydes direkte bistand i forhold til at mestre hverdagslivet, hjælp til at påbegynde og fastholde uddannelse og job, støtte til at indgå i evt. misbrugsbehandling og bistand til at få og fastholde egen bolig.

Fremskudte indsatser

I forbindelse med den nye støttemodel på socialområdet tilbydes udsatte borgere støtte til at komme ud af deres sociale, psykiske og/eller misbrug via fremskudte indsatser på tre kraftcentre i CSU: Gl. Hadsundvej 1, Perron 4 og Slotsgården. Her kan borgeren få:

 • Her og nu hjælp
 • Blive hjulpet på vej til rette instans
 • Komme i kontakt med frivillige
 • Modtage op til tre afklaringssamtaler
 • Blive tilbudt et råd- og vejledningsforløb i op til et ½ år
 • Eller blive henvist til udredning i forhold til §85 støtte.

Hjemløseindsatsen

Hjemløseindsatsen er tre indsatsområder målrettet målgruppen hjemløse borgere, og borgere der er i risikogruppen for at blive hjemløse. De tre projekter indbefatter:

 1. Housing First tilgangen på tværs af indsatser og samarbejde i Randers Kommune. Forankring af hjemløseindsatsen i Randers Kommune.
 2. En sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge m. særligt fokus på forebyggende og tidlig indsatser.
 3. Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse ml. 18-24 år.
 4. Særlig indsats til de langvarige og meget komplekse hjemløse borgere.
 5. Screeningsredskabet "Uden hjem"

Café Rusfri

Café Rusfri er et tilbud til tidligere alkohol- og stofmisbrugere, som ønsker en mere indholdsrig hverdag med socialt samvær og fællesaktiviteter. Caféen er brugerstyret og aktiviteterne tager udgangspunkt i brugernes behov. Der er faste ugentlige aktiviteter som fællesspisning og fredagscafé. Derudover arrangerer caféen foredragsaftener, kurser, udflugter m.m.

Rusmiddelcenter Randers

Rusmiddelcenter Randers tilbyder ambulant rusmiddelbehandling til alle borgere i Randers Kommune med alkohol- og stofmisbrugsproblemer uanset misbrugets varighed, omfang eller karakter. Målet med indsatsen er, at den enkelte borger bliver i stand til at ændre sit forhold til alkohol og/eller stoffer med henblik på at opnå et sundere og bedre fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt liv.

Perron 4

Perron 4 er et uvisiteret værested for udsatte borgere efter § 104 i Serviceloven, hvor det er muligt, at få her og nu hjælp, mad og støttende samtaler.

Derudover råder Perron 4 over 15 almennyttige boliger. Borgerne i de almennyttige boliger tilbydes kontakt fra værestedet, men ikke § 85 støtte. Derudover har Perron 4 en sygeplejeklinik, som i samarbejde med socialtandplejen tilbydes der gratis tandlægebehandling for kontanthjælpsmodtager med et misbrug samt gratis halvårlig dyrelægetjek. Der kan ansøges vederlagsfri tandbehandling ved socialtandplejen.

Blommevej

Blommevej er et botilbud for borgere, der har særlige sociale og psykiske vanskeligheder kombineret med et langvarigt misbrug. Tilbuddet består af 10 selvstændige almene boliger tilknyttet støtte efter §85 i SEL. Til botilbuddet hører derudover et fælleshus, hvor der laves mad, tilbydes samtaler og fælles samvær.

Mestringsvejledning i CSU

Mestringsvejledning i CSU er et visiteret tilbud for borgere over 18 år efter SEL §85. Mestringsvejlederen yder støtte og træning til vedligeholdelse og udvikling af borgernes funktionsniveau. Støtten tager afsæt i individuelle borgermål, som er fastsat i samarbejde mellem borger, mestringsvejleder og myndighedsrådgiver. Støtten kan indeholde hjælp til bolig, økonomi, praktiske opgaver, bisiddelse, ledsagelse til fx mødeaktiviteter med jobcentret, hjælp til at ændre eller komme ud af sit misbrug.

Ladegården

Ladegården er et alternativt selvejende tilbud for mennesker, der har et aktivt misbrug af stoffer og alkohol, og som ikke længere kan klare sig med traditionel støtte eller på traditionelle plejehjem. Borgere, der visiteres til Ladegården, er opgivet i behandlingssystemet, afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og får enten pension eller førtidspension.

Kirkens Korshærs Institutionstilbud (KKI)

Kirkens Korshærs Institutionstilbud (KKI) i Randers er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Randers Kommune efter § 110 i SEL.

Kirkens Korshær udbyder følgende tilbud for mennesker med særlige sociale problemer:

 • Hjørnestenen, Søren Møllers Gade 5 B, Forsorgshjem med 18 pladser
 • Udslusning, Søren Møllergade 5 A, 4 pladser samt efterforsorg
 • Slotsgården, Slotsgården 5, Være- og aktivitetssted, åbent hverdage fra kl. 8-14.30
 • Ungeherberget, Slotsgården 5, med alternative herbergspladser for unge ml. 18 og 25 år i form af 12 lejligheder samt efterforsorg.